Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Tuzla İlçesi, 30.04.2005 onaylı Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan ve Çevresi NİP’nda H:Serbest NİP Değişiklik Teklifi.

Karar Tarihi

18 Kasım 2020

Karar No

1234

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10/2020  gün ve  2020-7798  sayılı yazısında;

“İlgi:

  1. 02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete.
  2. 17/06/2020 tarihli ve 2307 sayılı Başkanlık Oluru.
  3. 05/10/2020 tarihli ve BN:3936 sayılı yazımız.
  4. Tuzla Belediye Başkanlığının 31/08/2020 tarihli ve E.28571 sayılı yazısı.
  5. İmar Müdürlüğünün 07/10/2020 tarihli ve BN:4410 sayılı yazısı.
  6. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 08/10/2020 tarihli ve BN:346 sayılı yazısı.
  7. Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 08/10/2020 tarihli ve BN:2138 sayılı yazısı.
  8. Planlama Müdürlüğünün 08/10/2020 tarihli ve BN:5806 sayılı yazısı.
  9. İSKİ Genel Müdürlüğünün 08/10/2020 tarihli ve E.20200405957 sayılı yazısı.
  10. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 09/10/2020 tarihli ve BN:1326 sayılı yazısı.

 

TEKLİF:  İlgi (a) Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b Maddesinde (14.02.2020-7221/13) planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasında uyulması gereken esaslar ve Geçici 20. Maddesindeki (14.02.2020-7221/13 md) hükümler doğrultusunda, Tuzla ilçe sınırlarındaki meri nazım imar planlarında kat adedi belirlenmeyen ve H:Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlara kat sınırlamasının getirilmesine ilişkin alınan ilgi (b) Başkanlık Oluru eki listede yer alan Tuzla ilçesi dahilindeki H:Serbest bulunduğu tespit edilen 30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan ve Çevresi Nazım İmar Planına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifimizdir.

 

MERİ İMAR PLANLARI: Teklife konu plan, 30.04.2005-17.03.2011 tasdik tarihli Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan ve Çevresi Nazım İmar Planı olup söz konusu Plana ait plan notlarında;

 

Söz konusu plan notları;

“2.9. Aydınlı, İçmeler, Mimarsinan ve Şifa Mahallelerinde yapılanma değerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2.9.1. Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri

PARSEL ALANI            EMSAL

500 m2’ye kadar            1.50

5001-999 m2                  1.60

1000-4999 m2                1.75

İçmeler Mahallesi

PARSEL ALANI                                                                                        1.75

2.9.2. Kat Yüksekliği;

Parsel bazında MaxH= 12.50 metre (4 kat)

2.9.3. Ada bazında belirlenecek ön-arka-yan istikametler doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Korunabilir yapıların istikameti hakim istikamet olarak kabul edilir.

2.9.4. Yapı nizamı ayrık nizam olup istenildiği takdirde bitişik, ikiz ya da sıralı uygulama yapılabilir.

2.9.5. Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.

 

17.03.2011 tasdik tarihli değişiklik ile “Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler ve Mimarsinan Mahallelerinde Uygulama İmar Planı İçerisinde kalan 1000 m2 ve üzerindeki imar parsellerinde, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Hmax:Serbest, E:1.75 olup Şifa Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamı dışında olduğundan Hmax:Serbest, E:1.75’tir.” plan notu eklenmiştir.

            MEVCUT DURUM: Başkanlığımız veri tabanında yapılan incelemede mevcut yapıların kat yüksekliklerine ilişkin yüzdelik dağılımlar aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

 

MEVCUT KAT YÜKSEKLİĞİ

ORTALAMA MEVCUT YAPI ADEDİ

YÜZDE (%)

    1_6

       9544

    97.84

    7_10

       122

    1.25

   11_15

       78

    0.79

   16-19

       10

    0.10

 

30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli plan, E-5 Karayolu kuzeyini ve askeri alanı kapsamaktadır. Plan onayı sonrasında plan alanı genelinde yapılaşmanın tamamlandığı görülmektedir. Alanda çarşı, yönetim, dini tesis, okul, park, spor vb. alanlar bulunmakta olup, mevcut binaların 6 kata kadar yoğunlaştığı, büyük çoğunluğunun 6 katlı olduğu görülmektedir.

 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (c) yazımız ile söz konusu alana ilişkin plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere ilgili kurumlardan talep, proje ve yatırımları hakkında görüşlerinin iletilmesi istenilmiştir.

 

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (d) yazısı ile tarafımıza iletilen görüş neticesinde bahsedilen plana ek olarak plan tadilatlarında da H:Serbest ifadesi yer aldığı belirtilmiş olup, “H:Serbest” ifadesi yer alan plan notlarının “Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planlarındaki limitleri aşmamak koşulu ile Hmax: 36.50” olarak tadil edilmesi talep edilmiştir.

 

            DEĞERLENDİRME:

Müdürlüğümüzce ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda, Tuzla ilçesi genelinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde, mevcut yapılaşma yükseklik kriterleri de dikkate alınarak çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu, üst plan kararları ile tutarlı olacak şekilde, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak ve çevre planlar da gözetilerek, bütüncül planlama anlayışı ile değerlendirilmiştir.

 

Bu düzenleme kapsamında 30.04.2005-17.03.2011 tasdik tarihli Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan ve Çevresi Nazım İmar Planında;

 

Plan notlarında yer alan “Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler ve Mimarsinan Mahallelerinde Uygulama İmar Planı İçerisinde kalan 1000 m2 ve üzerindeki imar parsellerinde, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Hmax:Serbest, E:1.75 olup Şifa Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamı dışında olduğundan Hmax:Serbest, E:1.75’tir.” ifadesi iptal edilerek

 

 “Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları hariç planda yüksekliği belirlenmemiş alanlarda Yençok:12 Kattır. Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Mimarsinan ve Şifa Mahallelerinde parsel bazında uygulama yapılması durumunda yüksekliği MaxH:12.50 m. (4 Kat), 1000 m2 ve üzerindeki imar parsellerinde, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Yençok: 8 Kat E:1.75’tir.” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve

 “Yapı ruhsatları ve iskanları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmiştir. ” Denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan ve Çevresi Nazım İmar Planına ilişkin Plan Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve ekinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, 30.04.2005-17.03.2011 onanlı Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan ve Çevresi Nazım İmar Planı plan notlarında H:serbeste ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup, 30.04.2005-17.03.2011 onanlı plan notu değişikliğine ilişkin hazırlanan teklif plan notu “….parsel bazında uygulama yapılması durumunda yüksekliği MaxH:12.50 m. (4 kat)” ifadesinin kaldırılarak ve plan notu “Yençok: 8 kat” ifadesinin “Yençok: 12 Kat (42m.)” olarak düzenlenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık ­– Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 18 Kasım 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.