Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları KANİP Plan Notu değişikliği

Karar Tarihi

18 Kasım 2020

Karar No

1199

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10/2020 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:

  1. İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.10.2019 tarihli, E.817523 sayılı ve 08.08.2019 tarihli, E.664188 yazısı ve ekleri,
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2018 tarihli ve 162 sayılı kararı ve ekleri,
  3. 05.2018 tarihli ve TN:645468 sayılı dağıtımlı yazımız,
  4. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarihli ve E.541079 sayılı yazısı ve eki 26.06.2018 gün ve 2715 sayılı Kurul Kararı,
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2018 tarihli ve 1656 sayılı kararı ve ekleri,
  6. İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.10.2018 tarihli ve E.837544 sayılı yazısı ve eki 03.10.2018 tarihli ve 6447 sayılı Kurul Kararı.
  7. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarihli ve 2012 sayılı kararı,
  8. 12.2018 tarihli ve TN:1502496 sayılı yazımız.
  9. İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2020 tarihli, E.422997 sayılı yazısı ve eki.

İlgi (a) yazı ile; Fatih ilçesi (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan notları değişikliğine dair alınan İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.08.2019 tarihli ve 4168 sayılı kararı eki paftalar ve plan raporu, ilgi (i) yazı ile kurul kararının düzeltilmesine yönelik alınan 12.03.2020 tarihli ve 4613 sayılı kurul kararı Başkanlığımızca değerlendirilmek ve karar alınmak üzere tarafımıza gönderilmiştir.

21.06.2017 onaylı 1/1000ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile plan notlarında yapılan düzenlemeler nedeniyle 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notlarının bazı maddelerinde aykırılık ortaya çıkmıştır. 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 21.06.2017 onaylı 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notları değişikliği arasındaki aykırılıkların giderilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ilgi (b) meclis kararı ile uygun görülmüş ve söz konusu plan değişikliği ilgi (c) yazı ile İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları KVK Bölge Kuruluna, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları KVK Bölge Kuruluna ve İstanbul IV Numaralı KVK Bölge Kuruluna iletilmiştir.

Söz konusu plan notları değişikliği İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (d) yazı ve eki kurul kararı ile; “İstanbul İli, Fatih İlçesi, Meri Tarihi Yarımada 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları değişikliğinin uygun olduğuna karar verildi.” denilerek uygun bulunmuş ve ilgi (e) Meclis Kararı ile de aynen uygun bulunmuş olup, 21.11.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Yine bu kapsamda; İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (f) yazı ve eki Kurul Kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve “…İlgili Plan uygulama hükmü düzeltmelerinin, Meri 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na işlenerek, Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” denilerek karar alınmış olup, bahsi geçen karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne karar alınmak üzere iletilmiş ve ilgi (g) meclis kararı ile aynen uygun bulunmuş olup, 17.12.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

İlgi (c) ve ilgi (h) yazılarımızla İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notları değişikliği teklifinin (I-2, I-5, I-13, I-14, I-16, I-19, I-22, I-23, II-2, II-3, II-5, III-A, III-B-2, III-B-4, III-B-8, III-B-9, III-C-2, III-C-4, III-D-2, III-E-4, III-E-8, III-E-10, III-E-11, III-E-12, III-F-6, III-F-8, III-F-10, III-F-12, III-F-13, III-F-17, III-F-20, V-6, V-7, V-ll, V-13)  sayılı plan notlarına ait düzenlemeler (a) yazı eki kurul kararı ile düzeltmelerle uygun bulunarak tarafımıza iletilmiştir. Ancak söz konusu ilgi (a) yazı eki kurul kararında maddi hata yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ilgi (a) yazı eki 01.08.2019 tarihli ve 4168 sayılı Kurul Kararının düzeltilmesine ilişkin ilgi (i) yazı eki İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.03.2020 tarihli ve 4613 sayılı kararında; “Kurulumuzun 01.08.2019 tarih 4168 sayılı kararının 3. paragrafında yer alan ifadesinin III-B-2 ve III-B-9 madde numaralarının çıkarılarak  “…İletilen teklife ilişkin I-2, I-5, I-13, I-14, I-16, I-19, I-22, I-23, II-2, II-3, II-5, III-A, III-B-4, III-B-8, III-C-2, III-C-4, III-D-2, III-E-4, III-E-8, III-E-10, III-E-11, III-E-12, III-F-6, III-F-8, III-F-10, III-F-12, III-F-13, III-F-17, III-F-20, V-6, V-7, V-11, V-13 maddelerine ilişkin teklifin görev ve yetki alanı dışında alanlara ilişkin olması nedeniyle değerlendirilemeyeceğine…” şeklinde düzenlenmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.” denilmektedir.

İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.08.2019 tarihli ve 4168 sayılı kararına göre;

30.12.2011 onaylı Fatih İlçesi Tarihi Yarımadaya Ait (Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği Teklifinde yer alan II-5 sayılı Yenileme Alanları başlıklı maddenin II-5-1. bendinde “…yapılacak her tür ve ölçekteki projeler ve uygulamalar (yenileme ada avan, ifraz/tevhit, jeoradar, altyapı, üstyapı, büyük ölçekli kamu yatırımları, arkeolojik sondaj ve kazı vb…) …” ifadesi eklenmiştir. Yine II-5-1. bendinde “…onaylanacak…” ifadesi iptal edilerek “alınacak karar sonrası” şeklinde düzeltilmiştir.

İletilen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği teklifinin III-B-2 ve III-B-9 maddeleri iptal edilmiştir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı eki Kurul Kararı ve ekleri ile ilgi (i) yazı eki Kurul Kararı yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Tarihi Yarımada 1. Arkeolojik  Kentsel Tarihi Sit Alanları’na ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı notu değişikliği incelenmiş olup, kurul görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

  Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme – Kültür ve Sanat Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 18 Kasım 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.