Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çatalca İlçesi, 1/5000 ölçekli Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

18 Kasım 2020

Karar No

1237

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10 /2020  gün ve    sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2007 tarihli ve 2008 sayılı kararı.
 2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2009 tarihli ve 2176 sayılı kararı.
 3. 03.2010 tarihli ve TN:2685438 sayılı dağıtım yazımız.
 4. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2011 tarihli ve 698 sayılı kararı.
 5. 09.2013 tarihli ve TN: 883392 sayılı Başkanlık Katına yazımız.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarihli ve 1798 sayılı kararı.
 7. Hukuk Müşavirliğinin 26.03.2018 tarihli ve 10577621/110-2015/2563-6565 sayılı yazısı.
 8. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 2015/784 Esas 2016/2021 sayılı Kararı.
 9. 04.2018 tarihli ve TN:430956 sayılı Başkanlık Oluru.
 10. 08.2018 tarihli ve TN:917894 sayılı dağıtım yazımız.
 11. İSKİ Genel Müdürlüğünün 19.10.2018 tarihli E.20180511613 sayılı yazısı.
 12. 11.2019 tarihli ve 154619 sayılı yazımız.
 13. İSKİ Genel Müdürlüğünün 31.12.2019 tarihli E.20190583928 sayılı yazısı.

  

İlgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Kabakça Köyü Nazım İmar Planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 25.02.2010 tarihinde onanmış ve ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

25.02.2010 onaylı 1/5000 ölçekli Kabakça Köyü Nazım İmar Planı’na askı süreci içinde yapılan itirazlar değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, “Çatalca İlçesi, Kabakça Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler, köydeki fiili yapılaşma, mevcut kamu binaları ve köyde yaşaması planlanan toplam köy nüfusu dikkate alınarak 1/5000 ölçekli planın revize edilmesi...” şeklindeki ilgi (d) meclis kararı alınmıştır. İlgi (d) Meclis Kararı doğrultusunda plan teklifinde gerekli düzenlemeler yapılarak plan çalışmaları tamamlanmış, Kabakça Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, ilgi (f) meclis kararı ile “Çatalca ilçesi, Kabakça köyü 1/5000  ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup  30 kişi/ha yoğunluk değeri verilen alanlardaki ruhsatlı ve fiili yapılaşmalar dikkate alınarak yoğunluk değerinin 40 kişi/ha olarak düzenlenmesi ve “ 1/5000 ölçekli plan kapsamında kişi başına inşaat miktarı 45 m2’dir” plan notunun 1/5000 ölçekli plan notlarında eklenmesiyle…” şeklinde tadilen kabul edilmiş olup, 13.09.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

İlgi (g) yazı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 13.09.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Çatalca Kabakça Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptali istemiyle idaremiz aleyhine açılan davada, ilgi (h) Mahkeme Kararı ile dava konusu imar planlarının iptaline karar verildiği bildirilmiştir.

İlgi (h) Mahkeme Kararında; “dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu plan tadilatı ile 30 kişi/ha değerinin 40 kişi/ha yoğunluk değerine çıkartılması ve plan notlarına “1/5000 ölçekli plan kapsamında kişi başına inşaat miktarı 45 m2’dir.” plan notunun 1/5000 ölçekli plan notlarına eklenmesine ilişkin dava konusu 13.09.2013 tarih ve 1798 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen Çatalca İlçesi Kabakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının getirdiği yoğunluk artışı ve donatıda ortaya çıkardığı olumsuzluk nedeniyle kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına uygun olmadığı ve dolayısıyla hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı” belirtilmiştir.

İlgi (h) Mahkeme Kararının plan iptal gerekçeleri dikkate alınarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının yeniden hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda alınan ilgi (i) Başkanlık Oluru doğrultusunda yapılacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgi (j) yazımız ile çalışma alanında ilgili kurum ve kuruluşlardan görevi ve sorumlulukları dahilinde kalan tüm konulara ilişkin görüşleri talepleri, projeleri, yatırım kararları, ileriye dönük plan ve programları içerecek şekilde kurum görüşleri talep edilmiştir. İlgi (j) yazımıza cevaben gelen ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri değerlendirilerek, 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır.

Yaklaşık 2125 ha büyüklüğündeki teklif 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı alanı, 23.01.2011 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine göre, uzun mesafeli koruma alanında yer almaktadır.

İlgi (i) Başkanlık Oluru, İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (k) kurum görüşü, İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri, ilgili diğer kurum ve kuruluş görüşleri ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda yaklaşık 2125 ha alanda hazırlanan “1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı” teklifine ilişkin, ilgi (l) yazımız ile İSKİ Genel Müdürlüğünün nihai görüşü talep edilmiştir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (m) cevabi yazısında; “Netice olarak, Çatalca ilçesi, Kabakça Mahallesi 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı tcklifinin yukanda yer alan ilgi (b) Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı hükümlerine göre revize edilmesi, söz konusu alana ilişkin yapılacak uygulamalarda ilgi (d) 1BB Meclis Kararı ile onaylanan imar planına ve yukarıda belirtilen ilgi (b) Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planı Özel Hükümleri ile altyapı ile ilgili hususlara uyulması şartıyla ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir. ” Denilerek.

Müdürlüğümüzce çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Kabakça Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kabakça Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 18 Kasım 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.