Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Maltepe İlçe sınırları içinde H:serbest alanlarında kat adedi belirlenmesine ilişkin UİP değişiklik teklifi

Karar Tarihi

18 Kasım 2020

Karar No

1228

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10/202020 gün ve 2020/8026 sayılı yazısında;

 

            “İlgi:

 1. a) Maltepe Belediye Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarihli ve E-79537001-045-1276377 sayılı yazısı ve ekleri.
 2. b) Maltepe Belediye Meclisi’nin 08.07.2020 tarihli ve 54 sayılı kararı.
 3. c) 08.01.2016 tarihli ve TN:29082 sayılı Başkanlık Oluru.
 4. d) Maltepe Belediye Başkanlığı'nın 21.02.2020 tarihli ve E.1191460 sayılı yazısı.
 5. e) 25.06.2020 tarihli ve BN:2480 sayılı Müdürlük görüş yazımız.
 6. g) 17.06.2020 gün ve BN:2307 sayılı Başkanlık Oluru ve eki.

TALEP: İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b Maddesinde (14.02.2020-7221/13) planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasında uyulması gereken esaslar ve Geçici 20. Maddesindeki (14.02.2020-7221/13 md) hükümler doğrultusunda, Maltepe ilçe sınırlarındaki meri uygulama imar planlarında kat yüksekliği belirlenmeyen ve H:Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlara (kamu ve özel donatı alanları dâhil) kat sınırlamasının getirilmesine ilişkin, Maltepe E-5 Kuzeyi UİP, Maltepe E-5 Güneyi UİP ve Büyükbakkalköy Mah. UİP 1/1.000 ölçekli UİP plan değişiklikleri tekliflerine ilişkin ilgi (b) Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu Meclis Kararı ve işlem dosyasının, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği incelenip değerlendirilmek üzere gereği talep edilmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT: 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu”nun 6. Maddesinde;

“…3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin …(ç) bendi ile (ğ) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

… İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez…

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir…” ve 13. Maddesi ile 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.”

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) Maltepe Belediye Meclis Kararında;

“Maltepe ilçe sınırları içinde H:Serbest alanlarda kat sınırı belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 09 nolu raporunun aynen kabulüne…” oyçokluğu ile karar verildiği belirtilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı ve ekleri ile plan değişikliklerine ilişkin herhangi bir kurum görüşü iletilmemiştir.

Bununla birlikte, ilgi (d) Maltepe Belediye Başkanlığı yazısı ile 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda meri 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı; Maltepe ilçesi Uygulama İmar Planlarında değişiklik yapılarak söz konusu kanun gereği kat yüksekliklerinin belirlenmesi hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir

İlgi (e) yazımız ile; ilgi (f) Başkanlık Oluru ile kanun değişikliği kapsamında nazım imar planı değişikliği çalışmalarına başlandığı, 3194 sayılı İmar Kanunun 5. Maddesindeki nazım imar planı tanımından hareketle yapı adalarının yoğunluk ve düzenine ilişkin plan kararlarının 1/1.000 ölçekli imar planlarında belirlenmesi gerektiği, 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında ise genel kullanım kararlarının, nüfus yoğunluklarının belirlenmesi gerektiği ifade edilerek, uygulama imar planlarında bulunan H:Serbest yapılaşma hükümlerine yönelik yapı yüksekliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülecek imar plan değişikliklerinin tarafımızla eşgüdüm halinde hazırlanarak iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

MERİ NAZIM İMAR PLANLARI: Teklif 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Değişikliği, 16.04.2005 onaylı 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı içerisinde,

Teklif 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı Değişikliği, 16.04.2005 onaylı 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı, içerisinde kalmaktadır.

Teklif 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliğinde düzenlemeye konu alan ise 15.02.2008 onaylı 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kalmaktadır.

MERİ UYGULAMA İMAR PLANLARI: Plan değişikliğine konu 15.02.2008 onaylı Maltepe E-5 Kuzeyi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda yapılaşma şartlarında, konut alanlarında parsel bazlı uygulamalarda;

Kat adedi belirtilmeden, Taks: 0.20-0.40/ 1.25, 5/A- /4 olup, toplu parsel uygulamalarında ise;

“ B.5.3 Toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan:

-En az 10 adet parselin tevhidinden sonra oluşacak parselde, veya;

-Minimum net parsel büyüklüğü 5000 m2 olan parsellerde, veya;

-3000 m2’den az olmamak şartı ile bir adet yapı adası oluşması halinde:

                        Emsalli yerlerde mevcut emsal değerine E = 0.50 ilave yapılacaktır. Kat adedi belirlenmiş bölgede 1 kat ilave edilecektir.”

               MİP (Mevzi imar planı) alanlarında; “B.6.1.2 Konut alanında E:1,40 max H: Serbesttir…“.

               (T)Ticaret alanlarında; “B.8.1.5 Bu alanlarda TAKS: 0.25 – 0.60;  net parsel üzerinden hesaplamak üzere; Emsal=1.75 olup, H(Yükseklik)=serbesttir.”

  Ticaret+Konut alanlarında; “…Taks:0.20-0.40 , Kaks:1.25…” hükümleri getirilmiştir.

Maltepe E-5 Güneyi 1/1.000 ölçekli UİP Değişikliği, 26.02.2007 onaylı Maltepe E-5 Güneyi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerine,

Büyükbakkalköy Mahallesi UİP Değişikliği, 17.01.2012 onaylı 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi UİP üzerine hazırlanmıştır.

TEKLİF 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ: İlgi (b) Maltepe Belediye Meclis Kararı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda; Yençok değeri serbest olarak belirlenen veya kat adedi sınırlandırılmayan Maltepe ilçesi sınırları içerisindeki 1/1.000 ölçekli planlardan;

E-5 Kuzeyi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarına;

“-Planda kat sayısı belirlenmeyen veya H Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlarda, kamu ve özel bütün donatı alanları dahil (eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesis alanları ile belediye hizmet, kentsel hizmet ve idari tesis alanlarında). Yençok: 15 kat olarak uygulama yapılır.

-Yapı ruhsatları ve iskanları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.”,

Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan notlarına:

“-Planda kat sayısı belirlenmeyen veya H. Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlarda, kamu ve özel bütün donatı alanları dahil (eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesis alanları ile belediye hizmet, kentsel hizmet ve idari tesis alanlarında), Yençok: 3 kat olarak uygulama yapılır.

-Yapı ruhsatları ve iskanları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.”,

E-5 Güneyi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarına;

-Planda, kat sayısı belirlenmeyen veya H.Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlarda;

 • Bağdat Caddesi ile sahil arasında Yençok: 10 kat,
 • E-5 Karayolu ile Bağdat Caddesi arası Yençok: 15 kat,
 • 'T rumuzlu ticaret alanlarında Yençok: 20 kat olarak uygulama yapılır.
 • Kamu ve özel bütün donatı alanlarında (eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesis alanları ile belediye hizmet, kentsel hizmet ve idari tesis alanlarında) hu planla belirlenen Yençok değerleri aşılamaz.
 • Yapı ruhsatları ve iskanları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar. ” şeklindeki plan notları eklenmiştir.

 

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız veri tabanında yapılan incelemede, teklif uygulama imar planı teklifleri ile 3-10-15 ve 20 kat olarak kat kısıtlaması önerilen bölgelerdeki mevcut yapıların kat yüksekliklerine ilişkin yüzdelik dağılımlar aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

 

ÖNERİ KAT YÜKSEKLİĞİ

MEVCUT KAT YÜKSEKLİĞİ

ORTALAMA MEVCUT YAPI ADETİ

YÜZDE (%)

Bağdat Caddesi İle Sahil Arası (10)

1_8

744

85.71

9_10

88

10.14

11_15

28

3.23

16_20

7

0.81

21_26

1

0.12

T_Rumuzlu (20)

1_10

86

83.50

11_15

2

1.94

16_20

3

2.91

21_38

12

11.65

E5 Karayolu İle Bağdat Caddesi Arası (15)

1_10

37773

99.69

11_15

95

0.25

16_20

19

0.05

21_27

5

0.01

E5 Kuzeyi (15)

1_10

2253

96.24

11_15

67

2.86

16_20

19

0.81

21_27

2

0.09

E5 Kuzeyi (Başıbüyük Mahallesi Toplu Konut Alanı ) (15)

1_10

88

68.22

11_15

20

15.50

16_20

10

7.75

21_38

11

8.53

Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı (3)

1_2

18

85.71

3_8

3

14.29

 

DEĞERLENDİRME:

Ayrıcalıklı bir coğrafi konuma sahip bir dünya metropolü olan İstanbul; doğal güzellikleri, tarihi/arkeolojik mirası ve sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehir olmasının yanı sıra; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalar gibi kentin silüetini ve peyzaj değerlerini oluşturan çeşitli görsel zenginliklere ve bakı alanlarına sahiptir.

Bununla birlikte kentsel mekanda sürekli değişen gelişme eğilimleri baz alındığında siluetinin olumsuz etkilenmesine yönelik uygulamaların varlığı ortaya çıkmıştır. Tüm bu etkenler vasıtası ile İstanbul genelinde yapı yüksekliği sınırlaması getirilmeyen alanlarda;

 • Çevre yapılanma şartlarına uygun olmayan düzensiz yapılar ortaya çıkmasına,
 • İstanbul’un kendine özgü hissedilir topografya ve doğal eşikleri yansıtmayan yapılaşma düzeninin oluşmasına,
 • Yüksek yapılaşmaların yoğunlaşması ile sosyal yapı bakımından komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine,
 • Düzensiz gelişen yapılaşma ile birlikte fiziki altyapı ve mikro klima bakımından olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.

Nitekim İstanbul’un mekânsal anlamda geleceğe yönelik ana kararlarını belirleyerek uygulamaya esas olan imar planlarını yönlendiren 15.06.2009 onaylı İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda; kentin bünyesinde sağlıklı yapılaşmayı ve işlevsel bütünleşmeyi öngören ilkelerin esas alınması, dolayısıyla; kentin sağlıklı yapılaşmasına, ekolojik çevresi ile sürdürülebilir ilişkiler kurmasına ve vizyonuna ilişkin gereklerine yanıt verebilecek en uygun kentsel gelişme modelinin saptanması stratejik önem taşımaktadır.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; şehrin siluetini bozabilecek yapıların oluşmasına sebebiyet verecek maksimum yükseklik değeri verilmemiş veya maksimum yükseklik değeri serbest tutulmuş bölge planlarında düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıktığından Müdürlüğümüzce ilgi (c) Başkanlık Oluru alınarak konu ile ilgili olarak etaplar halinde plan çalışması yapılmasına başlanmış olup öncelikle Anadolu Yakası 1/5000 ölçekli mer-i nazım imar planlarına işlenmek üzere, yapı yüksekliğinin tanımlanmasına ilişkin değişiklik teklifi hazırlanmıştır.

Söz konusu çalışmada İstanbul ili, Anadolu yakası genelinde meri imar planlarındaki emsal ve yükseklik değerleri, çevre yapılanma koşulları ve mevcut yapıların kat yükseklikleri açısından analiz edilerek maksimum yükseklik değeri verilmemiş veya maksimum yükseklik değeri serbest tutulmuş bölge planlarında üst plan kararları ve politikaları ile tutarlı düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu çalışma kapsamında, teklif plan değişikliklerini içerisine alan 24.06.2006 tasdik tarihli İstanbul İli, Maltepe İlçesi Başıbüyük Mahallesi Toplu Konut Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği için maksimum kat yüksekliği 20 kat olarak belirlenmiştir.

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 3 adet uygulama imar planı değişikliği teklifinin kapsadığı yaklaşık 530 ha büyüklüğündeki alanın %14’u 20 kat ve %72’si 15 kat olarak planlandığı görülmektedir.

 

ÖNERİ KAT YÜKSEKLİĞİ

ALAN

%

Bağdat Caddesi ile sahil arası (10)

53.44

10.08

T_RUMUZLU (20)

24.28

4.58

E5 Karayolu ile Bağdat Caddesi arası (15)

199.84

37.71

E5 KUZEYİ (15)

181.15

34.18

Başıbüyük Mahallesi Toplu Konut Alanı ) (15)

51.82

9.78

Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı (3)

19.48

3.67

 

Yukarıda “Mevcut Durum” başlığı altındaki tabloda da görüldüğü gibi;

- Teklif uygulama imar planı değişiklikleri ile 15 kat önerilen alandaki E-5 in güney ve kuzeyinde yer alan (E5 Karayolu ile Bağdat Caddesi arası ve E5 Kuzeyi Başıbüyük Toplu Konut Alanı hariç)  mevcut yapıların %97’si (1-10 kat) ve Bağdat Caddesi ve sahil arasındaki yapıların %85 i (1-8 kat) arasında  bulunmaktadır. 26.02.2007 onaylı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, 15.02.2008 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı’nda konut ve konut+ticaret alanlarında en yüksek verilen emsal değeri 1.75 olup plan notlarında yapı adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5000 m²’den büyük imar parselinde emsal değeri 0.50 artırılarak uygulama yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 5.Maddesinin 8. Bendinde “…ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz.” denilmektedir.

- Teklif uygulama imar planı değişiklikleri ile 10 kat önerilen alandaki mevcut yapıların %85’i 1-8 kat aralığında ve %13’ü 9-15 kat aralığında olduğu görülmektedir.

- Teklif uygulama imar planı değişiklikleri ile 3 kat önerilen alandaki mevcut yapıların %85’i 1-2 kat aralığında bulunduğundan 3 kat aralığında olduğu görülmektedir.

SONUÇ

İlgi (c) Başkanlık Oluru doğrultusunda Müdürlüğümüzce yürütülen İstanbul Genelinde Yapı Yüksekliği Sınırı Getirilmesine İlişkin Plan Değişikliği çalışması, tarafımıza iletilen görüşler ve Maltepe ilçesi genelinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde, mevcut yapılaşma yükseklik kriterleri de dikkate alınarak çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu, üst plan kararları ile tutarlı olacak şekilde, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak ve çevre planlar da gözetilerek, bütüncül planlama anlayışı ile değerlendirilmiştir.

 1. Maltepe E-5 Güneyi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde Bağdat Caddesi ile sahil arasında yer alan ve teklif uygulama imar planı ile kat sınırlaması 10 kat olarak getirilen öneri,
 2. Maltepe E-5 Güneyi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde E-5 Karayolu ile Bağdat Caddesi arası yer alan ve teklif uygulama imar planı ile kat sınırlaması 15 kat olarak getirilen öneri,
 3. Maltepe E-5 Güneyi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde 'T’ rumuzlu ticaret alanlarında yer alan ve teklif uygulama imar planı ile kat sınırlaması 20 kat olarak getirilen öneri,
 4. Teklif Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde yer alan ve teklif uygulama imar planı ile kat sınırlaması 3 kat olarak planlandığı bölgelerde en fazla kat yüksekliğinin 3 kat olarak getirilen öneri uygun olarak değerlendirilmektedir.
 5. Maltepe E-5 Kuzeyi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde E-5 Karayolu kuzeyinde Başıbüyük Mahallesi Toplu Konut Alanı dışında yer alan  ve teklif uygulama imar planı ile kat sınırlaması 15 kat önerilen alanın 12 kat olarak belirlenmesi ,
 6. Teklif Maltepe E-5 Kuzeyi 1/1. Kat 000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Başıbüyük Mahallesi Toplu Konut Alanı kısmının ayrı bir bölge olarak değerlendirilmesi ve teklif uygulama imar planlarında 15 kat olarak getirilen önerinin 20 kat olarak belirlenmesi uygun olarak değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen Teklif-34973469 Plan İşlem Numaralı (PİN) 17.01.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Planı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Teklif-34564015 PİN Numaralı 04.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Planı Uygulama İmar Planı ve Teklif-34885496 PİN Numaralı 17.01.2012 onaylı Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, sınırları içinde kat yüksekliği belirlenmeyen ve H:Serbest yapılanma şartlarına sahip alanlarda kat adedi belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, E-5 Kuzeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına ve Büyükbakkalköy Mahallesi, Uygulama İmar Planı plan notlarına ilişkin düzenlemelerin kabulü, E-5 Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına ilişkin “T” rumuzlu ticaret alanlarında teklif “20 kat” önerilen alanın “15 kat” olarak düzenlenmesi diğer hususlarda ilçesinden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”                      

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 18 Kasım 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.