Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

14 Ekim 2020

Karar No

1014

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2020 gün ve 2019/ BN:8426 sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.07.2019 tarihli ve E.561487 sayılı yazı ve eki 20.06.2019 gün 4061 sayılı kurul kararı,

 1. b) Tuzla Belediye Başkanlığının 21.06.2017 tarihli ve E.506-16866 sayılı yazısı
 2. c) Başkanlık Makamına 18.09.2017 tarihli 2017/ 9463-BN.4889 sayılı yazımız.
 3. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2018 tarihli 39 sayılı kararı,
 4. e) 01.2019 tarihli ve 4458 sayılı yazımız

 

TALEP: İlgi (a) yazı ile Tuzla ilçesi 1/1000 ölçekli Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan ve yazı ekinde iletilen İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararının iletildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

 

PLAN ONAMASÜRECİ: İlgi (b) yazı ve ekleri ile; Tuzla Belediye Başkanlığınca 09.02.2017-10.03.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 30.12.2016 tt’li 1/1000 ölçekli “Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı”na yapılan itirazlar, 07.06.2017 tarih, 65 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, gereğinin yapılması talebiyle tarafımıza iletilmiş olup, ilgi (c) Başkanlık Makamı yazımız ile değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile; “Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz sonucu 07.06.2017 gün ve 65 sayılı Tuzla Belediyesi meclis kararı doğrultusunda hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28 nolu itirazların uygulamayı kolaylaştırıcı niteliği ve 1/1000 ölçekli plan kararlarına uygun olduğundan kabulü, diğer konularda meri imar planının muhafazası, 22 ve 27 nolu itirazların Planlama Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda bilgi paftasındaki şekliyle kabulü ile …. tadilen uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmış ve söz konusu karar doğrultusunda plan paftaları üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak Tuzla Köyiçi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında kanunu uyarınca tetkik edilmesi ve gereği için ilgi (e) yazımız ile İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş, konuya ilişkin ilgi (a) yazı eki İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu kararı tarafımıza gönderilmiştir. İlgi (a) yazı eki kurul karar ile;

 

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Cami ve Postane Mahalleleri, Köyiçi Mevkii, 40 pafta, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İtirazlarına ilişkin;

 1. 3468, 3467, 3466, 2709, 3559, 2704, 2703 parsellerin plan sınırlarında sehven unutulan fonksiyon sınırlarının” ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 2. 2444, 2443, 2442, 7731, 2436, 6399, 2434, 2433, 2430, 2429, 2428, 2426 parsellerin plan sınırlarında sehven unutulan “fonksiyon sınırlarının” ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 3. 2420, 2957, 6238, 2959, 2960 parseller ile 2421 parselin doğusunda, plan sınırlarında sehven unutulan “fonksiyon sınırlarının” ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 4. 3099, 2982, 2983, 2989, 2984, 2985, 2986, 4506, 4505, 5867,4503 parsellerin plan sınırlarında sehven unutulan “fonksiyon sınırlarının” ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 5. 3734 parselin komşuluğundaki park alanının, plan sınırlarında sehven unutulan “fonksiyon sınırlarının” ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 6. 2451, 2450, 2449, 2446, 2444 parsellerin ada kenarlarının çevredeki imar planına göre düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 7. 2430 parselin kuzeyi, 2422, 2434, 2433 parsellerin, çevredeki imar planına göre ada kenarlarının düzenlenmesi ve 2426, 7983 parsellerin batısındaki yol istikametinin 2426 parseldeki kütleye göre yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 8. 2957 ve 2960 parsellerin kuzey sınırlarında sehven unutulan ada kenarlarının çevredeki imar planına göre düzenlenmesi, 2982 ve 3100 parsellerin yol istikamet çizgilerinin mevcuttaki yola gore düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 9. 2529 parselde sehven unutulan “yapılanma koşulunun” ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 10. 2561, 2559 parselde sehven unutulan “yapılanma koşulunun” ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 11. 7731 sehven unutulan 'yapılanma koşulunun” ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 12. 3433 parselde olması gereken ifraz hattı sehven unutulduğundan, 3433 parsele ifraz hattı çizilmesi, 2897 ve 2872 parsellerdeki ifraz hatlarının düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 13. 4613 ve 2466 parsellerde tescilli yapı bulunduğundan, parsel sınırından geçmesi gereken ifraz hattı sehven yanlış çizildiğinden parsel sınırına alınarak düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 14. 2651 parseldeki tescilli yapının bitişiğinden geçirilen ifraz hattının parsel sınırından geçirilerek düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 15. 2841 parselde tescilli yapı bulunduğundan, tescilli yapı bitişiğindeki ticaret fonksiyonu ve ifraz hattı sınırının iptal edilerek, ifraz hattının parsel sınırından geçirilerek düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 16. 2601 parselde sehven kütle sınırlarından geçirilen kademe hattı çizgisinin iptal edilerek, parsel sınırından geçirilerek düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 17. 2898 parselde sehven unutulan ticaret fonksiyonu ve yapılanma şartının Blok Nizam,1 kat olarak düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 18. Konut alanında kalan 2583 ve 2584 parseller ile Ticaret alanında kalan 6233 parselin kütlesi sehven unutulduğundan parsele kütle verilerek düzenleme yapılmasının uygun olduğuna,
 19. 2509 parsel ve bitişiğindeki meydan alanında, kütlelere verilen ticaret fonksiyon iptal edilerek Ticaret Fonksiyonunun O/meydan ve 2509 parsele verilerek düzenlenmesine İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.04.2010 gün ve 1441 sayılı kararı ile 2509 ve 2510 sayılı parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit alanından 1.Derece Arkeololjik Sit Alanına alınmasından dolayı uygun olmadığına; söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı “Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı İlke Kararı doğrultusunda düzenlemeye gidilmesi ve uygulamaya geçilmesi durumunda alanda kalan tek katlı demontabl yapıların kaldırılması gerektiğine,
 20. “Plan onama sınırları içerisinde kalan tescilli olmayan parsellerde kültür varlıkları koruma bölge kurulunca onaylı yenileme avan projelerindeki siluetler doğrultusunda bölgenin mimari karakteri göz önünde bulundurularak plan ve plan uygulama hükümlerinde belirtilen esaslara göre hazırlanan uygulama projeleri ilçe belediyesi tarafından onaylanacaktır.” plan notunun ilave edilmesinin uygun olmadığına,
 21. “Tescilli eserlerin korunması doğrultusunda zorunlu hallerde koruma kurulu kararı ile yol genişlikleri ve imar istikametlerinde 1/1000 ölçekli planda belirtilen yol genişliğinden farklı olarak daralma ve genişlemeler yapılabilir. Rekonstrüksiyonu yapılacak olan sivil mimarlık örneği yapılar zorunluluk arz etmesi durumunda doku bütünlüğünde değerlendirilerek ilgili koruma kurulunun uygun kararı ile parsel ölçüsünde geri çekilebilir.” Plan notunun ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 22. “Tescilli parsellerin içindeki eski eserlerin komşu parseller içerisinde kalması durumunda restorasyon projelerinde tevhit ve ifraz işlemine gerek duymadan ruhsat işlemleri düzenlenebilir ve uygulama yapabilir. Rekonstrüksiyon projelerinde ise koruma kurulu kararı doğrultusunda kütle parsel içine geri çekilebilir.” Plan notunun ilave edilmesinin baş kısmına “ Parsel sahiplerinden Muvafakatname alınması koşulu ile tescilli parsellerin içindeki eski eserlerin komşu parseller...” ibaresinin eklenmesi koşuluyla uygun olduğuna,
 23. “Planlama alanındaki, tesis kadastrosu paftalarının grafik olması ve halihazır durum ile uyumsuzluk göstermesi, plan gösterim şekli ile korunması gerekli kültür varlığı ve diğer yapıların yapı oturumları ve imar istikametlerinde teknik hata olarak değerlendirilebilecek ölçekteki kayma ve çelişkili durumlarda, geçerli aplikasyon krokisi teşekkülü ile birlikte kamu yararı gözetilerek ilçe belediyesince düzeltilir.” Plan notunun ilave edilmesinin uygun olmadığına,
 24. “Yenileme Alan Sınırı, Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı ve Plan Onama sınırları çevredeki meri imar planları ile çakıştığı durumlarda uygulama aşamasında herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemesi açısından bu planın ada kenarı ve fonksiyon sınırları belirleyici olup, diğer hususlarda ilgili koruma kurulundan görüş alınacaktır.” Plan notunun ilave edilmesinin uygun olduğuna,
 25. “5868 parselin fonksiyonu; ilgili Koruma Kurulu görüşü doğrultusunda belirlenecektir.” Plan notunun ilave edilmesinin uygun olmadığına,
 26. “Zeminaltı otoparkı giriş-çıkışları için Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınacaktır.” Plan notunun ilave edilmesinin uygun olmadığına,
 27. Uygulama Hükümlerinin 4. Maddesinde yer alan “Çatı katı yapılamaz çatı eğimi “%33 meyil olacaktır. Çatı meyli içinde kalan bölüm iskân edilemez.” Plan notunun iptal edilerek yerine “Çatı ve Teras katlarda yapılacak uygulamalarda, meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” plan notunun “Çatı katı yapılamaz, Çatı ve teras çatılarda yapılacak uygulamalarda, meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır” şeklinde yeniden düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 28. 3734 parselin kuzeyinde yer alan tescilli anıt yapının (kuyu) yeri sehven yanlış çizildiğinden, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” nun 22.10.2013 tarih ve 390 sayılı kararı doğrultusunda 3734 parselin batısında yeniden düzenlenmesi ve 3734 parselin kuzeyinde yer alan tescilli duvarın İstanbul Yenileme Alanları Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09.04.2010 tarih ve 1441 sayılı kararı doğrultusunda imar planlarına işlenmesi ve bu doğrultuda istikametlerin düzenlenmesinin uygun olduğuna,
 29. 3734 parselin çevresinde yer alan park alanında zemin altı otopark düzenlenmesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2018 gün ve 39 sayılı Meclis kararında Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmamış olmasına rağmen; Kurulumuzun 20.06.2019 gün ve 4060 sayılı kararı ile İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.09.2014 tarih ve 790 Numaralı Kararı İle Avan Projesi Onaylanmış Olan 2956, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 7975, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982 parsellerin altında Kapalı Otopark Yapılacaktır.” şeklinde eklenerek düzenlenen I Nolu düzenlemenin Kurulumuzun 04.08.2017 gün ve 2761 sayılı kararı ile düzeltmelerle mimari avan projesi uygun bulunan ve yapımına başlanan 3734 parsel çevresinde yer alan ve büyük bir kısmı Kurulumuz yetki ye görev sınırları dışında yer alan otoparka yakın olması; taşıt trafiğinin dar sokaklardan teşekkül etmiş tarihi merkezden uzaklaştırılmasının gerekli olması; 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 2956, 4971, 4970, 4972, 4973, 4975, 4974 sayılı parsellerin özel mülkiyete ait olması nedeniyle parsellerin altında yeraltı otoparkı olarak yakın zamanda yaşama geçirilmesinin mümkün görülmediği; ayrıca konumu itibariyle ana arter üzerinde yer almaması nedeniyle erişim güçlüğüne sebebiyet vermesi nedenleriyle uygun olmadığına karar verildiğinden söz konusu 3734 parselin çevresinde yer alan park alanında zemin altı otopark düzenlemesinin uygun olduğuna,

 

Kurulun 31.01.2019 gün ve 3787 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan 2452, 2453, 2455, 2456, 2457, 2458, 4712, 4713 parselleri kapsayan alana ilişkin yenileme avan projesinin işlenerek düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi” denilmektedir.

Sonuç itibariyle, ilgi (a) yazı eki ile kurul kararı ile, plan değişikliklerinden;

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27 ve 28 numaralı düzenlemelerin uygun görüldüğü,
 • 19, 20, 23, 25 ve 26 numaralı düzenlemelerin uygun görülmediği,
 • 29 numaralı düzenlemenin İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunun 04.08.2017 gün ve 2761 sayılı kararına uygun olarak düzenlemesiyle uygun görüldüğü,
 • Kurulun 31.01.2019 gün ve 3787 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan 2452, 2453, 2455, 2456, 2457, 2458, 4712 ve 4713 parselleri kapsayan alana ilişkin yenileme avan projesinin işlenmesiyle uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

 

Ayrıca İlgi (a) yazı eki kurul kararında bahsedilmemekle birlikte Müdürlüğümüzce yapılan tespitte 1/5000 ölçekli nazım imar planında 2779 ve 2780 sayılı parsellerdeki kültürel tesis fonksiyonunun ticaret alanına alınmasına ilişkin düzenleme İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2019 gün 4060 sayılı kurul kararı ile uygun görülmediği ancak meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 2779 ve 2780 sayılı parsellerin ticaret alanı olarak fonksiyonunun korunduğu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazlarına ilişkin ilgi (a) kurul kararına konu edilmediği görülmektedir.

Sonuç itibariyle 2779 ve 2780 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında arasında fonksiyon kararlarında farklılık oluştuğu tespit edilmiştir. \"denilerek.

Tuzla ilçesi 1/5000 ölçekli Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin ilgi (a) yazı ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

           

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Köyiçi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, 2779 ve 2780 sayılı parselleri 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda Kültürel Tesis Alanı’na alınması, 5868 parselin Ticaret Alanı’na alınması ve diğer konuların kurul görüşü doğrultusunda kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.