Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çatalca İlçesi, 34642453 Teklif Nolu Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

18 Kasım 2020

Karar No

1238

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/11/2020 gün ve 2020/BN:10596 sayılı yazısında;

 

“İlgi:

 1. Çatalca Belediye Başkanlığının 03.11.2020 tarihli ve E.6724 sayılı yazısı.
 2. Çatalca Belediye Başkanlığının 03.11.2020 tarihli ve 67 sayılı Meclis Kararı.
 3. 10.2020 tarihli ve 2020/BK No: 4149 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 4. Çatalca Belediye Başkanlığının 03.10.2020 tarihli ve E.5229 sayılı yazısı.
 5. 11.2020 tarihli ve 2020/BK No:4561 sayılı Çatalca Belediye Başkanlığına yazımız

 

TALEP

İlgi (a) yazıda, Çatalca Belediyesinin ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun görülen İstanbul ili, Çatalca ilçesi, 1/1000 ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi ve 7/b Maddesi uyarınca incelenmek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

 

İLÇE MECLİS KARARI

Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Çatalca Belediyesi İmar Komisyon Raporunda “KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kabakça Mahallesi yerleşik alan ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı incelenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilerek Çatalca Belediye Meclisi’nin 03.11.2020 tarihli ve 67 sayılı Meclis Kararı ile; “1/1000 ölçekli İlçemiz Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı ile ilgili imar komisyon raporu okunduğu şekli ile oya sunuldu, Belediye Meclisimizin 03/11/2020 tarihli ve Kasım Ayı Toplantısının 2. Birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edildi” şeklinde karar alındığı, 1/1000 ölçekli plan teklifinin, Çatalca Belediye Meclisi’nin 03.11.2020 tarihli ve 67 sayılı kararı ile onaylandığı görülmüştür.

 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 34642453 Teklif Nolu İstanbul ili, Çatalca ilçesi, 1/1000 ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı Teklifi; ilgi (c) yazımız ile incelenerek hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen Teklif 1/5000 ölçekli Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı sınırları içinde kalmakta olup söz konusu teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı henüz karara bağlanmamıştır. Teklif 1/1000 ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı ve Plan raporu, söz konusu Teklif 1/5000 ölçekli Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı kapsamında, 3 ana başlık altında incelenmiştir:

 • Kurum ve kuruluş görüşleri,
 • Plan paftaları, plan kararları ve yapılaşma koşulları,
 • Plan uygulama hükümleri.

 

 • KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Çatalca ilçesi “1/1000 ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı” teklifinin plan çalışması esnasında plan kararlarına esas olmak üzere alınan toplam 28 adet kurum görüşü aşağıda kısaca özetlenmiştir.

 1. Çatalca Kaymakamlığı - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

14.10.2020 tarihli ve E.14784973 sayılı yazı ile “Söz konusu bu alanda yer alan mevcut eğitim tesisine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, belirlenen alanların eğitim tesisleri alanı olarak onaylanması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı - Harita Şube Müdürlüğü

15.08.2016 tarihli ve 2693/148645 sayılı yazı ile “Söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüz uhdesinde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. Çatalca Kaymakamlığı - İlçe Müftülüğü

14.10.2020 tarihli ve 732899 sayılı yazı ile “Kabakça Mahallemizin büyük ve dağınık olması nedeniyle, 3.000 m²’den az olmamak kaydıyla Cami ve Müştemilatı yapılmak üzere dini tesis alanı tahsis edilmesini…” denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği - İstanbul Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

20.10.2020 tarihli ve 98385 sayılı yazı ile “Söz konusu alanda, doğal sit alanı bulunmadığı, yapılan anıt ağaç arşiv taramasında; İstanbul 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.03.2003 tarih ve 6644 sayılı kararı ile Kabakça Mahallesi, 1005 parselde bulunan meşe ve çınar ağacının tescilli olduğu tespit edilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. maddesi doğrultusunda hazırlanması gerekmekte olup alandaki anıt ağaçlara ilişkin TS13190 numaralı TSE standardının 5.1.1. maddesinde Mümkün olduğu takdirde, anıt ağaçlar, tepe tacı izdüşümleri uygun bir çitle çevrilip koruma altına alınmalıdır hükmü doğrultusunda tescilli ağaçların ve korunma alanlarının plana işlenmesi ve plana ilişkin meclis kararı alındıktan sonra ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirmek üzere İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

16.10.2020 tarihli ve E.1031408 sayılı yazı ile “Konuya ilişkin olan Kabakça Mahallesini kapsayan alan içerisinde hazırlayacağınız 1/1000 Ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı çalışmaları yapılırken; 1- Kamuya ait spor tesislerinin muhafaza edilmesi, 2- Spor Tesisleri yapılabilecek Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazların spor alanı olarak ayrılması ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri dâhilinde spor tesis alanı ayrılması.” yönünde görüş verdiği görülmektedir.

 1. Çatalca Kaymakamlığı - Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü

15.10.2020 tarihli ve E.1030217 sayılı yazı ile ‘‘Kabakça mahallesini kapsayan alan içerisinde hazırlayacağınız 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması ile ilgili kurumumuz olarak herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır.’’ denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Zabıta Daire Başkanlığı - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

27.10.2020 tarihli ve 170.99-S015 sayılı yazı ile “… paftada sınırları belirlenen bölge dahilinde herhangi bir projemiz, yatırımımız ve herhangi bir ‘‘Akaryakıt’’ ve/veya ‘‘LPG Otogaz Satış İstasyonu’’ bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Emlak Yönetim Daire Başkanlığı - Kamulaştırma Müdürlüğü

19.10.2020 tarihli ve 5222-153335 sayılı yazı ile, “söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüzde herhangi bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir.” denilmektedir. Bununla birlikte; bölgede yapılacak planlama çalışmalarında kamuya ayrılacak donatı alanlarının, mümkün mertebe mevcut kamu mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi, oluşabilecek kamulaştırma maliyetlerini asgari düzeyde tutacak şekilde planlaması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı - Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

28.10.2020 tarihli ve 7774 sayılı yazı ile ‘‘Söz konusu sınırlar kapsamında Müdürlüğümüzce yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır. Bahsi geçen proje alanının, sit alanında kalıp kalmadığı, sit alanında kalması halinde söz konusu sit alanı bilgilerinin, proje alanında kalan varsa bu alanda bulunan tescilli yapılara ait bilgilerin elde edilmesi, ayrıca proje kapsamında yapılacak çalışmaların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir’’ denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

21.10.2020 tarihli ve 143554 sayılı yazı ile “söz konusu belirtilen planlama alanı sınırları dâhilinde 7269 sayılı Kanun uyarınca alınmış herhangi bir ‘‘Afete Maruz Bölge Kararı’’ bulunmadığı, alan dâhilinde yerleşime uygunluk çalışması yoksa yaptırılması, bu amaçla uygun formatta nazım/uygulama imar planına esas ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanarak ilgili Kuruma onaylatılması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü

02.11.2020 tarihli ve E.309607 sayılı yazı ile “Teşekkülümüzce de konuya ilişkin, mevcut ve/veya ileriye yönelik projelerimiz açısından Teşekkülümüz ilgili birimleri tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup, tamamlanmasına müteakip ilave süre içerisinde Teşekkülümüz görüşü Müdürlüğünüze bildirilecektir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Valiliği - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

27.10.2020 tarihli ve 3020796 sayılı yazı ile “Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü’nün 26.10.2020 tarih ve 3014670 sayılı yazısı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün 26.10.2020 tarih ve E.2516124 sayılı yazısı geçerlidir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Orman Müdürlüğü - Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü

28.10.2020 tarihli ve E-2353506 sayılı yazı ile ‘‘İşletmemizce kurulan Komisyon marifetiyle yapılan inceleme sonucu oluşturulan 28.10.2020 tarihli ve İnceleme Raporu yazımız ekinde gönderilmiştir’’ denilmektedir.

28.10.2020 tarihli ve inceleme raporunda, “Çatalca Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğünün 13.10.2020 tarih ve 5226 sayılı yazıları ekindeki Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı çalışmasında 1210 ve 1268 parsel sayılı taşınmazların kısmen 141 ada 1 parsel -Karatepe Devlet Ormanı 2 orman sınırları içinde kalmakta olup 3194 sayılı imar kanunun 4. Maddesine göre bu sahalar imar planlamasında imar planı dışında bırakılması gereken sahalardır. Bu parsellerin ormanda kalan kısımlarının uygulama imar planına konu edilmemesi kaydı ile Çatalca ilçesi Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı ormancılık çalışmaları açısından sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanlığı - Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

26.10.2020 tarihli ve 158794 sayılı yazı ile ‘‘Daire Başkanlığımızın ilgi yazı ekinde belirtilen alan sınırları içinde bakımını yürütmekte olduğu, planladığı herhangi bir proje bulunmamaktadır’’ denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Mezarlıklar Daire Başkanlığı - Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

23.08.2016 tarihli ve 1493-153658 sayılı yazı ile “plan çalışmaları yapılacak söz konusu alan sınırları içerisinde mülkiyet açısından uygun olan ve bölge halkının ihtiyacını karşılayabilecek yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ve söz konusu alan sınırları içerisinde mevcut mezarlık alanlarının korunması ve teklife konu alanın yazımız ekinde yer alan ve mevcut gömü alanını koruyacak biçimde oluşturulan sayısal sınır verisine göre düzenlenmesi şartı ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı - Atık Yönetimi Müdürlüğü

26.10.2020 tarihli ve 155636 sayılı yazı ile “Yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmelikler gereği, atık getirme merkezleri, ayrı toplama ile ilgili ve gerekli diğer altyapı tesislerinin yerlerinin ayrılarak adı geçen planlara işlenmesi hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı – Kentsel Tasarım Müdürlüğü

22.08.2016 tarihli ve 4507 sayılı yazı ile “planlama alanında, Müdürlüğümüze ait her hangi bir proje, yatırım kararı bulunmamakla birlikte, söz konusu uygulama imar planı çalışmalarının, çevresel ve kültürel değerlere sahip çıkacak, kentin silüetini, doğal ve tarihi dokusunu koruyacak, kentsel yeşil alanların gelişimini sağlayacak, “Kentsel Tasarım” uygulamalarını destekleyip özendirecek nitelikte bir altlık oluşturmak suretiyle, koruma kullanma dengesini gözeten, bilimsel ve uygulanabilir bir yaklaşımla hazırlanması gerektiği düşünülmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İtfaiye Daire Başkanlığı - Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü

22.10.2020 tarihli ve 1184151/12364 sayılı yazı ile ‘‘Kabakça Mahallesi ve çevresine hitap edebilecek, yazımız ekinde sunduğumuz 0 ada, 196 parsel sınırları içerisinde imar planlarında Spor Tesisi Alanı olarak görülen taşınmazın 700 m² yüzölçümlü kısmının imar planlarında İtfaiye Alanı olarak işlenmesi çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır’’ denilmektedir.

 1. Kültür ve Turizm Bakanlığı - İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

16.10.2020 tarihli ve 777680 sayılı yazı ile ‘‘Konuya ilişkin olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararında yer alan Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağı’’ hükmün plan uygulama hükümlerine ilave edilmesi denilmektedir.

 1. BEDAŞ

28.10.2020 tarihli ve 83617 sayılı yazı ile “Ekte gönderilen ilgi yazı incelenerek mevcut alt ve üst yapı bilgilerimiz ekte gönderilmektedir. Bölgedeki elektrik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kabakça Mahallesi İmar Planı çalışmalarında her 300 metre çapındaki alanlara trafo yerinin ayrılması Şirket görüşümüzdür” denilmektedir.

 1. İGDAŞ

15.10.2020 tarihli ve E.36656 sayılı yazı ile “Söz konusu proje alanı bölgesinde yer alan mevcut doğalgaz altyapı tesislerimiz ekli sayısal veri dosyasında tarafınıza sunulmuştur. Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, yapılması planlanan altyapı/üstyapı tesislerimizin işlenmesi, çelik doğalgaz hatlarına min.2,50 m boru orta aksından, polietilen doğalgaz hatlarına 1,25 m boru orta aksından yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşaası yapılabilir notu eklenmelidir.” denilmektedir.

 1. Karayolları Genel Müdürlüğü - 1. Bölge Müdürlüğü

20.10.2020 tarihli ve 243457 sayılı yazıda “… bahse konu alanda herhangi bir proje çalışmamız bulunmamaktadır.” denilmektedir.

 1. DSİ- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - 14. Bölge Müdürlüğü

14.12.2016 tarihli ve 836794 sayılı yazı ile “söz konusu alan, Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında kalmaktadır. Ancak faaliyet sırasında yapılacak çalışmalarda yeraltı suları ile ilgili, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uyulması, ayrıca, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak faaliyette bulunularak yeraltı sularını kirletici etkilerden kaçınılması gerekmektedir.” denilmektedir.

01.07.2017 tarihli ve 448829 sayılı yazı ile “imar sahası Büyükçekmece barajı havzasında kalmakta olup, yapılacak Uygulama İmar Planlarında 31.12.2014 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerekmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı - Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

29.05.2019 tarihli ve 589-80401 sayılı yazı ile “Sonuç olarak, \"15A-5, CiA-5-1 ve ĞIA-2. lejantlı alanlarda yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, belirtilen hususlara bağlı kalınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi, \"UOA-3' lejantlı alanlarda ise kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemesi ve planlama alanında bulunan derelere ilişkin su baskıni - sellenme(taşkın tehlikesi) konusunda ISKİ’den nihai uygunluk görüşü alınarak bu görüşte belirtilen hususlara uyulması koşulu ile söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Ulaşım Daire Başkanlığı - Ulaşım Planlama Müdürlüğü

26.08.2016 tarihli ve 156341 sayılı yazı ile “Söz konusu bölgede Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yapılan herhangi bir proje çalışması bulunmamaktadır. Bahse konu 1/1000 ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı'na ilişkin kararlar kesinleştikten sonra Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nden tekrar görüş alınması hususunda gereğini rica ederim.” denilmektedir.

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü -Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı

27.10.2020 tarihli ve E. 20200438255 sayılı yazı ile ‘‘Netice olarak, Çatalca İlçesi, Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, yukarıda yer alan ilgi (b) Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı hükümlerine ve altyapı ile ilgili hususlara göre revize edilmesi, söz konusu alana ilişkin yapılacak uygulamalarda ilgi (c) İBB Meclis Kararı ile onaylanan imar planına ve yukarıda belirtilen İlgi (b) Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı Özel Hükümlerine uyulması şartıyla ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınacaktır’’ denilmektedir.

 1. Çatalca Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

26.10.2020 tarih E-6291 sayılı yazı ile ‘‘Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kabakça mahallesine ait taşınmazların listesi EK’de sunulmuştur’’ denilmektedir.

 1. Çatalca Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

23.10.2020 tarih E-6128 sayılı yazı ile ‘‘Söz konusu yapı kayıt belgesi listesi yazımız ekindedir’’ denilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda;

Teklif 1/1000 Ölçekli Kabakça Uygulama İmar Planına ilişkin; Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü,  Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, Kurumsal Proje Yönetim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ve Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi görüşlerinin alınmadığı görülmüştür. Ayrıca Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, DSİ 14. Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz görüşleri, Teklif 1/1000 ölçekli Kabakça uygulama imar planına yönelik nihai görüşler değildir.

Çatalca Bel. İlgi (d) yazısı ile talep edilen ilgi (e) yazımız ile cevap verilmiş olup “… plan çalışması yürütülen alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yönünden plansız alanda kalmakla birlikte, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmanızda ilgi (e) yazımız eki teklif 1/5000 ölçekli Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı kararlarının dikkate alınması gerekmekte olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmanıza ilişkin nihai Müdürlük görüşümüz, Büyükşehir Belediye Meclisince alınacak karara müteakip tarafınıza iletilebilecektir.” denilmiştir.

Çatalca Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.10.2020 tarihli ve E.14784973 sayılı yazısında yer alan tabloda, 196 parselin “Kabakça İlkokul/Ortaokul”, “İlkokul Tesis Alanı” olarak belirtildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğünce de 196 parselin “İtfaiye Alanı” olarak düzenlenmesinin talep edildiği, teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 196 parselin teklif 1/5000 ölçekli Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda “Spor Tesis Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

            İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.10.2020 tarihli ve 777680 sayılı yazısında, 1005 parselde İstasyon Yapıları (1,3,6,8,9,10 nolu yapılar ilk olarak tescillenmiş; 2 ve 4 lojman yapıları ile 5 nolu gazhane ve su deposu yapıları 12.07.2012/241 kararla tescillenmiştir.) ile 868 parselde yer alan yapının Sivil Mimarlık Örneği olarak tescilli olduğu ve kısmen tescilli Roma suyollarının Kabakça Mahallesinin kuzeyinden geçtiği belirtildiği, bu doğrultuda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde 1005 ve 868 parsellerde yer alan yapıların tescilli olarak işlendiği, Roma suyollarının ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi sınırları dışında kaldığı, yine aynı görüşte yer alan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararında yer alan Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağı” hükmün plan notlarına eklenmesinin talep edildiği, ancak plan notlarında söz konusu talebin yansıtılmadığı tespit edilmiştir.

 İGDAŞ Genel Müdürlüğünün 15.10.2020 tarihli ve E.36656 sayılı yazısı ile “İGDAŞ Vana Odası ve Bölge Regülatörü (Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) tesisleri için Yeşil Alan, Otopark Alanı, Teknik Altyapı Alanı,Belediye Hizmet Alanı fonksiyonlarında (5.50 m X 5.00 m) yer ayrılması, çelik doğal gaz hatlarına min. 2,50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğal gaz hatlarına min. 1,25 m boru orta aksından( boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile bina ve diğer altyapı inşaatı yapılabilir.” Plan notunun ilave edilmesi yönünde görüş verildiği ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine söz konusu görüşün yansıtılmadığı tespit edilmiştir.

 

PLAN PAFTALARI, PLAN KARARLARI VE YAPILAŞMA KOŞULLARI

B1- Plan Nüfusu Yönünden İncelendiğinde;

Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi, 1/5000 ölçekli Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı Teklifi’nin (2.124 ha.), Kabakça yerleşik alanındaki 161,8 ha’lık kısmını kapsamaktadır. Orman Alanları ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanları kapsamamaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinde planlama nüfusu 3.839 kişi olarak hesaplanmıştır.

 

Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi sınırlarını kapsayan alan, ‘Büyükçekmece Baraj Gölü Özel Hükümleri Ve Havza Koruma Planı’nda kalmakta olup, planlama alanının tamamında İSKİ İçme Suyu Havza Koruma Kontrol Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Yönetmeliğe göre planlama alan için gelebilecek maksimum nüfus 3.840 kişi olarak bulunmuştur.

Teklif 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda,

 • Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (25 ki/ha)
 • Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (50 ki/ha)
 • Seyrek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (25 ki/ha)
 • Seyrek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (50 ki/ha)
 • Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (75 ki/ha) olmak üzere 5 farklı yoğunluk bölgesine ayrılmıştır.

Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinde yer alan konut alanlarının yapılaşma koşullarının bu yoğunluk bölgelerine uygun olarak planlandığı görülmektedir.

Planda Konut Alanları, Ticaret – Konut Alanları ve Doğal Karakteri Korunacak Alanlarla birlikte toplam yaklaşık 113,6 ha olarak planlanmıştır. Bu alan, planlama alanının toplam büyüklüğünün %67’sini oluşturmaktadır. Kişi başına düşen inşaat alanı 1/5000 ölçekli teklif planda öngörüldüğü üzere 45 m² olarak kabul edilmiştir. Planlama alanında Konut Alanları, Ticaret - Konut Alanları ve Doğal Karakteri Korunacak Alanlar nüfus hesabına katılmıştır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinde plan nüfusu konut alanları, emsal değerleri ve kişi başına düşen inşaat miktarı üzerinden nüfus hesaplama yöntemi kullanılmış olup planlama alanındaki toplam nüfus 3.752 kişi olarak belirlenmiştir. 

 

Yapılan inceleme sonucunda;

1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde öngörülen nüfusun, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde öngörülen nüfusun altında kaldığı, İSKİ İçme Suyu Havza Koruma Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak verilen maksimum nüfusu aşmadığı için aykırılık teşkil etmediği, görülmektedir.

 

Plan Kararları ve Fonksiyon Dağılımı Yönünden İncelendiğinde;

Teklif 1/5000 ölçekli Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı ile Teklif 1/1000 ölçekli Kabakça Mahallesi Uygulama İmar Planı alanındaki konut ve donatı alanlarının dağılım ve bütün fonksiyonlar içerisindeki yüzdesi aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

 

 

FONKSİYON

1/5000 PLAN

1/1000 PLAN

ALAN (ha)

ORAN%

ALAN

(ha)

ORAN%

KENTSEL ALAN KULLANIMI

KONUT

DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK

ALAN (10 KİŞİ/HA)

3.2

0.15

2.79

1.72

GELİŞME KONUT
SEYREK YOĞUNLUK (25 Kİ/HA)

60.6

75.2

2.85

74.11

45.80

MEVCUT KONUT
SEYREK YOĞUNLUK (25 Kİ/HA)

14.6

0.69

GELİŞME KONUT
SEYREK YOĞUNLUK (50 Kİ/HA)

5.4

26.9

0.25

23.36

14.44

MEVCUT KONUT
SEYREK YOĞUNLUK (50 Kİ/HA)

21.5

1.01

MEVCUT KONUT
DÜŞÜK YOĞUNLUK (75 Kİ/HA)

7.4

0.35

6.72

4.15

TOPLAM

112.7

5.30

106.98

66.12

TİCARET

KONUT TİCARET

0.8

0.04

0.73

0.45

KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANI

1.8

0.08

1.81

1.12

TOPLAM

115.3

5.43

109.52

67.69

KENTSEL DONATI VE SOSYAL ALTYAPI

KAMU HİZMET ALANI

0.9

0.04

0.92

0.57

BELEDİYE HİZMET ALANI

1

0.05

0.9

0.56

SOSYAL TESİS

0.4

0.02

0.48

0.30

ÖZEL SOSYAL ALTYAPI ALANI

0.2

0.01

0.3

0.19

KÜLTÜREL TESİS ALANI

0.5

0.02

0.5

0.31

EĞİTİM TESİSİ

1.5

0.07

1.3

0.80

SAĞLIK TESİSİ ALANLARI

0.3

0.01

0.2

0.12

İBADET ALANLARI

0.6

0.03

0.62

0.38

PAZAR ALANI

0.4

0.02

0.43

0.27

ANA İSTASYON (GAR)

2.4

0.11

2.17

1.34

TOPLAM

8.2

0.39

7.82

4.83

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

YEŞİL ALAN

REKREASYON ALANI

0.5

0.02

0.5

0.31

PARK

16.7

0.79

14.69

9.08

MEZARLIK ALANI

3.7

0.17

3.76

2.32

SPOR ALANI

2.1

0.10

1.91

1.18

TOPLAM

23

1.08

20.86

12.89

KENTSEL ALAN VE DONATI ALANI TOPLAMI

146.5

6.90

138.2

85.41

TARIM ALANLARI-MERA ALANLARI- DONATI ALANLARI

TNKA

667.8

31.43

 

 

MERA

4.2

0.20

 

 

 

ORMAN

1272.8

 

 

 

 

TOPLAM

1944.8

 

91.54

 

 

 

YOL ALANI

33.3

 

1.57

23.6

14.59

TOPLAM PLANLAMA ALANI

2124.6

 

100.00

161.8

100.00

 

Plan kararları yönünden incelendiğinde;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde öngörülen arazi kullanıma ilişkin plan kararları ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki arazi kullanıma ilişkin plan kararları ve fonksiyonel dağılımlar karşılaştırıldığında donatı alanlarının toplam planlama alanı içerisinde oranlarının genel olarak uyumlu olduğu, bazı alanlarda ise kısmi fonksiyon değişiklikleri yapıldığı ve yapılan değişiklikler ile ilgili herhangi bir gerekçe raporu hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Aşağıda maddeler halinde verilen alanlarda tespitler yapılmıştır:

 

 • 1 ile işaretlenen alanın, Kabakça Mahallesi 1/5000 Ölçekli NİP teklifinde Park, Kabakça Mahallesi 1/1000 Ölçekli UİP teklifinde ise kısmen yol ve kısmen Emsal=0.14 ve Emsal=0.18 Konut Alanı olarak planlandığı, Park alanının yaklaşık 13.500 m²’sinin Konut Alanı olması sebebiyle donatı azaltıcı nitelik taşıdığı görülmektedir. Söz konusu değişiklik teklifi 1/5000 ölçekli teklif plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.

 

 • 2 ile işaretlenen alanda, teknik çizim hatası ile 7 m’lik yol alanı ile Pasif Yeşil Alan fonksiyonunun çakıştığı görülmektedir.

 

 • 3 ile işaretlenen alanda, Kabakça Mahallesi 1/5000 Ölçekli NİP teklifinde Park olarak gösterilen alanların, fiili durumda yer alan konut yapılarını kapsayan kısmının, Kabakça Mahallesi 1/1000 Ölçekli UİP teklifinde Emsal=0.14 Konut Alanı olarak planlandığı görülmektedir. Söz konusu değişiklik teklifi 1/5000 ölçekli teklif plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu alanlardan 859 no’lu parselin mülkiyetinin Çatalca Belediyesine ait olduğu, 390 no’lu parselin ise özel mülkiyete konu olduğu anlaşılmaktadır.
 • 4 ile işaretlenen alanlarda, Kabakça Mahallesi 1/5000 Ölçekli NİP teklifinde olmayan 15 m’lik yolların planlandığı ancak yol genişliklerinin plan üzerinde gösterilmediği görülmüştür.

 

 • 5 ile işaretlenen çeşitli alanlar, Kabakça Mahallesi 1/5000 Ölçekli NİP teklifinde Konut Alanı fonksiyonuna sahipken, Kabakça Mahallesi 1/1000 Ölçekli UİP teklifinde Park veya Çocuk Bahçesi fonksiyonuna alındığı tespit edilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. Maddesinin 3. Fıkrasında “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” denilmektedir. Buna göre donatı alanı arttırıcı nitelik taşıyan değişiklik 1/5000 ölçekli NİP teklifine göre aykırılık teşkil etmemektedir.

 

 • 6 ile işaretlenen, “Doğal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonuna sahip alanın herhangi bir yoldan mahreç almadığı görülmektedir.

 

 • 7 ile işaretlenen alan, Kabakça Mahallesi 1/5000 Ölçekli NİP teklifinde “Doğal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonuna sahip olup, Kabakça Mahallesi 1/1000 Ölçekli UİP teklifinde planlama alanı sınırına dahil edilmemiştir.

 

 • 8 ile işaretlenen, “Spor Tesis Alanı”nın yer aldığı ve çevre parsellerinin 5 m’lik yoldan cephe aldığı görülmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 6. Fıkrasının (c) bendinde “İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” denilmektedir. Söz konusu parsellerin 5 m’lik yoldan cephe almaları ilgili maddeye aykırılık teşkil etmektedir.

 

 • Teklif Kabakça Mahallesi 1/5000 Ölçekli NİP’da, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği eki Ek-1 Gösterimlerine uygun olarak, ‘Doğal Karakteri Korunacak Alan’ lejandı mevcuttur. Teklif Kabakça Mahallesi 1/1000 Ölçekli UİP’da ise ‘Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak Alan’ olarak isimlendirilmiştir. \"denilerek.

 

İlgi (a) yazı ekindeki; Çatalca ilçesi Kabakça Mahallesini kapsayan alana ilişkin hazırlanarak ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen Kabakça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kabakça Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 18 Kasım 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.