Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

“UİP-32043” Plan İşlem Numaralı Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hk.

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1320

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 25/11/2019 gün ve 2019/10089 sayılı yazısında;

“İlgi:    a) Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.05.2018 tarihli ve E.28057 sayılı yazısı ve ekleri.

 1. b) 26.06.2018 tarihli ve 3493 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2018 tarihli ve 1352 sayılı Kararı.
 3. d) 17.10.2018 tarih, 2018/12530-TN:1185966 sayılı dağıtımlı yazımız.
 4. e) Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün 26.09.2019 tarihli ve 2216 sayılı yazısı ve eki İstanbul V Numaralı KVKBK Müdürlüğü yazısı ile eki 07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararı.

 

22.07.2016 tt’li meri 1/5000 ölçekli “Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile söz konusu plana itirazlar sonucu onanan 21.02.2017 tt’li meri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifi, Kadıköy Belediye Meclisi'nin 08.05.2018 tarih ve 2018/72 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 3194, 5216 ve 2863 sayılı yasaların ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talebiyle ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olup,

Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi; ilgi (b) Başkanlık Makamı yazımız ile değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun görülerek, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek üzere, ilgi (d) yazımız ekinde İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

-1/1000 ölçekli “Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin alınan ve ilgi (e) yazı ekinde tarafımıza iletilen, 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’nda;

“İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin, plan notları aşağıdaki şekilde düzenlendiği haliyle, düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi.” denildiği, devamında ise;

“PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

GENEL HÜKÜMLER

 1. Kurbağalıdere Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı: plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.
 2. Halihazır haritadaki kadastral sınırlar ile onaylı kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda uygulama kadastro idaresinden alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.
 3. Planlama Alanı içerisinde yer alan parsellerde ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
 4. Sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
 5. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümleri esas alınarak ilçe belediyesince Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanabilir.
 6. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onayından önce ilgili Koruma Bölge Kurulu Kararı ile onaylanmış mimari projesi olan parsellerde, plan ile çelişen durumlar olması halinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına göre uygulama yapılacaktır.
 7. Tescilli taşınmaz kültür varlığı taraması bulunan fakat plan onay tarihinden sonra ilgili Konuma Bölge Kurulu Kararı ile tescilden düşürülmüş olan parsellerde; yapı adası içinde, parselin cephe aldığı sokaktaki tescilsiz parsellere uygulanan blok ölçüleri ve kat yüksekliğine göre uygulama yapılacaktır.
 8. Tescilli taşınmaz kültür varlıkları plana şematik olarak işlenmiş olup, Koruma Bölge Kurulu'nca onaylı projesi esastır.
 9. Sit Alanı tamamında hafriyat-kazı esnasında tarihi ve kültürel değeri olan eski eserlerin ve tabiat varlıklarının tespiti halinde bu eserler ve/veya tabiat varlıklarının gerekli belgeleme çalışmaları yapılarak, eserin ve tabiat varlığının bulunduğu parselde ilgili Koruma Bölge Kurulu ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 10. Üzerinde yapı bulunmayan boş parseller otopark olarak kullanılamaz. Boş parseller tamamen ahşap perde (OSB, Polywood) ile çevrilerek kapatılacaktır. Kapatma üzerinde herhangi bir tanıtıma izin verilmeyecek olup, sanat çalışması veya yapılacak binanın cephe görseli yerleştirilebilecektir.
 11. Koruma Bölge Kurulu görüşü alınmadan ifraz ve tevhid yapılamaz.
 12. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca belirlenen ağaçlar korunacaktır.
 13. Planlama sınırı içinde 450 adayı çevreleyen sokaklarda kaldırım kaplaması olarak doğal taş kullanılacaktır.
 14. 450 adayı çevreleyen sokaklarda işletme önü kullanıma (işgaliye) izin verilmeyecektir.
 15. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamında hazırlanan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli \"Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda belirlenen şartlara uyulacaktır.
 16. Belirtilmeyen hususlarda mer'i Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri, İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapını Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.

ÖZEL HÜKÜMLER

 1. SINIRLAR

1.1. Planlama Sınırları

1.1.1. Kentsel Sit Alanı ve Sınırı: İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.04.1994 gün 3437 sayılı kararıyla Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilen, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı'nı kapsamaktadır.

 1. KORUNACAK ALANLAR

2.1. Tescilli Parseller

2.1.1. Koruma Bölge Kurulunca onaylı Restorasyon projesine göre uygulama yapılır.

2.1.2. Koruma Kurulunca onaylı restorasyon projesine göre: konut, ticaret, kamu ya da özel Sosyal Tesis, Kültürel tesis kullanımları ayrı ayrı ya da birlikte yer alabilir. Ancak; restorasyon projesi öncesinde işlev değişikliğine ilişkin Koruma Bölge Kurulu onayı alınması zorunludur.

2.1.3. Basit bakım ve onarıma ilişkin faaliyetler mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

2.2. Diğer Parseller

2.2.1. Sit bütünü değerlendirildiğinde tüm parsellerin mimari avan projeleri Koruma Bölge Kurulu onayına sunulacaktır.

2.2.2. Yeni yapılanmalarda, tescilli kültür varlığı ile etkileşimini ve alana etkisini gösterecek nitelikte; malzeme bilgisi içeren avan mimari proje, güncel fotoğraflara entegre sokaktan kesit ve perspektif çalışmaları, 3 boyutlu renkli çalışmalar ve ayrıntılı vaziyet planı hazırlanarak, Belediyesinin uygun görüşü ile Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulur. Uygulama onaylı projesine göre yapılır.

 1. KONUT ALANLARI

3.1. Parseller Konut Alanında kalmakla olup, lokanta, kafeterya, sanat atölyesi ve galerisi, büro gibi ticari fonksiyonlar da yer alabilir.

3.2. Derinlik ölçüleri planda belirtilmiş olup, Bitişik Nizam, Yençok: 2 kat (hmax:7.00m)’tır.

3.3. Eğimden dolayı bir (1)’den fazla iskan katı kazanılamaz.

3.4. Zemin katın ticaret olarak kullanılması halinde bodrum kat konut yapılamaz.

3.5. Tescilli taşınmaz kültür varlığı komşuluğunda, yeni binanın arka blok hizası eski eserin hizasını geçiyor ise eski eser hizasından 1.00 metre çekilerek uygulama yapılacaktır.

3.6. Yapılaşmaya İlişkin Hükümler

3.6.1.  Binalara Kot Verilmesi

3.6.1.1. Kot binanın bağlı olduğu yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki kaldırım üst kotundan verilir. Köşe başına rastlayan parsellerde kot, parselin cephe aldığı yollardan yüksek olanına göre verilecektir.

3.6.1.2. Tüm parsellerde, binanın kot alma biçimini değiştirmek amacı ile parselde hafriyat veya dolgu yapılamaz, setler oluşturulamaz.

3.6.1.3. Su basman kotu en fazla 0,50 olarak uygulanır.

3.6.2. Arka Bahçe

3.6.2.1. Arka bahçe ve varsa yan bahçe doğal arazi kotları korunacaktır.

3.6.2.2. Planda yapılar için belirlenen ölçüler ve tescilli Kültür Varlıklarının konturları dışında kalan alanlar yapıların arka bahçesi olarak kullanılacak olup, herhangi bir yapılanmaya gidilemez.

3.6.2.3. Arka bahçelerin toplanı alanının en fazla 1/3 ünde olmak üzere, bina bitişiğinde sert zemin uygulaması yapılabilir. Sert zemin kaplaması olarak yağmur suyunu geçirebilecek boşluklu beton veya boşluklu parke taşı kullanılacaktır.

3.6.2.4. Sert zeminde kapalı mekan oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerinde projelendirilerek kameriye, pergola yapılabilir.

3.7. Yapı Öğelerine ilişkin Hükümler

3.7.1. Bina Girişleri

          3.7.1.1. Bina giriş hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin altında giriş yapılamaz.

3.7.1.2. Giriş basamakları istikamet sınırı dışına taşamaz.

3.7.1.3. Bina girişleri ön cephe hattından en az 1.20m içeri çekilerek yapılacaktır.

3.7.1.4. Yeni binalarda yarı bodrum ve bodrum katları sokaktan giriş alamaz. Bodrum katlarına girişler bina içinden sağlanacaktır.

3.7.2. Kapılar

3.7.2.1. Bina giriş kapı genişlikleri 1.50 metreden yükseklikleri 2.20 metreden az olamaz. Ancak bina cephesi 6.00 metrenin altında ise kapı genişliği 1.20 metreye kadar düşebilir.

3.7.2.2. Yapı giriş kapılarında PVC malzeme kullanılamaz.

3.7.3. Pencereler

3.7.3.1. Pencere kenar hizası komşu parsel/binadan en az 50cm uzaklıkta olacaktır.

3.7.3.2. Komşu parsel sınırına bitişik binaların yan cephelerinde pencere açılamaz. Ancak; parsel sınırından en az 1m çekme mesafesi uygulanarak pencere açılabilir.

3.7.3.3. Bodrum katlardaki mekânların gün ışığından faydalanabilmesi ve havalandırılması amacı ile yapılan pencerelerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunludur.

3.7.3.4. 1 metreden daha az açığa çıkan bodrum kat cephesinde pencere açılamaz.

3.7.3.5. Giriş kotunun alımda kalan bodrum kat pencere, havalandırma ve doğramaları, yerden en az 30cm yüksekte bulunmalıdır.

3.7.4. Çatı ve Saçaklar

3.7.4.1. Her tür yapıda çatı yapılması zorunludur. Çatı eğimi saçak ucundan başlar ve %33’den fazla olamaz. Çatı yapının son kat tavan tabliyesi üzerine oturtulacak olup parapet yapılamaz.

3.7.4.2. Çatı formu, beşik veya kırma olabilir.

3.7.4.3. Teras, çatı katı, çekme kat, çatı arasında bağımsız bölüm yapılamaz.

3.7.4.4. Bitişiğinde daha düşük katlı Tescilli Kültür varlığı var ise Tescilli Kültür varlığına bakan cephesinde kalkan duvar yapılamaz. Tescilli Kültür Varlığı yönünde çatı eğimi yapılır.

3.7.4.5. Çatı örtüsü üzerinde; çatı havalandırma penceresi, ev tipi rüzgâr türbini, fotovoltaik paneller ve bacadan başka çıkıntı yapılamaz. Havalandırma penceresi, çatı eğimine paralel yapılacak olup uzun kenarı maksimum 0.75 metre olabilir. Çanak anten ve benzeri elemanlar ortak sistemle yan ve arka bahçe içerisinde çözülecektir.

3.7.4.6. Asansör kulesi çan örtüsünü aşamaz.

3.7.4.7. Güneş kolektörleri, deposu çatı altında kalmak, panelleri çatı eğimine paralel olmak ve çatı yüzeyinden en fazla 20 cm. yükselmek kaydıyla yapılabilir.

3.7.5. Cephe

3.7.5.1.     450 ada, 1 ve 35 no.lu parsellerde park cephesinde sağır duvar oluşturulamaz.

3.7.5.2. Pencere, kapı, korkuluk vb. mimari elemanlar aynı renk olarak uygulanmalıdır. Bu gibi öğeler cephe renginden farklı bir renk olabilir. Cephede yer alan yağmur iniş boruları, cephe ile aynı renk olacak şekilde boyanacaktır.

3.7.5.3. Binaların ön cephelerinde montajlı klima, çanak anten ve diğer tüm eklentiler yer alamaz. Arka cephelerde ve varsa balkon içlerinde dışarıdan görülmeyecek şekilde montaj yapılması gerekmektedir. Tesisat kutuları, vb. bina giriş nişlerine yerleştirilecektir

3.7.5.4. Tescilli Kültür Varlığı dış cephelerinde restorasyon projesinde tanımlananlar dışında hiçbir eklenti ver alamaz.

3.7.5.5. Bina ve ticari kullanımların girişlerinde sabit saçaklar ve bunlara eklenen ısıtma, aydınlatma ve benzeri elemanlar ver alamaz.

3.7.5.6. Boş parseller komşulıığunda bulunan binaların açığa tıkan cephe duvarları reklam ve tanıtım amaçlı kullanılamaz. Sadece kamusal sanat çalışmaları (Örn. Mural) ve dikey bahçe amaçlı değerlendirilebilir.

3.7.5.7. Yapı cephelerinde dikeyde ve yatayda; zeminde vitrinlerde, üst katlarda cephe detaylarında ışık seviyesi yüksek, renkli led aydınlatma ve benzeri türleri kullanılamaz.

3.7.5.8. Tescilli yapıların vurgulanması amacıyla aydınlatılmasına ilişkin kararlar Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirlenecektir.

3.7.5.9. Kepenk kutuları bina içinde kalacak şekilde uygulama yapılacak olup, kepenk rengi bina cephe rengi ile uyumlu olacaktır.

3.7.5.10. Bina cephesinde en fazla (25cmx25cm) boyutlarında, ışıklı olmayan tabela yapılabilir. Tabela zemin kat tavan kotunu aşmayacak şekilde ve en düşük noktası kaldırımdan 2.40 metre yukarıda olacak şekilde yerleştirilecektir. Tabelaların montajı sırasında bina cephesindeki motif, süsleme, kabartına ve özellikli bölümlerin kapatılmaması ve binanın özgün yapısına zarar verilmemesi gerekmektedir.

3.7.5.11. Burada belirtilenler dışında hiçbir surette reklam, ışıklı reklam, ilan ve tanıtımı uygulamalarına izin verilmez.

3.7.6. Merdivenler

Binaya merdivenle giriliyorsa, merdivenler taş veya doğal taş kaplamalı olmalıdır. Merdivenler kapı giriş nişi   içerisinde yer almalıdır. Döküm veya ferforje demir merdiven korkuluğu kullanılabilir.

3.7.7. Çıkmalar

3.7.7.1. Yapıların arka cephe 1. katlarında en fazla 1.50 metre derinliğinde açık ve kapalı çıkma, ön cephede ise dekoratif amaçlı 20 cm'yi aşmayan çıkma yapılabilir.

3.7.7.2. Çıkmalar bitişik olduğu komşu sınırına 1.00 metreden fazla yaklaşamaz.

3.7.8. Bacalar

Bacalar arka cephe ile mahva arasında, yüksekliği 1.00 metreyi geçmeyecek ve mahyadan en fazla 0.50 metre yükseklikte konumlandırılacaktır. Baca yüksekliğinin duman çekişi için yetersiz kalması durumunda 1 metreden yüksek olan bacalarda Kurul izni alınacaktır.

3.7.9. Bahçe Duvarları

3.7.9.1. Korunması gerekli tescilli yapıların mevcut bahçe duvarlarına ilişkin ilgili Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulunca alınmış kararlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3.7.9.2. Parseller arası yapılacak bahçe duvarlarının yüksekliği 1.00 metreyi geçemez. Bahçe duvarları üzerine 1.00 metreyi geçmeyen ahşap veya metal malzemeden parmaklık yapılabilir.

3.7.9.3. Bahçe duvarları, taştan yığma teknikle örülmüş üzeri sıvasız taş duvarlar veya tuğla ile örülmüş üzeri sıvalı/sıvasız ve boyalı duvarlar olabilir. Üzeri binalı duvarların duvar rengi bina dış cephe rengi ile uyumlu olmalıdır.

3.7.9.4. Duvar üzeri parmaklık yapıldığında çeşitli aralıklarla babalar oluşturulup, babalar arasında demir parmaklıklar kullanılabilir.

3.7.10. Işıklıklar ve Hava Bacaları

Plan hükümlerine veya plandaki kitle çizimlerine göre parselin tamamımın yapılaştığı durumlarda, gerekli havalandırma boşlukları-ışıklık mimari projede belirlenerek bırakılacaktır. Ancak havalandırma boşlukları ön cephede yer alamaz.

 1. AFET TEHLİKELİ ALANLAR

4.1.Önlemli Alan

Önlemli alanlar-6(a): ÖA-6a (Ağır Önlemlerin Alınması Gereken Karmaşık Problemli Alanlar): Planlama alanının tamamı Mikrobölgeleme Projesi kapsamında hazırlanan 1/2000 ölçekli \"Yerleşime Uygunluk Haritaları”na göre Önlemli alanlar-6(a) alanında kalmakla olup, bu alanlar birden fazla tehlike olasılığı (karmaşık sorunlar) açısından risk oluşturan alanlardır. Uygulama öncesi ayrıntılı zemin etüt raporu hazırlanacak olup, etüt yapılmadan inşaat izni (yapı ruhsatı) verilemez.”

şeklindeki plan hükümlerinin sıralandığı,

            -1/1000 ölçekli teklif plan paftaları ile teklife ilişkin Plan Açıklama Raporu incelendiğinde;

G22a01b2d rumuzlu plan paftasında ve “Plan Açıklama Raporu”nun 66. ve 67. sayfalarında yer alan “Plan Uygulama Hükümleri”nin tamamının iptal edildiği,

G22a01b2a rumuzlu plan paftasına ve “Plan Açıklama Raporu”nun son 3 (üç) sayfasına,
ilgi (e) yazı eki İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı Kararında sıralanan “Plan Uygulama Hükümleri”nin tamamının eklenerek teklifin yeniden düzenlendiği,

-Söz konusu Kurul Kararı ile iptal edilerek yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin plan notlarına yönelik yapılan incelemede ise;

 İlgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek üzere, ilgi (d) yazımız ekinde İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifine ilişkin plan notlarının içerik bakımından korunduğu, eklenen plan notlarının ise uygulamaya ilişkin detaylar içerdiği ve 22.07.2016-21.02.2017 tt’li meri 1/5000 ölçekli “Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”na aykırı nitelik teşkil etmediği görülmektedir.

\"denilerek.

İlgi (e) yazı eki 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile tadilen uygun bulunan “UİP-32043” Plan İşlem Numaralı “Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi ve plan açıklama raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi ve 2863/3386/5226 sayılı sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KONUNUN ÖZÜ: Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifine Yönelik 25.11.2019 Tarihli ve 2019/10089-5530 Sayılı Yazımız ile Birleştirme

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 06/02/2020  gün ve  2020-493  sayılı yazısında;

İlgi:        a) Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17.05.2018 tarihli ve E.28057 sayılı yazısı ve ekleri.

 1. b) 26.06.2018 tarihli ve 3493 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2018 tarihli ve 1352 sayılı Kararı.
 3. d) 17.10.2018 tarih, 2018/12530-TN:1185966 sayılı dağıtımlı yazımız.
 4. e) Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 26.09.2019 tarihli ve 2216 sayılı yazısı ve eki İstanbul V Numaralı KVKBK Müdürlüğü yazısı ile eki 07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararı.
 5. f) 11.2019 tarihli ve 2019/10089-5530 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
 6. g) İstanbul V Numaralı KVKBK Müdürlüğünün 13.01.2020 tarihli ve E.37758 sayılı yazısı ve eki 01.2020 tarihli ve 6944-I sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararı.

22.07.2016 tt’li meri 1/5000 ölçekli “Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile söz konusu plana itirazlar sonucu onanan 21.02.2017 tt’li meri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifi, Kadıköy Belediye Meclisi'nin 08.05.2018 tarih ve 2018/72 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 3194, 5216 ve 2863 sayılı yasaların ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talebiyle ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olup,

Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi; ilgi (b) Başkanlık Makamı yazımız ile değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun görülerek, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek üzere, ilgi (d) yazımız ekinde İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

-1/1000 ölçekli “Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin alınan ve ilgi (e) yazı ekinde tarafımıza iletilen, 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’nda;

“İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin, plan notları aşağıdaki şekilde düzenlendiği haliyle, düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi….” denildiği ve söz konusu Kurul Kararı doğrultusunda;

-G22a01b2d rumuzlu 1/1000 ölçekli teklif plan paftasında ve “Plan Açıklama Raporu”nun 66. ve 67. sayfalarında yer alan “Plan Uygulama Hükümleri”nin tamamının iptal edilerek,

-G22a01b2a rumuzlu plan paftasına ve “Plan Açıklama Raporu”nun son 3 (üç) sayfasına,
ilgi (e) yazı eki İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı Kararında sıralanan “Plan Uygulama Hükümleri”nin tamamının eklenerek teklifin yeniden düzenlenen, söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygyulama İmar Planı teklifi ilgi (f) Başkanlık Makamı yazımız ekinde değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Devam eden süreçte tarafımıza iletilen, ilgi (g) yazı eki 10.01.2020 tarihli ve 6944-I sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararında ise;

“… Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin Kültür Müzeler Genel Müdürlüğünün 13.12.2019 tarih ve 1036927 sayılı yazısı incelenmiş olup, Kurulumuzca 26.07.2019 tarih ve 6443 sayılı kararı ile uygun görülen Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama onay aşaması İstanbul Büyükşehir Belediyesinde devam etmekte olduğundan, Genel Hükümler 3 nolu plan notunun Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25.01.2017 tarih ve 681 sayılı ilke kararına göre \"Gabari, kütle, malzeme, renk, cephe/plan/parsel tipolojisi vb. analiz örneklerini içeren kentsel tasarım rehberi hazırlanıp Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmesi durumunda tescilli kültür varlığı parselleri dışındaki parsellerde esaslı onarım ve yeni yapılanmalar ilgili KUDEB izin ve denetiminde yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmesi, Özel Hükümler 2.2, 2.2.1 ve 2.2.2 kaldırılması şeklinde düzenlenerek onay için Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” denildiği görülmektedir. ” Denilerek.

Bu doğrultuda; ilgi (e) yazı eki 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile tadilen uygun bulunan, “UİP-32043” Plan İşlem Numaralı “Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin alınan, ilgi (g) yazı eki 10.01.2020 tarihli ve 6944-I sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararı yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin ilgi (f) yazımız ile birleştirilerek, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi ve 2863/3386/5226 sayılı sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KONUNUN ÖZÜ: “UİP-32043” Plan İşlem Numaralı Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifine Yönelik 25.11.2019 Tarih, 2019/10089-5530 Sayılı ve 06.02.2020 Tarih, 2020/493-743 Sayılı Yazılarımız ile Birleştirme

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün  12 /10 /2020 gün ve2020-7345-7869  sayılı yazısında;

İlgi:        a) Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.05.2018 tarihli ve E.28057 sayılı yazısı ve eki.

 1. b) 26.06.2018 tarihli ve 3493 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2018 tarihli ve 1352 sayılı Kararı.
 3. d) 17.10.2018 tarih, 2018/12530-TN:1185966 sayılı dağıtımlı yazımız.
 4. e) Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 26.09.2019 tarihli ve 2216 sayılı yazısı ve eki İstanbul V Numaralı KVKBK Müdürlüğü yazısı ile eki 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararı.
 5. f) 25.11.2019 tarihli ve 2019/10089-5530 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
 6. g) İstanbul V Numaralı KVKBK Müdürlüğünün 13.01.2020 tarihli ve E.37758 sayılı yazısı ve eki 10.01.2020 tarihli ve 6944-I sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararı.
 7. h) 06.02.2020 tarihli ve 2020-493-743 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.
 8. i) Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.08.2020 tarihli ve 694017 sayılı yazısı ve eki.
 9. j) İstanbul V Numaralı KVKBK Müdürlüğünün 04.09.2020 tarihli ve E.651647 sayılı yazısı.

 

22.07.2016 tt’li meri 1/5000 ölçekli “Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile söz konusu plana itirazlar sonucu onanan 21.02.2017 tt’li meri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifi, Kadıköy Belediye Meclisi'nin 08.05.2018 tarih ve 2018/72 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 3194, 5216 ve 2863 sayılı yasaların ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talebiyle ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olup, söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi; ilgi (b) Başkanlık Makamı yazımız ile değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun görülerek, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek üzere, ilgi (d) yazımız ekinde İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

1/1000 ölçekli “Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin alınan ve ilgi (e) yazı ekinde tarafımıza iletilen, 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’nda;

“İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin, plan notları aşağıdaki şekilde düzenlendiği haliyle, düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi….” denildiği ve söz konusu Kurul Kararı doğrultusunda;

G22a01b2d rumuzlu 1/1000 ölçekli teklif plan paftası ile “Plan Açıklama Raporu”nun 66. ve 67. sayfalarında yer alan “Plan Uygulama Hükümleri”nin tamamının iptal edilerek ve G22a01b2a rumuzlu plan paftası ile “Plan Açıklama Raporu”nun son 3 (üç) sayfasına, ilgi (e) yazı eki İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı Kararında sıralanan “Plan Uygulama Hükümleri” eklenerek yeniden düzenlenen, söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (f) Başkanlık Makamı yazımız ekinde değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Devam eden süreçte; ilgi (g) yazı ekinde, “… Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Hasanpaşa-Kurbağalıdere Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin Kültür Müzeler Genel Müdürlüğünün 13.12.2019 tarih ve 1036927 sayılı yazısı incelenmiş olup, Kurulumuzca 26.07.2019 tarih ve 6443 sayılı kararı ile uygun görülen Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama onay aşaması İstanbul Büyükşehir Belediyesinde devam etmekte olduğundan, Genel Hükümler 3 nolu plan notunun Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25.01.2017 tarih ve 681 sayılı ilke kararına göre \"Gabari, kütle, malzeme, renk, cephe/plan/parsel tipolojisi vb. analiz örneklerini içeren kentsel tasarım rehberi hazırlanıp Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmesi durumunda tescilli kültür varlığı parselleri dışındaki parsellerde esaslı onarım ve yeni yapılanmalar ilgili KUDEB izin ve denetiminde yapılacaktır.” şeklinde değiştirilmesi, Özel Hükümler 2.2, 2.2.1 ve 2.2.2 kaldırılması şeklinde düzenlenerek onay için Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” şeklindeki 10.01.2020 tarihli ve 6944-I sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararı iletilmiştir.

“UİP-32043” Plan İşlem Numaralı “Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin alınan söz konusu Kurul Kararı, ilgi (f) yazımız ve ekleri ile birleştirilerek, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi ve 2863/3386/5226 sayılı sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere, ilgi (h) yazımız ekinde Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Sonraki süreçte tarafımıza iletilen, Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün ilgi (j) yazısında ise; İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı Kararı ile Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına ilişkin hazırlanmış olan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifinin incelenerek plan notlarında değişiklik yapılması kararı alındığı ve bu karar kapsamında söz konusu plana ait plan notlarının, “Özel Hükümleri”nde yer alan “3.1.6.3. Kurbağalıdere su kanalları koruma kuşağı (Dere işletme bandı) dışında kalan komşu parseller taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmakta olup, İSKİ'den alınacak görüşe göre subasman kotu belirlenecektir.\" şeklindeki plan notunun iptal edilerek, yerine \"Su basman kotu en fazla 0.50 m olarak uygulanır.\" şeklindeki plan notunun düzenlendiği,

Ancak, ilgi (i) yazı ekinde tarafımıza iletilen, söz konusu plan teklifine ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığının 05.12.2017 tarihli ve E.20170605071 sayılı görüş yazısında;

\"Planlama sahasından ve yanından Kurbağalıdere Deresi işletme bandı geçmekte olup taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır...

4)… Bu nedenle plan notlarına; bahse konu plan sahasının taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığı eklenmelidir. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanı dahilinde; herhangi bir noktada subasman kotu belediyesince meri imar yönetmeliğine uygun olarak verilmelidir...

5)... dere taşkın risk bölgesinde yer alan yapılarda subasman kotuna dair düzenlemeye ve iskan durumuna ilişkin nihai değerlendirme meri imar yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Belediyelerin takdir ve yetkisindedir.\" denildiği,

Konuya ilişkin “İstanbul İmar Yönetmeliği”nin 5. maddesinin 10. Fıkrasında ise, \"İmar planlarında su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek tespit edilen kotun altı iskân edilemez. Hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamaz ve açılamaz. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili su ve kanalizasyon idaresinin görüşüne göre uygulama yapılır.\" denildiği,

İlgi (i) yazı ekinde yer alan halihazır harita üzerinde bulunan “dere kret kotlarına, mer'i imar yönetmeliği gereğince 1.50 m ilave edilmesi gerekirken”; 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı İstanbul V Nolu KVKBK Kararı ile “plan teklifine eklenen 0.50 m subasman kotunun uygulamada çelişki yaratacağı” ifade edilerek, ilgi (e) yazı eki kurul kararı ile plan teklifine eklenen \"Su basman kotu en fazla 0.50 m olarak uygulanır.\" şeklindeki plan notunun ilgi (i) yazı eki İSKİ görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün ilgi (j) dağıtımlı yazısına cevaben, İstanbul V Numaralı KVKBK Müdürlüğünce tarafımıza iletilen ilgi (f) yazısında ise;

“…Kadıköy Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden geçerek İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2019 tarih ve 6443 sayılı kararıyla düzeltmelerle uygun görülen plan teklifi, söz konusu Kurul kararının eki olarak Müdürlüğümüzün 30.07.2019 tarih ve 629781 sayılı yazısı ekinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir. Plan teklifine ilişkin onay aşaması halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında devam etmektedir.

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8. madde 4. fıkrasında \"...Koruma bölge kurulunca plana ilave edilen veya değiştirilen hususlar olması halinde, idare bu konularla ilgili plan yapım sürecinde alınan görüşler ve ana kararlar dikkate alınarak varsa değişmesini istediği hususları aynı süre içerisinde koruma bölge kuruluna bildirir...\" ve 5. fıkrasında \"...İdarece planda değiştirilmesi istenen hususlar koruma bölge kuruluna bildirildiği takdirde koruma bölge kurulunca bu hususlar değerlendirilir ve uygun görülen haliyle planlar idarelere onaylanmak üzere gönderilir...\" hükümleri bulunmaktadır.

Söz konusu plan teklifleri, yukarıda anılan yönetmelik hükümlerinde tanımlanan onay aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bulunduğundan, işlemlerin ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülmesi…” denilmektedir.

Bu doğrultuda; İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2019 tarih, 6443 sayılı Kararı ile iptal edilerek, \"Su basman kotu en fazla 0.50 m olarak uygulanır.\" şeklinde düzenlenen, 1/1000 ölçekli teklif plan notlarının “Özel Hükümleri”nde yer alan “3.1.6.3. Kurbağalıdere su kanalları koruma kuşağı (Dere işletme bandı) dışında kalan komşu parseller taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmakta olup, İSKİ'den alınacak görüşe göre subasman kotu belirlenecektir.\" şeklindeki su basman kotuna yönelik plan notunun İSKİ görüşü doğrultusunda düzenlendiği görülmekte olup, korunması gerektiği değerlendirilmektedir. \"denilerek.

İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgi (e) yazı eki Kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan ve ilgi (f) yazımız ile değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen, “UİP-32043” Plan İşlem Numaralı “Kurbağalıdere-Hasanpaşa Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin, tarafımıza iletilen ilgi (i) ve (j) yazılar yazımız ekinde iletilmekte olup, konunun ilgi (f) yazımız ile birleştirilerek, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi ve 2863/3386/5226 sayılı sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa – Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, kurul görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

           

Meclisimizin onayına arz olunur.”       

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.