Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat-Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği Sonrası Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

15 Ekim 2020

Karar No

1103

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve  sayılı yazısında;

“İlgi:  a) Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 06.03.2018 tarihli ve 12134907-754/E.91728 sayılı yazısı,

  1. b) 03.2018 tarihli ve 2018/BN:1765 sayılı Başkanlık Oluru,
  2. c) Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 07.06.2018 tarihli ve E.225I41 sayılı yazısı,
  3. d) 11.2018 tarihli ve BN:5809 sayılı meclise yazımız,
  4. e) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2018 tarihli ve 1695 sayılı kararı,
  5. f) 19.06.2019 tarihli ve 2019/BN:3006 sayılı Başkanlık Oluru,
  6. g) 30.07.2019 tarihli, BN:3612 sayılı yazımız.

Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında projelendirilen anayol güzergahı ile Akfırat, Tepeören yerleşmeleri, Formula alanı (otomobil ve diğer motorlu araçlar spor ve yarışma alanı) ve TEM Otoyolu Havaalanı Köprülü Kavşağı’na erişiminin sağlanması için projelendirilen bağlantı yolunun Tuzla İlçesi Akfırat ve Tepeören Mahalleleri içerisinde kalan kısımlarına ilişkin Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli Tuzla İlçesi Akfırat Tepeören Geçişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 27.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.

                 Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısında, İstanbul İl sınırları içerisinde yer alan yürürlükteki imar planlarına Kuzey Marmara Otoyolu olarak işlenen güzergahın ilgili kesimlerinde yapılan revizyonlar sonucunda nihai halini alan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil)- Projesi, Kınalı-Odayeri Kesimi kapsamındaki onaylı Kesim-1, Kesim-2, onay aşamasındaki Kesim-7 (Habibler - Hasdal bağlantı Yolu) ile Kurtköy-Akyazı Kesimi kapsamındaki onay aşamasındaki Kesim-4 un İstanbul İl Sınırları dahilinde kalan kısımlarına ait proje ve otoyol kamulaştırma sınırlarının ilgili imar planlarına işlenmesi talep edilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün ilgi (a) yazısında belirtilen imar planlarına işlenmesi talebi kapsamında ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak plan çalışmalarına başlanmış olup Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısı ile Müdürlüğümüze iletilen kurum görüşleri kapsamında düzenlenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan teklifleri ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, konuya ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) kararı alınarak 21.11.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

Otoyol güzergahının değişmesi nedeniyle 27.03.2014 tasdik tarihli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli Tuzla İlçesi Akfırat Tepeören Geçişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin hükümsüz kalan kısımlarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda ilgi (f) Başkanlık Oluru alınarak Tuzla ilçesinde ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri, planlama esasları çerçevesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış olup, ilgi (g) yazımız ile söz konusu alana ilişkin plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere kurumlardan talep, proje ve yatırımları hakkında görüşlerinin iletilmesi istenilmiştir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluş görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

                 Çalışmaya konu alan çevresinde Meri; 12.07.2008 t.t.li Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Nazım İmar Planı, 22.02.2011 t.t.li Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planı, 29.05.2010 t.t.li Ömerli Havzası Tepeören Bölgesi Nazım İmar Planı, 01.06.2011 t.t.li Ömerli Havzası Tepeören Bölgesi Uygulama İmar Planları, 12.07.2012 t.t.li Ömerli Havzası Fırat Mahallesi Nazım İmar Planı ve 19.03.2013 t.t.li Ömerli Havzası Fırat Mahallesi Uygulama İmar Planı bulunmaktadır.

Üst ölçekli plan kararları bakımından planlama alanı 15.06.2009 t.t.li 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında kısmen “Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak Alan”, kısmen “Havza İçi Rehabilite Edilecek Alan”, kısmen “Orman Alanı”, kısmen “Jeolojik Sakıncalı Alan” ve kısmen de “Ağaçlandırılarak Ormanla Ekolojik Olarak Bütünleştirilecek Alan” lejantında kalmaktadır.

Planlama alanı Ömerli barajı havzasına ait uzun mesafeli koruma kuşağı alanında kalmakta olup, enerji nakil hattı, İSKİ dere işletme bandı ve orman alanı gibi yapı sınırlaması getirilerek korunacak alan kullanımlarının olduğu görülmektedir.

Söz konusu plan bölgesi çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu, üst plan kararları ile tutarlı olacak şekilde şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çevre planlar da gözetilerek, bütüncül planlama anlayışı ile değerlendirilmiştir. \"denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 1/5000 Ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat-Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği Sonrası Nazım İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve ekinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat- Tepeören Geçişi Güzergah Değişikliği Sonrası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 15 Ekim 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.