Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

27.01.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin Nazım İmar Planı itirazı

Karar Tarihi

17 Aralık 2020

Karar No

1306

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2020/4214sayılı yazısında;

     “İlgi    

:

a)    İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 17.04.2020 tarihli ve E.40577 sayılı yazısı ve eki.

b)   Planlama Müdürlüğü’nün 12.10.2009 tarihli ve 2009/12779-14163-14031 sayılı yazısı.

c)    Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2009 tarihli ve 1983 sayılı kararı.

d)   İstanbul 9.İdare Mahkemesinin 2014/2131 Esas, 2016/1168 sayılı kararı.

e)    Çekmeköy Belediye Meclisi’nin 10.02.2017 tarihli ve 2017/20 sayılı kararı.

f)     Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarihli ve 798 sayılı kararı.

g)   Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2018 tarihli ve 958 sayılı kararı. 

h)   Çekmeköy Belediye Meclisi’nin 04.10.2018 tarih ve 2018/143 sayılı kararı.

i)     Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2018 tarihli ve 185 sayılı kararı.

j)     Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2018 tarihli ve 954 sayılı kararı.   

k)   Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2019 tarihli ve 106/E.1404 sayılı yazısı.

l)     Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2019 tarihli ve 623 sayılı kararı.   

m)    Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2019 tarihli ve 600 sayılı kararı.   

n)   Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 9.12.2019 tarihli ve 12200 sayılı takdim yazımız.

o)   Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2020 tarihli ve 115 sayılı kararı.

            İTİRAZ:

İlgi (a) yazı ile, 27.01.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin Nazım İmar Planı kapsamında 3961 parselde “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenen alanın “Eğitim Tesisleri Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

            PLAN ONAMA SÜRECİ:

5216 sayılı yasa öncesi 2002 tasdik tarihli Havza Yönetmelik Esasları ve Kararlarına göre Çekmeköy İlk Kademe Belediyesince hazırlanan ve İlçe Belediye Meclisinin, 12.02.2004 tarihli kararı ile uygun bulunan “1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı” Mülga 2002 tasdik tarihli yönetmeliğin iptal edilip, yeni yönetmeliğin 16.07.2009 tarihli ve 14 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı ile kabul edildiği ve bu doğrultuda yeni yönetmeliğin getirmiş olduğu hükümler doğrultusunda 12.02.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan ve plan hükümlerinde de değişiklik yapılması gereği doğduğundan Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 23.10.2009 tarihinde onanmış,  22.12.2009 – 22.01.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

   23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 22.08.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin İstanbul 9. İdare Mahkemesinin ilgi (d) Kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle plansız kalan bölgede Çekmeköy Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve ilgi (e) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı teklifi yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (f) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 12.05.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış 14.07.2017-14.08.2017 tarihleri arasında Çekmeköy Belediye Başkanlığınca 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Söz konusu alana ilişkin 12.05.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde “Özel Eğitim Alanı’nın “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi itirazı yapılmış ilgi (g) Meclis Kararı ile söz konusu itiraz “…3961 parseldeki Özel Eğitim Tesisleri Alanı ibaresinin iptal edilerek Eğitim Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanarak 19.06.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

19.06.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın İtirazen Değişiklik kapsamında ititrazla 3961 parselde “Eğitim Tesis Alanı” olan alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin alınan ilgi (h) İlçe Meclis Kararı değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (l) Meclis Kararı ile “Çekmeköy İlçesi, 19.06.2018 tt’li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı Merkez Mahallesi, kısmen 3961 parsele ilişkin itirazen değişiklik incelenmiş olup, teklif ilçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmış, 8.11.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış, 21.12.2019-21.01.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Ayrıca 3961 sayılı parselin 12.05.2017 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazına ilişkin değerlendirme sürecinde söz konusu parselin alansal büyüklük olarak ve plan kararı olarak da 1/5000 ölçekli plan kararları açısından da değerlendirilmesi gerekliliği tespit edilmiş olup meri 1/5000 ölçekli planda Konut Alanında kalan kısmında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasının yapımına başlanması için 06.11.2017 tarih ve BN:5747 sayılı Başkanlık Olur’u alınmış, Başkanlık Oluru ve bu kapsamda alınan ilgili kurum görüşleri (İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İBB Planlama Müdürlüğü) doğrultusunda, 3961 parselin meri imar planında “Konut Alanı”nda kalan kısmının “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenerek tarafımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi 11.12.2017 tarih ve BN:6429 sayılı yazımız ile karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup ilgi (i) Meclis Kararı ile “ilgili kurumlardan (Milli Emlak, İBB Park Bahçeler, İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü vb) alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi” şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (i) Meclis Kararı gereği alınan ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere 14.05.2018 tarihli ve BN:2692 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ilgi (j) Meclis Kararı ile “…3961 parselin Konut Alanından Eğitim Tesis Alanı’na alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde tadilen uygun görülen karar 19.06.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış, 11.01.2019-11.02.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

19.06.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içerisinde ilgi (k) yazı ile 3961 parselin “Belediye Hizmet Alanı” olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itiraz, ilgi (m) Meclis Kararı ile “Çekmeköy İlçesi, 19.06.2018 tt’li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı 3961 parsele ilişkin itirazı incelenmiş olup, itiraz komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (k) yazı ile 3961 parselin “Belediye Hizmet Alanı” olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itiraz 19.06.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin olduğundan, söz konusu ilgi (m) Meclis Kararı’nda “19.06.2018 tt’li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı” ifadesinin sehven yanlış yazıldığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgi (n) yazımız ile yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, ilgi (o) Meclis Kararı ile “…Çekmeköy İlçesi, 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazı incelenmiş olup, itiraz Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (o) Meclis Kararıyla uygun görülen, 3961 parselin “Belediye Hizmet Alanı” olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 27.01.2020 tarihinde onaylanmış, 17.03.2020-17.04.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız sisteminde yer alan 2018 yılı uydu fotoğrafları üzerinde yapılan incelemede; 3961 parselin itiraza konu alanın üzerinde 2 katlı konut kullanımlı bir yapı ve tek katlı bir yapının bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanın 2011 ve 2015 yılı uydu fotoğrafları incelendiğinde itiraza konu alanda sadece konut alanının yer aldığı malzeme deposu olarak kullanılan tek katlı yapının bulunmadığı tespit edilmiştir.

MÜLKİYET DURUMU:

Coğrafi Bilgi Sistemi (GİS) kayıtlarına göre Merkez Mahallesi, 3961 parsel Maliye Hazinesi mülkiyetinde kalmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUMU:

              23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği’nde 3961 parselin büyük bir kısmı İSKİ Aziziye Su Proje Sahası’nda, bir kısmı İSKİ Proje Sahası’nda, bir kısmı “Parklar ve Yeşil Alanlar” lejantında, bir kısmı 57 ki/ha az yoğunlukta konut alanında, bir kısmı da yol alanında kalmaktadır.

              21.11.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kemerdere ve Çekmeköy Deresi ile Yakın Çevresi NİP Değişikliği’nde 3961 parselin büyük bir kısmı “Parklar ve Yeşil Alanlar” lejantında, bir kısmı 70 ki/ha az yoğunlukta konut alanında, bir kısmı da yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin “Parklar ve Yeşil Alanlar” lejantında kalan kısmının bir bölümü aynı zamanda “Dere İşletme Bandı” içerisinde kalmaktadır.

              19.06.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinde 3961 parselin itiraza konu alan Eğitim Alanında kalmaktadır.

              27.01.2020 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinde 3961 parselin itiraza konu alan Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır.

              12.05.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı’nda 3961 parselin büyük bir kısmı “Park Alanı”, bir kısmı “Özel Eğitim Alanı” ve bir kısmı “Su Yüzeyi” lejantlarında, bir kısmı yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin bir kısmı aynı zamanda “Önlemli Alan” lejantında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parselin “Park Alanı” lejantında kalan kısmının bir bölümü aynı zamanda “Dere İşletme Bandı” içerisinde kalmaktadır.

              19.06.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde 3961 parselin itiraza konu alan “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmiştir.

              08.11.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde 3961 parselin itiraza konu alan “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmiştir.

DEĞERLENDİRME:

              İlgi (a) yazı itiraz ile 3961 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir. 3961 parsel Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup söz konusu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması için alınan Kurum Görüşlerinden Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğü’nün 03.04.2018 tarihli ve 57649 sayılı yazısında “… meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanında olan bir taşınmamızın Belediye Hizmet Alanı olarak fonksiyonunun değiştirilmemesi gerekmekte olup Belediye Hizmet Alanlarının ilgili belediye mülkiyetindeki taşınmazlarda değerlendirilmesi gerekmektedir…” denilerek söz konusu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili olumsuz görüş verildiği tespit edilmiştir.

              İlgi (a) yazıda “… 3961 parsel hakkındaki imar planı değişikliğinin İBB Meclis kararında da belirtildiği üzere Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı uygun görüşü vermediği halde Belediye Hizmet Alanına alınmasının uygun olmayacağı, Belediye Hizmet Alanının Çekmeköy Belediyesinin kendi parsellerinden karşılanması gerektiği de göz önüne alınarak söz konusu alanın Eğitim Tesis Alanı olarak kalması yönünde karar alınması gerekmektedir….” şeklinde itiraz edilmiş mülkiyeti Maliye Hazinesi olan parsele ilişkin söz konusu talebin uygun olduğu değerlendirilmektedir.

              Bununla birlikte Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “İmar planı değişiklikleri” ile ilgili 26. Maddesinde “…İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir…” denilmekte olup ilgi (o) Meclis Kararı ile yapılan düzenlemenin eşdeğer alan ayrılmaması nedeniyle mevzuata aykırı olduğu, bu kapsamda itiraza konu alannın “belediye Hizmet Alanı” fonksiyonunun iptal edilerek tekrar “Eğitim Alanı” fonksiyonuna alınması gerektiği değerlendirilmektedir. \"denilerek.

27.01.2020 tarihinde onaylanan NİP-9293,18 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Çekmeköy 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içinde ilgi (a) yazı ile yapılan itirazın 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 3961 parsel ve Fatih Sultan Mehmet Parkına ilişkin 27.01.2020 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazı incelenmiş olup, itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.