Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı İtirazları-2-3

Karar Tarihi

15 Ekim 2020

Karar No

1100

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2020 gün ve 2019/9579 sayılı yazısında;

“İlgi:

a)Pendik Belediye Başkanlığı’nın 29/08/2019  tarihli ve E.37134 sayılı yazısı ve ekleri,

 1. b) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 15/10/2019 tarihli ve E.44777 sayılı yazısı ve ekleri,

c)Pendik Belediye Meclisi’nin 05/07/2019  tarihli ve 56 sayılı kararı,

 1. d) Pendik Belediye Meclisi’nin 06/09/2019 tarihli ve 76 sayılı kararı,
 2. e) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarihli ve 873 sayılı kararı,
 3. f) Pendik Belediye Meclisi’nin 09/03/2018 tarihli ve 44 sayılı kararı,
 4. g) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 28/03/2018 tarihli ve E.21213 sayılı yazısı,
 5. h) Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 16/07/2018 tarihli ve 2018/ 7559 sayılı takdim yazısı,

ı) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/10/2018 tarihli ve 1562 sayılı kararı. 

 1. i) 10/12/2018 tarihli ve 2018/6318 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.
 2. j) Pendik Belediye Meclisi’nin 08/02/2019 tarihli ve 20 sayılı kararı,
 3. k) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 18/03/2019 tarihli ve E.13478 sayılı yazısı,
 4. l) Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 11/10/2019 tarihli ve TN:1117732 sayılı takdim yazısı,
 5. m) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2019 tarihli ve 927 sayılı kararı.

İTİRAZ: İlgi (a) ve ilgi (b) yazılar ve ekleri ile 17/10/2018 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına askı süresince, Pendik Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından ilgililerince yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan düzenlemeler Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (c) ve ilgi (d) ilçe meclis kararları ile uygun bulunduğu belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ: 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin değişiklik teklifinin bulunduğu bölgeyi de kapsayan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) sayılı kararı ile aynen ve oybirliğiyle uygun görülmüş olup, 13/05/2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak, 19/10/2016-17/11/2016 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içinde yapılan itirazlar, 17/03/2017 ve 12/05/2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanarak, Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. 

13/05/2016 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 17/03/2017 onaylı ve 12/05/2017  onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Değişikleri doğrultusunda hazırlanan ve Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Pendik Belediye Başkanlığı’nın ilgi (g) yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı ilgi (h) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (ı) kararı ile tadilen uygun görülerek, 17/10/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan UİP-31312 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nın ilgi (i) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 17/12/2018-17/01/2019 tarihleri arasında Pendik Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde yapılan itirazlardan, ilgi (j) ilçe meclis kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Pendik Belediye Başkanlığı’nın ilgi (k) yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilen, UİP-31312,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, ilgi (l) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilerek, ilgi (m) meclis kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, dağıtım süreci devam etmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI: UİP-31312 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ilçe imar komisyonunca incelenmiş olup; ilgi (c) İlçe Meclisi Kararı ile “....Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve 23828 sayılı teklifi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, meclise gönderilen dosya içindeki listede yer alan 3 ve 94 no.lu itirazlar ile 104 ve 117 no.lu itirazların konuları hakkında mevcut arazi durumlarının ve imar barışı başvurularının tespit edilmesi, mülkiyet durumlarının incelenmesi nedeniyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görüş alınması,95 no.lu itirazın kabul edilmesi, 101 no.lu itiraza konu hususlardan Park ve Cami alanının iptal edilerek Küçük Sanayi olarak planlanması, 105 no.lu itiraz konu İdari Hizmet Alanının parsel içindeki kalan kısmının iptal edilerek Küçük Sanayi Alanı olarak planlanması ve “Küçük Sanayi Alanlarında plan değişikliği yapılarak fonksiyon değişikliğine gidilmesi durumunda parselin brüt alanından %40 oranında donatı alanı ayrılacaktır.” Plan notunun eklenmesi, diğer hususlarda meri plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki ilçe imar komisyonunun kararı oyçokluğu ve tadilen uygun görülmüştür.

UİP-31312 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ilçe imar komisyonunca incelenmiş olup; ilgi (d) İlçe Meclisi Kararı ile “....3 ve 94 numaralı itirazların komisyonumuzca hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle kabul edilmesi; 104 ve 117 no’lu itirazlara konu edilen Yayalar 0/1233 parsele ilişkin itirazın kabul edilmesi, 117 no’lu itiraza konu Yayalar 0/168 ve 0/1228 parsellere ilişkin itirazın reddedilmesi, Yayalar 0/1238 ve 0/1255 parsellere ilişkin itirazın komisyonumuzca hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle kabul edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki ilçe imar komisyonunun kararı oybirliği ve tadilen uygun görülmüştür.

MÜLKİYET: Pendik Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğü tarafından ilgi (a) ve ilgi (b) yazıları ve ekleri ile tarafımıza iletilen itirazlar ile tanımlanan alandaki parsellerin mülkiyet durumu; kamu parselleri, hisseli parseller ve şahıs parsellerinden oluşmaktadır.

DEĞERLENDİRME: Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile kabul edilen düzenlemelere ilişkin tespit edilen hususlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

1- İlgi (c) İlçe Meclis Kararındaki 95 numaralı düzenleme:

G22-B-11-C-1-B plan paftasında;

İlgi (c) İlçe Meclis Kararında 95 numara ile ifade edilen ilgilisince yapılan itiraza ilişkin düzenleme ile Kavakpınar Mahallesi 8225 ada 3, 4 ve 5 parselin doğu köşesine denk gelen “7 m.lik yol” alanının “Konut  Alanı”na dahil edilerek yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu düzenleme, ilgilisi tarafından yapılan itiraza ilişkin yapıldığı parsel üzerinde vatandaşların uygulamaya yönelik işlemlerin çözümlenmesi amacıyla talep edildiği belirtilmiş olup; 7 m. en kesitli yolların ölçeği bakımından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterilemeyecek nitelikte olması sebebiyle ve alan büyüklüğü açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olma özelliği taşımamakla birlikte, düzenlemeye konu kapatılan yol alanının ilave emsal ve nüfus getireceğinden, nüfus-donatı dengesi açısından 1/1000 ölçekli plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir.

2- İlgi (c) İlçe Meclis Kararındaki 101 numaralı düzenleme:

G22-B-11-B-4-B plan paftasında;

İlgi (c) İlçe Meclis Kararındaki 101 numara ile ifade edilen ilgilisince yapılan itiraza ilişkin düzenleme ile Yayalar Mahallesi 920 parsele ilişkin,“Park” ve “ Cami Alanı” ’nın iptal edilerek “Küçük Sanayi Alanı” olarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenlemede ,“Park” ve “ Cami Alanı” iken “Küçük Sanayi Alanı” olarak düzenlenen alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da ,“Park” ve “ Cami Alanı” olduğu tespit edilmiş olup, ilgilisi tarafından yapılan itiraza ilişkin düzenlemenin uygulamaya yönelik sorunların çözülmesi amacıyla talep edildiği belirtilse de yaklaşık 8000 m² büyüklüğündeki “Park” ve “Cami Alanı” nın “Küçük Sanayi Alanı” olarak düzenlemesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yoğunluğunu arttırıcı plan bütünlüğünü ve nüfus-donatı dengesini bozucu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

3- İlgi (c) İlçe Meclis Kararındaki 105 numaralı düzenleme:

G22-B-11-B-4-A plan paftası ve G22-B-11-A-4-B plan notu paftasında;

İlgi (c) İlçe Meclis Kararındaki 105 numara ile ifade edilen ilgilisince yapılan itiraza ilişkin Yayalar Mahallesi 1150 parsele ilişkin düzenlemenin söz konusu alanın mevcutta kullanıldığından bahisle, fonksiyon değişikliği yapılması amacıyla talep edildiği belirtilmiş olup yaklaşık 2000 m² büyüklüğündeki “İdari Hizmet Alanının” iptal edilerek “Küçük Sanayi Alanı” olarak planlandığı ve Özel Hükümler 2.6. Küçük Sanayi Alanları başlığı altına plan notlarında “Küçük Sanayi Alanlarında plan değişikliği yapılarak fonksiyon değişikliğine gidilmesi durumunda parselin brüt alanından %40 oranında donatı alanı ayrılacaktır.” plan notunun eklenerek yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

105 numara ile belirtilen düzenlemelerden, fonksiyon değişikliğine yönelik yapılan düzenlemede,“İdari Hizmet Alanı” iken “Küçük Sanayi Alanı” olarak düzenlenen alanın  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da “Kamu Hizmet Alanı” olduğu tespit edilmiş olup, “İdari Hizmet Alanı” nın “Küçük Sanayi Alanı” olarak düzenlemesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yoğunluğunu arttırıcı, nüfus-donatı dengesini bozucu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

105 numara ile belirtilen düzenlemelerden, Özel Hükümler kısmına 2.6. Küçük Sanayi Alanları başlığı altına plan notu eklenerek yapılan düzenleme ile,  “Küçük Sanayi Alanlarında plan değişikliği yapılarak fonksiyon değişikliğine gidilmesi durumunda parselin brüt alanından %40 oranında donatı alanı ayrılacaktır.” plan notunun plan bütününde küçük sanayi alanlarında kalan bütün parsellere yönelik getirilen bir plan notu olduğu, daha önce yapılan terk miktarı var ise konuya ilişkin açıklama getirilmediğinden yeterince açıklayıcı olmadığı ve bu nedenle belirsizlik oluşturduğu tespit edildiğinden söz konusu plan notu 1/1000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu görülmektedir.

Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile kabul edilen düzenlemelere ilişkin tespit edilen hususlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

4- İlgi (d) İlçe Meclis Kararındaki 3 ve 94 numaralı düzenleme:

G22-B-11-A-3-C plan paftasında;

İlgi (d) İlçe Meclis Kararındaki 3 ve 94 numara ile ifade edilen Pendik Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itirazlara ilişkin yapılan bilgi paftasındaki düzenlemeler ile Yayalar Mahallesi 8122 ada 4 parselin bir kısmına ilişkin,“Park Alanının” iptal edilerek “Konut Alanı” olarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenlemede “Park Alanı” iken “Konut Alanı” olarak düzenlenen alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da “Park Alanı” olduğu tespit edilmiş olup, ilgilisi tarafından yapılan itiraza ilişkin düzenlemenin yapıldığı parsel üzerinde vatandaşların yapı kayıt belgelerinin alındığından bahisle mağduriyetin giderilmesi amacıyla talep edildiği belirtilse de yaklaşık 1100 m² büyüklüğündeki “Park Alanı” nın “Konut Alanı” olarak düzenlemesi yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu görülmekte olup, nüfus-donatı dengesi açısından 1/1000 ölçekli plan bütünlüğünü ve kararlarını bozucu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

5- İlgi (d) İlçe Meclis Kararındaki 104 ve 117 numaralı düzenleme:

G22-B-11-B-4-D plan paftasında;

İlgi (d) İlçe Meclis Kararındaki 104 ve 117 numara ile ifade edilen; ilgilisi ve Pendik Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazlara ilişkin yapılan düzenlemeler ile Yayalar Mahallesi Yayalar 0/1233 parselin Park Alanında kalan kısmına ilişkin,“Park Alanının” iptal edilerek “Konut Alanı” olarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenlemede “Park Alanı” iken “Konut Alanı” olarak düzenlenen alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da kısmen “Yol Alanı” ve kısmen “Konut Alanı” olduğu tespit edilmiş olup, Pendik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce yapılan itiraza ilişkin düzenleme ile yaklaşık 450 m² büyüklüğündeki “Park Alanı” nın “Konut Alanı” olarak düzenlemesi ölçek bakımından 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olmamakla birlikte; 1/1000 ölçekli planda yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü ve nüfus-donatı dengesini bozucu nitelik taşımaktadır.

6- İlgi (d) İlçe Meclis Kararındaki 117 numaralı Yayalar 0/1238 ve 0/1255 parsellere ilişkin düzenleme:

G22-B-11-B-4-D plan paftasında;

İlgi (d) İlçe Meclis Kararındaki 117 numaralı Yayalar 0/1238 ve 0/1255 parsellere ilişkin Pendik Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itirazlara ilişkin yapılan bilgi paftasındaki düzenlemeler ile söz konusu parsellerin bulunduğu alanda,“Park Alanının” iptal edilerek “Konut Alanı” olarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenlemede “Park Alanı” iken “Konut Alanı” olarak düzenlenen alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da “Konut Alanı” olduğu tespit edilmiştir. İlgilisi tarafından yapılan itiraza ilişkin düzenlemenin parsel üzerinde vatandaşların dere aksının değiştiğinden bahisle mağduriyetin giderilmesi talep edildiği belirtilse de yaklaşık 3500 m² büyüklüğündeki “Park Alanı” nın “Konut Alanı” olarak düzenlemesi yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu görülmektedir. Nüfus-donatı dengesi açısından 1/1000 ölçekli plan bütünlüğünü bozucu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımakta olup, İSKİ’den dere aksının değiştiğine dair uygun görüşünün alınmadığı tespit edilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen tespit sonucunda Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (c) ve ilgi (d) kararları doğrultusunda yapılan düzenlemelerden;

 • 1 ve 5 numaralı düzenlemeler alan büyüklüğü açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planında gösterilemeyecek nitelikte olması sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olma niteliği taşımamakta la birlikte, nüfus-donatı dengesi açısından yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olması sebebiyle 1/1000 ölçekli plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşımaktadır.
 • 2, 3 ve 4 numaralı düzenlemeler 1/1000 ölçekli plan bütünlüğünü bozucu, yapı yoğunluğunu arttırıcı, nüfus-donatı dengesini bozucu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.
 • 6 numaralı düzenleme ise 1/1000 ölçekli plan bütünlüğünü bozucu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımakla birlikte, İSKİ’den dere aksının değiştiğine dair uygun görüş alınması gerekmektedir. \"denilerek.

1/1000 ölçekli Pendik Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazları kapsayan UİP-31312,1 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi 1/1000 ölçekli UİP 2-3 itirazları incelenmiş olup; Müdürlük değerlendirme yazısında; 1 no’lu maddeye konu 95 nolu düzenlemenin “Yayalar 8225 ada 3, 4, 5 parseller ile 8226 ada 10 parsel arasında kalan ve iptal edilen yol alanı emsal hesabına dahil edilemez.” plan notunun eklenmesi ile kabulü; 2 no’lu maddeye konu 101 nolu düzenlemenin kabulü; 3 no’lu maddeye konu 105 nolu düzenlemenin “Küçük Sanayi alanlarında plan değişikliği yapılarak fonksiyon değişikliğine gidilmesi durumunda parselin brüt alanından %40 oranında donatı alanı ayrılacaktır.” plan notunun iptal edilmesi ile kabulü; 5 no’lu maddeye konu 104 ve 117 nolu düzenlemelerin kabulü; 6 no’lu maddeye konu 117 nolu Yayalar 0/1238 ve 0/1255 sayılı parsellere ilişkin düzenlemelerin kabulü; bilgi paftasındaki şekliyle cami alanının düzenlenmesi ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifi hazırlanarak meclise sunulması bunun dışındaki itirazlara ilişkin düzenlemelerin reddi komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 15 Ekim 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, Müzakere açıldı:

Osman DEMİR – Sayın Başkanım,

170 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunu, okuduğum şekliyle oylanmasını arz ediyorum.

Komisyon Görüşü: Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı 2-3 itirazları incelenmiş olup, Müdürlük değerlendirme yazısında; 1 nolu maddeye konu 95 nolu düzenlemenin, Yayalar 8225 ada 3 – 4 – 5 parselleri ile 8226 ada 10 parsel arasında kalan ve iptal edilen yol alanı “emsal hesabına dâhil edilemez.” plan notunun eklenmesi ile kabulü.

2 nolu maddeye konu 101 nolu düzenlemenin bilgi paftasındaki şekliyle ibadet alanı (Cami alanı) kabulü ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hazırlanarak Meclise sunulması.

3 nolu maddeye konu 105 nolu düzenlemenin Küçük Sanayi Alanlarında plan değişikliği yapılarak fonksiyon değişikliğine gidilmesi durumunda parselin bürüt alanından %40 oranında donatı alanı ayrılacaktır plan notunun iptal edilmesi ile kabulü.

5 nolu maddeye konu 104 ve 117 nolu düzenlemelerin kabulü.

6 nolu maddeye konu 117 nolu Yayalar 0 ada 1238 ve 0 ada 1255 sayılı parsellere ilişkin düzenlemelerin kabulü.

Bunun dışındaki itirazlara ilişkin düzenlemelerin reddi, Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur, dedi.

Ömer Faruk KALAYCI (Meclis 2. Başkan Vekili) – 170 numaralı raporu yapılan düzeltme ile birlikte oylarınıza sunuyorum, dedi.

- Oy’a sundu. Yapılan işaretle oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.