Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi

18 Kasım 2020

Karar No

1198

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 20/05/2020 gün ve sayılı yazısında;

\"İlgi:

  1. Çatalca Belediye Meclisi’nin 07.12.2018 tarihli ve 65 sayılı Kararı
  2. Çatalca Belediye Başkanlığının 13.03.2019 tarihli ve E.59410 sayılı yazısı
  3. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 09.12.2019 tarihli ve TN:1379338 sayılı yazımız.
  4. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarih ve 93 sayılı kararı

18.05.2018 onaylı Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin alınan ilgi (a) İlçe Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği teklifi ilgi(b) yazı ile tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu teklif değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (d) Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunmuştur.

İlgi (d) Meclis Kararında yapılan incelemede 18.05.2018 onaylı Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına, plan sınırı dışında bırakılması sebebiyle itiraz edilen 2559 parselin Uygulama İmar Plan sınırlarına dâhil edilerek “Kırsal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonuna alınmasına yönelik teklifin uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

“Kırsal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonuna yönelik olarak 19.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planında; “5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu'nda yer alan geçici madde ve maddeler ile tarım dışı kullanıma açılmış bu alanlarda; çevresindeki tarımsal bütünlüğü bozmayacak şekilde bağ, bahçe evi ve müştemilatlardan başka yapı yapılamaz. Bu yapılarda maksimum yükseklik h:6.50 m’yi maksimum yoğunluk 10 ki/ha geçemez. Bu alanlarda minimum ifraz şartı 5000 m2’dir. Bağımsız yapı alanı 250 m2’yi geçemez.” hükmü yer almakta birlikte 18.05.2018 onaylı Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Kırsal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonuna ilişkin plan notu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda 19.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda 18.05.2018 onaylı Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına “Kırsal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonuna ilişkin; “5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu'nda yer alan geçici madde ve maddeler ile tarım dışı kullanıma açılmış bu alanlarda; çevresindeki tarımsal bütünlüğü bozmayacak şekilde bağ, bahçe evi ve müştemilatlardan başka yapı yapılamaz. Bu yapılarda maksimum yükseklik h:6.50 m’yi emsal 0.05’i geçemez. Bu alanlarda minimum ifraz şartı 5000 m2’dir. Bağımsız yapı alanı 250 m2’yi geçemez.”  plan notunun eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

Yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklif komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 18 Kasım 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.