Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

18.05.2018 tt. Sultangazi Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına İtiraz

Karar Tarihi

14 Ekim 2020

Karar No

1025

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 25/11/2019 gün ve 2019/5777 sayılı yazısında;

“İlgi:  a) Arnavutköy Belediye Başkanlığının 30.04.2019 gün, E.9613 sayılı yazısı ve eki Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAltyapı YatırımlarıGenel Müdürlüğü DLH Marmaray(İstanbul) Bölge  Müdürlüğünün 04.02.2019 gün, E.347 sayılı yazısı.

  1. b) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 23.08.2017 gün, 961825-2940 sayılı yazısı ile eki 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD ve 1/1000 ölç. UİP/UİP.TAD Teklifleri.
  2. c) Planlama Müdürlüğünün 27.10.2017 gün, 2017/11327-13017-8336 sayılı yazısı ile eki 1/5000 ölç. NİP/NİP.TAD ve 1/1000 ölç. UİP/UİP.TAD Teklifleri.
  3. d) Büyükşehir Belediye Meclisine 15.05.2018 gün, 2017/20528 sayılı yazımız.
  4. e) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2018 gün, 845 sayılı Kararı.
  5. f) 13.03.2019 gün, 2018/8193-295991-BK No:1373 sayılı Dağıtımlı yazımız.
  6. g) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğünün 04.02.2019 gün, E.347 sayılı yazısı ve ekleri.
  7. h) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 06.02.2019 gün, 152189-295 sayılı yazısı ve eki 1/5000-1/1000 ölçekli Teklif Planlar.
  8. i) Büyükşehir Belediye Meclisine 11.02.2019 gün, 2019 BK No:804 sayılı yazımız.
  9. j) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2019 gün, 195 sayılı Kararı.
  10. k) 26.06.2019 gün, 2019/2101-669903-BK No:3130 sayılı Dağıtımlı yazımız.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünce 5216 sayılı Yasa’nın 7/c maddesi kapsamında hazırlanan, 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin “NİP-6792,53 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı”, “NİP-37249 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”, “UİP-1497,87 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı”, “UİP-37250 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”; Planlama Müdürlüğü tarafından 02.04.2019 / 02.05.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmış olup, Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile sözkonusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara itiraz edilmektedir.

            İTİRAZ KONUSU VE TALEP:

            Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile; yazı eki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü'nün yazısında; “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” Metro Güzergâh Projeleri’nin revize edildiği, 25.01.2019 tarih, 6279 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile uygun görülerek “Güzergah Plan ve Profil Kesin Projeleri”nin ve “Güzergah Gerekçe Raporu”nun onaylandığı hususlarının belirtildiğinden bahisle, sözkonusu DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü yazısında yapılan incelemede; “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Projesi”nin Fenertepe İstasyonu ile “Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı”na entegre edildiği, bu nedenle “Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı”nın Fenertepe İstasyonunda sona erdirildiğinin tespit edildiği belirtilerek ve işlemleri daha önce başlatılan sözkonusu Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların onay sürecinde, plana işlenen Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesi ile ilgili alınan yeni kararların, plan itirazı kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, askıdaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların güncel görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talebiyle, 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölç. NİP/NİP.TAD. ile 1/1000 ölç. UİP/UİP.TAD.’na itiraz edilmektedir.

            PLAN SÜRECİ

            Sultangazi - Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD. Teklifleri ve 1/1000 ölçekli UİP/UİP.TAD Teklifleri 5216 sayılı Yasanın 7/c maddesi kapsamında Ulaşım Planlama Müdürlüğünce hazırlanarak, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi hususunda gereği için ilgi (b) yazı ile Planlama Müdürlüğüne iletilmiş, Planlama Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı ekinde gereğinin tarafımızca yapılması hususunda Müdürlüğümüze iletilmiş, ilgili yasalara göre değerlendirilerek karar

alınmak üzere ilgi(d) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Kararı ile aynen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 18.05.2018 tarihinde onanmış ve ilgi (f) yazımızla dağıtımı yapılmıştır.

            İtiraz konusu 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar; Planlama Müdürlüğü tarafından 02.04.2019 / 02.05.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

            KURUM GÖRÜŞLERİ

            İlgi (a) itiraz yazısı eki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü'nün 04.02.2019 tarih ve E.347 sayılı yazısında;

            “İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen ve 07.03.2018 tarihinde Sözleşmesi imzalanıp 14.03.2018 tarihinde Yer Teslimi yapılarak imalatlarına başlanılan “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” güzergah projeleri; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının uhdesinde yapımı devam eden Vezneciler -Arnavutköy Metro Hattı güzergahının Fenertepe İstasyonunda sonlandırılarak her iki hattın Fenertepe İstasyonunda entegre olacak şekilde ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihalesine çıkılan \"Geleneksel Sporlar Merkezi Projesi\" ile Olimpiyatköy İstasyonu etkileşimi dikkate alınarak Olimpiyatköy İstasyonunun konumu; hattın boyunu, plan ve profilini etkilemeyecek şekilde revize edilmiş ve Genel Müdürlüğümüzün 25.01.2019 tarihli ve 6279 sayılı Olur'u ile uygun görülerek \"Güzergah Plan ve Profil Kesin Projeleri\" ve \"Güzergah Gerekçe Raporu\" onaylanmıştır.

            Konuyla ilgili olarak “İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri\"ne ait onaylı İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı arası revize güzergâh projeleri fotokopileri ve sayısal kopyası ilişikte gönderilmekte olup, metro güzergahının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi ve güzergâh etki alanında kalan bölgelerde uygulama yapılmadan önce mutlaka İdaremiz görüşünün alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.” denilmektedir.

            DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

            Müdürlüğmüzce ilgi (a) itiraza ilişkin konularda yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir;

            İlgi (a) yazı ve ekinde belirtilen “İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Güzergahı”nın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi hususunda gereği için ilgi (g) yazı ile Başkanlığımız Ulaşım Planlama Müdürlüğüne iletildiği, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce hazırlanan “İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattı”na İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin, 5216 sayılı Yasa’nın 7/c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi hususunda gereği için ilgi (h) yazı ile Müdürlüğümüze gönderildiği, sözkonusu teklif planların ilgili yasalara göre değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (i) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (j) Kararı ile aynen uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.02.2019 tarihinde onandığı, ilgi(k) yazımızla dağıtımının yapıldığı görülmüştür.

            Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde İlgi (a) itiraza ilişkin Talep;

            18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların, Fenertepe (Başakşehir) İstasyonu ile Taşoluk (Arnavutköy) İstasyonu arasında kalan kısmının (Arnavutköy Taşoluk İstasyonu da dahil) iptal edilmesini gerektirmektedir.

            Buna göre; itiraz konusu 18.05.2018 onanlı Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları kapsamında;

            * NİP-37249 Plan İşlem Numaralı 18.05.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait;

            “(2-2/2) sıra nolu (F21D-10B) rumuzlu”, “(4-1/1) sıra nolu (F21D-10C) rumuzlu”, “(5-2/2) sıra nolu (F21C-06D) rumuzlu”, “(6-2/2) sıra nolu (F21C-06C) rumuzlu”, “(7-6/4) sıra nolu (F21C-11B) rumuzlu” plan paftalarında itiraza konu plan kısımlarının iptal edilmesi gerekmektedir.

            * NİP-6792,53 Plan İşlem Numaralı 18.05.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatına ait;

            “(1-1/1) sıra nolu (F21D-10A) rumuzlu”, “(2-2/1) sıra nolu (F21D-10B) rumuzlu”, “(3-2/2) sıra nolu (F21C-06A) rumuzlu”, “(7-6/2) sıra nolu (F21C-11B) rumuzlu” plan paftalarında itiraza konu plan kısımlarının iptal edilmesi gerekmektedir.

            * UİP-37250 Plan İşlem Numaralı 18.05.2018 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait;

            “(7-2/1) sıra nolu (F21D-10B-3C) rumuzlu”,“(8-2/2) sıra nolu (F21C-06A-4D) rumuzlu”,“(9-1/1) sıra nolu (F21D-10C-2B) rumuzlu”, “(10-1/1) sıra nolu (F21C-06D-1A) rumuzlu”, “(11-1/1) sıra nolu (F21C-06D-1B) rumuzlu”, “(12-1/1) sıra nolu (F21C-06D-1C) rumuzlu”, “(13-1/1) sıra nolu (F21C-06D-2D) rumuzlu”,“(14-1/1) sıra nolu (F21C-06D-2C) rumuzlu”,“(15-1/1) sıra nolu (F21C-06D-3B)rumuzlu”, “(16-1/1) sıra nolu (F21C-06C-4A) rumuzlu”, “(17-1/1) sıra nolu (F21C-06C-4B) rumuzlu”, “(18-2/1) sıra nolu (F21C-06C-4C) rumuzlu” plan paftalarında itiraza konu plan kısımlarının iptal edilmesi gerekmektedir.

            * UİP-1497,87 Plan İşlem Numaralı 18.05.2018 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait;

            “(1-1/1) sıra nolu (F21D-10A-3A)rumuzlu”, “(2-1/1) sıra nolu (F21D-10A-3B) rumuzlu”,“(3-1/1) sıra nolu (F21D-10B-4A) rumuzlu”, “(4-1/1) sıra nolu (F21D-10B-4B) rumuzlu”, “(5-1/1) sıra nolu (F21D-10B-3A) rumuzlu”,“(6-1/1) sıra nolu (F21D-10B-3B) rumuzlu”,“(7-2/2) sıra nolu (F21D-10B-3C) rumuzlu”, “(8-2/1) sıra nolu (F21C-06A-4D) rumuzlu”, “(18-2/2) sıra nolu (F21C-06C-4C) rumuzlu”, “(19-1/1) sıra nolu (F21C-06C-3D) rumuzlu”, “(20-1/1) sıra nolu (F21C-11B-1B) rumuzlu”, “(21-1/1) sıra nolu (F21C-11B-2A) rumuzlu”, “(22-3/1) sıra nolu (F21C-11B-2D) rumuzlu”, “(22-3/3) sıra nolu (F21C-11B-2D) rumuzlu” plan paftalarında itiraza konu plan kısımlarının iptal edilmesi gerekmektedir.

            İlgi (a) itiraza ilişkin Talebin; İstanbul’un ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik olduğu ve kamu yararı niteliğinde bulunduğu değerlendirilmektedir. \"denilerek.

            18.05.2018 onanlı Sultangazi Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı/Nazım İmar Plan Tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı/Uygulama İmar Plan Tadilatına yasal askı süresi içinde Arnavutköy Belediye Başkanlığınca yapılan ilgi (a) itiraz, yazımız ekinde olup, sözkonusu itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 18.05.2018 tt. Sultangazi Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli NİP/NİP.TAD ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup; Raylı Sistemler Daire Başkanlığından görüş alınıp yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.