Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi RNİP’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği.

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1317

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) Planlama Müdürlüğünün 20.04.2020 tarihli ve 2018-12832/2020-3976-2490 sayılı yazısı ve ekleri,

  1. b) 06.02.2015 tarihli ve 141736-798 sayılı Başkanlık Makamı Oluru,
  2. c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı Kararı,
  3. d) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.05.2016 tarih ve 878 sayılı kararı,
  4. e) Beşiktaş Belediye Başkanlığı’nın 10.06.2016 tarih ve 2016/69 sayılı Meclis Kararı ve eki plan notu değişikliği paftaları,
  5. f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2016 tarih ve 1995 sayılı kararı,
  6. g) İstanbul III Numaralı KVK Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.07.2017 tarih ve 67291904-001084 sayılı yazısı ve eki 22.06.2017 tarih ve 3611 sayılı kararı,
  7. h) İstanbul III Numaralı KVK Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.07.2017 tarih ve 67291904-001081 sayılı yazısı ve eki 22.06.2017 tarih ve 3612 sayılı kararı,

                     ı) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.10.2017 tarih ve 91023475-250-E.34009 sayılı yazısı ve eki İstanbul IV Numaralı TVK Bölge Komisyonu’nun 11.10.2017 tarih ve 04-831 sayılı kararı,

  1. j) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 17.05.2018 tarih ve 807 sayılı kararı,
  2. k) 01.10.2018 tarihli ve 2018/-BN:5103 sayılı yazımız ve ekleri,
  3. l) İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 31.01.2019 tarih, 2016/350 E., 2019/193 K. sayılı kararı.

İlgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda çalışmalarına başlanılan, ilgi (c) ve ilgi (d) meclis kararları ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği, ilgi (g) kurul kararıyla “İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı İlave Plan Notu İlavesi teklifinin “bu plan notu ile meri imar plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskân (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılar ile yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında da uygulanır.” olarak düzeltme ile 2863 sayılı yasa açısından uygun olduğuna karar verildi.” denilerek tadilen karara bağlanmıştır.

Diğer yandan, ilgi (e) meclis kararı ile onaylanarak tarafımıza iletilen 10.12.1993 onaylı Beşiktaş Geri Görünüm ve Şehir Merkezine Bağımlı Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ilgi (f) meclis kararı ile kabul edilmiş olup, ilgi (h) kurul kararıyla “İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu İlavesi teklifinin “bu plan notu ile meri imar plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskân (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılar ile yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında da uygulanır.” olarak düzeltme ile 2863 sayılı yasa açısından uygun olduğuna karar verildi.” denilerek karara bağlanmıştır.

İlgi (c) ve ilgi (d) meclis kararları ile kabul edilen 18.06.1993 onaylı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifi plan paftaları, plan raporları ve ilgi (f) meclis kararıyla kabul edilen 10.12.1993 onaylı Beşiktaş Geri Görünüm ve Şehir Merkezine Bağımlı Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği, ilgi (ı) yazı eki komisyon kararıyla, “İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Turizm Tesis Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği teklifinde tabiat varlıkları açısından Komisyonumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.” denilerek kabul edilmiştir.

İlgi (g) ve ilgi (h) yazı eki kurul kararları ile ilgi (ı) yazı eki komisyon kararı ile onaylanarak tarafımıza iletilen 18.06.1993 onaylı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 onaylı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Şehir Merkezine Bağımlı Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliklerine ilişkin alınan ilgi (j)  karar ile “18.06.1993  tt.li  1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 tt.li  1/1000  ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planlarında Turizm Tesis  Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği incelenmiş olup teklife konu plan notunun son cümlesinin iptal edilerek 1/1000 ölçekli planlara eklenmesi ayrıca yapılan  bu düzenlemenin  15/05/2015 tarih  849 sayılı ve  13/05/2016 tarih 878 sayılı İBB meclis kararlarına konu 1/5000 ölçekli  planlara aktarılması  için İBB Planlama Müdürlüğü tarafından çalışma yapılarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilerek karara bağlanmıştır.

İlgi (j) meclis kararı doğrultusunda ilgili çalışmanın Planlama Müdürlüğünce yürütülmesi gerektiğinden, 18.06.1993 onaylı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği plan paftaları ve açıklama raporları ilgi (k) yazı ile ilgili müdürlüğe iletilmiştir. Ancak, ilgi (a) yazıyla, söz konusu plan değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerin bölge planları kapsamında bütüncül olarak değerlendirilmesi ve 1/5000 ölçekli plan çalışmasının Müdürlüğümüzce yürütülmesi gerektiği belirtilerek, Planlama Müdürlüğünce tarafımıza iletilmiştir.

Diğer taraftan, 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliğinin dayanağı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarihli ve 2015/849 sayılı kararı ilgi (l) mahkeme kararı ile “… uyuşmazlığa konu Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile İstanbul gibi büyük metropollerin farklı bölgelerinde farklı potansiyeller ve sorunlar olduğu göz önünde bulundurularak, büyük şehirlerin farklılık gösteren kesimlerinde farklı ele alınması, imar planları ile bir kentteki her noktanın birbirine benzemesine değil, olumlu nitelikteki farklı özelliklerinin öne çıkarılmasına çalışılması gerekmekte iken dava konusu plan değişikliği ile bütün İstanbul’daki tüm turizm tesis alanları için aynı plan notları getirilmiş olduğu anlaşıldığından, dava konusu Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile kent bütününde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında turizm tesis alanı olarak planlanmış alanlarda imar haklarının arttırılmasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek iptal edilmiştir.

Dolayısıyla, 18.06.1993 onaylı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ile 10.12.1993 onaylı Beşiktaş Geri Görünüm ve Şehir Merkezine Bağımlı Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliklerinin dayanağı ortadan kalkmış olduğundan 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifinin Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir. \"denilerek.

Konunun 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler kapsamında yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beşiktaş İlçesi, Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda Turizm alanlarına ilişkin plan notu değişikliği incelenmiş olup, Şehir Planlama Müdürlüğünün talebi doğrultusunda müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Turizm Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.