Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çekmeköy İlçesi 3328 parsel ve 118 ada 4 parsel.

Karar Tarihi

18 Kasım 2020

Karar No

1208

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10/2020 gün ve 2020/7365 sayılı yazısında;

 

“İlgi:

 1. Çekmeköy Belediye Başkanlığının 17.08.2020 tarihli ve 301.05-702/9008 sayılı yazısı ve ekleri.
 2. Planlama Müdürlüğünün 12.10.2009 tarihli ve 2009/12779-14163-14031 sayılı yazısı.
 3. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarihli ve 1983 sayılı kararı.
 4. İstanbul 9.İdare Mahkemesinin 2014/2131 Esas, 2016/1168 sayılı kararı.
 5. Çekmeköy Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarihli ve 2017/20 sayılı kararı.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarihli ve 798 sayılı kararı.
 7. Çekmeköy Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli ve 2018/11 sayılı kararı.
 8. Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2018 tarihli ve 1295 sayılı kararı.
 9. Çekmeköy Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarihli ve 2018/171 sayılı kararı.
 10. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarihli ve 481 sayılı kararı.
 11. Çekmeköy Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarihli ve 25 sayılı kararı.

 

      TALEP:

      İlgi (a) yazı ile, 3328 parsel ve 118 ada, 4 parsele ilişkin 08.11.2019 onaylı uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde ilgililerince yapılan itiraza ilişkin tadilen uygun görülen ilgi (k) İlçe Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi talep edilmektedir.

 

      PLAN ONAMA SÜRECİ:

      5216 sayılı yasa öncesi 2002 tasdik tarihli Havza Yönetmelik Esasları ve Kararlarına göre Çekmeköy İlk Kademe Belediyesince hazırlanan ve İlçe Belediye Meclisinin, 12.02.2004 günlü kararı ile uygun bulunan “1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı” Mülga 2002 tasdik tarihli yönetmeliğin iptal edilip, yeni yönetmeliğin 16.07.2009 tarih ve 14 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı ile kabul edildiği ve bu doğrultuda yeni yönetmeliğin getirmiş olduğu hükümler doğrultusunda 12.02.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan ve plan hükümlerinde de değişiklik yapılması gereği doğduğundan ilgi (b) yazı ile 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 23.10.2009 tarihinde onanmış,  22.12.2009 – 22.01.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 22.08.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy İlave Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul 9. İdare Mahkemesinin ilgi (d) kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle plansız kalan bölgede Çekmeköy Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve ilgi (e) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı teklifi yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (f) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 12.05.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış, 14.07.2017-14.08.2017 tarihleri arasında Çekmeköy Belediye Başkanlığınca 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

12.05.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı’na yasal askı süresi içerisinde yapılan 22.08.2010 tasdik tarihli uygulama imar planında parsellere güneyden yol bağlantısını oluşturan imar yolu güzergahında fiilen kullanım yapıldığı belirtilerek, meri planla belirlenen imar yolunun eski plandaki şekline dönüştürülmesi, 3328 parsel ve 118 ada, 4 parsellerin malikinin aynı olduğu, uygulama aşamasında bu parsellerin tevhiden birleştirileceği belirtilerek, parsellere mahreç oluşturacak şekilde düzenlenen yol ve otopark cebinin eski plandaki haline döndürülmesi, itiraza konu parseller civarında yer aldığı belirtilen tanımsız alanların orman dışı olduğu ve eski planda ağaçlandırılacak alan statüsünde yer aldığı, eski plandaki şekli ile “Ağaçlandırılacak Alan” kullanım kararına alınmasına yönelik itiraz ilgi (g) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülmüş, ilgi (h) Meclis Kararı ile “Orman görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi” şeklinde karara bağlanmış, bu doğrultuda görüşüne başvurulan Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nün 24.10.2018 tarih ve E.2240171 sayılı yazısı ile “plan tadilatında ‘Orman’ yazılması kaydıyla plan tadilatının yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmadığı” şeklinde görüş verilmiş söz konusu görüş doğrultusunda alınan ilgi (i) İlçe Meclis Kararı değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, ilgi (j) Meclis Kararı ile “3328 parsel ve 118 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli itiraz incelenmiş olup, yol düzenlemesinin kabulü, meri plandaki otopark alanının korunması” şeklinde tadilen uygun görülerek 08.11.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış, 28.11.2019- 28.12.2019 tarihleri arasında Çekmeköy Belediye Başkanlığınca 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 08.11.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 3328 parsel ile 118 ada 4 parsele yönelik yol düzenlemesine ilişkin itirazen değişiklikte Orman Alanı içerisinden geçen 10.00 metrelik yol kuzeybatıya doğru kaydırılmış, 118 ada 4 parselde yer alan otopark alanı meri uygulama imar planına göre düzenlenmiştir.

 

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız sisteminde yer alan 2018 yılı uydu fotoğrafları üzerinde yapılan incelemede; 3328 parselde bir adet ve 118 ada 4 parselde iki adet yapı bulunduğu tespit edilmiştir.

 

MÜLKİYET DURUMU:

Coğrafi Bilgi Sistemi (GİS) kayıtlarına göre 3328 parsel ve 118 ada, 4 parsel (2B) Şahıs mülkiyetinde kalmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız (GİS) kayıtlarında 3328 parselin 20.02.2015 tarihinde satış yolu ile temin edildiği, 118 ada 4 parselin 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında satış işlemi gerçekleştiği ve 08.05.2018 yevmiye tarihli olduğu görülmektedir.

 

PLANLARDAKİ DURUMU:

3328 parsel; 23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Plan Değişikliğinde kalan kısmı 70 ki/ha yoğunluklu “Konut Alanı”nda, 28.09.2015 onanlı Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy ve Beykoz İlçeleri TEM Bağlantısı Nazım İmar Planı’nda kalan kısmı “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı”nda kalmakta iken 18.10.2016 onanlı 1/5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy ve Beykoz İlçeleri Tem Bağlantısı Nazım İmar Planı İtirazında parselin bir kısmı Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı sınırlarından çıkartılarak “Kamulaştırma Sınırından Geri Çekilen Alan” şeklinde lejant oluşturulmuş, Kamulaştırma Sınırından Geri Çekilen Alanda 23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Plan Değişikliği karar hükümleri geçerli olmuştur.

118 ada, 4 parselin 23.10.2009 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Plan Değişikliğinde 70 ki/ha yoğunluklu “Konut Alanı”nda kalmaktadır.

3328 parsel 12.05.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı’nda çoğunlukla C rumuzlu E:0.25 Yençok:2 kat yapılaşma koşullu “Konut Alanı”,  küçük bir kısmı da “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı” lejantında kalmakta iken söz konusu parselin “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı”nda kalan kısmı 24.11.2017 tasdik tarihli Çekmeköy Uygulama İmar Planı İtirazı kapsamında C rumuzlu E:0.25 Yençok:2 kat yapılaşma koşullu “Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

118 ada 4 parsel; 12.05.2017 onanlı 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı’nda çoğunlukla C rumuzlu E:0.25 Yençok:2 kat yapılaşma koşullu “Konut Alanı”,  kısmen de “ Açık Otopark Alanı” lejantında kalmaktadır.

 

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (k) İlçe Meclis Kararı’nda; “12.05.2017 tt.’li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planı’na bağlı 08.11.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İtirazen Uygulama İmar Planı Değişikliğine gerçekleştirilen itiraz kapsamında belirtildiği üzere itiraza konu alanda mer’i planda belirlenen büyüklükte bir ‘Otopark Alanı’na ihtiyaç olmadığı, ‘Otopark Alanı’nın 3328 parsele mahreç sağlanması maksadıyla düzenlendiği, ancak parsellerin aynı şahıslara ait olması nedeniyle tevhiden imara konu edileceği, bu nedenle mahreç sağlanmasına da gerek bulunmadığı, ‘Otopark Alanı’nın yeniden düzenlenmesi ile müktesep hakların korunacağı anlaşıldığından, itirazen plan değişikliği teklifi bilgi paftasındaki şekliyle Komisyonca da tadilen uygun görüldüğü” denilerek Oyçokluğu ile kabulünün kararlaştırıldığı görülmüştür.

 

DEĞERLENDİRME:

İlgi (k) İlçe Meclis Kararı ile 3328 parsel ve118 ada 4 parseli etkileyen Otopark Alanının yaklaşık 1385 m2 lik kısmının C rumuzlu E:0.25 Yençok:2 kat yapılaşma koşullu “Konut Alanı”na alındığı düzenlemenin ilgi (j) Meclis Kararı ile reddedilen düzenleme ile benzer olduğu görülmektedir. Söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilememekle birlikte Otopark Alanının bir kısmının Konut Alanı olarak düzenlenmesi plan bütünlüğü içerisinde teknik donatı alanını azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı olduğundan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır. ” denilerek. İlgi (a) yazı ve ekleri ile ilgi (k) İlçe Meclis Kararı yazımız ekinde olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 3328 parsel ve 118 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, “Teklif plan ile Otopark Alanı’ndan Konut Alanı’na alınan kısım emsal hesabına dahil edilemez” plan notunun ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 18 Kasım 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.