Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Sarıgazi-Türkiş Blokları Raylı Sistem 1/5000 NİP Değ. ve 1/1000 UİP Değ. Teklifi.

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1341

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10/2020 gün ve 2020/4186 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 22.05.2019 tarihli ve 561560-1144 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği teklif plan paftaları ve raporu.

 1. b) 11.11.2019 tarihli ve 2019/6439 sayılı yazımız.
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli ve 989 sayılı kararı.

             ç) 28.02.2020 tarihli ve 13994 BN:1195 sayılı yazımız.

 1. d) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 05.05.2020 tarihli ve E.492167-944 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif plan paftaları ve raporu.

            TALEP:

İlgi (b) yazımız ile incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan ilgi (a) yazı eki plan değişikliği teklifi, ilgi (c) meclis kararı doğrultusunda, güncel plan paftaları kullanılarak yeniden düzenlenmiş olup; ilgi (d) yazı ile “Sarıgazi-Türkiş Blokları Raylı Sistem Hattı Projesi”ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

            MEVCUT DURUM:

Ümraniye ve Sancaktepe İlçeleri sınırları içinde kalan teklife konu güzergâhta, her iki ilçede de hâkim mevcut fonksiyonların konut, sanayi ve sosyal ve teknik altyapı alanları olduğu görülmektedir.

            MERİ PLAN DURUMU:

İlgi (d) yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine konu alan:

- Kısmen 18.08.2004-19.03.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Ümraniye A.Dudullu, Y.Dudullu, Ihlamurkuyu, Esenşehir ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı Değişikliği, 12.12.2014 onaylı Dudullu-Bostancı Raylı Sistem Hattı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, ve 28.03.2018 onaylı Y.Dudullu 14077 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında olup; yürürlükte olan söz konusu planlarda yer alan proje güzergahı genel olarak konut alanı, depolama alanı ile sosyal ve teknik altyapı alanı fonksiyonlarında;

-Kısmen 27.11.2011 onaylı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı, 14.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 21.06.2016 onaylı Y. Dudullu 3 ada 22 parsele ait Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında olup; söz konusu planlarda yer alan proje güzergâhında genel olarak depolama alanı ile sosyal ve teknik altyapı alanı fonksiyonlarında;

-Kısmen 24.11.2009 onaylı 1/5000 Ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı, 21.07.2014 onaylı Sancaktepe ilçesi 1/5000 Ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait Nazım İmar Planı Değişikliği ve 18.03.2016 onaylı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Raylı Sistem Hattına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında olup; söz konusu planlarda yer alan proje güzergâhında genel olarak konut, konut+ticaret ile sosyal ve teknik altyapı alanı fonksiyonunda kalmaktadır.

İlgi (d) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine konu alan:

-Kısmen 20.11.2009 onaylı Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Esenşehir Mahallelerinin Havza İçinde Kalan Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 20.07.2015 onaylı Dudullu-Bostancı Raylı sistem Hattı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 07.12.2019 onaylı Yukarı Dudullu Mahallesi 14077 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında olup; söz konusu planlarda yer alan proje güzergâhında genel olarak konut, konut+ticaret ile sosyal ve teknik altyapı alanı fonksiyonlarında;

-Kısmen 27.11.2011 Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı, 14.05.2015 onaylı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Plan Değişikliği, 07.01.2016 onaylı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 21.06.2016 onaylı Yukarı Dudullu 3 ada 22 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında olup, söz konusu planlarda yer alan proje güzergâhında genel olarak sanayi alanı ile sosyal ve teknik altyapı alanı fonksiyonunda;

-Kısmen 15.02.2010-24.11.2013 onaylı Sancaktepe ilçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 18.03.2016 onaylı Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Raylı Sistem Hattı 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği ve 13.05.2016 onaylı Sancaktepe Uygulama İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında olup; söz konusu planlarda yer alan proje güzergâhında genel olarak konut, konut+ticaret ile sosyal ve teknik altyapı alanı fonksiyonunda kalmaktadır.

“Sarıgazi-Türkiş Blokları Raylı Sistem Hattı Projesi” güzergahının bir kısmı, Sancaktepe ilçesi 1930 parsel sayılı taşınmazdan geçmekte olup; bu taşınmaza ilişkin 23.11.2016 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 30.04.2019 tarihli ve 2019/1094 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan, plansız alanda kalmaktadır.

            KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

“Sarıgazi-Türkiş Blokları Raylı Sistem Hattı Projesi”ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik kurum ve kuruluş görüşleri ile ilgili değerlendirme ilgi (b) yazımız ile yapılmıştır.

            DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ile incelenmek ve karar alınmak üzere tarafımıza iletilmiş olan  “Sarıgazi-Türkiş Blokları Raylı Sistem Hattı Projesi”ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin “…söz konusu plan teklifinin güncel plan paftalarına yeniden işlenerek teklif edilmesi için Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür…”şeklinde almış olduğu ilgi (c) karar, gereği için ilgi (ç) yazımız ile Ulaşım Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı eki teklif plan değişikliği paftalarının, ilgi (c) meclis kararı doğrultusunda güncel plan paftalarına işlenmiş olduğu; bununla birlikte Sancaktepe G22a04b rumuzlu 1/5000 ve G22a04b2b rumuzlu 1/1000 ölçekli plan paftalarına denk gelen kısmın; 23.11.2016 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 30.04.2019 tarih 2019/1094 K. sayılı karar ile iptal edilmiş olmasından dolayı halihazır paftaları üzerine, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olarak çizilmiş olduğu görülmüştür.

Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları üzerine hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği plan notları:

 1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.
 2. Güzergâh ve istasyon yerleri şematik olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında kesinleşecektir.
 3. Raylı toplu taşıma hattı ve istasyonlarının koruma kuşağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenecektir.
 4. Raylı toplu taşıma hattı ve istasyonu üzerindeki alanlarda meri imar planı kararları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, imar uygulaması, altyapı ve her türlü kazı, sondaj ve inşaat uygulamalarından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün görüşü alınacaktır.
 5. Raylı toplu taşıma hattının ve istasyonlarının imar, kamulaştırma ve inşaat uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan uygulama projesine göre yapılacaktır.
 6. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama projesi, inşaat ve işletme aşamalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınacaktır.
 7. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 8. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları üzerine hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan notları:

 1. Raylı toplu taşıma hattının ve istasyonlarının imar, kamulaştırma ve inşaat uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan uygulama projesine göre yapılacaktır.
 2. ''Raylı Toplu Taşıma Hattı'' ile ''Raylı Toplu Taşıma Hattı ve İstasyonu Koruma Kuşağı'' üzerindeki alanlarda meri imar planı kararları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, imar uygulaması, altyapı, her türlü kazı, sondaj ve inşaat uygulamalarından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün görüşü alınacaktır.
 3. Raylı toplu taşıma istasyonu;

3.1. Raylı toplu taşıma istasyonu, istasyon yer altı yapılarının yer üstündeki izdüşüm sınırlarını kapsamaktadır.

3.2. Raylı toplu taşıma istasyonu alanlarında zemin altında meri imar planlarının bu planla iptal edilmeyen kısımları geçerlidir.

3.3.Raylı toplu taşıma istasyonu alanları ile raylı toplu taşıma hattı ve istasyon  

koruma alanlarında, mülkiyeti kamuya ait, tescilli ve tescilsiz alanlar ile imar

planındaki donatı alanlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası

   Raylı Sistem Müdürlüğünün olumlu görüşü alınmak koşulu ile yol, kavşak, açık

otopark, meydan, açık ve yeşil alanlar, çevre düzenleme ve altyapı projeleri

uygulanabilir.

3.4.Raylı toplu taşıma istasyonu alanlarında zemin altında istasyon alanı ile entegre olan zemin altı katlı otopark alanları düzenlenebilir.

4.Raylı toplu taşıma istasyonu yer üstü yapı alanı;

            4.1.Raylı toplu taşıma istasyonu yer üstü yapı alanı, istasyonların çıkış, merdiven,   

            asansör, havalandırma, acil çıkış vb. yer üstü yapılarını kapsamaktadır.

5.Kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan alanlarda, istasyonun yer altı ve yer üstü yapıları, yaya dolaşım alanları ve inşaat uygulamaları amacı ile kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi vb. işlemler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

6.Uygulama aşamasında yaya kaldırımı, hemzemin geçişleri ve refüjlerde, yaya geçişini engellemeyecek biçimde, çıkış, havalandırma bacası ve acil çıkış yapıları yapılabilir.

7.Uygulama projesi, inşaat ve işletme aşamalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınacaktır.

8.Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

9.Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

Plan iptali doğrultusunda halihazır paftalar üzerine çizilmiş olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notları:

1.1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

2.Güzergâh ve istasyon yerleri şematik olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında kesinleşecektir.

3.Raylı toplu taşıma hattı ve istasyonlarının koruma kuşağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenecektir.

4.Raylı toplu taşıma hattı ve istasyonu üzerindeki alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, imar uygulaması, altyapı ve her türlü kazı, sondaj ve inşaat uygulamalarından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.

5.Raylı toplu taşıma hattının ve istasyonlarının imar, kamulaştırma ve inşaat uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan uygulama projesine göre yapılacaktır.

6.1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama projesi, inşaat ve işletme aşamalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınacaktır.

7.Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

8.Açıklanmayan hususlarda planlamaya ilişkin meri kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

Plan iptali doğrultusunda halihazır paftalar üzerine çizilmiş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları:

1.Raylı toplu taşıma hattının ve istasyonlarının imar, kamulaştırma ve inşaat uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan uygulama projesine göre yapılacaktır.

2.''Raylı Toplu Taşıma Hattı'' ile ''Raylı Toplu Taşıma Hattı ve İstasyonu Koruma Kuşağı'' üzerindeki alanlarda meri imar planı kararları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, imar uygulaması, altyapı, her türlü kazı, sondaj ve inşaat uygulamalarından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün görüşü alınacaktır.

3.Uygulama aşamasında yaya kaldırımı, hemzemin geçişleri ve refüjlerde, yaya geçişini engellemeyecek biçimde, çıkış, havalandırma bacası ve acil çıkış yapıları yapılabilir.

4.Uygulama projesi, inşaat ve işletme aşamalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınacaktır.

5.Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

6.Açıklanmayan hususlarda planlamaya ilişkin meri kanun,  yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

şeklinde plan notlarının getirildiği görülmektedir.

Plan değişikliği teklifine konu alanın bir kısmı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi sınırı içerisine kalmakta olup, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. Maddesi “…OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır. Onaylı imar planları valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde, Bakanlığın internet sayfasında bir hafta süre ile ilan edilir. Askı süresinin sonunda Bakanlıkça yürürlüğe konulur ve ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. Bir haftalık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar Bakanlığa veya valiliğe yapılır. Bakanlık itirazları ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar…” hükmü gereği 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi içerisinde F22d24c, G22a04a, F22d24d plan paftaları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi içerisindeki F22d24c4d, G22a04a1b, F22d24d4d, F22d24d4c, F22d24d3c, G22a04a2a, G22a04a2b, F22d24c4c plan paftalarının Dudullu Organize Sanayi Bölgesine denk gelen kısımları ayrı olarak hazırlanmış ve ilgi (d) yazı eki ile tarafımıza iletilmiştir.

Gerek İstanbul Ulaşım Ana Planı, gerekse 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın hedefleri ile uyum arz eden “Sarıgazi-Türkiş Blokları Raylı Sistem Hattı Projesi”nin kentin ulaştırma sorunlarının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı, İstanbul’un nüfus açısından yoğun olan Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinden geçmesi ve diğer birçok hatla da etkileşim halinde olması ile trafik sorununu ve ulaşımı büyük oranda rahatlatması açısından önemli bir ulaşım projesi olduğu görülmektedir.

“Sarıgazi-Türkiş Blokları Raylı Sistem Hattı Projesi”  doğu-batı doğrultusunda uzanmış olup, yapımı devam eden kuzey-güney doğrultusundaki diğer metro hatları arasında bağlantı kurarak hizmet sağlanamayan bölgelere erişilmesine olanak verecektir.  Bununla birlikte İstanbul içerisindeki önemli ulaşım odakları (Sabiha Gökçen Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren hattı, Marmaray, İstanbul Havalimanı ve diğer raylı sistem hatları) ile metro hattı entegrasyonunu sağlayarak uluslararası ulaşıma da katkı sağlayacaktır. ” Denilerek.

İlgi (d) yazı eki “Sarıgazi-Türkiş Blokları Raylı Sistem Hattı Projesi”ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ekte olup;  yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Sarıgazi- TÜRKİŞ Blokları Raylı Sistemine ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.