Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ümraniye İlçesi A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz hk.

Karar Tarihi

18 Kasım 2020

Karar No

1183

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10/2020 gün ve 2020/6678 sayılı yazısında;

 

            “İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2005 tarihli ve 589 sayılı Kararı.

  1. 07.2005 tarihli ve 1770 sayılı dilekçe.
  2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2005 tarihli ve 3126 sayılı Kararı.
  3. Hukuk Müşavirliğinin 27.07.2020 tarihli ve 2006/1503-12850 sayılı yazısı ve eki mahkeme kararı.

 

     1/5000 ölçekli Ümraniye A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı 18.08.2004 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak 27.09.2004 tarihinde Harita Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. Plan askı süresi içinde Ümraniye Belediyesi tarafından çeşitli itirazlarda bulunulmuş olup söz konusu itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (a) kararı ile tadilen uygun görülmüştür. İlgi (a) meclis kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli plan değişikliği 19.03.2005 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Başkanınca onanmıştır. 19.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içinde ilgi (b) dilekçe ile:

 

“1)Planın önemli bir kısmı, Elmalı Barajı Su Toplama Havzası uzak koruma kuşağında kalmakta olmasına rağmen, meclis kararı ile yoğunluk artışına gidilerek, İSKİ Yönetmeliğine aykırı olarak yoğunluk artışı getirilmiştir.

2)Planlama alanında genelinde yoğunluk artışı yapılmış olmasına rağmen, artan nüfus hesaplanarak nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları plana eklenmemiştir.

 

3)Planlar yoğunluk artışı nedeniyle iyice hissedilen donatı ihtiyaç söz konusuyken parsel bazında yapılan itirazlar haklı görünerek, az olan donatı alanları yeni düzenleme ile daha da azaltışmış, birçok yerde de tamamen kaldırılarak konut alanına çevrilmiştir. Bu kısımlarda yeni çoğunluklar yeni donatı ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 

4)18.08.2004 tarihli 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar nedeniyle yeniden elden geçirilmesi ve düzeltilmesi çalışmaları devam ederken Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mülkiyetinde bulunan yaklaşık 330.000 m lik alan, 15.12.2004 tarih ve 1098 sayılı meclis kararı ile değiştirilmiştir.” konularında itiraz edilmiş olup söz konusu itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile uygun görülmemiştir.

 

            İlgi (d) yazı ve eki mahkeme kararı ile Ümraniye İlçesi 1/5000 ölçekli A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planına yapılan itirazın reddine ilişkin 02.12.2005 tarih ve 3126 sayılı meclis kararının iptali talebiyle ilgililerince açılan dava sonucunda İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2012/1379 E.2012/2168K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptal edildiği, söz konusu kararın Danıştay 6. Dairesinin 2017/974E. 2017/8067K. sayılı kararıyla onandığı ve kararın düzeltilmesi talebinin ise Danıştay 6. Dairesinin 2018/1971E. 2020/5095K. sayılı kararıyla reddedildiği tarafımıza iletilmiştir. ” Denilerek.

            İlgi (d) yazı eki mahkeme kararı ile ilgi (c) Meclis kararının iptalinin kesinleşmesi sebebiyle 19.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı değişikliğine ilgililerince yapılan itirazların yeniden değerlendirilmesi gereği hasıl olduğundan ilgi (b) dilekçe ile yapılan itirazların 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler kapsamında tekrar değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mah. 1/5000 ölçekli NİP itirazı incelenmiş olup; 19.03.2005 tarihinden sonra bu bölgeye ilişkin onaylanan plan değişiklikleride incelenerek güncel donatı alanları ve oranlarına ilişkin hesabatın yapılarak meclise gönderilmek üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 18 Kasım 2020 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.