Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1338

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) Şile Belediye Başkanlığının 23/06/2020 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.574/4791 sayılı yazısı ve ekleri.

 1. b) Şile Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 2019/69 sayılı Kararı.
 2. c) Şile Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 2019/83 sayılı Kararı.
 3. d) Şile Belediye Meclisinin 09/02/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Kararı.
 4. e) Şile Belediye Başkanlığının 03/09/2018 tarihli ve E.646/8682 sayılı yazısı ve ekleri.
 5. f) Büyükşehir Belediye Meclisine 12/11/2018 tarihli ve 5841 sayılı takdim yazımız.
 6. g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2018 tarihli ve 2000 sayılı Kararı.
 7. h) 07/03/2019 tarihli ve BN:1263 sayılı yazımız ve ekleri.

TALEP: İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan UİP-34769633 Pin numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği teklifinin,  ilgi (b) ve ilgi (c) İlçe Meclis Kararları ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 18.03.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (d) İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (e) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (f) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (g) Meclis Kararıyla aynen uygun görülerek 17/12/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (h) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 05.07.2019-05.08.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile; “Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan plan itirazları incelenmiş olup,

 • 3, 10, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 80, 85, 90, 91, 97, 99, 104, 111, 113, 114, 115, 124, 125, 133, 134, 140 ve 141 numaralı “Tarımsal Nitelikli Alan” lejantına ilişkin itiraz talepleri; İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 06.01.2016 tarihli ve 12846 sayılı kurum görüşüne ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı fonksiyon amaçlı kullanım talepleri uygun görülmemiştir.
 • 4, 6, 8, 19, 34, 77, 88, 89, 119, 128, 129, 130, 131 ve 139 numaralı itiraz talepleri ilgili kurumdan kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iade edilmiştir.
 • 6, 11, 12, 15, 16, 29, 32, 35, 36, 51, 76, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 96, 100, 101, 103, 105, 108, 109, 117, 122, 127, 132, 135, 136 ve 137 numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 1, 2, 5, 7, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 30, 33, 73, 74, 75, 94, 95, 98, 102, 106, 107, 110, 112, 116, 118, 120, 121, 123, 126, 138, 142, 143, 145, 146 ve 147 numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi kapsamında imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.
 • 79 numaralı itiraz talebi 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Uygulama İmar Planı’nın konusu olmadığından değerlendirilmemiştir.
 • 148 numaralı İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 06.01.2016 tarihli ve 12846 sayılı kurum görüşüne göre 951 parsel Mera Alanı olarak planlandığından dolayı itiraza ilişkin bir husus tespit edilememiştir.
 • Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklifi kapsamında: 0/988 parsel ve çevresindeki imar yollarının Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.” şeklindeki komisyon raporunun oy birliği ile kabul edildiği görülmektedir.

İlgi (c) İlçe Meclis Kararı ile; “Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları-2 incelenmiş olup,

 • 6 numaralı itiraz talebi; ilgili kurumdan kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğü’ne iade edilmiştir.
 • 29 numaralı itiraz talebi; imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazın, Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.
 • İlgi (g) dilekçe ile tarafımıza iletilen itirazın ormandan yol tahsisi alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğü’ne iadesi edilmiştir.” şeklinde komisyon raporunun oy birliği ile kabul edildiği görülmektedir.

   MÜLKİYET: Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde itiraza konu parsellerin çoğunun şahıs mülkiyetinde küçük bir kısmının ise İSKİ mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

Fonksiyon ve Yol Değişikliğine İlişkin;

 • 1, 20, 21, 22 (643 parsel) nolu itirazlar ve Plan Proje Müdürlüğü’nün Teklifi (988 parsel) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 643 ve 988 parseller “TT-4 Rumuzlu Turizm Alanları”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 643 parsel “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda, 988 parsel ise kısmen “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 13 (733 parsel) ve 14 (717 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 733 parsel kısmen “TT-4 Rumuzlu Turizm Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda, 717 parsel ise “TT-4 Rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmakta olup 733 parsel kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar”da yer almaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 733 parsel kısmen “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 717 parsel “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda kalmakta olup 733 parselde kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” taraması yer almaktadır.
 • 142 (704 parsel) nolu itiraz 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Park Alanı”nda kalmakta olup kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı” içinde yer almaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 118 (783 parsel), 120 (784 parsel) ve 145 (762 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 783 parsel kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, 762 ve 784 parseller ise “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 762, 783 ve 784 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Mevcut Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 2 (542 parsel), 30, 107 (505, 504 parseller) ve 73 (846 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 505 ve 542 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 504 parsel ise kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Park Alanı”nda, 846 parsel ise “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)” kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 542 parsel kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanları”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, kısmen de “Tarımsal Nitelikli Alan”da, 504 ve 505 parseller kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanları”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, kısmen de “Park Alanı”nda, 846 parsel “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanları”nda kalmaktadır.
 • 9 (587 parsel) nolu itiraz 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 587 parsel “TT-4 Rumuzlu Turizm Alanları”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 587 parsel “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda kalmaktadır.
 • 18, 123 (270, 293, 294 parseller), 33 (364 parsel), 98 (304 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 270, 293, 294, 364 ve 304 parseller “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 270, 293, 294, 364 ve 304 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta olup 270 parselde “Tescilli Bina ve Tescilli Parsel” taraması yer almaktadır.
 • 95 (996 parsel), 106, 116 (994 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 996 ve 994 parseller “Ağaçlandırılarak Korunacak Alanlar”da kalmakta olup söz konusu parsellerde kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” taraması yer almaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 994 parsel “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan”da, 996 parsel ise kısmen “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan”da, kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta olup söz konusu parsellerde kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” taraması yer almaktadır.
 • 7 (193 parsel) nolu itiraz 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 193 parsel “TT-4 Rumuzlu Turizm Alanları”nda yer almaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 193 parsel “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda kalmakta olup söz konusu parselde kısmen “Ormanla İhtilaflı Alan” taraması yer almaktadır.
 • 74, 75 (158 parsel), 102 (1081 parsel), 110 (166 parsel), 112, 121 (98, 163 ve 189 parseller), 143 (128 parsel), 146 (24 parsel) nolu itiraz 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 158 parsel kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen “Kültürel Tesis Alanı”nda, 1081 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Kültürel Tesis Alanı”nda, kısmen “İbadet Alanı”nda, 163, 166 parseller “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, 98 parsel kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, 128, 189 parsel “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da, 24 parsel ise kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen de “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda yer almaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 158 parsel kısmen “Cami Alanı”nda, kısmen “Kültürel Tesis Alanı”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”nda, kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, 1081 parsel kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Kültürel Tesis Alanı”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 163, 166 parseller kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, 98 parsel kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da, 189 parsel kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da, kısmen “Yol Alanı”nda, 128 parsel “Tarımsal Nitelikli Alan”da, 24 parsel ise kısmen “Mezarık Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta olup 24 parsel de kısmen “Ormanla İhtilaflı Alan” taraması yer almaktadır.
 • 5 (76 parsel), 29 (929, 930 parseller), 94, 138 (72 parsel), 126 (70 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 70 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 76 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 929, 930 parseller “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da, 72 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen de “Park Alanı”nda kalmakta olup 70 ve 930 parsellerin bir kısmında “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” taraması yer almaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 70 ve 76 parseller kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 929 ve 930 parseller kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da, kısmen de “Yol Alanı”nda, 72 parsel kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta olup 70 ve 930 parsellerde kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” taraması yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

UİP-34769633 PIN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği teklifi üzerinde yapılan incelemede;

 • 1, 20, 21, 22 (643 parsel) nolu itirazlar ve Plan Proje Müdürlüğü Teklifi (988 Parsel) kapsamında; 643 parselin güneyinden geçen 10 metrelik yol 645 parselin bitiminden kuzeye “TT- 4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” içerisinde bulunan kadastral boşluğa kaydırılmış yolun iptal edilen kısmı “TT- 4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” olarak düzenlenmiştir. “TT- 4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” içerisinde, 643 ve 646 parsellerin arasından güneydoğu kuzeybatı aksında 10 metrelik yol açılmıştır. Ayrıca “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” içerisinden 988, 674, 669 ve 667 parsellerin doğusundan ve 672 ve 667 parsellerin kuzeyinden geçen 7 metrelik yaya yolu düzenlenmiştir.

            Yapılan düzenleme, yol alanını arttırıcı ve uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 13 (733 parsel), 14 (717 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 733 parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik yol iptal edilerek “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” olarak, 749 parselin batısından geçen 7 metrelik yaya yolu genişletilerek 10 metrelik taşıt yolu olarak düzenlenmiş olup 749 parselin doğusundan “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” ve “Park Alanı” içerisinden 10 metrelik yol açılarak genişletilen yola bağlanmıştır. Ayrıca 710 ve 711 parsellerin arasından başlayarak 717 ve 718 parsellerin arasından “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” içerisinde devam eden ve 718 parselin güneyinden kısmen “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”, kısmen de “Orman Alanı” içerisinden geçen 7 metrelik yaya yolu düzenlenmiştir.

            Yapılan düzenlemeler, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte 14 numaralı itiraz kapsamında yapılan yol düzenlemesinin “Orman Alanı” içerisinden geçen kısmı İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmamış olduğu için Kurum Görüşüne aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 118 (783 parsel), 120 (784 parsel), 142 (704 parsel) numaralı itirazlar; 142 nolu itiraz kapsamında 704 parselin kuzeyinden geçen yol kuzeye, batısından geçen yol ise batıya kaydırılmıştır. 783 ve 784 parsellerin doğusundan, 777 ve 783 parsellerin kuzeyinden geçen 10 metrelik yol daraltılarak, yol alanı “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

142 numaralı itiraz kapsamında yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

Bununla birlikte 118 ve 120 numaralı itirazlar kapsamında yapılan düzenlemeler ile 1/5000 ölçekli Meri Nazım İmar Planı’ndan gelen 783 parselin kuzeyinde bulunan 10 metrelik taşıt yolunun 777 parselden başlayarak 783 parsele kadar olan kısmı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda düzenlenen 783, 784 parsellerin doğusunda bulunan 10 metrelik taşıt yolu daraltılmış ve söz konusu yollar 7 metrelik yaya yolu olarak kuzeydoğu aksındaki 10 metrelik taşıt yoluna bağlanmış olup, taşıt yolunun sürekliliği kesintiye uğratılmıştır. Söz konusu düzenleme yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı plan yapım tekniğine, yol kademelenmesine, yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği ve yol alanını azalttığı için 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 145 (762 parsel) numaralı itiraz kapsamında; “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” fonksiyonunda bulunan 762 parsel “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmiştir.

            Sofu Baba Kabri’nin bulunduğu Şile Belediyesi mülkiyetindeki 762 parselde, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik ve donatı arttırıcı bir değişiklik olup, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 73 (846 parsel), 30, 107 (505, 504 parseller) numaralı itirazlar kapsamında; 846 parselin batısından geçen 10 metrelik yol daraltılıp 7 metre olarak düzenlenmiş ve 846 parsele mahreç sağlamak için 845 parsel yola dahil edilmiş olup daraltılan yol alanı kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”, kısmen de “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı” olarak düzenlenmiş olup taşıt yolu kesintiye uğratılmıştır.

            504 ve 505 parsellerin içerisinden güneydoğu güneybatı aksında geçen 7 metrelik yol ve “Park Alanı”nın bir kısmı iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak,  504 parselin güneybatısından geçen 10 metrelik yol 504 ve 505 parsellerin içerisinde yer alan “Park Alanı”na kaydırılarak yol alanı “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir. Ayrıca E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” içerisinden 500 ve 503 parselin arasından başlayarak 510 parselin güneyinden 10 metrelik yola bağlanan 7 metrelik yaya yolu düzenlenmiştir.

            Söz konusu düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı olup, plan yapım tekniğine, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 95 (996 parsel), 106, 116 (994 parsel) itirazlar kapsamında; 994, 995 ve 996 parsellerde yer alan “Ağaçlandırılarak Korunacak Alanlar” fonksiyonu iptal edilerek “Ağaçlandırılacak Alan” olarak yeniden düzenlenmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı “7.5 Ağaçlandırılacak Alanlar” plan notunda“…Emsal:0.03 ve toplam 150 m²’yi ve bir bağımsız bölümü geçmeyen, Hmaks: 7.50 (bir kat olması şartıyla) izin verilir.” denilmekte olup yapılaşmaya izin verildiği tespit edilmiştir.

            Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı olduğundan 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır. Ayrıca; meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Ağaçlandırılacak Alan” lejantı için plan notunun yer almadığı görülmektedir.

 • 2 (542 parsel) numaralı itiraz kapsamında; 1/5000 ölçekli nazım imar planında 542 parselin batısında yer alan park alanı 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planında parselin doğusunda yer alacak şekilde düzenlenmiş olup yapılan düzenlemede söz konusu park alanın yaklaşık 322 m²’lik kısmı iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

            Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı olduğundan 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 9 (587 parsel) itiraz kapsamında; “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” içerisinden 583 parselin güneyinden başlayıp 587 parselin güneyinden geçen “Yol Alanı” düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 18, 123 (270, 293, 294 parseller), 33 (364 parsel) ve 98 (304 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 270 parselin kuzeyinden ve 293, 294 parsellerin üzerinden geçen 10 metrelik yol iptal edilerek “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı” olarak düzenlenmiş, 293 parselin batısındaki 7 metrelik yol genişletilerek 293 parselin kuzeyindeki kadastral boşluktan geçecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca 364 parselin doğusundan geçen yolun parselde bulunan yapının üzerinden geçmesi nedeniyle yol doğuya kaydırılarak düzenlenmiş, 304 parselin doğusundan geçen yol ise güneybatıya 303 parsele doğru kaydırılarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 7 (193 parsel) numaralı itiraz kapsamında; 361 parselin doğusunda yer alan “Park Alanı” iptal edilerek 193 ve 361 parsellerin kuzeyinden “TT-4 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” içerisinden yol alanı düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir. Ancak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri başlığı, Madde 26, fıkra 6 , ç bendinde “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” denilmekte olup yapılan düzenlemenin yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 112, 121 (98, 163, 189 parseller) ve 143 (128 parseller) numaralı itirazlar kapsamında; 98 parselin güneyinden, 163 ve 189 parsellerin arasından geçen 7 metrelik yolun 104 parsele kadar olan kısmı iptal edilerek kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”, kısmen de “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak düzenlenmiş ve yolun kalan kısmı “Tarımsal Nitelikli Alan” fonksiyonu iptal edilerek 117 ve 120 parsellerin arasından başlayarak 1075 parselin güneyinde biten çıkmaz sokak olarak düzenlenen 7 metrelik yola bağlanmıştır. Ayrıca 128 parselde bulunan “Tarımsal Nitelikli Alan” fonksiyonu İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 22.11.2017 tarihli ve E.2947703 sayılı görüş doğrultusunda iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiş ve meri planda “Tarımsal Nitelikli Alan” içerisinde 117 ve 140 parsellerin arasında açık uçlu olarak bırakılan 7 metrelik yol kadastral boşluk doğrultusunda uzatılarak 128 parsele mahreç verecek şekilde düzenlenmiştir.

            Yapılan düzenleme, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte 143 numaralı itiraz kapsamında yapılan düzenleme ile 128 parselin “Tarımsal Nitelikli Alan”dan “Konut Alanı”na alınmasının parsel tarım alanları ile çevreli olduğu için çevresindeki fonksiyonlar ve yapılaşma şartları ile uyumsuzluk oluşturduğu ve söz konusu parselin “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan” olarak düzenlenmesinin daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca “Tarımsal Nitelikli Alan” içerisinden açılan 7 metrelik yollar ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmamış olduğundan Kurum Görüşüne ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri başlığı, Madde 26, fıkra 6, ç bendinde “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” denilmekte olduğundan yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 110 (166 parsel) numaralı itiraz kapsamında; 164 ve 166 parsellerin arasından geçen 7 metrelik yol iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, yol alanlarını azaltıcı nitelik taşımaktadır.

 • 74, 75 (158 parsel) numaralı ve 102 (1081 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 159 parselin batısında bir kısmında kalan “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” ile tescil taraması iptal edilerek “Cami Alanı”na dahil edilmiş ve 157 parselin güneyinde kalan “Cami Alanı” iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiş olup tescil taraması eklendiği tespit edilmiştir. Ayrıca 159 parselin kuzeyinde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın bir kısmı iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte 1081 parselin güneyinde bulunan “Kültürel Tesis Alanı” ile “Belediye Hizmet Alanı”nın bir kısmı ile 1077 parselin güneyinde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın bir kısmı iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı nitelik taşımaktadır.

Ayrıca 74 ve 75 nolu itirazlarla ilgili olarak yapılan düzenlenmeye ait Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşü bulunmadığı tespit edilmiştir.

 • 146 (24 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 24 parsele İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.07.2019 tarihli ve 5654 sayılı kararı ve talebi doğrultusunda “Tescilli Bina ve Tescilli Parsel” taraması eklenmiştir.

            Yapılan düzenleme, ölçek itibariyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 5 (76 parsel), 94, 138, (72 parsel), 126 (70 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 70 parselin ortasından geçen 10 metrelik yol güneye “Belediye Hizmet Alanı”na kaydırılarak iptal edilen “Yol Alanı”, “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak, 71 ve 76 parsellerin doğusunda yer alan “Belediye Hizmet Alanı”nın bir kısmı iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 72 parselin içerisinde kalan 6468 m²’lik “Park Alanı” iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” olarak ve söz konusu parselin doğusunda yaklaşık 3919 m²’lik “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı” iptal edilerek “Park Alanı” olarak düzenlenmiştir.

            Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı olduğundan 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 29, 147 (929, 930 parseller) numaralı itiraz kapsamında; 929 ve 930 parsellerde yer alan “Tarımsal Nitelikli Alan” İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan 05.05.2017 tarihli ve E.1121552 sayılı görüş doğrultusunda iptal edilerek kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”, kısmen de “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmiş olup 929 parselin güneyinden ve 930 parselin kuzeyinden “Tarımsal Nitelikli Alan”dan ve 931 parselin batısından kısmen “Tarımsal Nitelikli Alandan” kısmen de “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar”dan geçen 10 metrelik yol düzenlenmiştir. Ayrıca 929, 930 ve 931 parsellerin kuzeybatısındaki “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alan” “Park Alanı” düzenlenmiş olup “Park Alanı” ile “Belediye Hizmet Alanı”nı ayıran ve 930 parselin güneyinden 10 metrelik yola bağlanan 5 metrelik “Yol Alanı” düzenlenmiştir.

            Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı olduğundan 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı niteliktedir. Ayrıca 931 parselde planlanan “Yol Alanı” ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmamış olduğu için Kurum Görüşüne aykırı nitelik taşımaktadır. ” Denilerek.

            İlgi (b) ve ilgi (c) İlçe Meclis Kararları ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-34769633 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP yapılan itirazlara ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup; Müdürlük yazısı kapsamında itirazlara ilişkin Müdürlük Değerlendirmesi 1, 20, 21, 22 nolu itirazların ve Şile Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifinin; 145; 9; 18, 123, 33, 98; 7; 74, 75, 102; 146; 29, 147 itirazların kabulü; 13 nolu itirazın kabulü ve 14 numaralı itirazda yol alanının orman alanına girmeyecek şekilde bilgi paftasındaki şekli ile kabulü; 73 nolu itirazın kabulü ve 30, 107 nolu itirazlar kapsamında yeni açılan yol alanının kabulü diğer düzenlemelerin reddi; 143 nolu itiraz kapsamında 128 nolu parselin konut alanı olarak düzenlenmesinin kabulü ayrıca parselin güneyinden geçen 7 metrelik yolun bilgi paftasındaki şekliyle son kısmının kuldesak olacak şekilde düzenlenmesi ile kabulü; 112, 121 nolu itirazlar kapsamında 1075 nolu parselin güneyindeki yolun bilgi paftasındaki şekliyle kuldesak olarak düzenlenmesi ile kabulü; 5 nolu itirazın 0 ada 76 parsel yönünden bilgi paftasındaki şekliyle donatı büyüklüğü korunarak parselin Belediye Hizmet alanında kalan kısmının park alanı fonksiyonuna alınarak soldaki park alanına eklenmesi ile kabulü; 126 nolu itirazların reddi ayrıca 94, 138 nolu itiraz kapsamında bilgi paftasındaki şekliyle meri plandaki park alanı büyüklüğü korunacak şekilde 72 parsel içerisinden yeni açılan yol alanının iptal edilerek park alanı olarak düzenlenmesi ile kabulü; diğer hususların reddi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.