Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Maltepe İlçesi, 1/5.000 ölçekli Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı K.A.N.İ.P ve 1/1.000 ölçekli Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı K.A.U.İ.P çalışmaları.

Karar Tarihi

19 Kasım 2020

Karar No

1293

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10/2020 gün ve 2019/6113 sayılı yazısında;

 

“İlgi:

 1. a) 22.10.2008 tarihli ve 845141 sayılı Başkanlık Oluru.
 2. b) 14.03.2011 tarihli ve 4000467 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yazımız.
 3. c) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2011 tarihli ve 1317 sayılı Kararı.

ç) 14.11.2011 tarihli ve 4812384 sayılı yazımız.

 1. d) İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.01.2012 tarihli ve 912

    sayılı yazısı ve eki komisyon kararı.

 1. e) 13.02.2012 tarihli ve 155820 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yazımız.
 2. f) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2012 tarihli ve 331 sayılı Kararı.
 3. g) 13.08.2012 tarihli ve 10973 sayılı yazımız.
 4. h) 03.10.2012 tarihli ve 14537 sayılı yazımız.

ı) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarihli ve 2693 sayılı Kararı.

 1. i) 30.01.2013 gün ve 107917 sayılı yazımız.
 2. j) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2015 tarihli ve 91331027-252.01.03-7400 (34120-14474) sayılı yazısı.
 3. k) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hukuk Müşavirliği’nin 08.06.2015 tarihli ve 11132 sayılı yazısı.
 4. l) 27.08.2015 tarihli ve 8090 (BN:5264) sayılı Başkanlık Oluru.
 5. m) 24.05.2016 tarihli ve BN:2642 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yazımız
 6. n) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2016 tarihli ve 2143 sayılı Kararı.
 7. o) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2018 tarihli ve E.88447 sayılı yazısı

ö) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 17.12.2018 tarihli ve E.223387 sayılı yazısı

 1. p) 09.09.2019 tarihli ve 16518 BN:4090 sayılı yazımız.
 2. r) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 20.01.2020 tarihli ve E.14954 sayılı yazısı ve ekleri.

 

İlgi (a) Başkanlık Oluru ile çalışmalarına başlanan 1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tamamlanarak ilgi (b) yazımızla ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup Meclisin konuya ilişkin ilgi (c) Kararıyla uygun görülmüştür. Söz konusu plan, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (ç) yazımızla İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazı eki İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 04.01.2012 tarih ve 01-26 sayılı kararıyla düzeltmelerle uygun görülen 1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi (e) yazımız ile tekrar değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile uygun görülerek, 05.03.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

 

Söz konusu plan 18/04/2012-18/05/2012 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Plana yasal askı süresi içerisinde ilgililerince yapılan itirazlar ilgi (g) ve ilgi (h) yazılarımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (ı) kararı ile uygun görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (ı) Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan paftaları, meclis kararı ve itiraz dilekçeleriyle birlikte onaylanmak üzere ilgi (i) yazımız ekinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

           

Süreç sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ilgi (j) yazısında konuya ilişkin Hukuk Müşavirliği’nin görüşünün sorulduğu belirtilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hukuk Müşavirliği’nin ilgi (k) yazısında 23.03.2012 tarihli ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliği’nin “Planların onaylanması” başlıklı 7. Maddesi 5. Bendinde; “1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının eş zamanlı olarak hazırlanması esastır” hükmünün yer aldığı ayrıca “milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, doğal ait alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak” yetki ve görevi, 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.08.2011 tarihinden itibaren Bakanlığa (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) verildiği bu bağlamda “05.03.2012 onanlı 1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı KANİP’nın Bakanlık tarafından değil de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmasının mer’i mevzuata aykırı olduğu ve bu durumun hukuken caiz olmadığı” belirtilmiştir.

 

Sonuç olarak ilgi (j) yazıda; söz konusu hukuka aykırılığın giderilebilmesi bakımından planın bugüne kadarki süreç de göz önüne alınarak gerekli değişiklikler ve düzeltmeler yapılması, gerekli kurum ve kuruluş görüşleri güncellenerek 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı sınırının etap sınırı olarak kabul edilmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ve 27.10.2014 tarihli ve 2014/23 sayılı Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge doğrultusunda ve eş zamanlı olarak hazırlanacak 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tekliflerinin İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) aracılığıyla Teknik İnceleme Raporu ve ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile birlikte onama işlemine esas teşkil edecek şekilde Bakanlığa (Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü) sunulması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda; ilgi (l) Başkanlık Oluru alınarak plan süreci yeniden başlatılmış olup 1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları ilgili yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli kurum görüşleri alınarak eş zamanlı olarak hazırlanmıştır.

 İlgi (l) Başkanlık Oluru alınarak plan süreci yeniden başlatılan 1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları ilgi (m) yazımızla ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup konuya ilişkin ilgi (n) Meclis Kararı ile “Maltepe İlçesi, 1/5000 ölçekli Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, 648 sayılı KHK gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar bağlanmıştır.

           

Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile birlikte eşgüdüm halinde plan çalışmaları yürütülmüş olup;

1/5000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tekliflerine ilişkin İstanbul 1 no.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 01.12.2017 tarih ve 01-1040 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ilgi (o) ve ilgi (ö) yazıları ve eklerinde belirtilen eksiklik ve düzeltmeler değerlendirilerek plan kararları revize edilmiş, plan raporunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

 

İlgi (p) yazımız ile revize edilen plan kararlarını içeren bilgi paftaları ve plan araştırma ve açıklama raporu taslak halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

           

1/5000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifleri hakkında ilgi (r) yazı eki teknik inceleme raporunda maddeler halinde plan çalışmalarında belirlenen eksiklikler tarafımıza iletilmiş ve bu hususlar karşılıklı olarak şifai görüşmelerle değerlendirilmiştir.

           

Ayrıca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tekliflerinin plan raporunun Maltepe Belediye Başkanlığının 07.10.2019 tarih ve 2019/81 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 23.10.2019 tarihli ve E. 1119187 sayılı yazısı ekleriyle tarafımıza iletilen Dragos Sahil Şeridindeki kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik bant içerisinde kısmi yapılaşmaya ilişkin 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca hazırlanan ‘Kısmi Yapılaşma Raporu’ kararına uygun olarak düzenlenmesi istenmiş, 14.06.2014 gün ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren \"Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” ile 23.03.2012 tarih ve 282242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” doğrultusunda düzenlemeler yapılması talep edilmiş olup söz konusu hususlar hakkında gerekli düzenlemeler plan paftaları, plan notları ve plan raporunda belirtildiği haliyle ve uzlaşılarak yapılmıştır. ” Denilerek.

 

1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifleri ve raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, söz konusu plan tekliflerinin, şehircilik ilke ve prensipleri ile ilgili yasal mevzuata göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe ilçesi, 1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup; 1/5.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı aynen 1/1.000 ölçekli Maltepe Dragos III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında konut alanlarına ilişkin “3.2. Konut alanlarında en çok TAKS: 0.40’tır.”plan notundan sonra gelmek üzere “Konut alanlarında, ilgili ilçe belediyelerince bu planın onayından önce, ruhsatlı/imarına uygun olarak yapılaşmış parseller bulunması durumunda, bu parsellerde en çok TAKS: 0.60’a kadar çıkarılabilir.” ifadesinin eklenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Turizm Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 19 Kasım 2020 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.