Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Eyüpsultan ilçesi, Kemer Country Yerleşkesi İçinde Yer Alan Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

11 Kasım 2020

Karar No

1119

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/10/2020 gün ve sayılı yazısında;

           “İlgi:

 1. İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 25/12/2019 tarihli ve 2019/2038 E. sayılı kararı.
 2. 02.2020 tarihli ve BN:996 sayılı Başkanlık Oluru.
 3. 03.2020 tarihli ve BN:1476 sayılı yazımız.

 

TALEP:

İlgi (a) Mahkeme kararında belirtilen, E:2019/2038 esasına kayden açılan davaya ilişkin 25.12.2019 tarihli 2019/2038 E. Sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiği tarafımıza bildirilmiş olup, yürütmeyi durdurma kararının yetki unsuru yönünden alındığı görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapma gerekliliği oluşmuş ve bu doğrultuda ilgi (b) Başkanlık Oluru ile İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi Kemer Country Yerleşkesi İçinde Yer Alan Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasına başlanmıştır.

 

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

Söz konusu alan 05.09.2019 onaylı 1/5000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi Kemer Country Bölümüne Ait Revizyon Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı (Düşük Yoğunluklu), Ticaret Alanı, Eğitim Alanı, Sosyal-Kültürel Tesis Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, İbadet Alanı, Park, İski Hizmet Alanı lejantlarında kalmakta iken ilgi (a) mahkeme kararı ile plansız kalmıştır.

 

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

Planlama çalışmaları kapsamında; İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Üst Yapı Projeler Müdürlüğü, Alt Yapı Projeler Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü, Kamulaştırma Müdürlüğü, Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden plana yönelik kurum görüşleri ilgi (c) yazımız ile istenmiş olup,

 • Planlama Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli, 3341-2119 sayılı yazısı ile planlama alanı çevresinde birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde 19.06.2003 onaylı 1/5000 ölçekli Göktürk Nazım İmar Planı ile 19.06.2003 onaylı 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planının yer aldığı, bu alanların meri durumda olan söz konusu imar planları doğrultusunda yapılaştığından bahisle hazırlanacak olan planın söz konusu planlar ile bir bütün olarak ele alınması istenmiştir.
 • İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli, 769 sayılı yazısı ile 5 Hekimli Aile Sağlık Merkezi için Maliye Hazinesine ait alandan Sağlık Tesis alanı ayrılması istenmiştir.
 • İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13.05.2020 tarihli, E.6692985 sayılı yazısı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre eğitim alanı istenmiştir.
 • İSKİ Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli, E.20200157735 sayılı yazısı ile, alandaki Dere İşletme Bandı ve Taşkın Önlemli Yapılaşma alanlarını gösterir haritalar tarafımıza iletilmiştir.
 • Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün 06.04.2020 tarihli 20-1017 sayılı yazısı ile: Gayrettepe - İst. Yeni Havalimanı Metro Hattı etkisine ilişkin DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda işlem yapılması tarafımıza iletilmiştir.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün 22.06.2020 tarihli, E.5354 sayılı yazısı ile alanın Gayrettepe - İst. Yeni Havalimanı Metro Hattına etkisinin bulunmadığı belirtilmiştir.
 • Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 30.03.2020 tarihli, 558 sayılı yazısı ile: Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan imar planlarına esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarına ait açıklama raporunda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önünde bulundurulması bildirilmektedir.
 • Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli, 604-910 sayılı yazısı ile yeşil alanların korunması, yeni yeşil alanların en az 5000 m² olması, kişi başı 10 m² olacak şekilde planlaması hususları belirtilmiştir.
 • Kamulaştırma Müdürlüğünün 24.03.2020 tarihli, 380908-2181 sayılı yazısı ile kamulaştırma maliyetlerinin asgari düzeyde tutulması istenmiştir.
 • Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 24.08.2020 tarihli, 5080140820000015 sayılı yazısı ile bir önceki planın yetki unsuru yönünden iptal edildiği belirtilerek teknik ve kullanım hakkı yönünden dava edilmediği hususlarının dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle onaylanması talep edilmiştir.

Kurum görüşü istenen diğer kurumlar tarafından mevcut ve planlanan çalışması bulunmadığı bildirilmektedir. \"denilerek.

 

DEĞERLENDİRME:

İlgili mevzuat, kurum-kuruluş görüşleri, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda analiz, sentez ve planlama yaklaşımları geliştirilerek Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “Eyüpsultan ilçesi Kemer Country Yerleşkesi İçinde Yer Alan Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” teklifi yazımız ekinde olup, söz konusu plan teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüpsultan İlçesi, Kemer Country Yerleşkesi içinde yer alan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, 19.06.2003 t.t.li 1/5000 ölçekli plan şartlarına dönülmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 11 Kasım 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.