Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

Karar Tarihi

15 Ekim 2020

Karar No

1105

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020  gün ve    sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğü’nün 24.05.2015 tarihli ve 47604013.02-/31.01.03/398-845441 sayılı yazısı.

  1. b) 08.11.2017 tarihli ve BN:5814 sayılı Başkanlık Oluru.
  2. c) 27.03.2018 tarihli ve BN:1819 sayılı yazımız.
  3. d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2018 gün ve 879 sayılı kararı.
  4. e) 02.12.2019 tarihli ve 2019-S/1343783 sayılı yazımız.

 

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, ilgi (a) yazı ile 13.12.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Uygulama İmar Planı kapsamında hazırlanan Sefaköy 719 ve 720 no’lu imar adalarını kapsayan alanda, 3194 sayılı kanunun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planının, kontrol ve onay işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderildiği, bunun yanı sıra konu ile alakalı Harita Müdürlüğünün görüşünde “Uygulama alanında bulunan parsellerin tamamında, daha önce 2981 sayılı yasanın 10/c ve Eki maddesine göre uygulama yapıldığı ancak daha önce kesilen DOPO’nun iade edilerek yeniden DOP kesilmesinin mevzuata aykırılık teşkil edeceği” belirtilmiş olup Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün söz konusu yazısı ile Küçükçekmece Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda, 3194/18 madde uygulama işleminin yasal olarak mümkün olamayacağı anlaşıldığı ve söz konusu imar planı ile 3194/18 madde uygulama şartının tekrar değerlendirilmesi hususu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ilçe belediyesince plan hakkında talep edilen hususlar ve konunun özünü oluşturan 18. Madde uygulaması hakkında 12.07.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planının değerlendirilerek 18. Madde uygulaması sınırları ve bu sınırların uygulanabilirliği hususlarına istinaden ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan değişikliği çalışmasına başlanılmış, Müdürlüğümüzce hazırlanan plan değişikliği teklifi ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı  ve 15.06.2009 onay tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Plan kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yasal mevzuat doğrultusunda, Küçükçekmece Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliğine ait plan yapım çalışmalarına Müdürlüğümüz tarafından başlanmış olup söz konusu plan çalışmalarımızda değerlendirilmek üzere ilgi (e) yazımız ile kurum ve kuruluşlardan görüşleri talep edilmiştir. ” Denilerek.

 

İlgili mevzuat, kurum-kuruluş görüşleri, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda analiz, sentez ve planlama yaklaşımları geliştirilerek Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, söz konusu plan değişikliği teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar almak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Aksı Güneyi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, söz konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin reddine ve yine İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 30.12.2019 tarih ve 2018/115 E. Nolu-2019/2648 K. Nolu kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 20.02.2015 tarih ve 2014/208 E. Nolu-2015/309 K. Nolu kararı, süreç içerisinde taşınmazlarda yapılan DOP kesintileri, mevcut yapılaşmalar ve parselasyon, komşu planlarla uyum ve bütünlük, planlama alanının güneyinden geçen ve 13.05.2009 tarih ve 240 sayılı İBB Meclis kararı ile onaylanan Bakırköy-Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü raylı sistem güzergâhına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri de dikkate alınarak planlama esasları ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kabulü ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi koşuluyla Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 15 Ekim 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.