Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çatalca İlçesi, 34208270 Teklif Nolu İhsaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1310

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/11 /2020 gün ve 2020/BN:6450 sayılı yazısında;

            “İlgi:

 1. Çatalca Belediye Başkanlığının 14.07.2020 tarihli ve E.86870 sayılı yazısı.
 2. Çatalca Belediye Başkanlığının 07.02.2020 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı.

TALEP: İlgi (a) yazıda, Çatalca Belediyesinin ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun görülen İstanbul ili, Çatalca ilçesi, 1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi ve 7/b Maddesi uyarınca incelenmek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI: 18.03.2016 onaylı 1/5000 ölçekli İhsaniye Mahallesi ve Devlet Ormanı Nazım İmar Planı’na uygun olarak alınan Başkanlık Oluru ve kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi incelendiğinde;

Çatalca Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararında; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 18.03.2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli İhsaniye Mahallesi ve Devlet Ormanı Nazım İmar Planı planlama alanı içinde yerleşik alanı ve çevresini kapsayan alanda, 1/5000 ölçekli İhsaniye Mahallesi ve Devlet Ormanı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmekte olup, 1/1000 ölçekli plan teklifi, Çatalca Belediye Meclisi’nin 07.02.2020 tarihli ve 22 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME: İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 34208270 Teklif Nolu İstanbul ili, Çatalca ilçesi, 1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi ve Plan raporu 3 ana başlık altında incelenmiştir:

 • Kurum ve kuruluş görüşleri,
 • Plan paftaları, plan kararları ve yapılaşma koşulları,
 • Plan uygulama hükümleri.
 • KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:Çatalca ilçesi “1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı” teklifinin plan çalışması esnasında plan kararlarına esas olmak üzere alınan toplam 30 adet kurum görüşü aşağıda kısaca özetlenmiştir.
 1. Çatalca Kaymakamlığı - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

16.05.2019 tarihli ve E.9676326 sayılı yazısı ile; “Söz konusu bu alanda yer alan mevcut eğitim tesisine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, belirlenen alanların eğitim tesisleri alanı olarak onaylanması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı - Harita Şube Müdürlüğü

17.05.2019 tarihli ve 2508/1694/75105 sayılı yazısı ile; “Söz konusu plan kapsamında kalan alanlarda Müdürlüğümüz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan veya kontrol edilen imar uygulama çalışması bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. Çatalca Kaymakamlığı - İlçe Müftülüğü

14.05.2019 tarihli ve E.193129 sayılı yazısı ile; “1/1000 Ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı çalışmaları kapsamında Mahallemizde ihtiyaç halinde hizmete sunulmak üzere bir dini tesis alanının (2500 m²) ayrılmasının uygun olacağı…” denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği - İstanbul Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

27.05.2019 tarihli ve E.59502 sayılı yazısı ile; “Söz konusu plan çalışmalarında; İstanbul Çevre Düzeni Planı ana kararları ile 1/5000 ölçekli İhsaniye Mahallesi ve Devlet Ormanı Nazım İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin hükümlerine uyulması hususunda…” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı - Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü

22.05.2019 tarihli ve 1157-76904 sayılı yazısı ile; “Söz konusu çalışmaların, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, alınmış ilgili Bölge Kurulu kararlarına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına ve 5216, 3194 sayılı yasalar ile Doğal Sit Alanında kalması dâhilinde 29.6.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı maddeleri değiştiren 648 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Zabıta Daire Başkanlığı - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  

23.05.2019 tarihli ve 10894-İBB:77970 sayılı yazısı ile; “İlgi yazınız ekinde gönderilen paftada sınırları belirlenen bölge dâhilinde herhangi bir projemiz, yatırımımız; ayrıca bahse konu alanda Başkanlığımızca ruhsatlı akaryakıt/LPG otogaz satış istasyonu da bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Emlak Yönetim Daire Başkanlığı - Kamulaştırma Müdürlüğü

24.05.2019 tarihli ve 4495-78177 sayılı yazısı ile; “Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede 1/1000 Ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı Düzenleme sınırı içinde kalan taşınmazlar ile ilgili yürütülen herhangi bir kamulaştırma işlemi tespit edilememiştir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı - Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

25.05.2019 tarihli ve 1244-78235 sayılı yazısı ile; “1/1000 Ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında Müdürlüğümüzce yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu planlama alanının, sit alanında kalıp kalmadığı, sit alanında kalması halinde söz konusu sit alanı bilgilerinin, plan alanında kalan varsa bu alanda bulunan tescilli yapılara ait bilgilerin elde edilmesi, ayrıca proje kapsamında yapılacak çalışmaların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği – İl Sağlık Müdürlüğü

06.05.2019 tarihli ve 769 sayılı yazısı ile; “Söz konusu planlama alanında, üzerinde İhsaniye Zehra Akdoğan Aile Sağlığı Merkezi ve Lojmanının bulunduğu, 1/5000 ölçekli Meri Nazım İmar Planında Sağlık Tesis Alanında kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Bakanlığımıza tahsisli, İhsaniye Mahallesi 1114 parsel sayılı taşınmazın yapılacak planlarda Sağlık Tesis Alanı olarak işlenmesi, ayrıca yeni sağlık tesis alanları planlanırken öncelikle Hazine ve Belediye mülkiyetindeki taşınmazlardan, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki standartlara uygun, eğimi az, zemin durumu itibari ile uygun alanların ayrılması...” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Fen İşleri Daire Başkanlığı - Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

30.05.2019 tarihli ve 80765 sayılı yazısı ile; “Söz konusu alanda Müdürlüğümüz tarafından planlanan veya mevcut herhangi bir proje bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

29.05.2019 tarihli ve E.79222 sayılı yazısı ile; “Yapılan incelemelerde söz konusu alana ait “Afete Maruz Bölge” kararına rastlanmamıştır. Ancak bu alana ait yerleşime uygunluk çalışması yoksa yapılması/yaptırılması, varsa söz konusu alan AJE (Ayrıntılı Jelojik-Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan) ve UOA (Uygun Olmayan Alan) olarak tanımlanan alanlar içinde kalıyorsa imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlatılması ve ilgili kuruma onaylatılması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

10.06.2019 tarihli ve E.1730941 sayılı yazısı ile; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen ilgi(b) ve İlgi(c) kurum görüş yazılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tarım arazisi vasıflı taşınmazlar için 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerekli izinler alınmadan herhangi bir plan çalışması yapılmaması gerekmektedir…Çatalca İlçesi, İhsaniye Mahallesi sınırlan içerisinde yer alan ve planlanma sahasına giren 1204, 1045, 1084, 1250, 1251,4l3,4l2,1235, 414, 688, 776, 1226, 1252, 1253 nolu mera vasıflı parseller 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındadır.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanlığı - Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

10.06.2019 tarihli ve 442-82076 sayılı yazısı ile; “İlgi yazıda; İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İhsaniye Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki komisyon raporu ekte sunulmuştur.” denilmektedir.

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

14.06.2019 tarihli ve E.133181 sayılı yazısı ile; “Söz konusu imar planı teklifine yönelik olarak İstanbul İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamındaki değerlendirmenin ise 1. Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Mezarlıklar Daire Başkanlığı - Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

31.05.2019 tarihli ve 81945-697 sayılı yazısı ile; “1/1000 ölçekli Çatalca İhsaniye Uygulama İmar Planına dair Müdürlük görüşümüz; uygulama imar planına konu alanın yazımız ekinde yer alan ve mevcut gömü alanını koruyacak biçimde oluşturulan sayısal sınır verisine göre düzenlenmesi şartı ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

19.06.2019 tarihli ve 751-85569 sayılı yazısı ile; “İlgi yazınıza konu alanı içeren Müdürlüğümüzce yürütülen çalışma bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı - Atık Yönetimi Müdürlüğü

17.06.2019 tarihli ve 11457/84286 sayılı yazısı ile; “Mevzuat gereği atık getirme merkezleri, ayrı toplama ile ilgili ve gerekli diğer altyapı tesislerinin yerlerinin ayrılarak adı geçen planlara işlenmesi hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı - Kurumsal Proje Yönetim Müdürlüğü

30.09.2019 tarihli ve 380 sayılı yazısı ile; “Söz konusu proje alanında Altyapı Projeler Müdürlüğünce İlgi(b) yazıda ve Üstyapı Projeler Müdürlüğünce İlgi(c) yazıda belirtildiği üzere devam eden ve planlanan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı - Şehir Planlama Müdürlüğü

10.10.2019 tarihli ve BN:4713 İBB:139991 sayılı yazısı ile; “Meri 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi İhsaniye Mahallesi ve Devlet Ormanı Nazım İmar Planının amaç, hedef ve ilkeleri ile yapılaşma şartları, nüfus yoğunlukları ve donatı alanları ile belirlenmiş plan konseptine uygun bir planlama yaklaşımının ortaya konulması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İtfaiye Daire Başkanlığı - Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü

14.06.2019 tarihli ve 627243/4438 İBB No: 83997 sayılı yazısı ile; “Yapılacak olan bütün planlama çalışmalarında itfaiye kriterlerine uygun, yönetmelik ve standartlarda öngörülen sayı ve gereken mesafelerde yer alacak şekilde, yeni itfaiye istasyonlarının tesis edileceği, İhsaniye Mahallesine hitap edebilecek bir noktada mülkiyet sorunu olmayan Maliye Hazinesine ait yazımız ekinde uydu haritasında işaretlenen 1244 Parsel sayılı 1493m² yüzölçümlü taşınmazın İmar Planlarına İtfaiye Alanı olarak işlenmesi hususu önem arz etmektedir.” denilmektedir.

 1. TEİAŞ

25.06.2019 tarihli ve E.255651 sayılı yazısı ile; “Söz konusu planlanan alanda Bölge Müdürlüğümüz işletme ve bakım sorumluluğunda; 380 kV Hamitabat-Saray-Alibeyköy Enerji İletim Hattı bulunmakta olup; Yer altı güç kablosu ve Trafo Merkezi bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. Kültür ve Turizm Bakanlığı - İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

12.06.2019 tarihli ve E.479158 sayılı yazısı ile; “Planlama alanı bütününde 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı Kanunun 4. maddesi hükümlerinin geçerli olduğu ve hükmün plan notlarında belirtilmesinin uygun olacaktır.” denilmektedir.

 1. BEDAŞ

24.07.2019 tarihli ve 60539 sayılı yazısı ile; “İlerde yapılacak inşaatların enerji ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik alanın yola cepheli olan kısımlarında 200 mt aralıklarla 5.00m *10.00m ebatlarında İmar Planlarında Trafo Merkezi yerleri ayrılması şartıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. İGDAŞ

27.05.2019 tarihli ve E.8082 sayılı yazısı ile; “Söz konusu plan alanı bölgesinde yer alan altyapı tesislerimiz ekli paftada ve CD’de sayısal olarak gösterilmiş olup planlanan altyapı tesisi bulunmamaktadır. Abonelerimizin gaz arzı sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut doğalgaz altyapı/üstyapı tesislerimiz yerinde korunması, doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi...” denilmektedir.

 1. Karayolları Genel Müdürlüğü - 1. Bölge Müdürlüğü

17.06.2019 tarihli ve E.167475 sayılı yazısı ile; “Uygulama İmar Planları hazırlanacak alanda, mevcut ve onaylanan Subaşı-Saray Devlet Yolu ve proje çalışmaları devam eden Çerkezköy-Subaşı Devlet Yolu bulunmaktadır. Projelerin sayısal ortamda CD’de gönderilmektedir. Projelerin İmar planlarına işlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. DSİ- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - 14. Bölge Müdürlüğü

19.07.2019 tarihli ve 462362 sayılı yazısı ile; “İmar Sahası içinde yer alan dere yatağının ve tüm yan kol niteliğindeki kuru dere yataklarının hiçbir şekilde önleri kapatılmamalı, hafriyat atığı, çöp vb. Malzemelerle doldurulmasına izin verilmemeli ve düzenli olarak yatak temizliği yapılması sağlanmalıdır.” denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği - Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

28.06.2019 tarihli ve E.68105 sayılı yazısı ile; “Hazırlanacak olan Uygulama İmar Planının, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazların tahsis durumları, alan sınırları içerisinde tarım ve orman alanlarının bulunması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşleri, meri nazım imar planı ve plan bütünlüğü dikkate alınacak şekilde planlanmasının uygun olacağı görüş ve kanaatine varıldığı rapor edilmiştir. Bahse konu rapor ekindeki listede belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait olan ve 18.03.2016 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli İhsaniye Mahallesi ve Devlet Ormanı Nazım İmar Planı kapsamında konut alanında kalan 1227, 1240, 1241 ve 1245 parsellerin de Hazine hak ve menfaati açısından konut alanı fonksiyonunun korunması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı - Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

29.05.2019 tarihli ve 589-80401 sayılı yazısı ile; “İmar planı çalışmalarında yerleşime uygunluk çalışmaları bulunan yerlerde, yukarıda ve raporda belirtilen hususların göz önüne alınması; yerleşime uygunluk çalışması bulunmayan alanlarda ise, yapılaşma amaçlı planlamaya gidilecek olması durumunda su baskını-sellenme (taşkın) analizlerini de içeren, ilgi (b) yönetmelik ve İlgi (c) genelge doğrultusunda imar planına esas Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak, raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir. Ayrıca, bu hususlar doğrultusunda hazırlanacak olan imar planı teklifi paftalarının gönderilmesi durumunda konu ile ilgili görüşümüz tarafınıza verilebilecektir.” denilmektedir.

01.11.2019 tarihli ve 1127-153851 sayılı yazısı ile; “Sonuç olarak, ÖA-5.1 ve UA-2 lejantlı alanlarda yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, belirtilen hususlara bağlı kalınması, planlama alanında bulunan yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi, UOA-3 lejantlı alanlarda ise kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemesi ve planlama alanında bulunan derelere ilişkin su baskını-sellenme konusunda İSKİ/DSİ’den nihai uygunluk görüşü alınarak bu görüşte belirtilen hususlara uyulması koşulu ile söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ. Planı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Ulaşım Daire Başkanlığı - Ulaşım Planlama Müdürlüğü

24.05.2019 tarihli ve 561902-1146-78202 sayılı yazısı ile; “1/1000 Ölçekli Plan kararları oluşturulup plan paftaları ve plan notları tarafımıza iletildiğinde plan teklifine ilişkin müdürlük görüşümüz oluşturulacaktır.” denilmektedir.

13.11.2019 tarih 1258832-2229-161792 sayılı yazısı ile; “Müdürlük görüşümüz olup yukarıda belirtilen 14 maddenin plan çalışmalarında dikkate alınması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü -Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı

10.07.2019 tarihli ve E.20190285708 sayılı yazısı ile; “Netice olarak; Çatalca İlçesi, İhsaniye Mahallesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, onaylı Meri Nazım İmar Planına yukarıda belirtilen ilgi (b) Havza Koruma Planı Özel Hükümleri ile altyapı ile ilgili hususlara uygun olarak hazırlanmalı, plan teklifine ait plan paftaları, plan notları ve plan raporu İdaremize gönderilerek görüş alınmalıdır.” denilmektedir.

20.12.2019 tarih E.20190567198 sayılı yazısı; “Netice olarak, Çatalca İlçesi, İhsaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin yukarıda yer alan ilgi (b) Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı hükümlerine göre revize edilmesi, söz konusu alana ilişkin yapılacak uygulamalarda ilgi (c,d) İBB Meclis Kararı ile onaylanan imar planına ve yukarıda belirtilen ilgi (b) Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı Özel Hükümleri ile altyapı ile ilgili hususlara uyulması şartıyla ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda;

Çatalca Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.05.2019 tarihli ve E.9676326 sayılı yazısında yer alan tabloda; “272 parsel- İhsaniye İhsan Akdoğan İlkokul/Ortaokulu” olarak belirtildiği; ancak teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 272 parselin “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmediği, E:1,00 yapılanma koşullunda “İdari Tesis Alanı” olarak planlandığı, dolayısıyla anılan görüşün teklif plana yansıtılmadığı tespit edilmekle birlikte, söz konusu parselin evveliyatında 10.12.2012 onaylı meri 1/1000 ölçekli Çatalca İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planında da “İdari Tesis Alanı” olarak planlandığı,  bu alanın Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olduğu ve fiili duruma yönelik yapılan incelemede ise parsel üzerinde MEB Lojmanı ve Müftülüğe bağlı Kuran kursu bulunduğu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “parsel sorgulama” uygulamasında yapılan incelemede söz konusu parselin hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün; 25.06.2019 tarihli ve E.255651 sayılı yazısı ile teklif plan onama sınırı içerisinde “380 kV Hamitabat-Saray-Alibeyköy Enerji İletim Hattı ile; Yer altı güç kablosu ve Trafo Merkezi” bulunduğu yönünde görüş verildiği, ancak teklif 1/1000 ölçekli planda herhangi bir “Trafo Merkezi” düzenlenmediği tespit edilmiştir.

İstanbul Valiliği - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 10.06.2019 tarihli ve E.1730941 sayılı yazısı ile; plan onama sınırı içerisinde kalan 1204, 1045, 1084, 1250, 1251,4l3,4l2,1235, 414, 688, 776, 1226, 1252, 1253 parsellerin mera vasıflı parseller olduğu yönünde görüş verildiği, teklif 1/1000 ölçekli planda, söz konusu görüşte anılan 1084 parselin plan onama sınırı içerisinde kalan kısmının “Mera Alanı” olarak düzenlendiği, ilaveten 1084 parselin kuzeydoğu komşuluğunda yer alan, bir kısım kadastral boşluğun da, mera vasıflı alan olmamasına rağmen, “Mera Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Çatalca Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 14.05.2019 tarihli ve E.193129 sayılı yazısında ihtiyaç halinde hizmete sunulmak üzere bir dini tesis alanının (2500 m²) ayrılmasının uygun olacağı belirtilmiş olup plan bütününde toplam 1000 m² Dini Tesis Alanı ayrıldığı tespit edilmiştir.

Teklif uygulama imar planının yukarıda listesi verilen kurum ve kuruluş görüşleri açısından incelenmesi neticesinde teklif planın genel olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görüşü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü haricinde, kurum ve kuruluş görüşlerine uygun olarak hazırlandığı ve kurum-kuruluş görüşleri doğrultusunda gerekli plan notlarının plana aktarılmış olduğu görülmektedir.

 • PLAN PAFTALARI, PLAN KARARLARI VE YAPILAŞMA KOŞULLARI

B1- Plan Nüfusu Yönünden İncelendiğinde;

1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, 18.03.2016 onaylı 1/5000 ölçekli İhsaniye Mahallesi ve Devlet Ormanı Nazım İmar Planı’nın (5603 ha.), İhsaniye Köyü yerleşik alanındaki 122.7 hektarlık kısmını kapsamaktadır. Orman Alanları ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanları kapsamamaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 2025 yılı için projeksiyon nüfus 2859 kişi olarak hesaplanmıştır.

İhsaniye Köyü 1/1000 ölçekli teklif plan sınırlarını kapsayan alan, Büyükçekmece Gölü Havzasının Uzun Mesafe Koruma Kuşağında kalmakta olup, planlama alanının tamamında İSKİ İçme Suyu Havza Koruma Kontrol Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Yönetmeliğe göre planlama alan için gelebilecek maksimum nüfus 2893 kişi olarak bulunmuştur.

Teklif 1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı, mer’i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, “Az Yoğunlukta (10 ki/ha) Gelişme Konut Alanı”, “Az Yoğunlukta (20 ki/ha) Gelişme Konut Alanı”, “Az Yoğunlukta (50 ki/ha) Meskûn Konut Alanı”, “Orta Yoğunlukta (70ki/ha) Meskûn Konut Alanı” ve “Orta Yoğunlukta (90ki/ha) Meskûn Konut Alanı” olmak üzere 5 farklı yoğunluk bölgesine ayrılmıştır. Planda konut alanları yaklaşık 70.83 hektar olarak planlanmıştır. Bu alan, planlama alanının toplamının %56,5’ini oluşturmaktadır. Kişi başına düşen inşaat alanı 1/5000 ölçekli planda öngörüldüğü üzere 45 m² olarak kabul edilmiştir. Planlama alanında Konut Alanları ve Konut + Ticaret Alanları nüfus hesabına katılmıştır.

Meri Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinde plan nüfusu konut alanları, emsal değerleri ve kişi başına düşen inşaat miktarı üzerinden nüfus hesaplama yöntemi kullanılmış olup planlama alanındaki toplam nüfus 2878 kişi olarak belirlenmiştir. 

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nüfus tablosu

 

1/1000 ÖLÇEKLİ İHSANİYE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANINDA NÜFUS – YOĞUNLUK HESABI

Havza Bölgesi

5000 Plan Yoğunluk

1000 Plan Alan (ha)

1000 Plan Emsal

Nüfus

UZUN MESAFE

Gelişme 10 Ki/Ha

16,72

0,08

297

Gelişme 20 Ki/Ha

21,41

0,10

476

Meskun 50 Ki/Ha

13,95

0,20

620

Meskun 70 Ki/Ha

12,55

0,30

837

Meskun 90 Ki/Ha

5,52

0,47

577

 

Konut +Tic 90 Ki/Ha

0,68

0,47

71

TOPLAM YERLEŞİM ALANI

70,83

*

*

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TOPLAM NÜFUS

2878

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI TOPLAM NÜFUS

2859

İSKİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE NÜFUS

2893

 

Yapılan inceleme sonucunda;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde öngörülen nüfusun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında öngörülen nüfustan fazla olmasına karşınİSKİ İçme Suyu Havza Koruma Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak verilen maksimum nüfusa uygun olduğu görülmektedir.

B2- Plan Kararları ve Fonksiyon Dağılımı Yönünden İncelendiğinde;

18.03.2016 onaylı 1/5000 ölçekli İhsaniye Mahallesi ve Devlet Ormanı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İhsaniye Mahallesi Uygulama İmar Planı Teklifi alanındaki konut ve donatı alanlarının dağılım ve bütün fonksiyonlar içerisindeki yüzdesi aşağıdaki tabloda listelenmiştir. (1/1000 Ölçekli UİP ve 1/5000 Ölçekli NİP Alan Dağılımı Karşılaştırması Tablosu)

Yapılan inceleme sonucunda;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde öngörülen arazi kullanıma ilişkin plan kararları ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki arazi kullanıma ilişkin plan kararları ve fonksiyon dağılımlar karşılaştırıldığında donatı alanlarının toplam planlama alanı içerisinde oranlarının genel olarak uyumlu olduğu, bazı parsellerin onama sınırı içerisine dâhil edilmediği, bazı alanlarda ise fonksiyon değişiklikleri yapıldığı ve yapılan değişiklikler ile ilgili herhangi bir gerekçe raporu hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

 

1/1000 ÖLÇEKLİ UİP ve 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP ALAN DAĞILIMI KARŞILAŞTIRMASI TABLOSU

FONKSİYON

1/5000 NİP

1/1000 UİP

Alan (ha)

%

Alan (ha)

%

KONUT ALANLARI

Gelişme 10 Ki/Ha

21.7

17,7

16,7

14

Gelişme 20 Ki/Ha

20

16,2

21,4

17

Meskun 50 Ki/Ha

14,3

11,6

13,9

11

Meskun 70 Ki/Ha

13

10,6

12,5

10

Meskun 90 Ki/Ha

6,1

5

5,5

4

Toplam Konut Alanı

75.1

61

70

56

TİCARET ALANLARI

Konut + Ticaret 90 Ki/Ha

0,75

0,6

0,68

0,55

TURİZM ALANLARI

Günübirlik Tesis Alanı

2,06

1,7

2,3

2

TOPLAM KENTSEL ALAN KULLANIMI

77,9

63,3

73

58,5

İDARİ TESİS ALANLARI

Yönetim Tesis Alanı

1,7

1,4

0,1

0,1

Belediye Hizmet Alanı

1,4

1,1

0,3

1

EĞİTİM ALANI

İlköğretim Alanı

1,1

0,9

0,8

0,6

SAĞLIK ALANI

Sağlık Tesis Alanı

0,6

0,5

0,6

0,4

SOSYAL TESİS ALANLARI

Sosyal Tesis Alanı

0,4

0,4

0,5

0,4

Dini Tesis Alanı

0,5

0,4

0,4

0,3

Pazar Alanı

0,5

0,4

0,4

0,3

TEKNİK ALTYAPI ALANI

Kentsel Hizmet Alanı

0,8

0,6

0,3

0,2

Yol Alanı

13,6

11,1

25

20

TOPLAM KENTSEL DONATI VE SOSYAL ALTYAPI ALAN KULLANIMI

20,6

16,8

28,4

23,3

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

YEŞİL ALAN

17,9

14,6

12

10

MERA ALANI

0

0

3,7

3

MEZARLIK ALANI

2,1

1,7

1,6

1,5

SPOR ALANI

2,7

2,2

2,9

2,5

MEYDAN

0,1

0,1

0,2

0,2

TOPLAM AÇIK VE YEŞİL ALAN KULLANIMI

22,8

18,5

20,4

17,2

TOPLAM PLANLAMA ALANI

123,1

100

122,7

100

 

Aşağıda maddeler halinde yapılan tespitler, yazımız eki bilgi paftasında verilen numaralar ile belirtilmiştir.

 1. numara ile gösterilen alanda; 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Seyrek Yoğunluklu Konut Alanı (10 Ki/Ha)” olarak gösterilen 541, 542 ve 543 parseller, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırı dışında bırakıldığı görülmektedir. Ancak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yönelik alınan İstanbul Valiliği-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşlerinde yapılan incelemede, bahse konu alanın “Yerleşim Alanı” olarak belirlenen alan sınırı içerisinde tanımlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu parsellerin 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan sınırı içerisinde “Seyrek Yoğunluklu Konut Alanı (10 Ki/Ha)” olarak planlandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca fiili durumda bahse konu parseller üzerinde yapının bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bu alanın plan onama sınırı dışı bırakılmasının gerekçesi anlaşılamamış olup, söz konusu düzenlemenin teklif planın dayanağı olan 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile İstanbul Valiliği-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşüne aykırı olduğu görülmektedir.
 2.  numara ile gösterilen alanda; 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak gösterilen 45, 46 ve 508 parsellerin bir kısmı ile bu parsellerin arasında kalan tescil dışı alanın, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen “Belediye Hizmet Alanı”, kısmen (yaklaşık 650m2) “Konut Alanı (E:0,30)” ve kısmen “3.Derece Kent İçi Yollar (10 m)” olarak düzenlendiği görülmektedir. Söz konusu düzenlemenin 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmediği görülmekle birlikte, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında inşaat alanını arttırıcı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.
 3. numara ile gösterilen alanda; 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak gösterilen 449, 450, 451, 452, 453 ve 1104 parsellerin, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen “Konut Alanı (E:0,10)” ve kısmen “10 m Yol” olarak düzenlendiği, eş değer büyüklükte “Belediye Hizmet Alanı” önerilmediği, ayrıca bu alanda yapılan son tespitle 449 parsel üzerinde meskûn yapının bulunduğu, 10.12.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planı’nda 449, 450 ve 451 parsellerin “E:0,10 Konut Alanı” olarak planlandığı görülmüştür. Söz konusu düzenlemenin teklif 1/1000 ölçekli planın dayanağı olan 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumlu olmadığı değerlendirilmektedir.
 4.  numara ile gösterilen alanda; İstanbul Valiliği - İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 1084 ve 1252 parsellerin mera vasıflı parseller olduğu yönünde görüş verildiği, teklif 1/1000 ölçekli planda, söz konusu görüşte anılan 1084 parselin plan onama sınırı içerisinde kalan kısmının “Mera Alanı” olarak düzenlendiği, ilaveten 1084 parselin kuzeydoğu komşuluğunda yer alan, bir kısım kadastral boşluğun da (Bekirli Caddesi) “Mera Alanı” olarak düzenlendiği, ancak söz konusu kadastral alanın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün anılan kurum görüşünde mera vasıflı olarak tanımlanmadığı, dolayısıyla yapılan düzenlemenin İstanbul Valiliği - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşüne aykırı olduğu görülmektedir.
 5. numara ile gösterilen alanda; 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park Alanı” olarak gösterilen 1244 parselin, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye)” olarak düzenlendiği görülmektedir. Söz konusu düzenlemenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İtfaiye Daire Başkanlığı - Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğünün, 1244 parselin teklif 1/1000 ölçekli planda “İtfaiye Alanı” olarak planlanması talebi doğrultusunda yapıldığı görülmektedir. Söz konusu düzenlemenin, kurum görüşü doğrultusunda, bir donatı alanından başka bir donatı alanına dönüşüm niteliğinde, 1/1000 ölçekli plan kapsamında yapılabilecek bir düzenleme olduğu değerlendirilmektedir.
 6. numara ile gösterilen alanda; 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Seyrek Yoğunluklu Konut Alanı (20 Ki/Ha)” olarak gösterilen 408 parsel ve “Park Alanı” olarak gösterilen 407 parsel, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen 70 Ki/Ha yoğunluğa karşılık gelen “Konut Alanı (E:0,30)” ve kısmen “Yol Alanı” olarak düzenlendiği görülmektedir. Yaklaşık 780 m2 büyüklüğündeki alanın 70 kişi/h yoğunluğa karşılık gelen “Konut Alanı (E:0,30)” olarak düzenlenmesinin 1/5000 ölçekli planın nüfus yoğunluğu kararlarına aykırı olduğu görülmekle birlikte, büyüklüğü itibariyle 1/1000 ölçekli plan kapsamında yapılabilecek bir düzenleme olduğu değerlendirilmektedir.
 • PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde yer alan plan notları ve lejant karşılaştırıldığında; plan notlarında; “C.2.3. Kamu Hizmet Alanı” fonksiyonu, lejantta “Kentsel Hizmet Alanı” olarak,  “C.5.2. Meydan Alanı” fonksiyonu lejantta “Kentsel Açık Alanı (Meydan)” olarak gösterilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin dayanağı olan 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar doğrultusunda,

 • “Uygulama öncesinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile 4342 sayılı Mera kanunu gereğince gerekli izinlerin alınması zorunludur.”

şeklindeki plan notunun 14.07.2017 tarih 1217 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda 18.03.2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilave edilerek 13.10.2017 tarihinde onandığı görülmektedir. Teklif 1/1000 ölçekli plana ait plan notlarında “C.4.1. MERA ALANI” başlığı altında  ”Mera alanlarında, 4342 sayılı kanun hükümleri geçerli olup, tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan 4342 sayılı kanunla gösterilen başka şekilde yararlanılamaz.” plan notu yer aldığı görülmektedir.

 • İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ:

1/1000 ölçekli plan teklifinin, plan çizim tekniği ve plan paftalarının Plan Yapım Yönetmeliği açısından incelendiğinde; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe genel olarak uygun hazırlandığı görülmüştür.

Plan paftalarının önyüzünde plan adının yazıldığı, Plan ve Projeler Müdürlüğüne ilişkin kaşe ve imzalarının tam olduğu ve Çatalca Belediyesi İmar Komisyon Başkanı’nın ve Belediye Başkanının kaşe, mühür ve imzasının bulunduğu görülmüştür. \"denilerek.

İlgi (a) yazı ekindeki; Çatalca ilçesi İhsaniye Mahallesini kapsayan alana ilişkin hazırlanarak ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen İhsaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, İhsaniye Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP teklifi incelenmiş olup; teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında teklif dışında bırakılan 541, 542 ve 543 parsellerin onama sınırı içine alınarak Emsal 0,08 Ayrık Nizam 2 Kat konut alanına alınması ve plan notlarına “541, 542 ve 543 parsellerde zemin etüdü yapılmadan uygulama yapılamaz.” Plan notunun eklenmesi; 449, 450, 451, 452, 1104 ve kısmen 453 parselin bir kısmını içine alan bölgenin E:0,08 Konut alanına alınması ve söz konusu değişikliğe ilişkin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli planda da düzenleme yapılarak Meclise sunulması; 1084 parselin kuzeydoğu komşuluğunda yer  alan bir kısım kadastral boşluğun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşü doğrultusunda Mera alanından çıkarılıp Park alanına alınması; 408 parsel ve 407 parselin bir kısmını içine alan bölgenin E:0.30 emsal değeri iptal edilerek yerine Emsal 0,10 Ayrık Nizam 2 Kat konut alanına alınması diğer konularda ilçesinden geldiği şekliyle kabulü ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

         

            Meclisimizin onayına arz olunur.”                 

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.