Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ümraniye ilçesi Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1309

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve 2020/7762 sayılı yazısında;

 

“İlgi:

a) Ümraniye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli ve 2854-3346412 sayılı yazısı.

b) Ümraniye Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarihli ve 2020/81 sayılı kararı.

c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarihli ve 866 sayılı kararı.

d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarihli ve 93 sayılı kararı.

 

TALEP

İlgi (a) yazıda, Ümraniye Belediyesinin ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun görülen Teklif-34787660 Plan İşlem Numaralı  Ümraniye ilçesi, 1/1000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

 

İLÇE MECLİS KARARI

Ümraniye Belediyesinin ilgi (b) meclis kararında “Komisyon Görüşü: Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi incelenmiş olup; 18.05.2018-24.01.2019 t.t. 1/5000 ölçekli ‘Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mahalleleri Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı’ ile ‘ Elmalı 1-2 Baraj Havzası Koruma Planı’ doğrultusunda hazırlandığı tespit edildiğinden Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklinde görüşü bildirildiği ve bu doğrultuda  “…Komisyon Görüşü doğrultusunda kabulüne, Ümraniye Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2. Seçim Yılı 2020 Temmuz ayı Meclis Toplantısının 09 Temmuz 2020 tarihli 2. Birleşim 1. Oturum toplantısında oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.

 

MERİ PLAN DURUMU

1/5000 Ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahalleleri Kısmi Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 18.05.2018 tarihinde onaylanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında 17.09.2018-17.10.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan plana yapılan itirazlar, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile karara bağlanarak 24.01.2019 tarihinde onaylanmıştır.

18.05.2018 onanlı 1/5000 Ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahalleleri Kısmi Nazım İmar Planı bölgesinde meri 1/1000 ölçekli plan bulunmamaktadır.

 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin değerlendirme meri 18.05.2018-24.01.2019 onanlı 1/5000 ölçekli ‘Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mahalleleri Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı eki Referans Yerleşim paftası üzerinden yapılmıştır.

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen Teklif-34787660 Plan İşlem Numaralı İstanbul İli, Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ve Plan raporu 3 ana başlık altında incelenmiştir:

 • Kurum ve kuruluş görüşleri,
 • Planlama tekniği, plan kararları ve yapılaşma koşulları,
 • Plan uygulama hükümleri.
 • Kurum ve Kuruluş Görüşleri

İlgi (a) yazı eklerinde yapılan incelemede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında 35 kurumdan görüş alındığı ve plan kararlarında kurum görüşlerine genel olarak uyulduğu, ancak Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 22/10/2018 tarih ve 21362969-210.02.99/1084884-1200968-2913-227279 sayılı yazısıyla iletilen kurum görüşünde yer alan “…Müdürlüğümüzce Katlı Otopark olarak etüt edilmiş olan ÜMR-29 ve Zeminaltı Katlı Otopark olarak etüt edilmiş olan ÜMR-36 kodlu otopark alanlarının planlara işlenmesi ve imalatının yapılmasına olanak verecek şekilde plan notlarının düzenlenmesi…” ifadesinde bahsi geçen otopark alanlarının teklif plana işlenmemiş olduğu tespit edilmiştir. (Ek-4)

 • Planlama Tekniği, Plan Kararları ve Yapılaşma Koşulları
 • Plan nüfusu yönünden incelendiğinde;

1/5000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mahalleleri Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı yaklaşık 149,7 ha büyüklüğündedir. Kişi başına düşen inşaat alanı 35 m² olarak kabul edilmiştir. Planlama alanında Konut Alanları ve Konut+Ticaret Alanları, toplamında belirlenen projeksiyon nüfus 32368 kişidir. Plan alanının önemli bir kısmı konut alanlarından (%59.8) oluşmaktadır.

1/1000 Ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin Uygulama İmar Planı teklifinde hesaplanan nüfus bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

233,13  ha olan planlama alanında Projeksiyon Nüfus 30768  kişidir. Kişi başına düşen inşaat alanı 35 m²’ dir. Bu doğrultuda yapılan hesaplarla Konut Alanları ve Konut+Ticaret alanlarında toplu uygulama ile net emsal 1,40  olarak belirlenmiştir. Planlama Alanında münferit yapılaşmada emsal değeri 0,50 olup, bu uygulama ile  projeksiyon nüfus 10986 kişidir. Konut+Ticaret alanlarında nüfus hesabı, bu alanlara ilişkin plan notunda yer alan “…konut alanı kullanım oranı %80’i aşamayacaktır.” ifadesi dikkate alınarak yapılmıştır.

1/5000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mahalleleri Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin Uygulama İmar Planı plan nüfusu yönünden değerlendirildiğinde teklif 1/1000 ölçekli planda öngörülen nüfusun 1/5000 ölçekli planda öngörülen nüfusa aykırılık teşkil etmediği görülmektedir.

İNŞAAT ALANI HESABI VE NÜFUS BİLGİLERİ

Plan Adı

Ümraniye İlçesi,

Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin 1/1000 ölçekli UİP

Planlama Alanı

233.1 ha

2B Parselleri

126.2 ha

Kişi Başı İnşaat Alanı

35 m²

Emsal

Toplulaştırma Alanları = 1.40

Münferit Uygulama = 0.50

1/5000 Ölçekli Plan Nüfus Projeksiyonu

32368 kişi

1/1000 Ölçekli Plan Ortalama Nüfus

Toplulaştırma ile Yapılaşma : 30768 kişi

Münferit Yapılaşma : 10986

 

Tablo: Teklif 1/1000 Uygulama İmar Planı İnşaat Alanı Hesabı ve Nüfus Bilgileri

 

 • Arazi kullanım kararları yönünden incelendiğinde;

1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen ancak toplu uygulamaya yönelik plan kararları doğrultusunda planla önerilen nüfusun ihtiyacı plan sosyal altyapı alanları, açık ve yeşil alanlar, teknik altyapı alanları, ulaşım bağlantıları ve toplu uygulama sınırlarını gösteren ve aynı zamanda 1/1000 ölçekli plana da yol gösteren Referans Yerleşim Paftası Arazi kullanım alan dağılımı ve 1/1000 ölçekli teklif plandaki kullanımların büyüklük ve oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir: 

 

 

 

1/5000 PLAN

REFERANS YER. PAF.

1/1000 PLAN

FONKSİYON ADI

ALAN (HA)

ALAN (%)

ALAN (HA)

ALAN (%)

KONUT ALANI

59.8

40.0

59.8

25.6

ÇALIŞMA ALANLARI

 

 

 

 

BELEDİYE HİZMET ALANI

0.9

0.6

1.2

0.5

KAMUSAL HİZMET ALANI

1.8

1.2

1.5

0.6

TİCARET+KONUT ALANI

21.5

14.4

21.5

9.22

PAZAR ALANI

0.8

0.5

0.8

0.34

TOPLAM

25.0

16.7

25.0

10.72

SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

 

 

 

 

EĞİTİM ALANI

10.3

6.9

10.2

4.37

İBADET ALANI

3.3

2.2

3.2

1.37

SAĞLIK TESİS ALANI

0.7

0.4

0.8

0.34

KÜLTÜREL TESİSİ ALANI

0.4

0.2

1.0

0.43

SOSYAL TESİSİ ALANI

0.8

0.5

SPOR ALANI

3.5

2.4

3.5

1.50

PARK

13.9

9.3

13.6

5.83

TOPLAM

32.9

21.9

32.3

13.85

TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

 

 

 

 

OTOPARK ALANI

0.6

0.4

0.7

0.3

RAYLI TOPLU TAŞIMA İSTASYONU

 

 

0.2

0.08

YOL ALANI

31.5

21.0

31.2

13.4

TOPLAM

32.1

21.4

32.1

13.77

ORMAN ALANI

 

 

82.5

35.4

TOPLAM ALAN

149.7

100

233.1

100

 

Tablo:1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Teklif Plan Fonksiyon Alanları Büyüklüklerinin Karşılaştırılması

 

Tablo: Kişi Başına Düşen Donatı Alanları Karşılaştırması

 

1/5000 ölçekli ‘Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mahalleleri Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı yaklaşık 149,7 hektarlık alanı kapsamakta iken teklif 1/1000 Ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi ise yaklaşık 233,13 hektarlık alanı kapsamaktadır. Planlama alanları arasındaki farkın 1/1000 ölçekli teklif plan sınırına dahil edilen orman alanından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

1/5000 ölçekli meri nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı fonksiyonlarının karşılaştırmaları yazımız ekinde yer alan bilgi paftalarında (Ek-2) yer almaktadır.

1/5000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mahalleleri Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı ve teklif 1/1000 ölçekli planda öngörülen sosyal ve teknik altyapı alanlarının ölçek nedeniyle gösterim detaylarının farklılaşması nedeniyle alansal olarak değişiklikler olduğu görülmekle birlikte bu değişikliklerin plan ölçekleri dikkate alındığında genel olarak uyumlu olduğu görülmektedir.

1/1000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan alana İlişkin Uygulama İmar Planı alanındaki arazi kullanıma ilişkin plan kararları ile meri Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mahalleleri Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı alanındaki arazi kullanıma ilişkin plan kararları karşılaştırıldığında bazı alanlarda fonksiyon değişiklikleri yapıldığı ve donatı alanlarının konumlarının ve büyüklüklerinin değiştirilerek bazı düzenlemeler yapıldığı tespit edilmiştir.

Ek-2’de yer alan; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 numara ile gösterilen bilgi paftalarında yapılan değişiklikler incelendiğinde; 1/5000 ölçekli planda ölçek nedeniyle şematik olarak gösterilen alanların 1/1000 ölçekli planda daha detaylı gösterilebileceğinden, fonksiyonel yer değişiklikleri alansal açıdan 1/5000 ölçekli meri plana aykırılık teşkil etmediğinden ve yapı ve nüfus yoğunluğu bakımından plan bütününü etkileyen bir artış getirmediğinden, ayrıca söz konusu düzenlemelerin 1/5000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, A. Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Y. Dudullu Mahalleleri Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Genel Hükümler Bölümünün 9. maddesinde yer alan “…1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanırken tespit edilen arazinin topoğrafyasından ve doğal eşiklerden, mevcut mülkiyet dokusundan, mevcut ulaşım arterlerinden, mevcut alt yapıdan kaynaklanan uygulama zorluklarını ortadan kaldırmak adına Referans Yerleşim Paftasında gösterilen toplam terk miktarını azaltmamak, donatı alanlarının bütünlüğünü bozmamak koşulu ile İlçe Belediyesi tarafından revize edilebilir”. hükmü kapsamında yapıldığı anlaşıldığından uygun olduğu değerlendirilmektedir.

34 numara ile gösterilen alanda yapılan düzenlemenin; 1/1000 ölçekli Plan Açıklama Raporu 10. Maddesinde yer alan “6292 sayılı Kanununun yürürlüğe girmesi ile Orman vasfını kaybetmiş alanların kadastrosu yapılmış olup bu husus Orman sınırlarında değişikliğe neden olmuştur. Bu değişiklik ile bölgede yürürlükte olan onaylı planlar ile teklif plan onama sınırı arasında fonksiyonsuz alanlar oluşmasına neden olmuştur. Bu itibarla plan sınırlarında revizyona gidilmiş, Orman Alanı fonksiyonu verilen bu alanlar bütüncül plan yaklaşımı gereği Çırçır Ormanı bütünü ile birlikte planlanmıştır.” ifadesi kapsamında yapıldığı anlaşıldığından uygun olduğu değerlendirilmektedir.

 

 • Plan Uygulama Hükümleri
 1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Genel Hükümler 16. Maddesi’nde yer alan “Doğalgaz Hatları, ENH, Botaş Hatları vb. tüm taşıyıcı ve iletken hatların belirlenmiş mutlak koruma, kamulaştırma ve salınım alanlarında ve bitişik parsellerdeki uygulamalarda, ilgili kurumları tarafından belirlenmiş olan kriterlere uyulacaktır. Bu parsellerdeki ilgili kurumdan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.” hükmünün 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yer almadığı tespit edilmiştir. Söz konusu plan notunun teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının Genel Hükümler kısmına eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 2. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Hükümler 6. Maddesi’nde; “Toplu Uygulama Etap sınırı içerisinde parsel alanlarından %25’ten fazla terk alınması durumunda emsal terkleri yapılmadan önceki parsel alanlarının %75’i üzerinden hesaplanır. Terk miktarındaki artış Toplu Uygulama Etap sınırının %3’ünden fazla olamaz.” 10. Maddesi’nde ise; “Toplu Uygulama Sınırları dahilindeki parsellerde münferit uygulama talepleri ancak yola mahreci olan parsellerde olabilir. Münferit uygulamalarda terk miktarı %25’in üzerinde olan parsellerde, minimum yapılaşma şartlarını sağlaması durumunda, fazla olan terk miktarını rızaen yaparak uygulama yapabilir. ” hükmünün düzenlendiği tespit edilmiştir. Plan notları incelendiğinde; 6.maddede toplu uygulama sınırı içerisinde %25’ten daha fazla terk alındığı durumlarda toplu uygulama alanına giren parsellerin terkten önceki toplam alanlarının %25’i üzerinden emsalin hesaplanacağı belirtilmişken, 10. Maddede münferit uygulamalarda terk oranının %25’i aştığı durumlarda rızaen terk uygulanacağı belirtilmiş ancak emsal hesabı yapılırken parselin terkten önceki alanının %75’inin kullanılıp kullanılmayacağı konusu belirsizdir. Bu sebeple Genel Hükümler 10 no’lu plan notundaki münferit uygulamalara ilişkin ifadelerin netleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 3. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Özel Hükümler 1.1. Maddesi’nde yer alan “Bu alanlarda brüt yoğunluk 280 kişi/ha, Yençok:5 kat ve kişi başına düşen inşaat alanı 35 m2 olup, parsele ilişkin emsal değeri parselin plan doğrultusunda terkleri yapılmadan önceki alanı üzerinden hesaplanarak uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda münferit parsel uygulamasına gidilmesi durumunda parselin %25’i kamuya bilabedel terk edilerek donatı alanı olarak ayrılacak olup, terkten önceki parsel alanı üzerinden brüt yoğunluk 100 kişi/ha, Yençok:2kata göre uygulama yapılacaktır.” hükmünün 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümler 1.1. Maddesi’nde “Bu alanlarda Toplu Uygulama Sınırı dahilindeki tüm parsellerin tevhidiyle parselin plan doğrultusunda %25’i kamuya bilabedel terkleri yapıldıktan sonraki alan üzerinden E:1.40, maxTAKS:0.40, Yençok:5 kat olarak uygulanacaktır. Bu alanlarda münferit parsel uygulamasına gidilmesi durumunda parselin %25’i kamuya bilabedel terk edilerek donatı alanı olarak ayrılacak olup, terkten sonraki parsel alanı üzerinden E:0.50, maxTAKS:0.40, Yençok:2kata göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Konu alanlarına ilişkin yapılaşma şartlarının belirlendiği 1/5000 ölçekli meri plan hükümleri ile 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı plan hükümleri karşılaştırıldığında; 1/5000 ölçekli meri planda  brüt yoğunluk 280 kişi/ha, Yençok:5 kat ve kişi başına düşen inşaat alanı 35 m2 olarak belirlendiği parsele ilişkin emsal değerinin parselin plan doğrultusunda terkleri yapılmadan önceki alanı üzerinden hesaplanarak uygulama yapılacağı, 1/1000 ölçekli teklif planda ise toplu uygulamaya giren parsellerden %25 oranında kamuya bilabedel terk yapıldıktan sonra kalan net parsel üzerinden E:1.40, maxTAKS:0.40, Yençok:5 kat olarak uygulama yapılacağı belirlenmiştir. Özetle konut alanlarında 1/5000 ölçekli planda brüt parselden uygulama yapılacağı belirtilmiş iken 1/1000 ölçekli teklif planda ise net parselden uygulama yapılacağı belirtilmektedir. Aynı durum konut alanlarında münferit uygulamalar ile, ticaret+konut alanlarındaki toplu uygulamalar ve münferit uygulamalarda da geçerlidir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında brüt parsel üzerinden uygulama verilmişken 1/1000 ölçekli uygulama imar planında net parselden uygulama verilmesi 1/5000 ölçekli meri plan hükümlerine aykırı nitelik taşımakla birlikte her ne kadar 1/1000 ölçekli teklif plan ile net parselden uygulama yapılacağı plan notları ile belirlenmiş olsa da plan nüfuslarının karşılaştırmasında da belirtildiği gibi her iki plan nüfusları birbiri ile uyumlu olup 1/1000 ölçekli plan ile bölgeye ilave nüfus getirilmemektedir.

 1. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Hükümler 35. Maddesi’nde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yer almayan “Planlama alanında mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı nizamı, çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yüksekliği, blok ebatları, bloklar arası mesafe ve kot alınacak nokta İlçe Belediyesi'nce onaylanacak avan proje ile belirlenecektir.” hükmünün düzenlendiği tespit edilmiştir. 

1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planında yapılaşmaya konu alanlarda kat yükseklikleri 1/5000 ölçekli meri plan kararları ile meri yönetmelik hükümleri doğrultusunda toplu uygulamalarda Yençok:5 kat, münferit uygulamalarda ise Yençok:2 kat olacak şekilde belirlenmiştir. Ancak 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı Genel Hükümlerinde yer alan 35. nolu plan notunda yapı nizamı, çekme mesafesi, kat yükseklikleri vb. hususların, meri imar yönetmeliği hükümlerine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenmesi gerekirken İlçe belediyesince onaylanacak avan proje ile belirlenmesi hem Özel Hükümlerde yer alan 1.1 Konut Alanları ve 2.1 Ticaret+Konut Alanları plan notları ile çelişmekte hem de meri imar yönetmeliğine aykırı olarak değerlendirilmektedir.

 

 1. 1/5000 ölçekli meri plan hükümleri 26. Maddesinde donatı alanlarına ilişkin; “…Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” ifadesi bulunmakta iken 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı 33. Maddesinde ise “…İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir. Ayrıca 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı özel hükümler başlığı altındaki İdari Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, Meslek Lisesi Alanları, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı ve Spor Alanına ilişkin plan hükümlerinde de uygulamanın İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacağı belirtilmektedir. Söz konusu  düzenlemeler 1/5000 ölçekli meri plan hükümlerine aykırı nitelikte olup 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planında yer alan avan projeye ilişkin plan notlarının “…Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır…” şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.
 2. Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; planlama alanındaki toplu uygulama sonrası artan nüfusun ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Adem Yavuz Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ve Ihlamurkuyu Mahallesi, 83 ada, 45 parselin “Sosyal Tesis Alanı” lejantına alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.(Ek-5) \"denilerek.

Ümraniye Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen, 1/1000 Ölçekli Ümraniye ilçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve Yukarı Dudullu Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Alanlara İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Cemil Meriç, Huzur, Ihlamurkuyu, Parseller ve yukarı Dudullu Mahallerinin bir kısmını kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli UİP teklifi incelenmiş olup; ilçesinden geldiği şekliyle kabulü ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda ÜMR-29 ve ÜMR-36 kodlu alanların otopark olarak düzenlenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”                        

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.