Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifi.

Karar Tarihi

14 Ekim 2020

Karar No

1011

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/01/2020  gün ve  2019/ BN:8201  sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün07.2019 tarihli ve E.559223 sayılı yazı ve eki 20.06.2019 tarihli 4060 sayılı kurul kararı,
 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.2014 tarihli ve 86 sayılı kararı,
 3. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.01.2015 tarihli ve 115 sayılı yazısı eki 13.01.2015 tarihli ve 950 sayılı kararı,
 4. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.10.2016 tarihli ve 1164 sayılı yazısı eki 18.10.2016 tarihli ve 207 sayılı kararı,
 5. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.2016 tarihli ve 1173 sayılı kararı,
 6. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.10.2016 tarihli ve 1164 sayılı yazısı eki 18.10.2016 tarihli ve 207 sayılı kararı,
 7. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 tarihli ve 2163 sayılı kararı
 8. 04.2017 tarihli ve 1881 sayılı yazımız
 9. Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.2017 tarihli ve 515 sayılı kararı.
 10. 02.2019 tarih ve 32009 sayılı yazımız

            TALEP: İlgi (a) yazı ile Tuzla ilçesi 1/5000 ölçekli Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan ve yazı ekinde iletilen İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararının iletildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMASÜRECİ: 12.07.2010 onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda ada kenarları ile kütleler arasındaki uyumsuzlukların, tescilli olan parsellere ait kütlelerin büyük oranda komşu parsellerle çakışması, kısmen yolda kalmış olması gibi uygulamayı zorlaştırıcı sebeplerin ortadan kaldırılması gerekçeleri ile hazırlanarak Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 07/01/2013 tarihli ve 520 sayılı yazısı ekinde,  Başkanlığımıza gereği yapılmak üzere iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (b) meclis kararı ile tadilen uygun görülmüştür. Teklif plana ilişkin ilgi (c) yazı ve eki kurul kararında: \"İstanbul İli, Tuzla İlçesi, 40 pafta, Köyiçi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili Köyiçi Yenileme Alanına ilişkin Kurulumuzca onaylanan tüm yenileme avan projelerinin plan revizyon teklifine işlenerek Kurulumuza iletilmesi.\"şeklinde karar alındığı,  devamında teklifin ilgi (e) meclis karar ile tadilen uygun görüldüğü ve ilgi (f) kurul kararı ile düzeltmeler yapılarak uygun görüldüğü, nihai olarak teklif plan hakkında ilgi (g) meclis kararının alınarak 30/12/2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandığı tespit edilmiştir.

Yukarıdaki planlama sürecinde alınan ilgi (e) ve ilgi (g) meclis kararları doğrultusunda yapılan ve ölçek açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planına konu edilmesi gereken düzenlemeleri (1,2,3,4,5,10 nolu düzenlemeler) içeren 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi ilgi (h) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (i) meclis kararı ile aynen uygun görülmüştür.

İlgi (i) meclis kararı ile aynen uygun görülen Tuzla Köyiçi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında kanunu uyarınca tetkik edilmesi ve gereği için ilgi (j) yazımız ile İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş, konuya ilişkin ilgi (a) yazı eki İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu kararı tarafımıza iletilmiştir.  İlgi (a) yazı eki kurul karar ile;

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Cami ve Postane Mahalleleri, Köyiçi Mevkii, 40 pafta, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin;

 • 05.2006 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Konut Alanı”nda kalmakta iken teklif 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında “İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.09.2014 tarih ve 790 Numaralı Kararı İle Avan Projesi Onaylanmış Olan 2956, 4970, 4971,4972, 4973, 4974, 7975, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982 parsellerin altında Kapalı Otopark Yapılacaktır.” şeklinde eklenerek düzenlenen 1 nolu düzenlemenin; Kurulun 04.08.2017 tarihli ve 2761 sayılı kararı ile düzeltmelerle mimari avan projesi uygun bulunan ve yapımına başlanan 3734 parsel çevresinde yeralan ve büyük bir kısmı kurulun yetki ve görev sınırları dışında yeralan otoparka yakın olması, taşıt trafiğinin dar sokaklardan teşekkül etmiş tarihi merkezden uzaklaştırılmasının gerekli olması; 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 2956, 4971, 4970, 4972, 4973, 4975, 4974 sayılı parsellerin özel mülkiyete ait olması nedeniyle parsellerin altında yeraltı otoparkı olarak yakın zamanda yaşama geçirilmesinin mümkün görülmediği; ayrıca konumu itibariyle ana arter üzerinde yer almaması nedeniyle erişim güçlüğüne sebebiyet vermesi nedenleriyle uygun olmadığına;
 • 05.2006 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Kültürel Tesis Alanı”nda kalmakta 30.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” olarak düzenlenen 2780 ve 2779 sayılı parsellere ilişkin 2 nolu düzenlemenin kültürel tesisi alanlarının azaltılması ve hâlihazırda yapının bu amaçla kullanılıyor olması sebebiyle uygun olmadığına;
 • 05.2006 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Konut Alanı”nda kalmakta iken 30.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” olarak düzenlenen 2809, 2810, 7611, 2813, 2814, 2815, 2816, 2822, 2821, 2823, 2812, 7612, 2818, 2817, 7715, 4669, 2838, 2839, 2840, 2841, 4015, 4503, 5687, 4505, 4506, 2986, 2985, 2984, 2989, 2983, 2982, 3099, 3100, 7650, 2960, 2959, 2957, 6238, 7731 sayılı parsellere ilişkin 3 nolu düzenlemenin uygun olduğuna;
 • 05.2006 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım Köy Planında “Ticaret Alanı”nda kalmakta iken 2575, 2576, 2573, 2574, 2629, 2632, 2633 sayılı parseller “Ticaret Alanı” olarak diğer 2521, 2522,2550, 2553, 2551, 2571, 2570, 2572, 2615, 6041, 2629, 2630, 2631, 2636, 2638, 2635, 2421 sayılı parseller “Konut Alanı “ olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 4 nolu düzenlemenin uygun olduğuna;
 • 05.2006 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “İdari Tesis Alanı”nda kalmakta iken 30/12/2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” olarak düzenlenen 2496 parsele ilişkin 5 nolu düzenlemenin uygun olduğuna;
 • 05.2006 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında yer alan, \"Olası fay hattı\" ve \"Olası fay hattı kuşağı\" lejantı 30.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 05.02.2009 tarih ve B.09.0.AİŞ.0.12.00.07/210.06-1327(34) sayılı kurum görüşü yazısı doğrultusunda iptal edilerek “Uygun Alan” ile “Önlemli Alan” lejantları eklenerek düzenlenen 10 nolu düzenlemenin uygun olduğuna;

Buna göre; teklif 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi, Cami ve Postane Mahalleleri, Köyiçi Mevkii, 40 pafta, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi, denilmektedir.

Sonuç itibariyle, ilgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilen plan değişikliklerinden 1 nolu düzenlemeye konu olan 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 2956, 4971, 4970, 4972, 4973, 4975, 4974 sayılı parsellerde gösterilen zemin altı otopark fonksiyonu ve 2 nolu düzenlemeye konu 2780 ve 2779 nolu parsellerdeki ticaret alanı fonksiyonu uygun görülmemiştir. Ancak söz konusu 2 nolu düzenlemeye ilişkin kararın  koruma bölge kurulunca onaylı avan projelere göre yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında alınan İstanbul 2 Numaralı Yenileme Bölge Alanları Koruma Bölge Kurulunun 13.01.2015/950 sayılı kararı ile çeliştiği ve ilgi (e) ile (g) meclis kararlarına aykırı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygun görülmediği tespit edilmiştir. Bu karar ile 2780 ve 2779 sayılı parsellerde,  meri 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki kültürel tesis alanı kararının korunduğu, plan yapım ve onaylama süreci devam eden 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise İstanbul 2 Numaralı Yenileme Bölge Alanları Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2019 tarih 4061 sayılı kararı gereğince ticaret alanı olarak korunduğu, bu doğrultuda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiştir.  ” Denilerek.

Tuzla ilçesi 1/5000 ölçekli Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin ilgi (a) yazı ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Köyiçi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, kurul görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.