Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 Ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Nazım İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1319

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve 2020/8840 sayılı yazısında;

            “İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 122 sayılı kararı.

  1. b) Büyükşehir Belediye Meclisine 11.05.2020 tarihli ve BN:1913 sayılı yazımız.
  2. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2020 tarihli ve 687 sayılı kararı.
  3. d) Tuzla Belediye Başkanlığının 10.08.2020 tarihli ve E.25703 sayılı yazısı ve ekleri.
  4. e) Tuzla Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 34 sayılı kararı.  
  5. f) 20.03.2020 tarihli ve BN:1576 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri

24.04.2019-24.05.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan 17.10.2018 tasdik tarihli UİP-33238 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde, dere güzergahına ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılan itiraz, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması için tarafımıza iletilmiş, konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (a) kararıyla;

 

“KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle kabulü yapılan ve yapılan değişikliğin 1/5000 ölçekli planlara aktarılarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar alınmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (a) kararı kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması gereği doğmuş, ilgi (b) yazımızla gereği için Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararıyla aynen kabul edilmiştir.

Devam eden süreçte ilgi (d) yazı ve ekleri ile; 01.04.2020-30.04.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 17.10.2018-27.01.2020 tasdik tarihli UİP-33238,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde tekrar dere güzergahına ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılan itiraz sonucu ilgi (e) ilçe meclis kararının alındığı belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması için tarafımıza iletilmiştir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planında yapılan 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği 12.06.2018-11.07.2018 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde, İSKİ Genel Müdürlüğünce itiraz edilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2018 tarih ve 1782 sayılı kararı ile itiraz kapsamında yeniden düzenleme yapılarak 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.

30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı ile 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, 12.10.2018 tarihli ve 1631 sayılı meclis kararı ile tadilen uygun görülerek, 17.10.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 24.04.2019-24.05.2019 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

17.10.2018 tasdik tarihli UİP-33238 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması için tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu talep gereği için Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (a) kararı ile uygun görülerek, 27.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

İlgi (a) meclis kararı ile uygun görülerek, 27.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planının ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 01.04.2020-30.04.2020 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

 

Ayrıca ilgi (a) meclis kararında; “Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle kabulü yapılan ve yapılan değişikliğin 1/5000 ölçekli planlara aktarılarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığından, 21.11.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde yapılan düzenlemeler ilgi (b) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (c) meclis kararıyla aynen kabul edilmiştir.

 

MÜLKİYET: İlgi (e) ilçe meclis kararı ile uygun bulunan itiraza ilişkin olarak düzenlenen plan değişiklik teklifi sınırları içinde kalan parseller Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde mülkiyet açısından incelendiğinde:

  • 4570, 667, 668, 3769, 665 sayılı parseller “şahıs” mülkiyetinde,
  • 3770 sayılı parsel “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” ve “şahıs” mülkiyetinde kalmaktadır.

MEVCUT DURUM: 2018 yılı uydu fotoğrafı üzerinde yapılan incelemede;

  • 667 sayılı parselin boş olduğu,
  • 665 sayılı parselin sera olarak kullanıldığı ve bir kısmında 1 adet yapı olduğu,
  • 4570, 3770, 668, 3769 sayılı parsellerin kısmen sera olarak kullanıldığı görülmüştür.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi (e) ilçe meclis kararında İSKİ Genel Müdürlüğünün Tuzla Deresi ve yan kollarının revize edilmesine ilişkin itirazı neticesinde 27.01.2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde yer alan “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” gösteriminde yapı yasaklı alan doğu ve batı yönünde 10 metre genişletildiği, dere ana güzergahının kuzeydoğu kısmında yer alan dere kolunun da “Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. 

İlgi (e) ilçe meclis kararı doğrultusunda İSKİ Genel Müdürlüğünün Tuzla Deresi ve yan kollarının revize edilmesine ilişkin itirazı kapsamında yapılan düzenlemeler uygun olarak değerlendirilmekle birlikte, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici ve değiştirici nitelik taşımaktadır.

Bu nedenle; 27.01.2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği doğrultusunda düzenlenen, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine ilişkin alınan ilgi (c) meclis kararının ilgi (d) yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kapsamında birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. \"denilerek.

Dolayısıyla iş bu dosyanın 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, teklif komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

           

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, Müzakere açıldı:

Osman DEMİR – Başkanım,

Komisyon Görüşünün 2. sırasında “incelenmiş olup” dan sonra gelen “teklif” ibaresinin iptal edilerek, okuyacağım şekilde düzeltilerek oylanmasını arz ediyorum.

“İBB Meclisinin 17.12.2020 tarih ve 20 sayılı Raporu doğrultusundaki düzenlemelerin yapılması ile Komisyonumuzca uygun görülmüştür” şeklinde oylanmasını arz ediyorum, dedi.

Ömer Faruk KALAYCI (Meclis 2. Başkan Vekili) – Yapılan düzeltme ile birlikte oylarınıza sunuyorum, dedi.

–  Oy’a sundu. Yapılan işaretle oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.