Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

TEKLİF-34005389 PTN Numaralı Silivri Merkez Sahil Bölgesi UİP Teklifi.

Karar Tarihi

14 Ocak 2021

Karar No

8

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve 2020/9048 sayılı yazısında;

            “İlgi:

 1. Silivri Belediye Başkanlığının 28.09.2020 tarihli ve E-18360723-310.01.04-1031065 sayılı yazısı ve eki dosyası.
 2. Silivri Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 109 sayılı kararı.
 3. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarihli ve 1621 sayılı kararı.
 4. d) 14.05.2018 tarihli ve 455278 sayılı yazımız.
 5. e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarihli ve 1648 sayılı Kararı.

 

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak tarafımıza iletilen (PTN) TEKLİF-34005389 numaralı 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı Teklifinin ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca gereği talep edilmektedir.

 

NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ:

10.12.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Nazım İmar Planına askı süreci içinde yapılan itirazlar doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 14.10.2014 tarih ve 1370, 1371 ve 1381 sayılı; \"Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından Silivri Belediyesi ile koordinasyon kurularak ilgili mahkeme kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli planda gereken düzenlemelerin yapılmasının ardından değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi\" şeklindeki Kararlar doğrultusunda Silivri İlçe Belediyesi ile kurulan koordinasyon sonucu; plana yapılan itirazlar, mahkemece iptal edilen kısımlar ve Başkanlığımızca Silivri'de kurulan irtibat bürosuna iletilen vatandaş görüşleri değerlendirilip, 1/5000 Ölçekli Silivri Sahil Bölgesi Nazım İmar Planının Revizyonu bu esaslar doğrultusunda tamamlanarak 13.03.2017 tarih ve BN:1394 sayılı yazımız ile karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve plan teklifi hakkında \"Silivri İlçesi Merkez Sahil Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu incelenmiş olup, İBB Meclisinin 14.10.2014 tarih ve 1370, 1371 ve 1381 sayılı kararları doğrultusunda mahkeme kararları ile iptal edilen kısımlar, vatandaş itirazları, ilçe belediyesi tarafından iletilen sorunlar dikkate alınarak İBB Şehir Planlama Müdürlüğü ve ilçe belediyesi ile koordinasyon kurularak hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür\" şeklinde ilgi (c) Meclis Kararı ile aynen kabul edilmiştir.

           

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile uygun bulunan NİP-30414 PTN numaralı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı, 17.10.2017 tarihinde onaylanarak 22.01.2018-20.02.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiş; söz konusu plana yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, alınan ilgi (e) Meclis kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli planda gerekli düzenlemeler yapılmış ve 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 17.10.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 

 

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) Silivri Belediye Meclis Kararında;

“SONUÇ: …Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Komisyonumuzca uygun bulunmuştur….Belediye Meclisi'nin 10.09.2020 tarihli Eylül ayı toplantısı 2. Birleşiminin 1. oturumunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.” denilmektedir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

TEKLİF-34005389 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı Teklifi, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler ile 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı’na uygunluğu bakımından 3 ana başlık altında incelenmektedir:

 • Kurum ve Kuruluş Görüşleri,
 • Plan Yapım Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat
 • Plan Kararları, Plan Paftaları, Plan Uygulama Hükümleri

 

A-Kurum Görüşleri Açısından İncelenmesi 

İlgi (a) yazı ile Başkanlığımıza iletilen teklif 1/1000 plan dosya ekinde plan yapım aşamasında kurum ve kuruluşlardan gelen görüşlerin kopyaları plan raporunda yer almaktadır.

Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ekinde yer alan meclis kararı ile araştırma raporu ve plan raporu incelendiğinde 29 adet kurumdan görüş iletildiği görülmektedir.

TEKLİF-34005389 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı Teklifi yapım aşamasında, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır:

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 05.08.2014 gün ve 134707 sayılı yazısı.

2- Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 14.03.2018 gün ve 104943 sayılı yazısı.

    Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 14.08.2018 gün ve 306189 sayılı yazısı.

    Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 30.01.2020 gün ve E.28135 sayılı yazısı.

3- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 02.04.2018 gün ve 231985 sayılı yazısı.

4- Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğünün 14.03.2018 gün ve 16427 sayılı yazısı.

5- İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ)nin 12.03.2018 gün ve 4936 sayılı yazısı.

6- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 06.08.2014 gün ve 1222 sayılı yazısı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 1.Bölge Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Müdürlüğünün 13.03.2018 gün ve 108926 sayılı yazısı.

7- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Depolama Daire Başkanlığının 22.05.2018 gün ve 21266 sayılı yazısı.

8- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 13.03.2018 gün ve 794420 sayılı yazısı.

9- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.05.2018 gün ve 429997 sayılı yazısı.

10- Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 24.07.2014 gün ve 5214-90*068759 sayılı yazısı.

Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğünün 11.05.2018 gün ve 5214-90*068759 sayılı yazısı.

11- Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul I. Bölge Müdürlüğü İmar-Etüt ve Yatırım Şube Müdürlüğünün 12.08.2014 gün ve 21644 sayılı ile 2018 tarihli 42123 sayılı yazısı.

12- TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şefliğinin 02.04.2018 gün ve E.21007 sayılı yazısı.

13- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 03.05.2018 gün ve 35322 sayılı yazısı.

14- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Gelibolu İşletme Müdürlüğünün 02.01.2018 gün ve 97638 sayılı ve 05.12.2018 gün ve 99233 sayılı yazısı.

15- Silivri Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 12.11.2019 tarih ve 95405636-250-5370 sayılı yazısına istinaden tarafımıza iletilen 866853 sayılı yazısı.

16- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığının 10.05.2018 gün ve E.20180248158 sayılı yazısı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığının 18.03.2020 gün ve E.20200141606 sayılı yazısı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığının 13.08.2020 gün ve E.20200303066 sayılı yazısı.

17- Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 27.03.2018 gün ve 937-74782 sayılı ile 09.07.2014 gün ve 136732 sayılı yazıları.

Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 27.07.2020 gün ve 791593-1563-103604 sayılı yazısı.

18- Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğünün 02.04.2018 gün ve 81439 sayılı yazısı.

19- Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 26.03.2018 gün ve 72658 sayılı yazısı.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 08.07.2020 gün ve 868-93269 sayılı yazısı.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 21.03.2018 gün ve 67327 sayılı yazısı.

20- Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün 16.07.2014 gün ve 141607 sayılı  ile 20.03.2018 gün ve 65655 sayılı yazıları.

21- Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Mesken Müdürlüğünün 23.03.2018 gün ve 71777267/70659 sayılı yazısı.

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünün 28.03.2018 gün ve 750-76789 sayılı yazısı.             Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünün 08.07.2014 gün ve 6640-134899 sayılı yazısı.

Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünün 16.03.2018 gün ve 2420-62559 sayılı yazısı.

22- Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 03.05.2018 gün ve 109492-2267 sayılı yazısı.

Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğünün 26.03.2018 gün ve 72580 sayılı yazısı.

23- Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 09.07.2014 gün ve 135992-108.5 yazısı.

Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 20.03.2018 gün ve 314-65842 sayılı yazısı.

24- Mezarlıklar Müdürlüğünün 07/07/2014 gün ve 3568-133920 sayılı yazısı.

25- Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/02/2016 tarih ve İBB No:24920 sayılı yazısı.

26- Silivri Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.03.2018 gün ve 596531 sayılı yazısı.

28- Silivri Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28.03.2018 gün ve 605027 sayılı yazısı.

29- Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 04.04.2018 gün ve 607676 sayılı yazısı.

Teklif uygulama imar planının yukarıda listesi verilen kurum ve kuruluş görüşleri açısından incelenmesi neticesinde teklif planın genel olarak kurum ve kuruluş görüşlerine uygun olarak hazırlandığı ve gerekli plan notlarının plana aktarılmış olduğu görülmüştür. Ancak;

* Teklif 1/1000 ölçekli plan dosyasında tarafımıza iletilen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 13.03.2018 gün ve 794420 sayılı kurum görüşü incelendiğinde; plan onama sınırının kuzeyinde yer alan bir kısım alanın Tarım Alanı olduğu tespit edilmiş olup; ilgili kurum görüşünde “… tarım arazisi vasıflı taşınmazların tarım dışı amaçlı planlanmaması ” denilmekte olduğundan, teklif 1/1000 ölçekli planın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşü doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.

* Teklif 1/1000 ölçekli plan dosyasında tarafımıza iletilen Mezarlıklar Müdürlüğünün 07/07/2014 gün ve 3568-133920 sayılı kurum görüşünde “…Parklar ve Dinlenme Alanı” lejantında kalan Semizkumlar Mah. 5771 parsel ile 224 ada 2 parsel arasında kalan yaklaşık 500 m2.lik tescil dışı alanın yeni mezarlık alanı olarak önerilmesinin uygun olduğu saptanmıştır.” denilmekte olup; söz konusu talebin teklif 1/1000 ölçekli planda yerine getirilemediği tespit edilmiştir.

* Teklif 1/1000 ölçekli plan dosyasında tarafımıza iletilen Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 27.03.2018 gün ve 937-74782 sayılı ile 09.07.2014 gün ve 136732 sayılı kurum görüşünde “Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” , “Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” şeklindeki plan notlarının eklenmesi talep edilmiş olup, söz konusu talebin teklif 1/1000 ölçekli planda yerine getirilemediği tespit edilmiştir.

B- Plan Yapım Yönetmeliği Açısından İncelenmesi

         TEKLİF-34005389 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı Teklifinin plan çizimi Plan Yapım Yönetmeliği açısından incelendiğinde

         - Teklif uygulama imar planı lejantında,  planda yer alan TA-Teknik Altyapı, TTV-Tescilli Tabiat Varlığı fonksiyonlarına ilişkin gösterimlere yer verilmediği,

          -Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Uygulama İmar Planı Gösterimlerine ilişkin Ek-1d maddesinde  “Belediye Hizmet Alanı kapsamında kalan kullanımlarından uygulama imar planında belirlenecek kullanım parantez içinde belirtilir.” denilmekte olup; teklif planda Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen alanların bir kısmında kullanım belirtilmediği,

         - Teklif uygulama imar planı lejantında taşıt yolu olarak gösterimi yapılan 12m ve 10m genişliğindeki yolların bir kısmının teklif planda yaya yolu niteliğinde çizildiği; ayrıca teklif planda yer alan 13m, 9m, 8m, 6,5m, 6m, 5m, 3m genişlikte düzenlenen yolların niteliğine ilişkin gösterime plan lejantında yer verilmediği ve yol enkesitlerinin belirtilmediği,

-Teklif uygulama imar planında, yeşil alan ve konut alanları fonksiyonlarının arasında ayrılan 6,5m, 6m,  5m  ve 3 metrelik yaya yollarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26-6-c maddesinde  yer alan “İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” ifadesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

C-Plan Kararları, Plan Paftaları, Plan Uygulama Hükümleri açısından incelenmesi

 • Plan nüfusu yönünden incelendiğinde;

          1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı toplam alanı 1135 ha ve plan nüfusu 89000 kişi olarak belirlenmiş olup; toplam alanın 586 ha’ı konut alanlarından oluşmaktadır. Ancak 544 ha’lık konut alanının 1/1000 ölçekli plan sınırına dahil edildiği tespit edilmiştir. Kişi başına düşen inşaat alanı 120 ki/ha Konut Alanlarında 35 m², 420 ki/ha ve 700 ki/ha Konut Alanlarında 30 m² olarak kabul edilmiştir. Planlama alanında Konut Alanları, Konut+Ticaret Alanları nüfus hesabına dahil edilmiş olup; Ticaret+Konut Alanlarında nüfus hesabı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planlarına Dair Esaslara ilişkin 21.10. Maddesi doğrultusunda bu alanların %30’unun konut kullanımında olacağı varsayımı üzerinden yapılmıştır. Bu kapsamda teklif 1/1000 uygulama İmar Planı sınırları ile örtüşen 1/5000 ölçekli plan nüfusu yaklaşık 83621 kişi olarak hesaplanmıştır.

          Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı raporunda yapılan incelemede 1/5000 ölçekli plan nüfusuna ilişkin olarak “…plan nüfusunun plan raporunda yaklaşık 89.000 kişi olarak ifade edildiği görülmüştür. Üst ölçekli planda toplam konut alanı yaklaşık 590 hektar olup yaklaşık 34 hektarda da Konut+Ticaret fonksiyonu bulunmaktadır. Bu doğrultuda üst ölçekli plan nüfusunun yaklaşık 96.000 kişi olduğu anlaşılmaktadır.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiş olup; plan raporunda belirtilen üst ölçekli plana ilişkin nüfus değeri farklılık göstermektedir.

 

17.10.2017 TASDİK TARİHLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ SİLİVRİ MERKEZ SAHİL BÖLGESİ RNİP NÜFUS HESABI

TEKLİF 1000 ÖLÇEKLİ SİLİVRİ MERKEZ SAHİL BÖLGESİ UİP NÜFUS HESABI

 

ALAN (M²)

NÜFUS (KİŞİ)

 

ALAN (M²)

NÜFUS (KİŞİ)

KONUT ALANI (120ki/ha)

5168837.17

62026

KONUT ALANI (120ki/ha)

4317784.5

64827

KONUT ALANI (420ki/ha)

168785.51

7085

KONUT ALANI (420ki/ha)

139684.15

6519

KONUT ALANI (700ki/ha)

106768.31

7469

KONUT ALANI (700ki/ha)

72975.06

9419

TİCARET+KONUT ALANI

335311.38

7041

TİCARET+KONUT ALANI

285452

19534

TOPLAM NÜFUS (KİŞİ)

 

83621

TOPLAM NÜFUS (KİŞİ)

 

100299

 

          Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 997,2 ha alanı kapsamakta olup, toplam alanın 453 ha kısmı konut alanlarından oluşmaktadır Teklif 1/1000 ölçekli planda konut alanları ve konut+ticaret alanlarında yapılaşma koşulları, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında belirlenen nüfus yoğunlukları doğrultusunda ve mevcut yapılanma dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde sınıflandırılmıştır. Teklif 1/1000 ölçekli planda konut ve konut+ticaret alanlarında belirlenen yapılaşma koşulları, 1/5000 ölçekli planda öngörülen 120 ki/ha konut alanlarında 35 m², 420 ki/ha ve 700 ki/ha konut alanlarında 30 m² kişi başına inşaat alanı kabulü ve teklif 1/1000 ölçekli planda öngörülen ticaret+konut alanlarında 5 kat yapılaşma şartı olan yerlerde ilk 2 katın, 3 kat yapılaşma şartı olan yerlerde ise ilk katın ticaret olarak kullanılacağı kabulü doğrultusunda yapılan nüfus hesabında teklif 1/1000 ölçekli Uygulam İmar Planı nüfusu 100299 kişi olarak belirlenmiştir.

 

SİLİVRİ MERKEZ SAHİL BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NÜFUS DAĞILIMI

FONKSİYON

NİZAM

KAT

EMSAL

ALAN(M2)

İNŞAAT ALANI(M2)

NÜFUS HESABI

KONUT ALANI 120 ki/ha

AYRIK

2

0.5

3403267

1701634

48618

BLOK

2

YOK

73369

146738

4193

AYRIK

2

0.5

841148.5

420574

12016

KONUT ALANI 420 k/ha

AYRIK

4

1.4

6189.55

8665

289

AYRIK

4

1.4

133494.6

186892

6230

KONUT ALANI 700 ki/ha

BLOK

5

YOK

4882.74

10200

340

BİTİŞİK

5

YOK

68092.32

340462

9079

TİCARET+KONUT

AYRIK

5

1.75

40634

42666

1422

TİCARET+KONUT

AYRIK

3

1

39370

26247

875

TİCARET+KONUT

BLOK

5

YOK

17266.9

9039

301

TİCARET+KONUT

BİTİŞİK

5

YOK

188181.1

508089

16936

TOPLAM

 

 

 

4815896

3401205

100299

           

            1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planında öngörülen nüfus yaklaşık olarak 83621 kişi iken; teklif 1/1000 ölçekli planda öngörülen nüfus ise 100299 kişi olarak belirlenmiş olup, teklif 1/1000 ölçekli planda verilen yapılaşma koşulları ile yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı, teklif 1/1000 ölçekli planda öngörülen nüfusun 1/5000 ölçekli planda öngörülen nüfusa uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

 

 • Plandaki fonksiyonel dağılım yönünden incelendiğinde;

Planlama alanındaki konut alanları ile donatı alanları, bütün fonksiyonlar içerisindeki yüzdesi aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Alan dağılımı tablosu 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dahil edilen alan sınırı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

SİLİVRİ MERKEZ SAHİL BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ R.N.İ.P. ALAN DAĞILIMI

SİLİVRİ MERKEZ SAHİL BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ U.İ.P. ALAN DAĞILIMI

 

FONKSİYON ADI

ALANI (HA)

ORANI (%)

FONKSİYON ADI

ALANI (HA)

ORANI (%)

KONUT ALANLARI

120 K/H KONUT ALANI

516.88

51.80

120 K/H KONUT ALANI

431.78

43.31

420 K/HA KONUT ALANI

16.87

1.69

420 K/HA KONUT ALANI

13.97

1.40

700 K/HA KONUT ALANI

10.67

1.07

700 K/HA KONUT ALANI

7.30

0.73

KONUT YERLEŞME ALANLARI TOPLAMI

544.42

54.56

KONUT YERLEŞME ALANLARI TOPLAMI

453.05

45.44

KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

TICARET ALANI

10.1

1.01

TICARET ALANI

11.63

1.17

TICARET + HİZMET ALANI

32.99

3.31

TİCARET+TURİZM ALANI

27.51

2.76

TİCARET + KONUT ALANI

33.5

3.36

TİCARET + KONUT ALANI

28.54

2.86

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

11.2

1.12

SANAYİ ALANI

9.3

0.93

AKARYAKIT SERVİS İSTASYONU ALANI

3.37

0.34

AKARYAKIT VE SERVİS İST. ALANI

2.97

0.30

PAZAR ALANI

3.2

0.32

PAZAR ALANI

2.97

0.30

TURİZM ALANI

8

0.80

TURİZM-OTEL ALANI

7.7

0.77

KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI TOPLAMI

102.36

10.26

KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI TOPLAMI

90.62

9.09

KENTSEL DONATI VE SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

MEZARLIK ALANI

1.55

0.16

MEZARLIK ALANI

1.36

0.14

PARK VE YEŞİL ALAN

119.4

11.97

PARK VE YEŞİL ALAN

63.48

6.37

REKREASYON ALANI

22.12

2.22

MESİRE YERİ

2.84

0.28

MEYDAN

0.81

0.08

PASİF YEŞİL ALANLAR (REFÜJ, KARAYOLU KAMULAŞTIRMA SINIRI KORUMA ALANI VB.)

33.40

3.35

SPOR ALANI

10.03

1.01

SPOR ALANI

7.62

0.76

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR TOPLAMI

130.98

13.13

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR TOPLAMI

131.63

13.20

EĞİTİM ALANI

15.3

1.53

EĞİTİM ALANI

12.53

1.26

IBADET ALANI

4.1

0.41

IBADET ALANI

3.53

0.35

KAMU HİZMET ALANI

12.2

1.22

İDARİ HİZMET ALANI

3.02

0.30

BELEDİYE HİZMET ALANI

7.4

0.74

SAĞLIK TESİSİ ALANI

5.7

0.57

SAĞLIK TESİSİ ALANI

4.56

0.46

ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI

0.11

0.01

SOSYAL TESİS ALANI

2.44

0.24

SOSYAL TESİS ALANI

0.63

0.06

OZEL SOSYAL ALTYAPI ALANI

3.1

0.31

ÖZEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

5.4

0.54

KÜLTÜREL TESİS ALANI

0.96

0.10

SOSYAL ALTYAPI ALANLARI TOPLAMI

42.84

4.29

SOSYAL ALTYAPI ALANLARI TOPLAMI

38.14

3.83

GENEL OTOPARK ALANI

10.7

1.07

OTOPARK

68.28

6.85

TEKNIK ALTYAPI ALANI

6.6

0.66

TEKNİK ALTYAPI ALANI

6.88

0.69

TRAFO ALANI

0.3

0.03

YOL

160

16.03

YOL

209

20.96

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI AL. TOPLAMI

177.3

17.77

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI AL. TOPLAMI

284.46

28.53

 

GENEL TOPLAM

997.9

100

GENEL TOPLAM

997.9

100

 

Teklif 1/1000 Ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Plan alanındaki fonksiyonel dağılımlar ile meri 1/5000 Ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Plan alanındaki fonksiyonel dağılımlar karşılaştırıldığında donatı alanlarının toplam planlama alanı içerisinde oranlarının birbirine yakın olduğu, donatı alanların arasındaki alansal büyüklük farkının ölçek farklılığından kaynaklandığı görülmektedir.

 • Plan kararları yönünden incelendiğinde;

            1/5000 Ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım Planı yaklaşık 1135 ha alanı kapsamakta iken teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ise yaklaşık 997,2 ha alanı kapsamakta olup; kuzeyde 5784 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli planda Fuar Alanı ve Spor Tesisi Alanı ile 1/5000 ölçekli Planın güneyinde fonksiyon verilen fakat İmar Revizyonuna Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu’na göre UOA, JE rumuzlu alanlar ile ÖA1, ÖA2 rumuzlu alanların bir kısmının teklif 1/1000 ölçekli plan sınırına dahil edilmediği görülmüştür. Konuyla ilgili olarak; teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne ilişkin Silivri Belediye Meclisinin 10.9.2020 tarih ve 109 nolu kararında “…İstanbul Büyükşehir Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına esas Ayrıntılı Jeolojik çalışması yapılmadan planlamaya konu edilmemesi istenen, güneydeki bir kısım alan planlama alanına dahil edilmemiştir….” denildiği tespit edilmiştir.

17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım Planında ölçeğinden dolayı gösterilmeyen 15m, 12m, 10m  enkesitli taşıt yolları ile 12m, 10m ve 7m enkesitli yaya yolları ile bisiklet yollarının teklif 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planında donatı alanları ile bütünlük sağlayacak şekilde ve kadastral durum göz önünde bulundurularak düzenlendiği tespit edilmiştir.

(1) Numara ile gösterilen alanda Ebubekir Caddesi güneyinde tescil harici alanda Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı itirazlarına ilişkin 17.10.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Plan değişikliği ile 20m genişliği korunarak Ebubekir Caddesinden geçecek şekilde düzenlenen yol, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kuzeye kaydırılarak 15m olarak yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olmakla birlikte, D-100 Karayoluna paralel Ebubekir Caddesinin genişliğinin azaltılmasına ilişkin düzenleme, teklif 1/1000 ölçekli plan raporunda “D-100 karayoluna paralel 20 metre en kesitli yan yolların karayolu kamulaştırma sınırı içerisinde çözülemeyecek olması…” şeklinde açıklanmıştır.

(2) Numara ile gösterilen alanda Meri Nazım İmar Planında 120ki/ha yoğunluklu Konut alanı olarak planlanan 128 ada 1 parsel teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişikliğin 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımadığı, mevcutta siteye ait ticaret birimlerinin yer aldığı tespit edilen alanda yapılan değişikliğin ölçek itibari ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olduğu görülmüştür.

 • Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Yeşil Alan olarak planlanan ve üzerinde yapı bulunan 173 ada 1 parsel teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişikliğin; alanda mevcut yapı bulunması nedeniyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olduğu görülmüştür.

(4) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki Demiryolu güzergahı ve Yeşil Alan iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen TİCT-Ticaret+Turizm, kısmen TİCK-Ticaret+ Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

-17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında TH-Ticaret Hizmet Alanı olarak planlanan alan teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planında TİCK-Ticaret+ Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda lejant değişikliğine gidildiği ve söz konusu alanda belirlenen yapılaşma koşullarının 1/5000 ölçekli plan hükümleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiş ancak 1/5000 ölçekli planda Ticaret+Hizmet alanlarında konut kullanımı öngörülmediğinden, söz konusu fonksiyon değişikliğinin nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığı tespit edilmiştir.

(5)Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 6273 parselde yer alan Otopark Alanı teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iptal edilerek Ticaret alanı olarak, 2060 parselin Ticaret Alanı olarak planlanan bir kısmı teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Otopark Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik ile aynı büyüklükte Otopark Alanı ve ek olarak Park Alanının 2060 parselde düzenlendiği tespit edilmiş olup; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.3. maddesi doğrultusunda 1//1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ölçeğinde yapılabilecek nitelik taşıdığı tespit edilmiştir.

(6) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında  Sağlık Tesisi ve Yeşil Alan olarak planlanan alanın bir kısmı teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yol ve Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik ile her ne kadar Sağlık Tesisi Alanının büyüklüğünün korunduğu görülmüş olsa da, söz konusu değişiklik Yeşil Alan miktarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(7) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Yeşil Alanın bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Otopark Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olmakla birlikte, bir donatı alanından başka bir donatı alanına dönüşüm niteliği taşımaktadır.

(8) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 12m olarak planlanan yol teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında güzergahı kaydırılarak yoldan açığa çıkan alanlar kısmen Belediye Hizmet Alanı, kısmen Yeşil alan, kısmen Konut alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.2. maddesi doğrultusunda 1//1000 ölçekli Uygulama imar Planı ölçeğinde yapılabilecek nitelik taşımaktadır.

(9) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanı ve Konut Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil alan olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında donatı alanlarını arttırıcı nitelikte olup, 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

(10)Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Cami Alanı, kısmen Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.3. maddesi doğrultusunda 1//1000 ölçekli Uygulama imar Planı ölçeğinde yapılabilecek nitelik taşımaktadır.

(11) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 1279 parselin doğusunda yer alan Eğitim Tesisi Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Dini Tesis Alanı, kısmen kısmen Pazar alanı, kısmen Otopark Alanı olarak düzenlenmiş; 1279 parselin batısında yer alan Konut Alanı ise teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Eğitim Tesisi Alanı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca İbadet Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak, Otopark Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak, Ticaret Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Pazar Alanı,  Sağlık Tesisi alanı bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 12 m yol alanı olarak, güzergahı değiştirilen 12m yoldan açığa çıkan alan Konut alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişikliklerin tamamının 1279 parsel içerisinde yapılmış olduğu ancak 1/5000 ölçekli planda bu alanlarda öngörülen donatı alanı büyüklüğünün teklif 1/1000 ölçekli planda sağlanamadığı tespit edilmiş olup, değişikliklerin yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(12) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Yeşil Alanın bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(13) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Kamu Hizmet Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Belediye Hizmet Alanı kısmen Otopark Alanı olarak, Eğitim Tesis Alanının bir kısmı iptal edilerek Otopark Alanı Olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik bir donatı alanından başka bir donatı alanına dönüşüm niteliği taşımaktadır. Ayrıca 1/5000 ölçekli plan uygulama hükümleri Kamu Hizmet Alanlarına ilişkin 10.3. maddesinde “…belediyeye ait idari ve hizmet birimleri, itfaiye gibi yönetim, hizmet amaçlı birimler ve açık alan kullanımı gerektiren kullanımlar yer alabilir.” denilmekte olup; teklif 1/1000 ölçektli planda söz konusu alanların Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi 1/5000 ölçekli plan hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

(14) Numara ile gösterilen alanlarda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında genişliği 20m olarak planlanan D-100 karayoluna paralel olan yan yollar teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 15m olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olmakla birlikte, teklif 1/1000 ölçekli plan raporunda “D-100 karayoluna paralel 20 metre en kesitli yan yolların karayolu kamulaştırma sınırı içerisinde çözülemeyecek olması…” şeklinde açıklanmıştır.

(15) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Otopark Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik donatı alanlarını arttırıcı, nüfus ve yapı yoğunluğunu azaltıcı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ölçeğinde yapılabilecek nitelik taşımaktadır.

(16) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Ticaret Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TİCK-Ticaret+Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik, 1/5000 ölçekli planda Ticaret Alanı için E:0,75 değeri belirlenmişken, teklif 1/1000 ölçekli planda söz konusu alan için E.1.00 olarak belirlenmiş olduğundan, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(17) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Otopark Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Park Alanı kısmen TİCK-Ticaret+Konut Alanı olarak; Konut Alanının bir kısmı iptal edilerek TİCK-Ticaret+Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik kısmen bir donatı alanından başka bir donatı alanına dönüşüm niteliği taşımakta olup; alanın bir kısmının TİCK-Ticaret+Konut Alanına alınmasına ilişkin düzenleme donatı alanlarını azaltıcı yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(18) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret alanı olarak düzenlenmiştir.

Mevcutta ticaret birimlerinin yer aldığı tespit edilen alanda yapılan değişikliğin büyüklük olarak 1/1000 ölçekli planın konusu olduğu görülmüştür.

(19) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında İbadet Alanı ve Konut Alanı bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı kısmen İbadet Alanı olarak;  Park alanları kısmen iptal edilerek Konut Alanı; Konut Alanları kısmen iptal edilerek Park Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme ile 1/5000 ölçekli plan ve plan değişikliğinde öngörülen donatı alanı büyüklüğünün teklif 1/1000 ölçekli planda sağlanamadığı tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(20) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 17.10.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Plan değişikliğinde Özel Eğitim Tesisi Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı olarak, Park Alanının bir kısmı iptal edilerek Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik kısmen bir donatı alanından başka bir donatı alanına dönüşüm niteliği taşımakta olup, Yeşil Alanın 2660 m2’lik kısmının iptal edilerek Konut Alanına alınmasına ilişkin düzenleme donatı alanlarını azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(21) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Plan değişikliğinde Eğitim Tesisi Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Konut Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmiş; 986 ada 1 parselde yer alan Ticaret Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Eğitim Tesisi Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(22) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Otopark Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik donatı alanlarını azaltıcı yapı yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(23) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İdari Hizmet Alanı ve Park alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklikler Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.3. maddesi doğrultusunda 1//1000 ölçekli Uygulama imar Planı ölçeğinde yapılabilecek nitelik taşımaktadır.

(24*) Numara ile gösterilen alanlarda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 20m genişliğindeki yollar teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 15m olarak düzenlenmiştir.

(25*) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 12m genişliğindeki yollar teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 10m olarak düzenlenmiştir.

(26*) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 15m genişliğindeki yollar teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 7m olarak düzenlenmiştir.

(27*) Numara ile gösterilen alanlarda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 15m genişliğindeki yollar teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 12m olarak düzenlenmiştir.

* 24, 25, 26, 27 numaralı maddeler ile gösterilen yol genişliklerinin daraltılmasına ilişkin değişiklikler 1/5000 ölçekli Plan kararlarına aykırı nitelik taşımakla birlikte, teklif 1/1000 ölçekli plan açıklama raporunda “… ulaşım kademelenmesinde yol en kesitleri açısından mevcut dokuların sağlıklı yapılar oluşturulmasına imkân vermeyecek düzeyde oldukça zorlandığı ve bazı bölgelerde ise doğal eşiklerin imkân vermeyeceği düzeyde ulaşım bağlantılarına zorlandığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, meri üst ölçekli planın ulaşım ana kurgusu dikkate alınarak, ulaşım kademelenmesi bozulmadan en kesit bazında değişikliklere gidilmesi ve bazı aksların doğal eşikleri zorlamadığı bölgelerden geçirilerek düzenlenmesi gerekmiştir.”  şeklinde açıklanmıştır.

(28) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanının bir kısmı ile Yeşil Alanın bir kısmı ve 17.10.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Plan değişikliği ile düzenlenen İbadet Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklikler 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olmakla birlikte, bir donatı alanından başka bir donatı alanına dönüşüm niteliği taşımaktadır.

(29) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Kamu Hizmet Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik bir donatı alanından başka bir donatı alanına dönüşüm niteliği taşımaktadır. Ayrıca 1/5000 ölçekli plan uygulama hükümleri Kamu Hizmet Alanlarına ilişkin 10.3. maddesinde “…belediyeye ait idari ve hizmet birimleri, itfaiye gibi yönetim, hizmet amaçlı birimler ve açık alan kullanımı gerektiren kullanımlar yer alabilir.” denilmekte olup; teklif 1/1000 ölçektli planda söz konusu alanların Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi 1/5000 ölçekli plan hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

(30) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında kısmen tescilli parselde yer alan Yeşil Alan iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TİCK-Ticaret+Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik donatı alanlarını azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(31) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında TİCK-Ticaret+Konut Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Meydan Alanı, kısmen Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Yeşil Alan iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TİCK-Ticaret+Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklikler 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(32) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Eğitim Tesisi Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen İdari Hizmet Alanı kısmen TİCK Ticaret+Konut Alanı kısmen Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

TİCK-Ticaret+Konut olarak düzenlenen alanda tescilli yapı yeraldığı, İdari Hizmet Alanı olarak düzenlenen alanda ise Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmakta olan bir yapının bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklikler 1//1000 ölçekli Uygulama imar Planı ölçeğinde yapılabilecek nitelikte olup, bir donatı alanından başka bir donatıya dönüşüm niteliği taşımaktadır.

(33) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Dini Tesis Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kavşak noktası olarak, 144 ada 5 parselde TİCK Ticaret+Konut Alanı iptal edilerek İbadet Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu alanda İbadet Alanının, kavşak noktasında kalması sebebiyle iptal edildiği buna karşılık, 144 ada 5 parselde mevcut olan İbadet Alanının teklif 1/1000 ölçekli planda korunmuş olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu değişiklik 1//1000 ölçekli Uygulama imar Planı ölçeğinde yapılabilecek nitelik taşımaktadır.

(34) Numara ile gösterilen alanlarda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Kamu Hizmet Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik bir donatı alanından başka bir donatı alanına dönüşüm niteliği taşımaktadır. Ayrıca 1/5000 ölçekli plan uygulama hükümleri Kamu Hizmet Alanlarına ilişkin 10.3. maddesinde “…belediyeye ait idari ve hizmet birimleri, itfaiye gibi yönetim, hizmet amaçlı birimler ve açık alan kullanımı gerektiren kullanımlar yer alabilir.” denilmekte olup; teklif 1/1000 ölçektli planda söz konusu alanların Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi 1/5000 ölçekli plan hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

(35) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TİCK Ticaret+Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik yapı yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(36) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Spor Tesis Alanının bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik donatı alanlarını azaltıcı yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(37) Numara ile gösterilen alanlarda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Eğitim Tesis Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Konut Alanı kısmen Park Alanı olarak, Yeşil Alanın bir kısmı iptal edilerek Konut Alanı olarak, ayrıca 98 ada 108 parselde yer alan Konut Alanı iptal edilerek Eğitim Tesisi alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(38) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Plan değişikliğinde 12m genişliğindeki yol teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 15m olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(39) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında TİCK Ticaret+Konut Alanı ve Yeşil Alan bir kısmı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında OTEL alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik donatı alanlarını azaltıcı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

(40) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Otopark Alanı iptal edilerek teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mesire Alanı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olmakla birlikte bir donatı alanında başka bir donatı alanına dönüşüm niteliği taşımaktadır.

(41) Numara ile gösterilen alanda 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 12m genişliğindeki yol teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 20m olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı olmakla birlikte donatı alanlarını arttırıcı nitelik taşımaktadır.

Teklif 1/1000 ölçekli Silivri  Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı alanındaki arazi kullanıma ilişkin plan kararları ile meri 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı alanındaki arazi kullanıma ilişkin plan kararları karşılaştırıldığında bazı alanlarda fonksiyon değişiklikleri yapıldığı ve donatı alanlarının konumlarının ve büyüklüklerinin değiştirilerek düzenlemeler yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin genel olarak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.3. Maddesinde yer alan “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.”  hükmü doğrultusunda 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı yapım aşamasında planlama ilke ve esasları açısından gerekli görülen değişiklikler kapsamında yapıldığı anlaşılmaktadır.

 • Uygulama Hükümleri açısından incelendiğinde;

Plan Notları, 1. Genel Hükümler bölümünün 1.6 ve 2. Özel Hükümler bölümünün 2.1.2. maddesinde yer alan “… Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü…”  ifadelerinden önce, idari bazda yapılan yeni düzenlemeler göz önünde bulundurularak “Mülga” ibaresinin yazılması gerekmektedir.

* Plan Notları, 1. Genel Hükümler bölümünün 1.11 maddesinde;

“Yeşil alan olarak ayrılan alanlarda ancak ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda Teknik Altyapı fonksiyonlarını içeren tesisler yaptırmaya ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyesi yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, 1/5000 ölçekli planın, plan notlarının 13.5 maddesinde yer alan;

“… TEDAŞ’ın trafo yerleri talep etmesi halinde, yürürlükteki imar planlarında da bu amaca uygun alan ayrılmadı ise, bu talebin plan bütünündeki park alanlarının +0.00 kotu üstünde karşılanması sağlanacaktır. Bu konuda trafo parseli ihdas etmeye belediyesi yetkilidir. …”

hükmündeki “+0.00 kotun üstünde” olması şartı getirilmemiştir. Bu nedenle plan notlarının 1.11 maddesinin nazım imar planının 13.5 maddesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının 3. Yapı Düzenine Ait Hükümler bölümünde yer alan 3.10. maddesinde yer alan“3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulaması dışında kalan parsellerde, kamuya ayrılan alanların, parselin %45’inı geçmesi halinde; kamuya ayrılmış alanların tamamının kamuya bedelsiz terk işlemlerinin yapılması koşulu ile Emsal hesabı, parselin kadastral alanının %55’i üzerinden yapılır. Ancak hiçbir şekilde net imar parselinin İnşaat Emsali 2.00’ı geçemez.” ifadesi söz konusu plan notunun 1/5000 ölçekli planın plan notlarının uygulama hükümleri bölümünün 10.1.1 maddesinde yer alan:

“… parselin imarlı kısmında yapılaşması mümkün olan imar uygulaması görmüş parseller; donatı alanına alınan kalan kısmın kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla, kalan kısımda emsal hesabı terkten önceki net parsel büyüklüğü üzerinden hesaplanarak yapılaşabilir…”,

“… parselin imarlı kısmında yapılaşması mümkün olmayan veya tamamı donatı alanında kalan imar uygulaması görmüş parseller; donatı alanına alınan kısmın kamuya bedelsiz terk edilmesi şartıyla, komşu parselle tevhid edilmesi durumunda, emsal hesabı terkten önceki net parsel büyüklüğü üzerinden hesaplanarak yapılaşabilir …”,

“… bir kısmı donatı alanında kalan ve parselin imarlı kısmında yapılaşması mümkün olan imar uygulaması görmemiş parseller; donatı alanına alınan kısmın bedelsiz kamuya terk edilmesi şartıyla, planın öngördüğü terk oranı parselin uygulamadan önceki alanının %40’ını aşıyorsa, kalan kısımda emsal hesabı parselin uygulamadan önceki alanının % 60’ı üzerinden hesaplanarak yapılaşabilir …” ibareleri ile farklılık gösterdiği tespit edilmiş olup, söz konusu düzenlemenin 22 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in Düzenleme ortaklık payına ait esaslara ilişkin 14 maddesinde yer alan “Düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan umumi ve kamu hizmet alanları için, İmar Kanununun 18 inci maddesine göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini (%45) geçemez.” hükmü kapsamında düzenlendiği anlaşılmaktadır.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının 3. Yapı Düzenine Ait Hükümler bölümünde yer alan 3.14. maddesinde “Planlama alanında yapılacak yapıların boyutları serbesttir.” denilmektedir. Söz konusu plan notunun “Planlama alanında yapılacak yapıların boyutları, ilgili fonksiyonun yapılaşma koşullarını aşmamak koşulu ile serbesttir.” yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının 5.2. Ticaret-Konut Alanı (TİCK) Alanına ilişkin hükümlerinde,  “Konut ve ticaret kullanımının birlikte yer alacağı alanlardır. Bu alanlarda yapının bütün katları ticaret ve hizmet alanı olarak düzenlenebileceği gibi zemin kat ticaret üst katlar konut olarak ta düzenlenebilir. Bu alanlarda konut, perakende ticaret, hizmet, mağaza, büro, iş yeri, yeme-içme birimleri, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, kitapevi, dernek v.b. kullanımlar yer alabilir. Ticaret-Konut Alanlarında zemin kat ticaret olmak koşuluyla, üst katlar konut olarak kullanılacak olup, kent merkezinde tamamında ticaret kullanımı da yer alabilir.” denilmekte olup, söz konusu ifadelerin üst katlardaki konut ve ticaret kullanımlarına ilişkin çelişkili anlamlar barındırdığı, bu sebeple plan notunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve İstanbul İmar Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiği görülmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının 5.3. Ticaret-Turizm (TİCT) Alanına ilişkin hükümlerinin,  1/5000 ölçekli planın plan notlarının uygulama hükümleri bölümünün Ticaret + Hizmet (TH) Alanlarına ilişkin 10.2.2 maddesinde yer alan hükümler ile uyumlu olduğu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda lejant değişikliğine gidildiği tespit edilmiştir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının 5.7. Sanayi Alanına ilişkin hükümlerinin,  1/5000 ölçekli planın plan notlarının uygulama hükümleri bölümünün 10.2.4.Konut Dışı Kentsel Çalışma (KDKÇA) Alanlarına ilişkin 10.2.4 maddesinde yer alan hükümler ile uyumlu olduğu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yalnızca lejant değişikliğine gidildiği tespit edilmiştir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının 7.3.3.Özel Sosyal Altyapı Alanlarına ilişkin hükmünde,  “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikteki standartlara uygun olmak…” denilmekte olup, söz konusu yönetmelik 14/06/2014 tarih, 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırıldığından, plan notunun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

* 1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının 8. Açık ve Yeşil Alanlar Uygulama Hükümlerinde Park, Mesire Alanı, Rekreasyon alanı fonksiyonlarına ilişkin olarak “Park alanı tamamında yapılacak yapılar için toplam Yapı Emsali (E):0.05’i aşamaz.” denilmekte olup, bu yapılaşma değerinin İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 19 c maddesinde %3 olarak belirlenen değerle uyumlu olmadığı görülmektedir.

*1/1000 ölçekli teklif plana ait plan notlarının 10.1. Teknik Altyapı Alanına ilişkin hükümlerinde “…Bu alanlarda Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” denilmekte olup; 1/5000 ölçekli planın plan notlarının uygulama hükümleri bölümünün Teknik Altyapı Alanlarına ilişkin 13.5. Maddesinde yer alan “…İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır…” ifadesi ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

SONUÇ:

İlgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen ve Silivri Belediye Meclisi’nin ilgi (b) Kararı ile uygun bulunan TEKLİF-34005389 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı teklifi hakkında yukarıda açıklanan hususların, 17/10/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli RNİP kararları/plan notları, RNİP itirazlarına ilişkin 17.10.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Plan Değişikliği kararları, ilgili kurum/kuruluş görüşleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yukarıda belirtilen hususların dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir. ” Denilerek.

 

İlgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen ve ilgi (b) Silivri Belediye Meclisi Kararı ile uygun bulunan TEKLİF-34005389 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planı teklifi ve ekleri yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, teklif planın 1/5000 ölçekli plan ile belirlenen nüfus, donatı dengesi ve yol genişlikleri ile ilgili uyumsuzluklar giderilerek dijital ortamda hazırlanarak İBB meclisine sunulması için ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”               

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 14 Ocak 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.