Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi 1780 Ada ve Çevresine (4.94 ha’lık Alan) İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi.

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1329

Karar Metni

Planlama Şehir Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve sayılı yazısında;

 

“İlgi:  a) 17.10.2019 tarihli ve E:3823-11474 sayılı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yazısı.

  1. b) 16.12.2019 tarihli ve 2019/9870-7398 sayılı Planlama Müdürlüğü yazısı.
  2. c) 23.01.2020 tarihli ve sayılı Başkanlık Oluru.
  3. d) 16.03.2020 tarihli ve 2020/S- TN:358827-BK No:1500-İBB No:55602 sayılı dağıtımlı yazımız.

 

İlgi (a) yazı da; İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içerisinde kalan ve 6306 sayılı kanuna göre “26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile” Riskli Alan ilan edilen bölgeye ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada alınan Danıştay 14. Dairesinin 2018/304 E. sayılı kararı ile söz konusu Riskli Alan sınırının Merkez Mahallesinde kalan (4.94 ha’lık) kısmının iptal edildiği bilgisi ile, bu alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 16.11.2015 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ise İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2016/303 Esas, 2017/2658 Karar no sayılı kararı ile iptal edildiği bilgisi tarafımıza iletilerek, gelinen noktada söz konusu alanda plan çalışmalarının Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığınca devam ettirildiği bildirilirken, ilgi (b) yazıda ise; ‘ilgi (a) yazıdan bahisle” Riskli Alan sınırının ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edildiği bölgede “5216 sayılı yasaya istinaden” nazım imar planı yapma, yaptırma ve onaylama yetkisinin Başkanlığımız uhdesine geçtiği belirtilerek, gerekli plan çalışmasının Müdürlüğümüzce başlatılması talep edilmiştir.

 

5216 sayılı yasanın 7b) maddesi gereği; “Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek…” büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğundan, ilgi (a) yazıda belirtilen mahkeme kararları ve ilgi (b) yazı gereği, söz konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarının Müdürlüğümüzce başlatılması hususunda ilgi (c) Başkanlık Oluru alınmıştır.

 

İlgi (c) Başkanlık Oluru’na istinaden yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgi (d) yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşleri talep edilmiş olup, tarafımıza iletilen görüş yazıları ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi hazırlanmıştır. \"denilerek.

 

Müdürlüğümüzce hazırlanan teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan notları ve plan açıklama raporu ile, plan çalışması aşamasında alınan kurum ve kuruluş görüşleri yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilerek, hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 1780 ada ve Çevresine (4.94 ha’lık Alan) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup teklif plan notlarının 2.1 ve 2.2 maddelerinde geçen “Yençok=18.50 m” ibaresinin iptal edilerek yerine “Yençok=20.00 m (6 Kat)” ibaresinin eklenmesi, 2.1 plan notunun sonuna “ Ticaret T1 Alanlarında plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin belirlediği minimum parsel  büyüklüğünü sağlamak ve donatı alanı standartlarına uymak ve bulunduğu adanın Ticaret yapılanma şartlarını aşmamak şartı ile ilgili kurum ve kuruluşların (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı vb. ) görüşü alınarak ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre Özel Eğitim Tesisleri, Özel Katlı Otopark ve Özel Sağlık Tesisleri yapılabilir.” Plan notunun ilavesi, 1784 ada 4 ve 5 parsellerin Eğitim Alanı’na alınması ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.