Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Maltepe ilçesi, 1340 ada 1 parsel.

Karar Tarihi

15 Ekim 2020

Karar No

1090

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/03/2020 gün ve 2019/ 13578 sayılı yazısında;

 

            “İlgi: a) Erdal Ilıkgöz’ün 23.08.2017 tarihli ve 163697 sayılı dilekçesi.

 

  1. b) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarihli ve 998 sayılı kararı.

 

  1. c) 17.07.2018 tarihli ve 163205 sayılı yazımız.

 

  1. d) İl Sağlık Müdürlüğünün 01.08.2018 tarihli ve E.708 sayılı yazısı.

 

  1. e) 07.09.2018 tarihli ve 4731 sayılı yazımız.

 

  1. f) İl Sağlık Müdürlüğünün 22.01.2019 tarihli ve E.41 sayılı yazısı.

 

  1. g) 15.11.2019 tarihli ve 5385 sayılı yazımız.

 

  1. i) İl Sağlık Müdürlüğünün 13.12.2019 tarihli ve E.2025 sayılı yazısı.

 

17.03.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Başıbüyük Nazım İmar Planının askı sürecinde ilgi (a) dilekçe ile 1340 ada 1 parsele ilişkin, askıdaki planda “Ağaçlandırılacak Alan” olan fonksiyona, parselde mevcut tescilli yapının ve tespit edilen ağaçların dışında kalan boş kısımların “Konut” veya “Rehabilitasyon Hastanesi” fonksiyonuna alınması talebiyle itiraz edilmiş, söz konusu itiraz diğer itirazlarla birlikte değerlendirilerek, ilgi (b) Meclis kararı ile; “…14 nolu itirazın İl Sağlık Müdürlüğü’nden Rehabilitasyon Hastanesi Alanı’na alınmasına ait kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Şehir Planlama Müdürlüğü’ne iadesine…” denilerek karara bağlanmış, ilgi (b) Meclis kararı doğrultusunda ilgi (c) yazımız ile İl Sağlık Müdürlüğünün görüşü istenmiştir.

 

İl Sağlık Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı ile söz konusu parselin mülkiyet bilgileri, meri 1/5000 ölçekli plan paftaları, plan notları ve plan değişikliği teklifinin gönderilmesi talep edilmiş ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlardaki bilgi ve belgeler ilgi (e) yazımız ile İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmiştir. İlgi (f) İl Sağlık Müdürlüğü cevabi yazısında özetle; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde 1/5000 ölçekli NİP mekânsal kullanım tanımları ve gösterimlerinde “Rehabilitasyon Hastanesi Alanı” tanımı bulunmadığı, plan değişikliği ile talep edilen fonksiyonun bu doğrultuda belirtilerek Müdürlüklerine iletilmesi halinde teklifin değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

 

İlgi (g) yazımız ile; ilgi (b) Meclis kararı doğrultusunda, söz konusu parselin bulunduğu bölgede, İstanbul İmar Yönetmeliği’nin “Tanımlar” Madde 4/uuu’daki “Sağlık Tesisleri Alanı” tanımı dâhilinde bir ihtiyaç bulunup bulunmadığına ilişkin görüşlerinin tarafımıza iletilmesi istenmiş, cevaben tarafımıza iletilen ilgi (i) İl Sağlık Müdürlüğü yazısında; “… Sağlık Tesis Alanları üzerinde Bakanlığımızca yatırım yapılabilmesi için yeni Sağlık Tesis Alanları planlanırken öncelikle Hazine veya Belediyeye ait kamu mülkiyetindeki taşınmazlardan ayrılması gerekli görülmekte, özel sağlık tesisleri için ise Bakanlığımızdan ön izin alınması gerekmektedir…” denilmektedir. ” Denilerek.

 

İlgi (b) Meclis kararı doğrultusunda görüş talep edilen İl Sağlık Müdürlüğünün ilgi (d), (f) ve (i) yazıları yazımız ekinde olup, konunun, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, 1340 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazı incelenmiş olup, 1340 ada 1 parselin Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na (TAKS:0.10 KAKS:0.20) alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 15 Ekim 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.