Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışması

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1327

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 20/11/2020 gün ve 2020/8841 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2015 tarihli ve 172 sayılı kararı.

 1. b) 30/03/2015 tarihli ve BN:1961 sayılı yazımız.
 2. c) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 25/05/2015 tarihli ve 60319257/235.06.01/1104-58795 sayılı yazısı.
 3. d) 13.07.2015 tarihli ve 2015/7417 BN:4429 sayılı yazımız.
 4. e) Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2015 tarihli ve 1326 sayılı kararı.
 5. f) 15.07.2015 tarihli ve 6748 sayılı yazımız
 6. g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2015 tarihli ve 1534 sayılı kararı.
 7. h) 04.04.2016 tarihli ve BN:1731 sayılı dağıtımlı yazımız.

ı) 13.06.2016 tarihli ve BN:3007 sayılı yazımız.

 1. i) Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2017 tarihli ve 665 sayılı kararı.
 2. j) 10.12.2019 tarihli ve BN:5815 sayılı yazımız.
 3. k) 14.07.2020 tarihli ve BN:2761 sayılı yazımız.
 4. l) Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.2020 tarihli ve 749 sayılı kararı.
 5. m) Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.2008 tarihli ve 1760 sayılı kararı.
 6. n) 25.08.2010 tarihli ve 3783308 sayılı Başkanlık Oluru.

1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı 18.04.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 15/08/2013 – 16/09/2013 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır. Söz konusu plana, askı süresi içinde yapılan itirazlar konularına göre dosyalar halinde Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, “Büyükçekmece İlçesi, 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, İl Tarım Müdürlüğünden 1/5000 ölçekli planda tarım alanı olarak gösterilen alanlarda mevcut yapılaşma ve müktesep haklar dikkate alınarak yeniden görüş alınmasının ardından değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” mahiyetinde alınan ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda, ilgi (b) yazımız ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden talep edilen güncel kurum görüşü ilgi (c) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı, ilgi (d) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine iletilmiş olup “Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi  Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar ve 09.06.2015  tarih 887 sayılı İBB Meclis Kararı incelenmiş olup  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün  25.05.2015 tarih 58795 sayılı  görüşünde  Köy Hizmetleri Görüşüne  Uygun Planlanmış  Alan olarak  gösterilen  kısımlarda yer alan yapıların ruhsat  süreçleri ile ilgili olarak  ilçe belediyesinden  bilgi alınarak  planlama  yapılması,   yapılaşmamış  boş alanlarda ve ruhsatsız binaların olduğu alanlarda ise 18. madde  uygulama sınırları belirlenerek  DOP+KOP oranı %50  olacak şekilde  planlama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” mahiyetinde ilgi (e) Meclis Kararı alınmıştır.

Söz konusu 18.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin başka bir itiraz dosyası kapsamında ilgi (f) yazımız ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı tekrar Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisince “Büyükçekmece İlçesi, 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup İBB Meclisi’nin 16.09.2015 tarih 1326 sayılı kararı doğrultusunda uygulama yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde ilgi (e) Meclis Kararının uygulanması doğrultusunda ilgi (g) karar alınmıştır.

İlgi (e) ve ilgi (g) Meclis kararları ile ilgi (h) yazımıza cevaben tarafımıza iletilen kurum görüşleri doğrultusunda, plan çalışması tamamlanmış ve ilgi (ı) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi “Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup bölge planı kapsamında değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” mahiyetinde ilgi (i) Kararı almıştır.

İlgi (i) Meclis Kararı doğrultusunda, bölgede devam eden bütüncül bölge planı çalışmamız bulunmadığından, münferit olarak değerlendirilen, yaklaşık 48.8 hektarlık alana ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan ilgi (j) yazımızla görüş talep edilmiştir.

Sonuç olarak, ilgi (e), (g), (i) Meclis Kararları ve ilgi (j) yazımıza istinaden tarafımıza iletilen kurum görüşleri, alanın gelişme eğilimleri, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı,  çevresinde yer alan bölge planları yapılanma koşulları ve fonksiyonları ile İSKİ Büyükçekmece Havza Koşulları dikkate alınarak Müdürlüğümüzce 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı Teklifi hazırlanmış ve ilgi (k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Meclisince; “Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup teklif planın reddi, 29.07.2008 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi 1. ve 2. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına açılan dava sonucu tarım görüşü olmadığından iptal edilmiş olup 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Geçici 6. maddesi “(Ek:4/7/2019-7181/21 md.) 19/7/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir.” hükmü gereğince hukuki iptal şartı ortadan kalktığı için onama sınırının 29.07.2008 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi 1. ve 2. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırlarına alınarak, 29.07.2008 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi 1. ve 2. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 0 ada, 64 parselin Akaryakıt fonksiyonunun iptal edilerek, Küçük Sanayi Tesis Alanı fonksiyonuna alınması, ayrıca  29.07.2008 tasdik tarihli plan ile bu planın sınırları içindeki alanda onaylanan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri esas alınarak oluşturulacak bilgi paftasında gösterildiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.” mahiyetinde ilgi (l) Karar alınmıştır.

İlgi (k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisince alınan ilgi (a), (e), (g), (i) kararları doğrultusunda planlanmış olup, plan teklifi sınırı, ilgi (a) Meclis Kararına istinaden tarafımıza iletilen mülga İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgi (c) kurum görüşünde belirlenen sınırlar doğrultusunda yine Büyükşehir Belediye Meclisince alınan ilgi (e) Karar ile belirlenmiştir.

İlgi (k) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen plan teklifi, ilgi (l) karar ile reddedilmiş olup, onama sınırı 29.07.2008 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi 1. ve 2. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırlarına alınarak,  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Geçici 6. maddesi “(Ek:4/7/2019-7181/21 md.) 19/7/2005 tarihinden önce onaylanmış 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirlenen onaylı köy ve/veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik alanlar izinli kabul edilir.” hükmü gerekçesiyle söz konusu alanın 29.07.2008 tasdik tarihli plan üzerinden hazırlanmış olan bilgi paftası şeklinde onaylanması kararlaştırılmıştır.

Öncelikle, 29.07.2008 tasdik tarihli planın süreci incelendiğinde:

18.04.2013 tasdik tarihli plandan önce yürürlükte bulunan söz konusu 29.07.2008 tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi I. ve II. Kısım 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Tepecik İlk Kademe Belediyesi tarafından hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğüne teklif plan olarak sunulmuştur. Plan yapım sürecinde kurum görüşleri alınmış, Tarım İl Müdürlüğünün 06.06.2008 tarihli görüş yazısında “Türkoba Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve haritada işaretlenmiş olan yaklaşık 356.939 hektar yüzölçümüne sahip alanın 19.07.2005 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13. Maddesi ile 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”in bu kanuna aykırı olmayan 5. Maddesi ve 10. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir ” denmiştir. İlgili plan, bahsedilen tarım görüşüne aykırı olarak mutlak tarım arazilerini yapılaşmaya açtığı halde Büyükşehir Belediye Meclisinin “Uygulama aşamasında Tarım İl Müdürlüğünün görüşü onayı alınacaktır” plan notu ilavesi ile ilgi (m) kararı ile tadilen uygun görülerek 29.07.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

İlgi (m) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip 29.07.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi I. ve II. Kısım 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından “Uygulamada Tarım İl Müdürlüğü görüşünün alınacağına ilişkin ifadenin planlama tekniğine uygun bulunmadığı, Tarım Müdürlüğünce uygunluk görüşünün verilmediği, çevre düzeni planına aykırı bulunduğu, fiili durum dikkate alınmadan birinci derece tarım alanlarının konuta açılmasının teknik olarak da yanlış olduğu…” ileri sürülerek planın iptali istemiyle dava açılmıştır. Söz konusu plan, İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2008/2194 E. 2010/1878 K. sayılı ve 24.12.2010 tarihli kararında belirtilen “…içinde mutlak tarım arazisi bulunan alana ilişkin olarak yapılan nazım imar planında, tarım arazisine ilişkin olarak 5403 sayılı Kanunda belirtilen şartlar yerine getirilmeksizin Bakanlık/Valilikten söz konusu alanların tarım alanı dışında kullanılabileceğine yönelik olumlu görüş alınmaksızın yapılaşmaya açılmasına yönelik dava konusu nazım imar planında, imar mevzuatına ve şehircilik ilkelerine uyarlık yoktur” gerekçesi ile iptal edilmiştir. 29.07.2008 onaylı Türkoba Mahallesi I. ve II. Kısım 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesinin aldığı iptal kararı sonucunda Müdürlüğümüzce ilgi (n) Başkanlık Oluru doğrultusunda çalışmaları başlanan, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı  Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 18.04.2013 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Danıştay 6.Dairesinin E:1996/4797 K:1997/767 sayılı kararında “ ..bu planların iptali sonucunda yürürlükte bulunmayan önceki planın yeniden geçerlilik kazanıp yürürlüğe gireceğinin kabulüne olanak bulunmadığı gibi anılan iptal kararları doğrultusunda yapılacak olan yeni planlar uyarınca yeniden ruhsat verilmesi gerekeceğinden, 1987 tarihli plan uyarınca verilmiş bulunan ruhsatın ve proje onayı işlemlerinin iptali ve yeni ruhsat alınıncaya kadar inşaatın mühürlenerek durdurulmasına ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” ifadesi yer almaktadır. Dolayısı ile, Mahkeme Kararı ile iptal edilmiş bir plana geri dönüş olamayacağı sebebiyle, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alanda yeni bir plan hazırlanmış ve 18.04.2013 tarihinde onaylanmıştır. Bu durumda, 18.04.2013 onaylı planın hazırlanmasına temel teşkil eden süreç ve sebepler geçerliliğini koruduğundan, Mahkeme tarafından iptal edilmiş olan 29.07.2008 tasdik tarihli plana geri dönülmesi doğrultusunda hazırlanan bilgi paftasında gösterildiği şekliyle uygulanması mahiyetinde alınan ilgi (l) Meclis Kararı, Danıştay içtihadına aykırıdır.

Diğer yandan ilgi (l) Meclis Kararı ile, ilgi (k) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen teklif plan sınırı yaklaşık 10 kat arttırılarak, teklif edilen planın dışına çıkılmış, tadilen onamanın üzerinde yeni bir plan niteliğinde bir karar alınmıştır. Söz konusu bilgi paftasında gösterilen plan sınırında bir plan hazırlanması için yalnızca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşü değil, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereği ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ve güncel veriler doğrultusunda ilgili yönetmelikle belirlenen analiz, sentez vb. çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

Açıklanan sebeplerden ilgi (l) Meclis Kararının mahiyeti tam olarak anlaşılamamış olup, kararın uygulamasında yaşanan zorlukların bertaraf edilmesi için söz konusu Meclis Kararının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. ” Denilerek.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı gereği yapılamamış olan İlgi (l) Meclis Kararının yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi Muhtelif parsellere ilişkin Nazım İmar Planı çalışması teklifi incelenmiş olup, söz konusu plan teklifine konu alanın da yer aldığı, Türkoba mahallesi 1. ve 2. Kısımları kapsayan plan bölgesinde, bütüncül imar planı çözümünün sağlanması amacı ile, yargı kararı ile iptal edilen 29.07.2008 tasdik tarihli Nazım İmar Planının hukuki iptal nedenlerinin ortadan kalkmasından dolayı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2020 gün 749 sayılı kararı aynen geçerli olup, meclis kararının gereğinin yapılması ve uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.