Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

17/12/2018 t.t Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP 3.Etap İtirazları

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1339

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/09/2020 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. a) 05/02/2016 tarihli ve 2016/T.N:140174 sayılı Başkanlık Oluru.
 2. b) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/01/2016 tarihli ve 208 sayılı kararı.
 3. c) Büyükşehir Belediye Meclisine 10/10/2016 tarihli ve BN:5037 sayılı yazımız.
 4. d) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/11/2016 tarihli ve 2095 sayılı Kararı.
 5. e) 04/04/2017 tarihli ve BN:1764 sayılı dağıtımlı yazımız.
 6. f) İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 17/05/2017 tarihli ve 4029 sayılı kararı.
 7. g) İstanbul II numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun 13/06/2018 tarihli ve 02-1091 sayılı kararı.
 8. h) Büyükşehir Belediye Meclisine 10/12/2018 tarihli ve 2018/6478 sayılı takdim yazımız.
 9. i) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/12/2018 tarihli ve 1956 sayılı Kararı.
 10. j) 22/02/2019 tarihli ve E:575230 sayılı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
 11. k) 01/03/2019 tarihli ve E:435514 sayılı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
 12. l) 01/03/2019 tarihli ve E.20190109198 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
 13. m) 28/02/2019 tarihli ve E.407955 sayılı Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı.
 14. n) 13/03/2019 tarihli ve E.413468 sayılı Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı ve eki şahıs dilekçeleri.
 15. o) 06/03/2020 tarihli ve E.537957 sayılı Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı ve eki TCDD Genel Müdürlüğü’nün 03/12/2019 tarihli ve E.399618 sayılı yazısı.
 16. p) 27/02/2019 tarihli ve E.111296 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı yazısı ve ekleri.
 17. r) 13/02/2019 tarihli ve E.3108210 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

 

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap), ilgi (a) Başkanlık Olur’u  ve ilgi (b) Meclis Kararı doğrultusunda  idari mahalle sınırları, ana ulaşım aksları, mülkiyet ve parselasyon dokusu, mevcut yapılaşma ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri için belirlediği sınırlar ve silüet sınırları göz önüne alınarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin 1.a. fıkrasında belirtilen hüküm kapsamında hazırlanmış olup, ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.

            İlgi (d) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap) paftaları, plan raporu ve ilgi (d) Meclis Kararı, ilgi (e) dağıtımlı yazımız ile İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap) ilgi (f) Kurul kararı ve  ilgi (g) Komisyon kararı ile tadilen uygun bulunmuştur.

İlgi (d) Meclis Kararı, ilgi (f) Kurul Kararı ve ilgi (g) Komisyon Kararı ile tadilen uygun bulunan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap) değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (h) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (i) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 17/12/2018  tarihinde onaylanmıştır.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap) 01.02.2019-04.03.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

            Askı süresi içinde 307 adet şahıs ve 6 adet kurum itiraz dilekçeleri tarafımıza iletilmiş olup, plana yapılan itirazlar ayrıntılı şekilde listelenerek konularına göre tasnif edilmiş ve kurum ve şahıs itirazları başlıkları altında değerlendirme yapılmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

ŞAHIS İTİRAZLARI:

17/12/2018 tarihinde onaylanan NİP-22266 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’na (3. Etap) yasal askı süresi içinde 307 adet itiraz dilekçesi ile itiraz edilmiştir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-1’de detaylı olarak verileri girilen toplam 47 adet itiraz dilekçesinden; 45 dilekçede özetle 3 katlı imarın 5 kata çıkartılması, TAKS değerinin 0.50 olarak yeniden düzenlenmesi, 1 dilekçede (ekinde 195 adet dilekçe yer alan almaktadır) Etkilenme Bölgesi Konut Alanında kalan alanlarda 3 kat olarak belirlenen yüksekliğin 5 kata çıkarılması, 1 dilekçede (ekinde 378 adet dilekçe yer alan almaktadır) Etkilenme Bölgesi Konut Alanında kalmasından dolayı 3 kat imarın 5 kata çıkarılması, 0.15 TAKS değerinin 0.30 olarak artırılması talep edilmektedir.

Planlama alanı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na tabidir. Planlama kararları; geçmişten günümüze verilen plan kararları, koruma kurulu kararları, alanın mevcut yapısı ve potansiyelleri, kamu kurum ve kuruluş görüş ve talepleri değerlendirilerek, 2960 sayılı kanun kapsamında koruma kullanma dengesi gözetilerek verilmiş, 1/5000 ölçekli planda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile belirlenen yapılanma değerleri ve silüet sınırları korunarak Silüet bölgesi konut alanı (28.2 ha.), düşük yoğunluklu konut alanları (35.04 ha.), orta yoğunluklu konut alanları (67.65 ha.) ve Merkez Köyiçi alanları (4.03 ha.) olmak üzere toplam 4 farklı konut alanı planlanmıştır.

Yapılaşma değerleri Silüet Bölgesi Konut Alanında TAKS:0.15,  Yençok=9.50 m., Düşük Yoğunluklu Konut Alanlarında (Boğaziçi Alanı Etkilenme Bölgesinde kalmakla birlikte Orman Alanı komşuluğundaki konut alanlarını kapsayan alan)  maks. TAKS:0.15, Yençok=9.50 m., olarak belirlenmiştir. Orta Yoğunluklu Konut Alanları 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tarif edilen ve 22/07/1983 onanlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda gösterilen Etkilenme Bölgesi Alanının bir kısmını kapsamaktadır. Bu alanlarda TAKS=0.15, Yençok=15.50 m. olarak belirlenmiştir. Planlama alanında konut alanlarında verilen TAKS değeri  2960 sayılı yasanın 10. maddesi kapsamında  belirlenmiştir.

Dolayısıyla planlama alanındaki konut alanlarında yapılanma değerleri 2960 sayılı yasa ve alanın doğal değerlerinin korunması doğrultusunda belirlenmiş olup, 3 katlı imarın 5 kata çıkartılması, TAKS değerinin artırılması yönündeki itirazlar planlama alanındaki yapı ve nüfus yoğunluğunu artıracağından uygun değerlendirilmemektedir.

 • Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü’nün 15/02/2019 tarihli ve BN:1855 sayılı itiraz dilekçesi ile 353 ada 1 parselin kuzeyinden geçen yolun iptal edilerek üniversite alanına alınması talep edilmektedir. ( EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-2)

Planlama Alanına güneyden Sahil yolu - Mehmet Yavuz Caddesi üzerinden bağlantı sağlanmaktadır. 1. derece ulaşım aksı olan Sultan Aziz Caddesi 25.00 m, 2. derece ulaşım aksı olan Akbaba Caddesi, Şahinkaya Caddesi, Çayır Caddesi ve Kaymak Donduran Caddesi 20.00 m. olarak planlanmış olup, ulaşım ana omurgası oluşturulmuştur. 2.Derece ulaşım aksı olan Kaymak Donduran Caddesi devamında Beykoz Elmalı Yolu bağlantısı ile Kavacık Kavşağı O-2 Otoyolu bağlantısı sağlanmaktadır. Kuzeyde  2.derece ulaşım aksı olan Akbaba Caddesi devamında Maraş Caddesi ile Akbaba vs .mahallelerinin bağlantısı  sağlanmıştır. Kaymak Donduran Caddesi ile Şahinkaya Caddesi aynı zamanda planlama alanı içinde bulunan Türk-Alman Üniversitesine hizmet edecek şekilde planlanmıştır. Her iki caddeyi birbirine bağlayan ve itiraza konu olan ulaşım aksı 15 m. olarak planlanmıştır. Söz konusu yolun Türk-Alman Üniversitesi kampüsünü ayıran yapay bir eşik durumunda olmakla birlikte plan bütünlüğü, ulaşım kademelenmesi açısından önemli ve gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-3’de detaylı olarak verileri girilen toplam 93 itiraz dilekçesinden; 23 dilekçede donatı alanından konut alanına alınması, 13 dilekçede planda kısmen ya da tamamen “Melen İsale Hattı Koruma Kuşağı Alanı”nda kalan parsellerdeki yeşil alanın kaldırılarak konut alanı olarak planlanması (Melen İsale Hattı Koruma Kuşağı Alanı), 42 dilekçede planda 2B Özel Proje Alan Sınırı içerisinde kısmen ya da tamamen donatı alanı olarak planlanan alanların kaldırılarak Konut Alanı, Konut+Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi, 6 dilekçede donatı alanından Konut Alanına alınması, ilgi (n) Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı ekinde yer alan 9 adet dilekçe ile 1/5000 ölçekli planda gösterilen imar yolunun iptal edilerek parsellerinin Konut Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

23 dilekçede donatı alanından konut alanına alınması istenen dilekçelerden Tokatköy Mahallesi’nde yer alan 0 ada 36, 181, 182 no’lu parseller maliye hazinesi, Ortaçeşme Mahallesi’nde yer alan 506 ada 34 parsel, 487 ada 7 parsel, 598 ada 7 parsel, 599 ada 2 parsel İBB+Hisseli Şahıs, 598 ada 10 parsel Beykoz Belediyesi+Hisseli Şahıs  mülkiyetinde yer almaktadır.

13 dilekçede yer alan itiraza konu parseller “Melen İsale Hattı Koruma Kuşağı Alanı”nda yer almakta olup, söz konusu hatla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün 17/05/2016 tarihli ve 335624 sayılı yazısında; İstanbul Su Temin Projesi kapsamında yapımı tamamlanmış olan Melen Sisteminde yer alan 189 km uzunluğundaki isale hattının iki yanında, şahıs arazilerine sağlı sollu 25’er m’den toplam 50 m, orman arazisinde sağlı sollu 35 m’den toplam 70 m. koruma alanı ayrılması gerektiği tarafımıza bildirilmiş olup, bu kapsamda Melen İsale Hattı Koruma Bandı planlara aynen işlenmiştir.

42 dilekçede yer alan itiraza konu parseller planlama alanı içinde 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 8. maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.11.2012 tarih ve 18127 sayılı Bakanlık Olur’u ile tescil proje alanları sınırı içinde yer almaktadır. Planlama Alanı içinde yer alan “proje alanı” (115.06 ha.) sınırları plana işlenmiş olup, Proje Alanı sınırları içerisinde kalan alanlarda mevcut düzensiz, sağlıksız ve kötü durumdaki konut stoğu ile yetersiz çevre koşulları ve donatı standartlarının giderilmesi amacıyla genel olarak alanın en fazla  % 40’ı donatı alanı olarak düzenlenmiştir. Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş alanlarda imar planı ile donatı alanları dengesi kurularak arazi kullanım kararları getirilmiş olup, bu alanlarda ne şekilde uygulama yapılacağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onay sürecinin tamamlanmasına müteakip İlçe Belediyesince belirlenecektir. Bununla beraber 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu gereğince planlama alanının tümünde uygulama brüt parsel üzerinden yapılacak olup, yapılaşma hakkı kaybı olmayacaktır.

6 dilekçede de planlama alanında donatı alanından konut alanına alınması talep edilmesine rağmen itiraza konu Beykoz Tokatköy 599 ada 5 parsel “Silüet Bölgesi Konut Alanı”nda, 1990 ada 31 parsel “Orta Yoğunluklu Konut Alanı”nda kalmaktadır.

İlgi (n) Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı ekinde yer alan 9 adet dilekçe ile 1/5000 ölçekli planda gösterilen imar yolunun iptal edilerek parsellerinin konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İtiraza konu 12 m. enkesitinde planlanan yol alanı Özel Proje Alanı sınırı içinde konut alt bölgelerine hizmet edecek “4. Derece Kent İçi Yollar” olarak planlandığından itirazlar uygun değerlendirilmemektedir.

            EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-3’de detaylı olarak verileri girilen toplam 93 adet itiraz yukarıda açıklananlar doğrultusunda uygun değerlendirilmemektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-4’de detaylı olarak verilen toplam 12 adet itiraz dilekçesi ile Beykoz Tokatköy 223 (960) -224 parsellerde yer alan donatı alanının kaldırılarak Konut+Ticaret Alanına alınması, TAKS değerinin artırılması istenmektedir.

İtiraza konu Tokatköy eski 223 yeni 960 no’lu parsel 1/5000 ölçekli planda kısmen “Orta Yoğunlukta Konut Alanları” ve kısmen “12 m. yol” alanında,  224 no’lu parsel kısmen “Orta Yoğunlukta Konut Alanları”, kısmen “Yapı Yasaklı Alan”(İSKİ-DSİ Dere Koruma Bantları) ve kısmen “12 m. yol” alanında kalmaktadır. 

1/5000 ölçekli plan çalışması aşamasında ilgili kurum ve kuruş görüşleri alınmış olup, bu kapsamda İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 14/04/2016 tarih ve 217068 sayılı görüşü doğrultusunda dere koruma bantları plana aynen işlenmiştir. İtiraza konu Beykoz Tokatköy  224 parselin bir kısmı da İSKİ görüşü doğrultusunda dere koruma  bandı olarak planlanmıştır.

Planlama alanında konut alanlarındaki TAKS değeri 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında belirlenmiş, ticaret+konut alanları ise mevcut durum ve potansiyeller doğrultusunda önemli ulaşım aksları (Tokatköy’de Sultan Aziz Caddesi, Ortaçeşme’de Çayır Caddesi ve Çamlıbahçe’de ise Ali Reis Sokağı ve Gördeşli Makbule Sokağı) üzerinde önerilmiştir.

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu gereğince planlama alanının tümünde uygulama brüt parsel üzerinden yapılacak olup, itiraz konusu talep plan bütünlüğünü bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğundan uygun değerlendirilmemektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-5’de detaylı olarak verilen toplam 18 adet itiraz dilekçesi ile planda Tokat Kasrı olarak planlanan Tokatköy 0 ada 144, 145, 146 no’lu parsellerinin Konut+Ticaret alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli planda “Tokat Kasrı Koruma Alanı” olarak planlanan alanda halihazırda kasırdan herhangi bir eser bulunmamaktadır. Tokat Kasrı’nın tarihsel süreci incelendiğinde; Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı, daha sonraki yıllarda Kanunî Sultan Süleyman tarafından yeniden tasarlanıp tamir ettirilerek içine müştemilâtı ile birlikte bir de köşk yaptırıldığı, Sultan I. Mahmut tarafından yeniden yaptırılarak kasra “Hümayunabad” ismi verildiği, daha sonra Tokat Çiftliği olarak anılmaya başlanan bu bahçeye IV. Murat tarafından mermer bir Nişantaşı diktirildiği ve Sultan Abdülaziz zamanında dördüncü ve son kez yenilenen kasır, I. Dünya Savaşı'ndan önce yandığı bilgilerine ulaşılmıştır.

İtiraza konu Tokatköy 0 ada 144, 145, 146 no’lu parseller 1/5000 ölçekli planda “Tokat Kasrı Koruma Alanı Sınırı” içinde “Tokat Kasrı Koruma Alanı” olarak planlanmış olup, plan notları özel hükümler 8.2. maddesinde “Tokat Kasrı için yapılacak uygulamalarda  13/12/1987 gün ve 3210 sayılı KTVK Kurulu kararları geçerlidir. Bu alanlarda ifraz ve tevhid işlemleri yapılamaz.” notu yer almaktadır.

İtiraza konu Tokatköy 144, 145, 146 no’lu parseller Maliye Hazinesi mülkiyetindedir. Söz konusu parselleri de kapsayan alana ilişkin alınan 13/12/1987 gün ve 3210 sayılı KTVK İstanbul Bölge Kurulu’nun kararı ile Tokat Kasrı kalıntılarının araştırılarak restore edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Söz konusu itirazın bulunduğu alan mülkiyet yapısı ve koruma kurulu kararı doğrultusunda planlandığından uygun değerlendirilmemektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-6’da Akbaba 5, 6, 7, 8, 116, 437 no’lu parsellerin Fidanlık Alanından çıkarılarak TAKS:0.15, H:15.50 yapılanma koşullarında Konut Alanına alınması talep edilmektedir.

            İtiraza konu Beykoz Akbaba 5, 6  ve  437 no’lu parseller şahıs 7, 8 ve  116 no’lu parseller hisseli şahıs mülkiyetindedir. 5, 6, 8 ve 437 parsellerin tümü, 7 parselin bir kısmı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14/12/1973 tarih ve 7518 sayılı kararı ile tescillenmiş fidanlık alan sınırı içinde kalmakta olup, söz konusu sınır planlara işlenmiş ve “Fidanlık Alanı” olarak planlanmıştır. 116 parselin tamamı fidanlık alanı dışında kalmakta olup, kısmen “Sağlık Tesisi”, kısmen maks.TAKS:0.15, Yençok=9.50m., yapılanma koşullarında “Düşük Yoğunluklu Konut Alanı”, kısmen de “12.00 m.’lik yol” olarak  planlanmıştır. 7 no’lu parselin fidanlık alanı dışında kalan kısmı kısmen “Park ve Yeşil Alan”, kısmen “Düşük Yoğunluklu Konut Alanı” olarak planlanmıştır. Dolayısıyla fidanlık alanı dışında kalan 116 parsel ile kısmen 7 parsel itiraza konu bir durum oluşturmamakta, fidanlık alanı sınırları içinde kalan parseller kurul kararı doğrultusunda planlandığından, itirazlar bu kapsamda uygun değerlendirilmemektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-7’de detaylı olarak verilen toplam 4 adet itiraz dilekçesi ile parsellerinin Yeniden Düzenlenecek Alan Sınırı içinde “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan ve “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” fonksiyonunun kaldırılarak “Seyrek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak yeniden planlanması talep edilmektedir.

Planlama alanında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün  13/07/2016 tarihli ve 2263 sayılı kurum görüşü yazısı ile planlama alanındaki sulu mutlak tarım alanları ve kuru marjinal tarım alanları “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” lejandı ile plana işlenmiştir. 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu’na göre tarım alanlarında tarım dışı kullanım izni kararı olmadan imar planlarında tarım dışında herhangi bir fonksiyon verilememektedir. Bu kapsamda itiraza konu Anadolufeneri 0 ada 112 parsel, Akbaba 0 ada 20 parsel, Akbaba 0 ada 205 parseller “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanmıştır. 

İtiraza konu Akbaba Mahallesi, 0 ada 203 ve 209 no’lu parseller orman ve tarım alanları komşuluğunda yer alması sebebiyle “SK” sembollü maks. TAKS:0.05, maks. KAKS:0.10 Yençok=6.50 m. yapılanma koşullarında seyrek yoğunluklu konut alanı olarak planlanmıştır.

İtiraza konu 0 ada 394 parsel 1/5000 ölçekli planda Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar olarak  planlanmış, ancak ilgi (j) yazı ile söz konusu parselin tarımsal niteliği korunacak alan olduğu bildirildiğinden “Seyrek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak yeniden planlanması talebi uygun değerlendirilmemektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-8’de detaylı olarak verilen toplam 6 adet itiraz dilekçeleri ve İlgi(n) yazı eki 1 adet itiraz dilekçesi ile; Beykoz İlçesi Akbaba 0 ada 207, 348, 349, 350, 351, 352 parseller, 123 ada 1 parsel, Merkez mahallesi 376 ada 3 parsel, ve Ortaçeşme mahallesi 2049 ada 26 parsellerin “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” fonksiyonunun kaldırılarak konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Beykoz Akbaba Mahallesi 0 ada 348-349-350-351 no’lu parseller 1/5000 ölçekli planda “Yeniden Düzenlenecek Alan Sınırı” içinde “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar”, Akbaba Mahallesi 0 ada 352 parsel  “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar”, Akbaba Mahallesi 123 ada 1 parsel kısmen “Yeniden Düzenlenecek Alan Sınırı” içinde  “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” lejandında, Merkez mahallesi 376 ada 3 parsel kısmen “Orman Alanı”, kısmen “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar”, kısmen Yol Alanı lejandında , Ortaçeşme mahallesi 2049 ada 26 parsel “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” olarak planlanmıştır.

Söz konusu alanlar orman alanı içinde ve komşuluğunda yer aldığından koruma-kullanma dengesi gözetilerek “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” olarak düzenlenmiştir. Ayrıca itiraza konu parsellerden Beykoz Akbaba Mahallesi 0 ada 348-349-350-351 parseller ile  Akbaba Mahallesi 123 ada 1 parselin ilgi (j) görüş doğrultusunda tarım alanı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği, Merkez mahallesi 376 ada 3 parselin İlgi (k) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda orman alanı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiş olup, bu kapsamda konut alanı olarak planlanması yönündeki itirazlar uygun değerlendirilmemektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-9’da detaylı olarak verilen toplam 85 adet itiraz dilekçesi ile planlama alanının boş alan gibi değerlendirildiği, alanında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde amir hüküm olmasına rağmen, yerleşimcilerin ve diğer aktörlerin katılımının sağlanmadığı, plan paftalarında yer alan “Özel Proje Alanına” ilişkin herhangi bir plan notunun bulunmadığı, uygulama süreçlerini yönetecek biçimde plan kararlarının üretilmediği, hak sahipliliğinin belirsiz bırakıldığı, planlama alanında çok sayıda parselin okul alanı, park alanı, sağlık tesisi v.b. donatı alanı olarak planlandığı, planlama alanında getirilen yapılaşma hükümleri alt ölçek plan ve uygulamaları yönlendirmek açısından alanın mevcut dokusu, yerleşimci profili mekânsal ve fiziksel özellikleri gözetilmeden, boş alanda plan yapılırmış gibi planlandığı, mahalle dokusunu ve komşuluğunu koruma esaslı planın yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

2 dilekçede ise kişi başına 35 m² inşaat alanı verilerek yapı ve nüfus yoğunluğu arttırıldığı, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesinde kalan bir kısım alanın plan sınırı dışında tutulduğu bu alanların sınır kapsamına alınması gerektiği, donatı alanlarının azaltıldığı, boş alanların konuta açıldığı donatı alanlarının yapılaşmış alanlarda planlandığı planların tekrar değerlendirilerek hataların düzeltilmesi istenmektedir.

            02/12/2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beykoz Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planında plan nüfusu ile mevcut nüfus arasında uyumsuzlukların bulunması, öneri yolların mevcut kadastral yapı ve topografyaya uymaması ve donatı  alanlarının  önerildiği  bazı bölgelerde yoğun yapılaşmaların bulunması, kamu yatırımları ve bölgesel ölçekte ulaşım kararları, planın uygulanmasında ciddi sıkıntıların yaşanması 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap) yapılması gerekçesi olarak plan raporunda yer almaktadır.

            Plan raporu 2.4.11 Doku Analizi başlığı altında; planlama alanındaki Çamlıbahçe, Merkez, Ortaçeşme ve Tokatköy mahalleleri özelinde ada ve parsel geometrisi, parsel büyüklükleri, yeni yapılaşma tipolojileri, sokak düzeni ve yol ağı, yapı yoğunlukları vb. özellikler bakımından farklı dokuların yapılaşma ile mülkiyet deseni arasındaki etkileşimi de incelenerek doku analizi yapılmıştır. Bu kapsamda mevcut inşaat alanı ve nüfus değerleri kullanılarak yapılan hesaplamada kişi başı mevcut inşaat alanları 31 m²-44 m² arasında olduğu tesbit edilmiştir. Sonuç olarak plan nüfusu hesaplanırken mevcut durum analiz edilerek kişi başına inşaat alanı 35 m² olarak belirlenmiş ve mevcutta 36124 kişi olan nüfus planda 40828 kişi olarak öngörülmüştür.

            17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap)’da planlanmış olan konut alanları ile birlikte plan nüfusuna hizmet edecek ticaret, ticaret-hizmet, konut-ticaret, sosyal teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar konut alt bölgelerine hizmet edecek şekilde mülkiyet, ulaşılabilirlik kriteri gözetilerek dengeli bir şekilde planlanmıştır. Ayrıca planlama alanının içerisinde yer alan  orman alanları,  tarihi mesire alanı, dere koruma  ve taşkın alanları, tarım alanları sınırları kurum görüşleri doğrultusunda ve konut alanlarında 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanmış yapılaşma değerleri ile siluet sınırı doğrultusunda plan kararları oluşturulmuştur. Plan yapım aşamasında görüş talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 14/04/2016 tarih ve 217068 sayılı yazısında özetle; vakıfsuyu akıtılan bölgelerin yerleri ve bu alanlarda yapılması gerekenlerle ilgili konular bildirilmiş, yağmur suyu, atıksu hatları ile dere ıslahı, dere işleme bantlarına ve içmesuyu tesislere ait bilgiler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiş,  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 21/04/2016 tarih ve 526-41678 sayılı yazısında ise özetle; Planlama sahasında bulunan 2B alanları ile ilgili olarak; 19/07/2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 25. maddesi ile 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine eklenen “Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz.” hükmü gereği; planlama alanlarındaki 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve 6292 sayılı kanuna istinaden tarım arazisi vasfı (tarla, bağ, bahçe, fındıklık vb.) ile oluşturulan parsellerin 5403 sayılı kanunda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanmaması gerektiği belirtilerek, yazı ekinde tarım alanlarına ilişkin pafta gönderilmiş olup, söz konusu kurum görüşleri planlara işlenmiştir.

            Planlama alanında Tarihi Mesire Alanları sınırları plana aynen işlenmiştir. Mesire alanları ile ilgili plan notları 7.2. maddesinde “Bu alanlarda gezi alanları, yürüyüş-koşu-bisiklet parkuru gibi açık havada yapılabilecek spor faaliyet alanları, seyir terasları, piknik alanları v.b. fonksiyonlar yer alabilir. Belediyesince hazırlanacak ve İlgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından onaylanan avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda TAKS=0.02 ve Yençok=4.50 m.’yi geçmeyecek ve inşaat sahası toplam 150 m²’yi aşmayacak şekilde rekreatif amaçlı hizmet binaları yapılabilir.” şeklinde plan notu bulunmaktadır.

            Beykoz ilçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap) çalışmalarında mevcut durum, ilgili kurum görüşleri, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde tanımlanan donatı standartlarına azami ölçüde uyularak, gerekli donatı alanları; alan büyüklükleri ve erişilebilirlik dikkate alınarak planlanmıştır.

            Planlama alanı içinde 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 8. maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.11.2012 tarih ve 18127 sayılı Bakanlık Olur’u ile tescil proje alanları bulunmaktadır. Planlama Alanı içinde yer alan “proje alanı” (115.06 ha.) sınırları plana işlenmiş olup, Proje Alanı sınırları içerisinde kalan alanlarda mevcut düzensiz, sağlıksız ve kötü durumdaki konut stoğu ile yetersiz çevre koşulları ve donatı standartlarının giderilmesi amacıyla alanın en fazla  % 40’ı donatı alanı olarak düzenlenmiştir. Özel Proje Alanı sınırları belirlenmiş alanlarda imar planı ile donatı alanları dengesi kurularak arazi kullanım kararları getirilmiş olup, bu alanlarda ne şekilde uygulama yapılacağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onay sürecinin tamamlanmasına müteakip İlçe Belediyesince belirlenecektir.

            Yukarıda detaylı olarak belirtilen gerekçeler ve açıklamalar doğrultusunda itirazlar uygun değerlendirilmemektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-10’da detaylı olarak verilen toplam 36 adet itiraz dilekçesinde Yüksek Gerilim Hattı altı Park Alanından çıkarılarak Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

            Planlama alanında TEİAŞ’ın 25/07/2013 tarihli ve 3988 sayılı kurum görüşü doğrultusunda  Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı plana işlenmiş, ayrıca “Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda ve trafo merkezi alanında elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlardaki irtifak koridoru boyunca ilgili kuruluştan (TEİAŞ) görüş alınarak uygulama yapılacaktır.” notu eklenmiştir. Planlama alanından 380kV İkitelli-Ümraniye ile 380kV Paşaköy-Habipler (Boğazatlama III) enerji iletim hattı geçmektedir. Söz konusu hattın geçtiği alan ve koruma kuşağı can ve mal güvenliği açısından  planda “Park ve Yeşil Alan” olarak düzenlenmiştir. İtiraza konu Beykoz Tokatköy 167-946-947 no’lu parseller çok hisseli şahıs mülkiyetinde, diğer parseller 2B özel proje alan sınırı dahilinde olduğundan söz konusu itirazlar uygulama aşamasında kamulaştırma ve imar uygulamaları ile çözümlenebilecek durumda olup, uygun değerlendirilmemektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-11’de detaylı olarak belirtilen 1 dilekçede Beykoz Merkez 353 ada 110-111 parsellerde yer alan park alanının kaldırılması istenmektedir

İtiraza konu parsel 1/5000 ölçekli planda Köyiçi Alan Sınırı içinde kısmen “Merkez Köyiçi Alanı” kısmen “Park ve Yeşil Alan” olarak düzenlenmiştir.

            İlgi dilekçede GEEAYK’nın 19/04/1974 gün ve 7758 sayılı kararı ile eski 40 parselin “Sivil Mimarlık Örneği” olarak tescillendiği, 353 ada tescilli eski 40 parselin (3.088 m2 ) isale hattı geçmesi ve yola terk işlemleri sonucu yeni 110, 111, 121, 122, 123 parsellere bölündüğü, İstanbul III no’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01/02/2005 gün ve 373 no’lu kararı ile eski 40 parselde kalan tescilli yapının 110 parselde kaldığı, 122 parselde kalan müştemilatının da 110 parselin uygun bir noktasına taşınmasına karar verildiği, aynı kurulun 22/03/2005 gün ve 444 no’lu kararı ile 110 parseldeki tescilli ana binanın ve taşınmasına karar verilen müştemilatın “Koruma Grubunun 2 olarak belirlenmesine” karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda EK-1 de yer alan 1 no’lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle 1/5000 ölçekli planda  Beykoz Merkez Mahallesi 353 ada 108, 110, 111, 113 parseller ile tescil dışı alanda yer alan yaklaşık 650 m2 büyüklüğündeki “Park ve Yeşil Alan” fonksiyonunun kaldırılarak “Merkez Köyiçi Alanı” olarak yeniden düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-12’de detaylı olarak belirtilen 2 dilekçede Beykoz Anadolufeneri 0 ada 422 parselin Seyrek Yoğunluklu Konut Alanından TAKS:0.25, Yençok:3 Kat yapılanma koşullarında Ticaret+Konut alanına alınarak yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

İtiraza konu Beykoz Anadolufeneri 0 ada 422 parsel 1/5000 ölçekli planda maks. TAKS:0.05, maks. KAKS:0.10 Yençok=6.50 m. ve minimum ifraz 5000 m2  yapılanma koşullarında “Seyrek Yoğunluklu Konut Alanı” olarak planlanmıştır. İtiraza konu parselin komşuluğunda “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” ve “Turizm Alanı” planlanmış olup, söz konusu parselin dahil olduğu alanda ticaret+konut alanı planlanmadığından dolayı plan bütünlüğü açısından talep uygun değerlendirilmemektedir. (EK-2’de yer alan 2’nolu Bilgi Föyü)

 • EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-13’de detaylı olarak belirtilen 8 adet dilekçede ve ilgi (n) yazı eki 1 adet dilekçede Günübirlik Tesis alanından ve 1. Derece Doğal Sit alanından çıkarılarak Konut Alanına alınması ve TAKS değerinin artırılması istenmektedir.

EK-1 İtiraz Değerlendirme Tablosu-13’de detaylı olarak belirtilen itiraza konu parsel 1/5000 ölçekli planda “2-B Özel Proje Alanı”, “Askeri Yasak Güvenlik Bölgesi” ve “Yeniden Düzenlenecek Alan Sınırı” içinde, maks KAKS:0.05, Yençok=4.50 m. yapılanma koşullarında “Günübirlik Tesis Alanı” olarak planlanmıştır.

İtiraza konu Beykoz Tokatköy 2039 ada 9 parsel; yeniden düzenlenecek alan sınırı içinde yer aldığından dolayı bu alanlarda öncelikle Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ve eki Sit Derecelendirme kararları doğrultusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşleri alındıktan sonra uygulama yapılacaktır. Söz konusu parselin bir kısmı 6292 sayılı yasa kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından 2018-2019 yılında kısmen şahıslara satışı yapılmıştır.

İtiraza konu Beykoz Tokatköy 2039 ada 9 parsel; 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 8. Maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.11.2012 tarih ve 18127 Sayılı Bakanlık Olur’u ile tescil edilen “Proje Alanı” sınırları içerisinde kalmakta olup, plan kararları ile “Proje Alanı” sınırları içerisinde kalan alanlarda mevcut düzensiz, sağlıksız ve kötü durumdaki konut stoğu ile yetersiz çevre koşulları ve donatı standartlarının giderilmesi amacıyla alanın en fazla % 40’ı donatı alanı olarak düzenlenmiştir. 

İtiraza konu parselde halihazırda yapılaşma bulunmaması, Proje Alanı Sınırı ve Yeniden Düzenlenecek Alan sınırı içinde yer alması sebebiyle itiraz uygun değerlendirilmemektedir. 

KURUM İTİRAZLARI:

17/12/2018 tarihinde onaylanan NİP-22266 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’na (3. Etap) yasal askı süresi içinde 6 adet kurum ve kuruluş tarafından itiraz edilmiş olup, değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir.

 • İlgi (j) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısında özetle; planlama alanına ilişkin daha önce verilen kurum görüşlerinin geçerli olduğu, bu süre içinde 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre hazine adına orman sınırlan dışına çıkarılan parsellerin 5403 sayılı kanunda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında planlanmaması gerektiği ifade edilmektedir.

İlgi (j) yazı eki güncel tarım verileri 17/12/2018 tasdik tarihli plan ile çakıştırılmış olup, ilgi (j) görüş doğrultusunda tespit edilen farklılıklar belirlenerek planda yeniden düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Planlama alanı içinde yer alan ve planda “Ağaçlandırılacak ve Ağaçlandırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alanlar” olarak düzenlenen Beykoz Poyraz Mahallesi 0 ada 52, 384, 385, 387 parseller, Beykoz Anadolufeneri Mahallesi 145 ada 1 parselin tamamı, Beykoz Akbaba Mahallesi 0 ada 204, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 394 no’lu parseller, 123 ada 1 no’lu parsel, 125 ada 1 no’lu parsel İlgi (j) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda EK-3 de yer alan 3 no’lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” olarak düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

            Ayrıca İlgi(j) yazı eki paftada “KMT” sembollü “Kuru Mutlak Tarım Alanı” olarak gösterilen Beykoz Akbaba 0 ada 19, 43, 44 no’lu parseller 17/12/2018 tasdik tarihli nazım imar planında İlgi (d) meclis kararı doğrultusunda “ Orta Yoğunluklu Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir. Süreç içinde söz konusu parsellere ilişkin kamu yararı kararı almak üzere Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Akbaba Mahallesi, 19,43 ve 44 parseller ve yakın çevresini içeren alanın \"Rezerv Yapı Alanı\" olarak belirlenmesi yönünde yapılan yazışmalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bila tarihli ve E.186581 sayılı yazısı ile söz konusu parsellerin “….Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesinin uygun olmadığı…” yönünde görüş bildirmiştir.( EK-3 de yer alan 3 no’lu Bilgi Paftası)

Bu kapsamda Beykoz Akbaba 0 ada 19, 43, 44 no’lu parsellerin 1/5000 ölçekli planda “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 • İlgi (k) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yazısında; 22/02/2019 tarihli inceleme raporu ile Orman Kadastro Haritası yazı ekinde iletilmiş olup, söz konusu eklerde Orman Alanları, 2B Alanları, Eylemli Orman Alanları ve Orman Sayılmayan Alanlar belirtilerek, Eylemli Orman Alanları ile ekteki haritada yeşil ve mavi olarak gösterilen alanların planlara \"Orman Alanı\" olarak işlenmesi istenmektedir.

İlgi (k) yazı eki güncel orman alanları verileri ile 17/12/2018 tasdik tarihli plan paftaları ile çakıştırılmış olup, ilgi (k) görüş doğrultusunda tespit edilen farklılıklar belirlenerek planda yeniden düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Planlama alanı içinde EK-4 tabloda detaylı olarak bilgi verilen ve planda ağaçlandırılacak alan, konut alanı, park alanı, spor alanı ve yol alanı olarak düzenlenen Tokatköy Mahallesi 2032 ada 3 parsel, 2048 ada 9 parsel, 2012 ada 52 parsel, 2007 ada 32, 33, 34, 35 parseller, 2025 ada 9 parsel, 2013 ada 8 parsel,  Anadolufeneri mahallesi 144 ada 3 parsel,  Poyraz Mahallesi 107 ada 1 parsel, Çamlıbahçe mahallesi 487 ada 90, 114, 250 parseller,   Ortaçeşme Mahallesi 1988 ada 12 parsel, 1989 ada 7 parsel; 1/5000 ölçekli planda gösterilemeyecek büyüklükte olduğundan 1/1000 ölçekli planda gösterilmesi uygun değerlendirilmektedir.

Planlama alanı içinde EK-4 tabloda detaylı olarak bilgi verilen ve planda ağaçlandırılacak alan, konut alanı, park alanı, spor alanı ve yol alanı olarak düzenlenen Anadolufeneri mahallesi 146 ada 1,2,3 parseller, 148 ada 1 parsel(kısmen), Akbaba mahallesi 123 ada 2,3 parsel, 124 ada 1 parsel, Merkez mahallesi 376 ada 2,3,4  parseller, 353 ada 80, 81, 82, 83, 84 parseller, Ortaçeşme Mahallesi 506 ada 125 parsel, 1977 ada 20 parsel, 1987 ada 3 parsel, Poyraz Mahallesi 118 ada 1 parsel, 106 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel, 116 ada 1 parsel, 117 ada 1 parsel, Tokatköy Mahallesi 2039 ada 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller, 2050 ada 6 parsel, 2049 ada 27 parsel, İlgi(k) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda EK-4 de yer alan 4 no’lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle “Orman Alanı” olarak yeniden düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

 • İlgi (l) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; Beykoz Deresi'nin Subaşı Kolu'nun ve Anadolufeneri Deresi’nin planlara işlenmesi, taşkın alanlarının planlara işlenmesi, lejant ile plan notlarında taşkın alanlarına dair hususların yer alması, mevcut isale ve şebeke hatlarının güzergahının yol olarak ayrılması, İçmessuyu isale hatlarının İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılması, mevcut ve planlanan içmesuyu depo ve terfi merkezlerinin İSKİ Hizmet alanı olarak ayrılması, Vakıfsu parsellerinde planlama yapılmaması, planlama sahası içinde İSKİ'ye ait yazı ekinde iletilen mülkiyet listesinde

yer alan alanların İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli planda Beykoz Deresi'nin Subaşı Kolu ve Anadolufeneri  Deresi planlara işlenmiş olup, ilgi (l) yazı ekinde gönderilen Beykoz Deresi Subaşı kolu dere koruma güzergahında farklılıklar tespit edilmiş olup, ilgi (l) görüş doğrultusunda yeniden düzenlenerek EK- 5 de yer alan 5 no’ lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle “ Yapı Yasaklı Alan (İSKİ-DSİ Dere Koruma Bantları)” ve “Park ve Yeşil Alan” olarak yeniden düzenlenmiştir.

            İlgi (l) yazıda İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Beykoz Deresi taşkın modelleme ve analiz çalışması neticesinde belirlenen taşkın önlemli alanların plana işlenmesi, lejant ve plan notlarında taşkın alanlarına dair hususların yer alması istenmekte olup, bu kapsamda EK- 5 de yer alan 5 no’ lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle taşkın sınırlarının plana işlenmesi, plan notları özel hükümler 10. Afet Tehlikeli Alanlar” başlığı altına “10.2 Taşkına Maruz Alanlar: İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Beykoz Deresi taşkın modelleme ve analiz çalışması neticesinde belirlenen “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı” dahilindeki alanlarda İSKİ Genel Müdürlüğünün belirlediği tedbirlere uyulması zorunludur. Taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen tesislerin (dereler) üzerleri kapatılmaz. Uygulamaya yönelik detaylar 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.” notunun eklenmesi ve plan lejandı “2.10 Afet Tehlikeli Alanlar” başlığı altına “Taşkına Maruz Alanlar” lejandının eklenmesi uygun değerlendirilmektedir.

İlgi (l) yazı ile 1/5000 ölçekli plana İSKİ Hizmet Alanı olarak işlenmesi talep edilen mevcut ve planlanan depo alanlarından planlama sahası içinde olanlar 1/5000 ölçekli plana işlenmiş ancak orman alanı içinde hazine mülkiyetinde planlanması düşünülen depo alanları Orman Alanı olması nedeniyle planlara işlenmemiştir. İlgi(l) talep doğrultusunda 1/5000 ölçekli plan sınırı içinde yer alan ve gösterilebilecek büyüklükteki depo alanları EK- 5 de yer alan 5 no’ lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle “Askeri Alan” ve “Orman Alanı” lejandı ile birlikte “Belediye Hizmet Alanı” olarak yeniden düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

 Diğer talepler ise 1/1000 ölçekli plan aşamasında değerlendirilmesi gereken uygulamaya dönük konular olduğundan uygun değerlendirilmemektedir.

 • İlgi (m) Beykoz Belediye Başkanlığı yazısında; Beykoz İlçesi Merkez Mahallesi 353 ada, 1 parselde yer alan Abraham Paşa Çiftlik Binasına ilişkin İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 09/01/2019 tarihli ve 5286 sayılı Koruma Alanı kararının 17/12/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap)’na işlenmesi istenmektedir.

            Söz konusu talebin EK-6’da yer alan 6 no’lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle işlenmesi  ve plan lejandı “1.4 Korunacak Alan Sınırları” başlığı altına “Abraham Paşa Köşkü Koruma Alanı Sınırı” lejandının eklenmesi uygun değerlendirilmektedir.

 • İlgi (n) Beykoz Belediye Başkanlığı yazısında; 17/12/2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planının (3. Etap) ve onama süreci devam eden uygulama imar planı arasında zaruri olarak oluşan farklılıkların 1/5000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında (3. Etap) değişikliklerin yapılması gerektiği, 17/12/2018 tarihinde onaylanan nazım imar planının genel hükümlerinin 2. maddesine; 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onama sürecinin uzaması sebebiyle bölgedeki kamusal projelere ait uygulamaların gecikmeden etkilenmemesi için; “Ancak, kamu yaran olması nedeniyle Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Kapalı ve Acık Semt Spor Tesisleri Alanı, Park ve Yeşil Alan gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarında uygulama imar planı yürürlüğe girinceye kadar Avan projeye göre uygulama yapılabilir.” hükmünün ilave edilmesi, 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre Etkilenme bölgesinde kalan “Düşük Yoğunluklu Konut Alanı” olarak planlanan alanların Yençok=15.50 m (5 kat) olarak düzenlenmesi, ayrıca ilgi (n) yazı ekinde 1/5000 ölçekli plana yapılan itirazların bulunduğu şahıs dilekçelerinin değerlendirilmesi talep edilmektedir.

İlgi (n) itiraz yazısı doğrultusunda 1/5000 ölçekli planda TİCK3 sembollü “Etkilenme Bölgesi Ticaret-Konut Alanları  (TİCK3)” olarak düzenlenen alanın park alanı olarak tescillenen yaklaşık 9950 m2 büyüklüğündeki kısmının EK-7’de yer alan 7 no’lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle 1/5000 ölçekli planda “Park ve Yeşil Alan” olarak düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

Ayrıca ilgi (g) karar ile Beykoz Merkez Mahallesi 376 ada 1 parselde yer alan  “Toplu Taşıma Aktarma Alanı\" fonksiyonunun iptal edilerek söz konusu alanın yalnızca “Orman Alanı” lejandı ile gösterilmesine karar verilmiştir. Planlama alanında başka bir “Toplu Taşıma Aktarma Alanı\"  bulunmadığından EK-7’de yer alan 7 no’lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle plan lejandı “Kentsel Teknik Altyapı Alanları” başlığı altında yer alan “Toplu Taşıma Aktarma Alanı\" lejandı ile “12.2 Toplu Taşıma Aktarma Alanı” plan notunun kaldırılması uygun değerlendirilmektedir.

Ayrıca 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap) Plan Notları Genel Hükümleri 2. maddesine “…..Ancak, kamu yararı olması nedeniyle Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Kapalı ve Acık Semt Spor Tesisleri Alanı, Park ve Yeşil Alan gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarında uygulama imar planı yürürlüğe girinceye kadar avan projeye göre uygulama yapılabilir.” notunun eklenerek  yeniden düzenlenmesi talebi uygun değerlendirilmektedir.

 • İlgi (o) Beykoz Belediye Başkanlığı yazısında TCDD tarafından verilen Demiryolu Proje Güzergahı ile 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterilen Demiryolu Proje güzergahının farklı olduğu belirtilerek itiraz değerlendirme sürecinde söz konusu Demiryolu güzergahının nihai görüş doğrultusunda planlara işlenmesi talep edilmektedir.

İlgi (o) yazı eki TCDD yolları görüşü ile plan yapım aşamasında kurum görüşü doğrultusunda 1/5000 ölçekli plana “İstanbul Kuzey Geçiş Sürat Demiryolu ve Koruma Kuşağı” olarak işlenen güzergahta farklılık tespit edilmiş olup EK-8 de yer alan 8 no’lu Bilgi Paftasıda gösterildiği şekliyle güzergahın yeniden düzenlenmesi uygun değerlendirilmektedir.

 • İlgi (p) Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı yazısında; Askeri Yasak Bölge taramalarının kaldırılması, 442 ada 1 parselde yer alan Mesire Alanı sembolünün kaldırılması istenmektedir.

            1/5000 ölçekli planda plan yapım süreci içinde ilgili mevzuat kapsamında “Kentsel Çalışma Alanları” başlığı altında “Askeri Alan” ve “Özel Kanunlarla Belirlenen Alanlar” başlığı altında   “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri” lejandları ile plan lejandı “Sınırlar” başlığı altında “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri” sınırı yer almaktadır. Beykoz 442 ada 1 parselde yer alan “Askeri Alan” aynı zamanda Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14/12/1973 tarih ve 7518 sayılı kararı ile belirlenen “Tarihi Mesire Alanları” sınırında kalmakta olup, bu kapsamda  planda “Tarihi Mesire Alanı” ve “Askeri Alan” lejandı birlikte kullanılmıştır.

İlgi (p) itiraz dilekçesindeki talepler uygun değerlendirilmekte olup, EK-9 da yer alan 9 no’lu Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle plan paftalarında ve lejandında “Askeri Yasak Güvenlik Bölgesi” taramaları ile 442 ada 1 parselde yer alan “Mesire Alanı” sembolünün kaldırılması uygun değerlendirilmektedir.

 • İlgi (r) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında; söz konusu plana ait Teknik İnceleme Raporunda okul alanı olarak ayrılan taşınmazların bir kısmının şahıs mülkiyetinde olduğundan okul alanlarının Maliye Hazinesi ve Belediye mülkiyetinde olacak taşınmazlardan seçilmesi ya da 18. madde uygulaması yapılarak taşınmazların Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi istenmektedir.

EK-9 da detaylı olarak verilen itiraza konu Eğitim Alanlarından; Tokatköy 0 ada 892 parsel, 2045 ada 15 parsel, 0 ada 754, 755, 753, 752, 751, 747, 299, 300, 748 parseller, 0 ada 700, 701, 693, 694, 698, 699, 702 parseller, 2012 ada 5, 30, 31, 32, 33 parseller, 0 ada 941, 942, 943, 362 parseller, Çamlıbahçe Mahallesi 487 ada 162, 163, 164, …..,178, 179, 180 parseller, Ortaçeşme 1978 ada  1, 2, 3,……,24 parseller Özel Proje Alanı içinde yer almakta olup, kamulaştırmaya konu edilmeyecek şekilde, imar uygulamaları ile  bu kapsamda terklerle elde edilecek şekilde düzenlenmiştir.

İtiraza konu Çamlıbahçe Mahallesi 487 ada 7 parsel 139484 m2 büyüklüğünde hisseli şahıs mülkiyetinde olup, söz konusu parselde yer alan eğitim alanları imar uygulamaları ile elde edilecektir.

İtiraza konu Akbaba 0 ada 434 parsel İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde, Merkez Mahallesi 376 ada 1 parsel ve 506 ada 3 parsel ormandan tahsisli Şahinkaya Eğitim Alanı olduğundan itiraz bu kapsamda uygun değerlendirilmemektedir. ” Denilerek.

17/12/2018 onaylanan NİP-22266  plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap)’na yasal askı süresi içinde ek listede yer alan dilekçeler ile yapılan itirazların 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli KANİP 3. ETAP itirazlarına ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup; Müdürlük yazısı kapsamında şahıs itirazlarına ilişkin Müdürlük Değerlendirmesi Tablo 1 nolu itirazların reddi ayrıca Düşük Yoğunluklu Konut alanlarında Yençok:9.50 m ifadesinin iptal edilmesi ve Düşük Yoğunluklu Konut Alanları ve Orta Yoğunluklu Konut Alanlarına “Tabii ve tevsiye edilmiş zeminde Y ençok:15.50 m’yi geçemez. Çatı piyesi yapılamaz ve çatı eğimi %25’i geçemez. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda her bir bina için bu plan notu geçerlidir” plan notunun eklenmesi; ayrıca Kot noktası ile ilgili genel hükümlerin 21. Maddesinin 2. cümlesinin “Plan kararı gereği iskan edilen bodrum katların dışında bodrum kat açığa çıkması durumunda daha fazla katın açığa çıkmaması için kot noktası belirlemeye belediyesi yetkilidir.” ifadesinin iptali yerine “Hiçbir koşulda tabii ve tesviye edilen zemin üzerinde bodrum katlar dahil görünen kat adedi ve yüksekliği; planda belirtilen kat adedi ve yüksekliğini geçemez. Bu katlar iskana konu edilebilir.” Plan notunun eklenmesi ve Bodrum katlar ile ilgili genel hükümlerin 20. Maddesininin “Planlama alanında eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat ile 1. bodrum katla bağlantılı olup bağımsız bölüm teşkil etmemek şartı ile eğimden dolayı açığa çıkan 2. Bodrum kat iskan edilebilir. Konut ve ticaret alanlarında eğimden dolayı açığa çıkan iskan harici bodrum katlar sığınak, tesisat, otopark vb. ortak alan olarak kullanılabilir.” Plan notunun iptali; Tablo 2 nolu itirazın bilgi paftasındaki şekliyle yol alanının Türk Alman Üniversitesi alanına dahil edilmesi şeklinde düzenlenmesi ve “Yol alanı emsale konu edilemez” plan notunun eklenmesi ile kabulü; Tablo 11 nolu itirazın Müdürlük 1 nolu bilgi paftası doğrultusunda kabulü; Tablo 12 nolu itirazın reddi ayrıca Anadolufeneri Mahallesi 0 ada 423 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile kabulü; Müdürlük yazısı kapsamında Kurum itirazlarına ilişkin Müdürlük Değerlendirmesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün itirazı doğrultusunda Müdürlük 3 nolu bilgi paftası doğrultusunda tarım alanı olarak düzenlenmesinin kabulü; İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü itirazının Müdürlük 4 nolu bilgi paftası doğrultusunda orman alanı olarak düzenlenmesi; İSKİ Genel Müdürlüğü itirazı doğrultusunda Müdürlük 5 nolu bilgi paftasındaki şekliyle Beykoz Deresi Subaşı Kolu Dere koruma güzergahının yapı yasaklı alan olarak düzenlenmesi, İSKİ Genel Müdürlüğü  itirazı Müdürlük 5 nolu bilgi paftası doğrultusunda Taşkına Maruz alanlara ilişkin düzenlemelerin kabulü, İSKİ Genel Müdürlüğü  itirazı depo alanlarının İSKİ Hizmet Alanı olarak işlenmesinin reddi; Beykoz Belediye Başkanlığı itirazının Müdürlük 6 nolu bilgi paftasındaki şekliyle 1.4 Korunacak Alan Sınırları başlığı altına “Abraham Paşa Köşkü Koruma Alanı Sınırı” lejandının eklenmesi ile kabulü; Beykoz Belediye Başkanlığı itirazına ilişkin Müdürlük 7 nolu bilgi paftası doğrultusundaki düzenlemelerin kabulü; Beykoz Belediye Başkanlığı itirazına ilişkin Müdürlük 8 nolu bilgi paftası doğrultusundaki düzenlemenin kabulü; Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı itirazına ilişkin Müdürlük 9 nolu bilgi paftası doğrultusundaki düzenlemelerin kabulü, diğer hususların reddi ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda hazırlanması ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.