Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-34569133 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1344

Karar Metni

Planlama Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve 2020/5892 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Şile Belediye Başkanlığının 23/06/2020 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.581/4800 sayılı yazısı ve ekleri.

 1. b) Şile Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 2019/66 sayılı Kararı.
 2. c) Şile Belediye Meclisinin 10/11/2017 tarihli ve 2017/85 sayılı Kararı.
 3. d) Şile Belediye Başkanlığının 22/02/2018 tarihli ve E.91/1720 sayılı yazısı ve ekleri.
 4. e) Büyükşehir Belediye Meclisine 12/11/2018 tarihli ve 14530 sayılı takdim yazımız.
 5. f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2018 tarihli ve 1985 sayılı Kararı.
 6. g) 18/02/2019 tarihli ve 2019/30463 sayılı yazımız ve ekleri.

 

TALEP: İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan UİP-34569133 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına ilişkin plan değişikliği teklifinin, ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 18/03/2016 onaylı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (d) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (e) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (f) Meclis Kararı’yla tadilen uygun görülerek 17/12/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve ilgi (g) yazımız ile 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planının dağıtımı yapılarak, 09/07/2019-07/08/2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile; “Şile İlçesi İsaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan plan itirazları incelenmiş olup,

Fonksiyon ve Yol Değişikliğine İlişkin İtiraz Talepleri:

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 24 ve 32 numaralı “Tarımsal Nitelikli Alan” lejantına ilişkin itiraz talepleri; İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 06/01/2016 tarihli ve 12846 sayılı kurum görüşüne ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı kullanım talepleri uygun görülmemiştir.
 • 7, 9, 19, 20, 34, 41, 58 ve 61 numaralı itiraz talepleri; ilgili kurumdan kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğü’ne iade edilmiştir.
 • 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65 ve 67 numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 11, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 49, 50, 51 ve 52 numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi kapsamında imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.
 • 66 Numaralı İSKİ itirazına ilişkin bir husus tespit edilmemiştir.

68 Numaralı Plan ve Proje Müdürlüğü itirazı kapsamında;

 • 0/72 ve 0/79 parseller arasından geçen 10 metrelik imar yolu değişikliğinin Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.
 • Plan paftasında gösterilmiş olup, Plan Notlarında yer almadığından dolayı, Plan Notlarına; “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı: İsaköy, Kabakoz ve Akçakese köylerinin İstanbul Valiliği tarafından onaylı 1/1000 ölçekli UİP’da belirlenen köy yerleşik alan sınırlarından DSİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanan; Kabakoz, Akçakese, Bozgoca göletlerinin kısa mesafeli koruma kuşağı sınırları ve taşkına maruz alan sınırları içinde kalan kısımları “Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ayrılmış olup bu alanda yeni yapı yapılmasına ve madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Bu alanda mevcut binaların basit onarım ve tadilatları ile İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik şartlarına uymak koşulu ile organik tarım faaliyetine izin verilebilir. Ayrıca parsel malikinin talep etmesi dahilinde: DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak ve yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmek kaydıyla bu alan içindeki parsel yüz ölçümünün %60’ı üzerinden konut kullanımları başlığı altındaki plan hükümlerinin “2.1. Yerleşik Konut Alanı” yapılaşma değerine göre hesaplanacak inşaat alanı, aynı köy yerleşik alan sınırı içinde konut alanı olarak belirlenen alana transfer edilebilir. Ayrıca, bu alanlar için ilgili kamu kurumunca taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenecek dere taşkın derecesi/sınıflandırmasına göre “taşkına maruz alan” sınırı dışında kalması halinde planda mevcut konut kullanımlarına ilişkin plan hükümlerinin 2.1. Yerleşik konut alanındaki yapılaşma hükümleri geçerli olacaktır.” ibaresinin eklenmesi halinde uygun görülmüştür.” şeklinde komisyon raporunun oybirliği ile kabul edildiği görülmektedir.

 

MÜLKİYET: Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Mülkiyet Haritası verilerine göre itirazlara konu parsellerin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

 

MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

  Fonksiyon ve Yol Değişikliğine İlişkin İtiraz Talepleri;

 • 11 nolu itiraz (505 (yeni 1436 ada 13 parsel), 506 (yeni 1436 ada 14 parsel), 507 (yeni 1436 ada 15 parsel), 508 (yeni 1436 ada 16 parsel), 509 (yeni 1436 ada 17 parsel), 510 (yeni 1436 ada 18 parsel), 511 (yeni 1436 ada 19 parsel), 512 (yeni 1436 ada 20 parsel), 513 (yeni 1436 ada 21 parsel), 514 (yeni 1436 ada 22 parsel), 515 (yeni 1436 ada 23 parsel), 516 (yeni 1436 ada 24 parsel), 517 (yeni 1436 ada 25 parsel), 518 (yeni 1436 ada 26 parsel), 521 (yeni 1437 ada 1 parsel) nolu parseller) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 505 (yeni 1436 ada 13 parsel), 506 (yeni 1436 ada 14 parsel), 507 (yeni 1436 ada 15 parsel), 508 (yeni 1436 ada 16 parsel), 509 (yeni 1436 ada 17 parsel), 510 (yeni 1436 ada 18 parsel), 511 (yeni 1436 ada 19 parsel), 512 (yeni 1436 ada 20 parsel), 513 (yeni 1436 ada 21 parsel) nolu parseller kısmen “K2 rumuzlu Konut Alanı” kısmen de “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” da, 514 (yeni 1436 ada 22 parsel), 515 (yeni 1436 ada 23 parsel), 516 (yeni 1436 ada 24 parsel), 517 (yeni 1436 ada 25 parsel), 518 (yeni 1436 ada 26 parsel) nolu parseller kısmen “K2 rumuzlu Konut Alanı” kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” kısmen de “Taşıyıcı İletken Nakil Hatları Koruma Kuşakları” nda, 521 (yeni 1437 ada 1 parsel) nolu parsel kısmen “K2 rumuzlu Konut Alanı” kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” kısmen de “Belediye Hizmet Alanı”nda kalmaktadır.

 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 505 (yeni 1436 ada 13 parsel), 506 (yeni 1436 ada 14 parsel), 507 (yeni 1436 ada 15 parsel), 508 (yeni 1436 ada 16 parsel), 509 (yeni 1436 ada 17 parsel), 510 (yeni 1436 ada 18 parsel), 511 (yeni 1436 ada 19 parsel), 512 (yeni 1436 ada 20 parsel) nolu parseller kısmen “E:0,20 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı”, kısmen “10 m. en kesitli 3. Derece Taşıt Yolu”, kısmen “7 m. en kesitli Yol Alanı” kısmen de “Park Alanı”nda, 513 (yeni 1436 ada 21 parsel), 514 (yeni 1436 ada 22 parsel), 515 (yeni 1436 ada 23 parsel), 516 (yeni 1436 ada 24 parsel), 517 (yeni 1436 ada 25 parsel),518 (yeni 1436 ada 26 parsel), nolu parseller kısmen “E:0,20 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı”, kısmen “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”, kısmen “Park Alanı” kısmen de “İsale Hattı Koruma Kuşağı”nda, 521 (yeni 1437 ada 1 parsel) kısmen  “E:0,20 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı”, kısmen “12 m. en kesitli 2. Derece Taşıt Yolu”, kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen de “Park Alanı”nda, kalmaktadır.

 • 17 nolu itiraz (1397 (yeni 1458 ada 13 parsel), 1482 (yeni 1457 ada 6 parsel) ve 1502 (yeni 1457 ada 7 parsel) sayılı parsellerin doğusunda yer alan kadastral boşluk alan) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 1397 (yeni 1458 ada 13 parsel) parsel “K1 rumuzlu Konut Alanı”nda, 1482 (yeni 1457 ada 6 parsel) ve 1502 (yeni 1457 ada 7 parsel) sayılı parsellerin doğusunda yer alan kadastral boşluk alan “12 m. en kesitli 2. Derece Yol Alanı”nda kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 1397 (yeni 1458 ada 13 parsel) parsel kısmen “E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı” kısmen “12 m. en kesitli 2. Derece Taşıt Yolu”, kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda, “ 1482 (yeni 1457 ada 6 parsel) ve 1502 (yeni 1457 ada 7 parsel) sayılı parsellerin doğusunda yer alan kadastral boşluk alan kısmen “Park Alanı” kısmen de “12 m. en kesitli 2. Derece Taşıt Yolu”nda kalmaktadır.

 • 35 nolu itiraz (25, 26, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 6561 ve 6613 parseller) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 sayılı parseller “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da ve 25, 26, 32, 6561 ve 6613 parseller de “TT-4 rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 sayılı parseller “Tarımsal Nitelikli Alanlar”da 25, 26, 32, 6561 ve 6613 parseller ise kısmen “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda kalmaktadır.

 • 36 nolu itiraz (103 (1429 ada 23 parsel), 104 (1429 ada 22 parsel) ve 105 (1429 ada 62 parsel) nolu parseller) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda “TT-4 rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 104 (1429 ada 22 parsel) ve 105 (1429 ada 62 parsel) nolu parseller kısmen  “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” kısmen de  “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda, 103 (1429 ada 23 parsel) parsel kısmen  “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” kısmen “10 m. en kesitli 3. Derece Taşıt Yolu” kısmen de  “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda,  kalmaktadır.

 • 37 nolu itiraz (5 (1429 ada 21parsel), 131 (1429 ada 63 parsel), 132 (1429 ada 79 parsel), 133 (1429 ada 78 parsel), 134 (1429 ada 77 parsel), 140 (1429 ada 74 parsel), 142 (1429 ada 74 parsel), 143 (1429 ada 68 parsel), 147 (1429 ada 64 parsel), 148 (1429 ada 20 parsel), 149 (1429 ada 19 parsel), 168 (1429 ada 75 parsel) nolu parseller) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 5 (14209 ada 21parsel), 131 (1429 ada 63 parsel), 132 (1429 ada 79 parsel), 133 (1429 ada 78 parsel), 134 (1429 ada 77 parsel), 140 (1429 ada 74 parsel), 147 (1429 ada 64 parsel), 148 (1429 ada 20 parsel), 149 (1429 ada 19 parsel), 168 (1429 ada 75 parsel) nolu parseller “TT-4 rumuzlu Turizm Alanı”nda, 142 (1429 ada 69 parsel), 143 (1429 ada 68 parsel) nolu parseller kısmen “TT-4 rumuzlu Turizm Alanı” kısmen de “DSİ Baraj Havzası Sınırı”nda kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 131 (1429 ada 63 parsel), 132 (1429 ada 79 parsel), 133 (1429 ada 78 parsel), 134 (1429 ada 77 parsel), 140 (1429 ada 74 parsel), 147 (1429 ada 64 parsel), 148 (1429 ada 20 parsel) ve 168 (1429 ada 75 parsel) nolu parseller “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda, 5 (1429 ada 21 parsel), 142 (1429 ada 69 parsel), 143 (1429 ada 68 parsel), ve 149 (1429 ada 19 parsel) nolu parseller kısmen “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” kısmen de “10 m. en kesitli 3. Derece Taşıt Yolu”nda kalmaktadır.

 • 38 nolu itiraz (192 (yeni 1433 ada 59 parsel), 195 (yeni 1433 ada 126 parsel), 196 (yeni 1433 ada 125 parsel), 197 (yeni 1433 ada 93 parsel), 198 (yeni 1433 ada 94 parsel) ve 274 (yeni 1433 ada 92 parsel) nolu parseller) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda “TT-4 rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 192 (yeni 1433 ada 59 parsel), 195 (yeni 1433 ada 126 parsel),  196 (yeni 1433 ada 125 parsel), 197 (yeni 1433 ada 93 parsel), 198 (yeni 1433 ada 94 parsel) ve 274 (yeni 1433 ada 92 parsel) nolu parseller kısmen “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda kalmaktadır.

 • 39 nolu itiraz (193 (yeni 1433 ada 128 parsel), 198 (yeni 1433 ada 94 parsel), 216 (yeni 1433 ada 22 parsel), 217 (yeni 1433 ada 18 parsel), 221 (yeni 1433 ada 6 parsel), 222 (yeni 1433 ada 17 parsel), 236 (yeni 1433 ada 104 parsel), 237 (yeni 1433 ada 103 parsel), 238 (yeni 1433 ada 102 parsel),  239 (yeni 1433 ada 101 parsel), 240 (yeni 1433 ada 105 parsel), 247 (yeni 1433 ada 106 parsel), 248 (yeni 1433 ada 100 parsel),  249 (yeni 1433 ada 99 parsel), 250 (yeni 1433 ada 98 parsel),  251 (yeni 1433 ada 16 parsel),  252 (yeni 1433 ada 7 parsel), 253 (yeni 1433 ada 8 parsel), 254 (yeni 1433 ada 9 parsel),   255 (yeni 1433 ada 10 parsel), 256 (yeni 1433 ada 11 parsel), 257 (1433 ada 15 parsel), 258 (1433 ada 113 parsel), 259 (1433 ada 112 parsel), 260 (1433 ada 111 parsel), 261 (yeni 1433 ada 110 parsel),  262 (yeni 1433 ada 109 parsel), 263 (yeni 1433 ada 2 parsel), 266 (yeni 1433 ada 3 parsel), 267 (yeni 1433 ada 1 parsel), 272 (yeni 1433 ada 14 parsel) ve 273 (yeni 1433 ada 129 parsel) nolu parseller) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 193 (yeni 1433 ada 128 parsel), 198 (yeni 1433 ada 94 parsel), 221 (yeni 1433 ada 6 parsel),  222 (yeni 1433 ada 17 parsel), 236 (yeni 1433 ada 104 parsel), 237 (yeni 1433 ada 103 parsel),  238 (yeni 1433 ada 102 parsel),  239 (yeni 1433 ada 101 parsel), 240 (yeni 1433 ada 105 parsel), 247 (yeni 1433 ada 106 parsel), 248 (yeni 1433 ada 100 parsel),  249 (yeni 1433 ada 99 parsel), 250 (yeni 1433 ada 98 parsel),  251 (yeni 1433 ada 16 parsel),  252 (yeni 1433 ada 7 parsel), 253 (yeni 1433 ada 8 parsel), 254 (yeni 1433 ada 9 parsel),   255 (yeni 1433 ada 10 parsel), 256 (yeni 1433 ada 11 parsel), 257 (1433 ada 15 parsel), 258 (1433 ada 113 parsel), 259 (1433 ada 112 parsel), 260 (1433 ada 111 parsel), 261 (yeni 1433 ada 110 parsel),  262 (yeni 1433 ada 109 parsel), 266 (yeni 1433 ada 3 parsel), 272 (yeni 1433 ada 14 parsel) ve 273 (yeni 1433 ada 129 parsel) nolu parseller “TT-4 rumuzlu Turizm Alanı”nda, 216 (yeni 1433 ada 22 parsel), 217 (yeni 1433 ada 18 parsel), 263 (yeni 1433 ada 2 parsel) ve 267 (yeni 1433 ada 1 parsel) nolu parseller kısmen   “TT-4 rumuzlu Turizm Alanı” kısmen de “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar”da kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 193 (yeni 1433 ada 128 parsel), 198 (yeni 1433 ada 94 parsel), 221 (yeni 1433 ada 6 parsel),  222 (yeni 1433 ada 17 parsel), 236 (yeni 1433 ada 104 parsel), 237 (yeni 1433 ada 103 parsel),  238 (yeni 1433 ada 102 parsel),  239 (yeni 1433 ada 101 parsel), 240 (yeni 1433 ada 105 parsel), 247 (yeni 1433 ada 106 parsel), 248 (yeni 1433 ada 100 parsel),  249 (yeni 1433 ada 99 parsel), 250 (yeni 1433 ada 98 parsel),  251 (yeni 1433 ada 16 parsel),  252 (yeni 1433 ada 7 parsel), 253 (yeni 1433 ada 8 parsel), 254 (yeni 1433 ada 9 parsel),   255 (yeni 1433 ada 10 parsel), 256 (yeni 1433 ada 11 parsel), 257 (1433 ada 15 parsel), 258 (1433 ada 113 parsel), 259 (1433 ada 112 parsel), 260 (1433 ada 111 parsel), 261 (yeni 1433 ada 110 parsel),  262 (yeni 1433 ada 109 parsel), 266 (yeni 1433 ada 3 parsel), 272 (yeni 1433 ada 14 parsel) ve 273 (yeni 1433 ada 129 parsel) nolu parseller “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda, 216 (yeni 1433 ada 22 parsel), 217 (yeni 1433 ada 18 parsel), 263 (yeni 1433 ada 2 parsel) ve 267 (yeni 1433 ada 1 parsel) nolu parseller kısmen “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı”, kısmen de “10 m. en kesitli 3. Derece Taşıt Yolu”nda, 193 (yeni 1433 ada 128 parsel) ve 273 (yeni 1433 ada 129 parsel) nolu parseller kısmen “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda kalmaktadır.

 • 44 nolu itiraz (1314 (yeni 1451 ada 3 parsel), 1315 (yeni 1451 ada 2 parsel) parseller ve parsellerin batısında yer alan kadastral boşluk) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “K1 rumuzlu Konut Alanı” kısmen de “Rekreasyon Alanı ve Ormanla İtilaflı Alan”da kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 1314 (yeni 1451 ada 3 parsel) ve 1315 (yeni 1451 ada 2 parsel) parseller kısmen “E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı” kısmen de “5 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda, parsellerin batısında yer alan kadastral boşluk alan ise kısmen “Rekreasyon Alanı ve Ormanla İtilaflı Alan” kısmen de “5 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda kalmaktadır.

 • 45 ve 49 nolu itirazlar (1321 (yeni 1445 ada 5 parsel), 1322 (yeni 1445 ada 4 parsel), 1323 (1445 ada 2 parsel), 1362 (1445 ada 3 parsel) ve parsellerin güneyinde yer alan kadastral boşluk alan) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 1321 (yeni 1445 ada 5 parsel), 1322 (yeni 1445 ada 4 parsel), 1323 (1445 ada 2 parsel), 1362 (1445 ada 3 parsel) nolu parseller kısmen “K1 rumuzlu Konut Alanı” kısmen de “Rekreasyon Alanı ve Ormanla İtilaflı Alan”da, parsellerin güneyinde yer alan kadastral boşluk alan “Rekreasyon Alanı ve Ormanla İtilaflı Alan” ve “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar”da kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 1321 (yeni 1445 ada 5 parsel), 1322 (yeni 1445 ada 4 parsel), 1323 (1445 ada 2 parsel), 1362 (1445 ada 3 parsel) parseller kısmen “E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı”nda kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda, kadastral boşluk alan ise kısmen “Rekreasyon Alanı ve Ormanla İtilaflı Alan” kısmen “Park Alanı” kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda kalmaktadır.

 • 50, 51 ve 52 nolu itirazlar (1399 (yeni 1462 ada 7 parsel), 1400 (yeni 1462 ada 6 parsel), 1401 (1462 ada 5 parsel) ve 1399 parselin güneyinde yer alan kadastral boşluk alan) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 1321 (yeni 1445 ada 5 parsel), 1322 (yeni 1445 ada 4 parsel), 1323 (1445 ada 2 parsel), 1362 (1445 ada 3 parsel) parseller kısmen “K1 rumuzlu Konut Alan”ında kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 1399 (yeni 1462 ada 7 parsel) parsel kısmen “E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı”, kısmen “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu” kısmen de “Park Alanı”nda, 1400 (yeni 1462 ada 6 parsel), 1401 (1462 ada 5 parsel) parseller kısmen  “E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı”, kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda ve 1399 parselin güneyinde yer alan kadastral boşluk alan kısmen “Park Alanı” kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda kalmaktadır.

68 Numaralı Plan ve Proje Müdürlüğü itirazı kapsamında;

 • 68 nolu itiraz (73 (yeni 1428 ada 87 parsel), 74 (yeni 1428 ada 88 parsel), 75 (yeni 1428 ada 89 parsel), 76 (yeni 1428 ada 90 parsel), 77 (yeni 1428 ada 92 parsel), 80 (yeni 1429 ada 34 parsel), 81 (yeni 1429 ada 35 parsel), 82 (yeni 1429 ada 36 parsel), 83 (yeni 1429 ada 37 parsel), 84 (yeni 1429 ada 38 parsel), 85 (yeni 1429 ada 39 parsel), 86 (yeni 1429 ada 40 parsel), 87 (yeni 1429 ada 41 parsel) parseller ve 73 (yeni 1428 ada 87 parsel), 74 (yeni 1428 ada 88 parsel), 75 (yeni 1428 ada 89 parsel), 76 (yeni 1428 ada 90 parsel), 77 (yeni 1428 ada 92 parsel) parseller ile 80 (yeni 1429 ada 34 parsel), 81 (yeni 1429 ada 35 parsel), 82 (yeni 1429 ada 36 parsel), 83 (yeni 1429 ada 37 parsel), 84 (yeni 1429 ada 38 parsel), 85 (yeni 1429 ada 39 parsel), 86 (yeni 1429 ada 40 parsel), 87 (yeni 1429 ada 41 parsel) parseller arasında yer alan kadastral boşluk alan) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 80 (yeni 1429 ada 34 parsel), 81 (yeni 1429 ada 35 parsel), 82 (yeni 1429 ada 36 parsel), 83 (yeni 1429 ada 37 parsel), 84 (yeni 1429 ada 38 parsel), 85 (yeni 1429 ada 39 parsel), 86 (yeni 1429 ada 40 parsel) ve 87 (yeni 1429 ada 41 parsel) parseller kısmen “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” kısmen de “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ve Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar”da, 73 (yeni 1428 ada 87 parsel), 74 (yeni 1428 ada 88 parsel), 75 (yeni 1428 ada 89 parsel), 76 (yeni 1428 ada 90 parsel), 77 (yeni 1428 ada 92 parsel) parseller ve 73 (yeni 1428 ada 87 parsel), 74 (yeni 1428 ada 88 parsel), 75 (yeni 1428 ada 89 parsel), 76 (yeni 1428 ada 90 parsel), 77 (yeni 1428 ada 92 parsel) parseller ile 80 (yeni 1429 ada 34 parsel), 81 (yeni 1429 ada 35 parsel), 82 (yeni 1429 ada 36 parsel), 83 (yeni 1429 ada 37 parsel), 84 (yeni 1429 ada 38 parsel), 85 (yeni 1429 ada 39 parsel), 86 (yeni 1429 ada 40 parsel), 87 (yeni 1429 ada 41 parsel) parseller arasında yer alan kadastral boşluk alan “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ve Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar”da kalmaktadır.

17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 80 (yeni 1429 ada 34 parsel) parsel ve 73 (yeni 1428 ada 87 parsel), 74 (yeni 1428 ada 88 parsel), 75 (yeni 1428 ada 89 parsel), 76 (yeni 1428 ada 90 parsel), 77 (yeni 1428 ada 92 parsel) parseller ile 80 (yeni 1429 ada 34 parsel), 81 (yeni 1429 ada 35 parsel), 82 (yeni 1429 ada 36 parsel), 83 (yeni 1429 ada 37 parsel), 84 (yeni 1429 ada 38 parsel), 85 (yeni 1429 ada 39 parsel), 86 (yeni 1429 ada 40 parsel), 87 (yeni 1429 ada 41 parsel) parseller arasında yer alan kadastral boşluk alan kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan” kısmen de “10 m. en kesitli 3. Derece Taşıt Yolu”nda, 73 (yeni 1428 ada 87 parsel), 74 (yeni 1428 ada 88 parsel), 75 (yeni 1428 ada 89 parsel), 76 (yeni 1428 ada 90 parsel), 77 (yeni 1428 ada 92 parsel), 81 (yeni 1429 ada 35 parsel), 82 (yeni 1429 ada 36 parsel), 83 (yeni 1429 ada 37 parsel), 84 (yeni 1429 ada 38 parsel), 85 (yeni 1429 ada 39 parsel), 86 (yeni 1429 ada 40 parsel) ve 87 (yeni 1429 ada 41 parsel) parseller “Tarımsal Nitelikli Alan”da kalmaktadır.

Plan notu ilavesine ilişkin itiraz kapsamında; 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı plan notlarında Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanına ilişkin plan notunda; “İsaköy, Kabakoz ve Akçakese köylerinin İstanbul Valiliği tarafından onaylı 1/1000 ölçekli UİP’da belirlenen köy yerleşik alan sınırlarından DSİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanan; Kabakoz, Akçakese, Bozgoca göletleriniz kısa mesafeli koruma kuşağı sınırları ve taşkına maruz alan sınırları içinde kalan kısımları “Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ayrılmış olup, bu alanda yeni yapı yapılmasına ve madencilik faaliyetlerine izin verilemez. Bu alanda mevcut binaların basit onarım ve tadilatları ile İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik şartlarına uymak koşulu ile organik tarım faaliyetine izin verilebilir. Ayrıca parsel malikinin talep etmesi dahilinde: DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak ve yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmek kaydıyla bu alan içindeki parsel yüz ölçümünün %60’ı üzerinden konut kullanımları başlığı altındaki plan hükümlerinin “2.1.1. Düşük (80 kişi/ha)” yapılaşma değerine göre hesaplanacak inşaat alanı, aynı köy yerleşik alan sınırı içinde konut alanı olarak belirlenen alana transfer edilebilir. Ayrıca, bu alanlar için ilgili kamu kurumunca taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenecek dere taşkın derecesi/sınıflandırmasına göre “Taşkına Maruz Alan” sınırı dışında kalması halinde planda mevcut konut kullanımlarına ilişkin plan hükümlerinin “2.1.1. Düşük (80 kişi/ha) yoğunluklu yapılaşma hükümleri geçerli olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: UİP-345691331 PIN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklifinde uygun görülen itirazlara ilişkin yapılan incelemede;

 • 11 nolu itiraz kapsamında (505 (yeni 1436 ada 13 parsel), 506 (yeni 1436 ada 14 parsel), 507 (yeni 1436 ada 15 parsel), 508 (yeni 1436 ada 16 parsel), 509 (yeni 1436 ada 17 parsel), 510 (yeni 1436 ada 18 parsel), 511 (yeni 1436 ada 19 parsel), 512 (yeni 1436 ada 20 parsel), 513 (yeni 1436 ada 21 parsel), 514 (yeni 1436 ada 22 parsel), 515 (yeni 1436 ada 23 parsel), 516 (yeni 1436 ada 24 parsel), 517 (yeni 1436 ada 25 parsel), 518 (yeni 1436 ada 26 parsel), 521 (yeni 1437 ada 1 parsel) nolu parseller); parsellerin bir kısmında yer alan park alanı “E:0.20 Yençok:2 kat yapılanma koşullu Konut Alanı” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Parsellere yönelik yapılan düzenleme ile 10 m. en kesitli taşıt yoluna cepheli yaklaşık 750 m²’lik park alanı konut alanı olarak düzenlenmiş olup, söz konusu düzenleme Nazım İmar Planındaki park alanı sürekliliğini bozucu nitelik taşımakla birlikte, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kaldırılan park alanı kadar eşdeğer alan ayrılmadığı, yeşil alan sürekliliğinin bozulduğu ve yapılan düzenleme ile yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa ve donatı alanının azalmasına neden olacağından 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı kararlarını değiştirici nitelik taşımaktadır.

 • 17 nolu itiraz kapsamında (1397 (yeni 1458 ada 13 parsel), 1482 (yeni 1457 ada 6 parsel) ve 1502 (yeni 1457 ada 7 parsel) sayılı parsellerin doğu istikametinde yer alan kadastral boşluk alan); 1397(yeni 1458 ada 13 parsel) nolu parselde yer alan mevcut yapı dikkate alınarak 12 m. en kesitli yolun istikameti aynen korunarak ada kenarı ve kaldırım çizgisi yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

Ayrıca 1497 (1456 ada 1 parsel), 1487 (1457 ada 8 parsel) parseller ve 1502 (1457 ada 7 parsel) parselin doğusundaki kadastral boşlukta yer alan park alanında ada kenarı çizgisinin çizilmediği tespit edilmiş olup, ada kenarı çizgisinin çizilmesi gerekmektedir.

 • 35 nolu itiraz kapsamında (25, 26, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 6561 ve 6613 parseller); 25, 26, 32, 6561, 6613 parseller ile 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 parseller arasında yer alan 7 m. en kesitli yolun istikameti aynen korunarak 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 numaralı parsellerdeki “Tarımsal Nitelikli Alan”ın bir kısmı yol alanı 25, 26, 32, 6561, 6613 numaralı parsellerdeki yol alanı da “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” olarak doğu istikametine kaydırılarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte, söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşünün bulunmadığı tespit edilmiştir.

 • 36 (103 (1429 ada 23 parsel), 104 (1429 ada 22 parsel), 105 (1429 ada 62 parsel) nolu parseller) nolu itiraz kapsamında; 103 (1429 ada 23 parsel), 104 (1429 ada 22 parsel), 105 (1429 ada 62 parsel) parsellerdeki donatı alanı terk oranı dikkate alınarak 7 m. en kesitli yol doğu istikametine doğru kaydırılarak açığa çıkan alan “TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte, 1/1000 ölçekli plan kararları yönünden değerlendirdiğinde, eski kadastral düzenlemeye göre, yol alanı terk oranı uygun olarak değerlendirilmesine rağmen, yeni kadastral düzenlemeye göre 103 (1429 ada 23 parsel) parseldeki yol alanı terk oranının fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu düzenlemeye konu alandaki meri plan kararları yeni kadastral düzenlemeye uygun olarak yapıldığından söz konusu düzenlemeyi gerektirecek bir hususunun bulunmadığı ve 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı kararlarının aynen korunması gerektiği tespit edilmiştir.

 • 37 nolu itiraz kapsamında (5 (1429 ada 21parsel), 131 (1429 ada 63 parsel), 132 (1429 ada 79 parsel), 133 (1429 ada 78 parsel), 134 (1429 ada 77 parsel), 140 (1429 ada 74 parsel), 142 (1429 ada 74 parsel), 143 (1429 ada 68 parsel), 147 (1429 ada 64 parsel), 148 (1429 ada 20 parsel), 149 (1429 ada 19 parsel), 168 (1429 ada 75 parsel) nolu parseller); TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı’nın bir kısmı iptal edilerek 7 m. en kesitli yol olarak düzenlenmiştir.

  Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yol alanı arttırıcı nitelikte olup, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 38 (192 (yeni 1433 ada 59 parsel), 195 (yeni 1433 ada 126 parsel), 196 (yeni 1433 ada 125 parsel), 197 (yeni 1433 ada 93 parsel), 198 (yeni 1433 ada 94 parsel) ve 274 (yeni 1433 ada 92 parsel) nolu parseller) nolu itiraz kapsamında; parsellerdeki donatı alanı terk oranı ve parsel sınırları dikkate alınarak 7 m. en kesitli yol yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 39 nolu itiraz kapsamında (193 (yeni 1433 ada 128 parsel), 198 (yeni 1433 ada 94 parsel), 216 (yeni 1433 ada 22 parsel), 217 (yeni 1433 ada 18 parsel), 221 (yeni 1433 ada 6 parsel), 222 (yeni 1433 ada 17 parsel), 236 (yeni 1433 ada 104 parsel), 237 (yeni 1433 ada 103 parsel), 238 (yeni 1433 ada 102 parsel),  239 (yeni 1433 ada 101 parsel), 240 (yeni 1433 ada 105 parsel), 247 (yeni 1433 ada 106 parsel), 248 (yeni 1433 ada 100 parsel),  249 (yeni 1433 ada 99 parsel), 250 (yeni 1433 ada 98 parsel),  251 (yeni 1433 ada 16 parsel),  252 (yeni 1433 ada 7 parsel), 253 (yeni 1433 ada 8 parsel), 254 (yeni 1433 ada 9 parsel),   255 (yeni 1433 ada 10 parsel), 256 (yeni 1433 ada 11 parsel), 257 (1433 ada 15 parsel), 258 (1433 ada 113 parsel), 259 (1433 ada 112 parsel), 260 (1433 ada 111 parsel), 261 (yeni 1433 ada 110 parsel),  262 (yeni 1433 ada 109 parsel), 263 (yeni 1433 ada 2 parsel), 266 (yeni 1433 ada 3 parsel), 267 (yeni 1433 ada 1 parsel), 272 (yeni 1433 ada 14 parsel) ve 273 (yeni 1433 ada 129 parsel) nolu parseller); TT-4 rumuzlu Turizm Tesis Alanı’nın bir kısmı iptal edilerek 7 m. en kesitli yol olarak düzenlenmiştir.

  Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yol alanı arttırıcı nitelikte olup, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 44 nolu itiraz kapsamında (1314 (yeni 1451 ada 3 parsel), 1315 (yeni 1451 ada 2 parsel) parseller ve parsellerin batısında yer alan kadastral boşluk); 5 m. en kesitli yol batı istikametine doğru kaydırılarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamak ile birlikte, düzenlemeye konu 1314 (yeni 1451 ada 3 parsel), 1315 (yeni 1451 ada 2 parsel) parsellerin batısında yer alan kadastral boşluk alanın bir kısmı “Rekreasyon Alanı ve Ormanla İhtilaflı Alan”da yer almakta ve “Ormanla İhtilaflı Alanlar” fonksiyonunun iptal edilmesine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden kurum görüşü alınmadığı tespit edilmiş olup düzenleme mevcut kurum görüşüne aykırılık teşkil etmektedir.

 • 45 ve 49 nolu itirazlar kapsamında (1321 (yeni 1445 ada 5 parsel), 1322 (yeni 1445 ada 4 parsel), 1323 (1445 ada 2 parsel), 1362 (1445 ada 3 parsel) ve parsellerin güneyinde yer alan kadastral boşluk alan); 1321 (yeni 1445 ada 5 parsel), 1322 (yeni 1445 ada 4 parsel), 1323 (1445 ada 2 parsel), 1362 (1445 ada 3 parsel) parsellerden geçen 7 m. en kesitli yol iptal edilerek E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı olarak, 1321 (yeni 1445 ada 5 parsel), 1322 (yeni 1445 ada 4 parsel), 1323 (1445 ada 2 parsel), 1362 (1445 ada 3 parsel) parsellerin güneyinde yer alan kadastral boşluk alandaki park alanının bir kısmı iptal edilerek 7 m. en kesitli yol olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme Nazım İmar Planındaki park alanı sürekliliğini bozucu nitelik taşımakla birlikte, /1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kaldırılan park alanı kadar eşdeğer alan ayrılmadığı, yeşil alan sürekliliğinin bozulduğu ve söz konusu düzenleme ile yaklaşık 380 m²’lik yol alanının E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı olarak düzenlendiği, bu durumun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa ve donatı alanlarının azalmasına neden olacağından 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı kararlarını değiştirici nitelik taşımaktadır.

 • 50, 51 ve 52 nolu itirazlar kapsamında (1399 (yeni 1462 ada 7 parsel), 1400 (yeni 1462 ada 6 parsel), 1401 (1462 ada 5 parsel) ve 1399 parselin güneyinde yer alan kadastral boşluk alan); 1399 (yeni 1462 ada 7 parsel), 1400 (yeni 1462 ada 6 parsel) ve 1401 (1462 ada 5 parsel) nolu parsellerdeki 7 m. en kesitli yol iptal edilerek E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı olarak, 1399 parselin güneyindeki kadastral boşluk alanda yer alan 7 m. en kesitli yol iptal edilerek park alanı olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yol alanının bir kısmı park alanı olarak düzenlenmesine karşın yol alanının geriye kalan bölümünün E:0,35 Yençok:2 Kat yapılanma koşullu Konut Alanı olarak düzenlenmesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa ve donatı alanlarının azalmasına neden olacağından 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı kararlarını değiştirici nitelik taşımaktadır.

 • 68 nolu itiraz kapsamında (73 (yeni 1428 ada 87 parsel), 74 (yeni 1428 ada 88 parsel), 75 (yeni 1428 ada 89 parsel), 76 (yeni 1428 ada 90 parsel), 77 (yeni 1428 ada 92 parsel), 80 (yeni 1429 ada 34 parsel), 81 (yeni 1429 ada 35 parsel), 82 (yeni 1429 ada 36 parsel), 83 (yeni 1429 ada 37 parsel), 84 (yeni 1429 ada 38 parsel), 85 (yeni 1429 ada 39 parsel), 86 (yeni 1429 ada 40 parsel), 87 (yeni 1429 ada 41 parsel) parseller ve 73 (yeni 1428 ada 87 parsel), 74 (yeni 1428 ada 88 parsel), 75 (yeni 1428 ada 89 parsel), 76 (yeni 1428 ada 90 parsel), 77 (yeni 1428 ada 92 parsel) parseller ile 80 (yeni 1429 ada 34 parsel), 81 (yeni 1429 ada 35 parsel), 82 (yeni 1429 ada 36 parsel), 83 (yeni 1429 ada 37 parsel), 84 (yeni 1429 ada 38 parsel), 85 (yeni 1429 ada 39 parsel), 86 (yeni 1429 ada 40 parsel), 87 (yeni 1429 ada 41 parsel) parseller arasında yer alan kadastral boşluk alan); Tarımsal Nitelikli Alanın bir kısmı iptal edilerek yol alanı olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte, düzenlemeye konu alanın Tarımsal Nitelikli Alan olması sebebiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden kurum görüşü alınmadığı tespit edilmiştir.

 • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan paftası lejant kısmında Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı Sınırı olup, plan notlarında buna ilişkin her hangi bir hüküm yer almadığından plan notlarına; “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı: İsaköy, Kabakoz ve Akçakese köylerinin İstanbul Valiliği tarafından onaylı 1/1000 ölçekli UİP’da belirlenen köy yerleşik alan sınırlarından DSİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanan; Kabakoz, Akçakese, Bozgoca göletlerinin kısa mesafeli koruma kuşağı sınırları ve taşkına maruz alan sınırları içinde kalan kısımları “Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ayrılmış olup bu alanda yeni yapı yapılmasına ve madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Bu alanda mevcut binaların basit onarım ve tadilatları ile İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik şartlarına uymak koşulu ile organik tarım faaliyetine izin verilebilir. Ayrıca parsel malikinin talep etmesi dahilinde: DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak ve yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmek kaydıyla bu alan içindeki parsel yüz ölçümünün %60’ı üzerinden konut kullanımları başlığı altındaki plan hükümlerinin “2.1. Yerleşik Konut Alanı” yapılaşma değerine göre hesaplanacak inşaat alanı, aynı köy yerleşik alan sınırı içinde konut alanı olarak belirlenen alana transfer edilebilir. Ayrıca, bu alanlar için ilgili kamu kurumunca taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenecek dere taşkın derecesi/sınıflandırmasına göre “taşkına maruz alan” sınırı dışında kalması halinde planda mevcut konut kullanımlarına ilişkin plan hükümlerinin 2.1. Yerleşik konut alanındaki yapılaşma hükümleri geçerli olacaktır.” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan düzenleme kapsamında ilave edilen plan notunun 1/5000 ölçekli plan notuna uygun olarak düzenlendiği görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-34569133 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, İsaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP yapılan itirazlara ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup; Müdürlük yazısı kapsamında itirazlara ilişkin Müdürlük Değerlendirmesi 17; 37; 38, 195, 196, 197, 198, 274; 39; 45, 49; 50, 51, 52; 68 nolu itirazların ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı sınırının lejant paftasına ve fonksiyona ilişkin plan notunun eklenmesi ile kabulü, diğerlerinin reddi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.