Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Sultanahmet ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

15 Ekim 2020

Karar No

1104

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/09/2020 gün ve  2018/11279 sayılı yazısında;

“İlgi:

  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 03.05.2011 tarihli ve 93477 sayılı, 23.01.2012 tarihli ve 17480 sayılı ve 16.03.2012 tarihli ve 59067 sayılı yazısı.
  2. İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.02.2012 tarihli ve 369 sayılı yazısı.
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2014 gün, 610 sayılı kararı.
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 24.07.2014 tarihli ve TN:759501 sayılı yazımız.
  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 02.12.2014 tarihli ve 230751 sayılı yazısı.
  6. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 02.02.2015 tarihli ve TN:119109 sayılı yazımız.
  7. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 06.06.2016 tarihli ve 106698 sayılı yazısı.
  8. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 28.11.2016 tarihli ve 211730 sayılı yazısı.
  9. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 20.03.2017 tarihli ve TN:315599 sayılı yazımız ve ekleri.
  10. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün bila tarihli ve E.651951 sayılı yazısı

 

İlgi (a) ve ilgi (b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yazılarında;

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında kalan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde her ölçekte plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığında bulunmasından dolayı Tarihi Yarımadada bulunan \"Barbaros Evleri Turizm Merkezi\" ve \"Sultanahmet Turizm Merkezi'”nde plan onama işleminin Bakanlıkça tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) sayılı Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli Sultanahmet ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Teklifi ve Plan Raporu ilgi (d) yazı ekinde 2634 sayılı yasa kapsamında gereği yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Ayrıca ilgi (e) yazı ile Sultanahmet ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin değerlendirilebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 07.11.2014 tarih ve 193/01 sayılı kararı uyarınca bazı bilgi ve belgeler istenmiş olup, İlgi (f) yazı ekinde Mikro Bölgeleme Raporu (Avrupa Yakası Güney) ve ilgili haritalar ile istenen bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün İlgi (g) ve ilgi (h) yazıları doğrultusunda düzenlenen teklif plan paftaları ve plan açıklama raporu gereği için ilgi (i) yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Söz konusu alana ilişkin son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün ilgi (j) yazısı ile; “Sultanahmet Meydanı Turizm Merkezi ile Barbaros Evleri Turizm Merkezi kapsamında yürütülen 1/5.000 ölçekli KANİP çalışmaları ile ilgili olarak İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.06.2017 tarih ve 1006 sayılı yazısı ekinde belirtilen teknik düzeltmelerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılarak ivedilikle Bakanlığımıza iletilmesi;…” şeklindeki kararı tarafımıza iletilmiş olup, bu kapsamda bahsi geçen düzenlemelerin yapılması istenmiştir.

Dolayısıyla Sultanahmet ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi ve raporlarında yeniden düzenleme yapılmış olup, bu kapsamda sözkonusu değişikliklerin değerlendirilmesi gereği doğmuştur. ” Denilerek.

Bu bağlamda ilgi (g), ilgi (h) ve ilgi (j) yazılar doğrultusunda yapılan Sultanahmet ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve raporuna ilişkin düzenlemeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Sultanahmet ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, teklifin kabulü ve bilgi paftasındaki şekliyle kısmen Parklar ve Dinlenme alanında kalan kısmın Kültürel Tesis alanına alınması ve “Park alanından Kültürel tesis alanına alınan alanda tescilli yapılar dışında yapı yapılamaz” plan notu ilavesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Turizm Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 15 Ekim 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.