Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kartal Soğanlık UİP Teklifi

Karar Tarihi

14 Ekim 2020

Karar No

989

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/09 /2020 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi:

 1. a) Kartal Belediye Başkanlığının 20.05.2020 tarihli ve 65108353-310.01.03-E.8044 sayılı yazısı ve eki dosyası.
 2. b) Kartal Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı kararı.
 3. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarihli ve 874 sayılı kararı.
 4. d) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.02.2004 tarihli ve 6873 sayılı kararı.
 5. e) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 30.07.2004 tarihli ve 940 sayılı yazısı.
 6. f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2004 tarihli ve 1104 sayılı kararı.
 7. g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.2009 tarihli ve 908 sayılı kararı.
 8. h) İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.10.2011 tarihli ve 54 sayılı kararı.
 9. i) İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2012 tarihli ve 317 sayılı kararı.
 10. j) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2012 tarihli ve 803 sayılı kararı.
 11. k) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 tarihli ve 2225 sayılı kararı.
 12. l) İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.09.2013 tarihli ve 1424 sayılı kararı.
 13. m) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2013 tarihli ve 2344 sayılı kararı.

TALEP: İlgi (a) yazı ve ekleri ile 13.05.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak tarafımıza iletilen Plan Teklif Numarası (PTF) TEKLİF-34129650 numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planı Teklifinin ilgi (b) ilçe meclis kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca gereği talep edilmektedir.

NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ: 2863 sayılı K.T.V.K. Kanunu ve 419 sayılı ilke kararı uyarınca, İstanbul II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.04.2004 tarihli ve 6930 sayılı kararı ile \"Kentsel Sit Alanı\" ilan edilen Kartal ilçesi, Gümüşpınar Mahallesinin bir bölümüne ilişkin 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 22.02.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlama aşamasında iken Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12.06.2012 tarihli ve 47 sayılı kararı ile söz konusu alanın kentsel sit alanı özelliği taşımadığı belirtilerek sit alanının kaldırılmasına ve söz konusu alanda bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 12 adet taşınmazın tescil durumlarının ilgili koruma bölge kurulunca yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun sit alanının kaldırılmasına ilişkin kararı sonrasında söz konusu bölgede yeni bir nazım imar planı yapılması gereği ortaya çıktığından; kurum ve kuruluş görüşleri, çevre planlar, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları dikkate alınarak planlama ilke ve esasları doğrultusunda nazım imar planı teklifi hazırlanarak NİP-16292 Pin numaralı 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile uygun bulunan NİP-16292 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Nazım İmar Planı, 13.05.2016 tarihinde onaylanarak 29.07.2016-29.08.2016 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) Kartal Belediye Meclis Kararında;

“SONUÇ: 1/1000 ölçekli Soğanlık Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne: Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2020/Şubat Ayı Toplantıları'nın 07.02.2020 tarihli 3. birleşiminde oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: TEKLİF-34129650 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planı Teklifi yapım aşamasında, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır:

1- Kartal Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünün 07.03.2017 tarihli ve 6906 sayılı yazısı ile “…Müdürlüğünüzden bölgenin tarihi dokusunun korunmasına yönelik üretilen V. Nolu Koruma Kurul Kararı’nın yapılacak planlama çalışmalarında değerlendirilmesi istenmiştir. Dolayısıyla şu ana kadar bahse konu Kurul Kararı gereği bölgede yapılan planlama sürecine herhangi bir etkisi görülmeyen bu durumun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yapım aşamasında değerlendirilmesinin önemi büyüktür…” şeklinde;

2- Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.03.2017 tarihli ve 6906 sayılı yazısı ile “…-E5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında mahreçsiz bırakılan 2556 ada, 16, 17, 40 ve 43 parsellerin, imar yollarına mahreçlerinin sağlanması,

-Yol, yeşil alan, dere gibi kamuya terkleri bulunan, terklerden sonra kalan kısımlarında yapılanamayan ve fiziki açıdan komşu parsellerle tevhidi mümkün olmayan parsellerde kitle çözümlerine gidilmesi,

-E5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında plan notları ile verilen hakların plan tadilat çalışması yapılan parseller içinde verilmesi, hususlarının dikkate alınması…” şeklinde;

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 08.03.2017 tarihli ve 99896374/45825-503 sayılı yazısı ile “…Söz konusu plan çalışmalarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına ve 5216, 3194 sayılı yasalar, ilgili mevzuat ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı maddeleri değiştiren 648 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen hususlara uygun olması gerektiği Müdürlük görüşümüzdür.” şeklinde;

4- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğünün 08.03.2017 tarihli ve 96786607-757.01/672/45868 sayılı yazısı ile “Söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüz uhdesinde herhangi bir çalışma bulunmamakta...” şeklinde;

5- İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 07.03.2017 tarihli ve 29339913-AYP030-E.5761 sayılı yazısı ile “Söz konusu proje alanı bölgesinde yer alan mevcut altyapı/üstyapı tesislerimiz ekli CD'de sayısal olarak (.dgn ve .dwg formatında) ED50 koordinat sisteminde gösterilmiştir. Abonelerimizin gaz arzı sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut doğalgaz altyapı/üstyapı tesislerimiz yerinde korunması, doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşaası yapılabilir plan notu eklenmelidir.” şeklinde;

6- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 08.03.2017 tarihli ve 492-46484 sayılı yazısı ile “Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda; genel olarak \"UA (Uygun Alanlar)\" ve kısmen de \"ÖA 5b (Orta-Hafif Önlemlerin Alınması Gereken Mühendislik Problemlerinin Bulunduğu Alanlar)\" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda;

\"UA\" lejantlı alanlar için; \"Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle; uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda, kaya ortamlarında sık çatlaklı-kırıklı yapı olması nedeniyle koma tipi kaymalar ve diğer şey stabilite sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır\" denilmektedir.

\"ÖA-5b\" lejantlı alanlar için; \"Bu alanlar; ileri derece ayrışmış kaya litolojilerinin bulunduğu bölgelerdir. Bu alanlarda yapı planlaması durumunda, yapı temelleri açısından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tasarlamak için alana yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Bu alanlar için bazı hafif önlemler alınması gerekir. Bu tür alanlar için, tipik önlem ayrışmanın derin olmadığı yerlerde yüzeydeki ayrışmış kesimi sıyırmak veya bodrumlu yapılar planlamak en kolay önlemdir. Kazı yapılması durumunda (özellikle derin kazı) bazı stabilite problemleri ile karşılaşılabilir. Bu nedenle, kazı yapılacak alanlarda kazı, şevlendirme, iksa vb. uygulama projeleri hazırlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır\" denilmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama çalışmalarında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılması gereken zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda ve raporda belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak olan imar planı teklif paftasının tarafımıza gönderilmesi durumunda konu ile ilgili Müdürlüğümüzün nihai görüşü verilebilecektir.” şeklinde;

7- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünün 10.03.2017 tarihli ve TN:261592-1947-47651 sayılı yazısı ile “Konu incelenmiş olup söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüzde herhangi bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir.” şeklinde;

8- TMMOB Şehir Plancıları Odasının 15.03.2017 tarihli ve 2017/568 sayılı yazısı ile “Söz konusu alanlarda ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yapılacak planlama çalışmalarına ilişkin Şubemiz görüşünün oluşturulması için hazırlık sürecinde Odamıza plan kopyası ve raporunun gönderilmesi ya da bilgilendirme toplantısı ile plan çalışmasının ön sunumunun gerçekleştirilmesi ve hazırlanan planlara ilişkin toplantı duyurularının, görüş ve önerilerimizi oluşturabilecek yeterli sürenin tanınarak yapılması...” şeklinde;

9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün 14.03.2017 tarihli ve BN:1513 İBB:50294 yazısı ile “...yazınızda bahsedilen plan çalışması ile ilgili Başkanlığımız Çevre Koruma Müdürlüğüne ait herhangi bir proje, yatırım ve kayıtlı mülkiyet bulunmamakta olup, ilgi (c) Yönetmelik “Planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler\" başlıklı Madde 28'de \" (I) Planlama aşamasındaki faaliyetler için uyulması zorunlu kriterler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) 07.03.2008 tarihinden sonra inşa edilmiş ve bu Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra inşa edilecek yapıların mimari projelerinde, yapı tiplerine bağlı olarak Ek-VIl’de yer alan Tablo-9'da verilen sınır değerlerin sağlanması zorunludur.
 2. b) Planlama aşamasında; ulaşım, işletme, tesis, eğlence yeri, imalathane, atölye, işyeri gibi planlanan faaliyetler 18,19,20,21,22,23,24 ve 25’inci maddede verilen esas ve kriterlere göre değerlendirilir. Uygun olmayan durum varsa faaliyete izin verilmez.
 3. c) Nazım imar Planlar ve Uygulama imar Planlarının hazırlanması aşamasında '27nci maddede öngörülen gürültüye maruz kalma kategorileri dikkate alınır.' denilmektedir.

Ayrıca çevre ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması uygun olacaktır:

-Yol, konut ve sanayi alanlarının, ulaşım ve sanayi kaynaklı hava ve gürültü kirliliğine sebep olmayacak şekilde planlanması,

-Hava kirliliği ve gürültüyü absorbe etmek ve bölgenin güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için, planlarda yeşil alanlara geniş yer verilmesi,

-Yüksek yapılı binaların hava kirliliği açısından bölgedeki kot seviyelerine göre yüksek yerlerde planlanması,

-Özellikle kış aylarında hava kirliliğinin belli bölgelerde yoğunlaşmasını önlemek için, öngörülen cadde ve sokakların hava koridoru oluşturacak şekilde hakim rüzgar yönüne açık olması,

-Topoğrafik yapısı bozuk ve/veya bozulmuş arazilerin hafriyat depolama alanı olarak ayrılması.” şeklinde;

10- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 21.03.2017 tarihli ve 314040-1041-55011 sayılı yazısı ile “Söz konusu çalışmanın yapılacağı bölgede Müdürlüğümüzce yapılan herhangi bir proje çalışması bulunmamaktadır.

Plan çalışmalarında da aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

KÖŞE KIRIKLARI İÇİN;

07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği: karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren

Tarihi Alanlar için:

-Teklif alanın cephe aldığı 20m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5m

-Teklif alanın cephe aldığı 20m genişliğin altındaki imar yollarında ise minimum 3m

Yerleşik Alanlar için:

-Teklif alanın cephe aldığı 15m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5m

-Teklif alanın cephe aldığı 15m genişliğin altındaki imar yollarında ise minimum 3m

Gelişme Alanları ve Kentsel Dönüşüm Bölgeleri için:

-Teklif alanın cephe aldığı 20m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 7m

-Teklif alanın cephe aldığı 20m genişliğin altındaki imar yollarında ise minimum 5m

Konut Dışı Çalışma Alanları için:

-Teklif alanın cephe aldığı imar yollarında minimum 12 m çekilerek yol terklerinin yapılması

KONUT İÇİN OTOPARKLAR

09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Kararına göre \"Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için:

-brüt alanı 75 m²'ye kadar (brüt alan<75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark

-brüt alanı 75 m² - 150 m² arasında (75 m² < brüt alan < 150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark

-brüt alanı 150 m² ve üstü (brüt alan > 150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.\" şeklinde plan notu eklenmesi,

TİCARET ALANLARI İÇIN OTOPARKLAR

\"Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m²'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.\" plan notunun eklenmesi,

SAĞLIK ALANLARİ İÇIN OTOPARKLAR

\"Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m²'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.\" plan notunun eklenmesi,

DIĞER FONKSİYONLAR İÇİN OTOPARKLAR

Yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda diğer fonksiyonlar için gerekli otopark alanlarının kendi parselleri içerisinde karşılanması,

ZEMİN ALTİ KATLI OTOPARKLAR

Planlama alanı içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak koşulu ile açık otopark, yeşil ve park alanları, spor alanları, çocuk bahçeleri, pazar alanı, meydan, yol ve kavşak alanları gibi kamuya açık alanların zemin altları kotları ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği yeterli toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin katları değiştirilmeyecek biçimde, olağanüstü durumlarda sığınak alanı olarak, diğer zamanlarda ise Ulaşım ve Trafik Denetleme Komisyonu (UTK) kararıyla kamuya ait \"Zemin Altı Katlı Otopark\" olarak kullanılmak üzere düzenlemeler yapılabilir\" plan notunun eklenmesi gerekmektedir.

Bahse konu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin kararlar kesinleştikten sonra Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nden tekrar görüş alınması...” şeklinde;

11- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.03.2017 tarihli ve 604-908-53107 sayılı yazısı ile “Söz konusu alan içerisinde Müdürlüğümüzün mevcutta bakımını yürütmekte olduğu alanlar yazımız ekindeki hava fotoğrafında gösterilmektedir. Ancak Meri planda alınan yeşil alan kararlarının değiştirilmemesi, yeni oluşturulacak yeşil alanların en az 5000 m² olması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m² olarak planlanması Müdürlüğümüz görüşüdür.” şeklinde;

12- Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünün 23.03.2017 tarihli ve 91208516/3204 sayılı yazısı ile “…İmar Planları hazırlanırken, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olan Vakıfların mülkiyetindeki taşınmazlar \"kamu mülkü olarak değerlendirilerek, planlama aşamasında genelde henüz değerlendirilmeye alınmamış boş Vakıf taşınmazlarına park, yeşil alan, sosyal yaşam alanları vb. donatı alanları fonksiyonları verilmektedir. Vakıf taşınmazları için idaremizce uygun görülmeyen bu fonksiyonların iyileştirilmesini öngören 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 22. maddesi ve yönetmeliğin 180. maddesi bulunmakta olup, …Ayrıca Vakıf mülkiyetindeki taşınmazların kadastral sınırlarıyla beraber mülkiyetinin korunması amaçlanarak taşınmazların verimli olarak kullanılabilmesi için; 3194 sayılı imar Kanununa göre kamuya bedelsiz terk edilecek alanların % 40 olması gerekmekte olup, İdaremizce de vakıf parsellerimizin yatırıma açılması aşamasında ancak %40'a kadar bedelsiz terk işlemine izin verilmektedir.

Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi'nde söz konusu plan çalışması yapılacak olan alanda idaremiz mülkiyetinde \"akar\" nitelikli taşınmazlardan:

 • 1071 ada, 7 parselde eski eser tescilli hamam kalıntıları bulunmaktadır. Bu çerçevede, \"1071 ada 7 parselde eski eser tescilli hamam kalıntıları olup, ilgili koruma kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.\" şeklinde plan notu ilave edilmesi ve planda adı geçen parselin kadastral sınırları ile beraber korunması,
 • 1094 ada, 91 parsel meri 1/5000 ölçekli imar planında \"Turizm Alanı+Ticaret Alanı+Konut Alanı\" fonksiyonuna ayrıldığı görülmüş olup bu fonksiyonların korunması,
 • 1117 ada, 13 parsel men' 1/5000 ölçekli imar planında \"Konut Alanı+Spor Alanı\" fonksiyonuna ayrıldığı görülmüş olup, idaremizin menfaati adına 2605,00 m2lik parselin bütünlüğü korunarak tamamının \"Konut Alanı\" na alınması,
 • 1071 ada, 1 parsel idaremiz mülkiyetinde \"hayrat\" nitelikli taşınmazlardan olan ve üzerinde eski eser tescilli kargir camii bulunan 1071 ada, 1 parselin de kadastral sınırları ile beraber korunarak \"Dini Tesis Alanı\" olarak belirlenmesi. İdari görüşümüz ve talebimizdir…” şeklinde;

13- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 22.03.2017 tarihli ve 246208-324161 sayılı yazısı ile “Yapılan inceleme sonucunda; bahse konu alanı etkileyecek UTK ve UKOME Kararı bulunmamaktadır.” şeklinde;

14- İstanbul Valiliği İl Müftülüğünün 20.03.2017 tarihli ve 89221074-64/3635 sayılı yazısı ile “… dini tesis alanları korunmak üzere uygun görüldüğüne dair Kartal Kaymakamlığının Müftülük ifadeli ilgi (b) yazısı ilişikte gönderilmiştir.” şeklinde;

15- İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 06.04.2017 tarihli ve 2017/413 sayılı yazısı ile “İmar Planı Çalışması kapsamında belirtilen bölgelere ait altyapı verileri ile ilgili tesislerimizin mevcut durumunu gösterir bilgiler dijital ortamda hazırlanmış ve yazımız ekinde sunulmuş olup, yeni yapılacak proje çalışmaları kapsamında mevcut tesislerimizin korunması ve yapılacak iş kapsamında proje alanı dahilinde ileriye dönük oluşabilecek yeni güç taleplerini karşılayabilmek amacıyla DM, TM yeri ve kablo geçiş güzergahı için teknik alan ayrılması gerekebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. CBS altyapı tesislerimizin güncellenmesi projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir, bu sebeple tarafınıza gönderilen veriler son durumu yansıtmayabilir.

 Söz konusu çalışma alanı içerisinde, deplase edilmesi gerekecek hatlar olması halinde, işi yapacak olan kurum veya yüklenici firma tarafından deplase edilmesi istenilen hatlar belirlenerek, Şirketimize müracaat edilmesinin ardından, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve ilgili kurum veya yüklenici firma arasında karşılıklı protokol yapılacak olup, bu protokol doğrultusunda işin deplaseyi talep eden tarafından yapılması uygun olacaktır.” şeklinde;

16- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 05.04.2017 tarihli ve 305.99-E.10857 sayılı yazısı ile “Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede,

Söz konusu planlama alanı sınırları dahilinde doğal sit alanına rastlanılmadığı anlaşılmış olup, alanda tescilli veya tescile değer tabiat varlığı olması halinde plan çalışmasının komisyona sunulmak üzere Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmekte olup,

Yapılacak plan çalışmalarının 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ana kararlarına ve üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak hazırlanması, 3194 sayılı imar Kanunu ve 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olması…” şeklinde ve

23.11.2017 tarihli ve 305.01-E.38229 sayılı yazısı ile “…Söz konusu planlama alanına ilişkin Bakanlığımızca onaylı herhangi bir plana rastlanılmamış olup yapılacak plan çalışmalarının 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ana kararlarına ve üst ölçekli plan kararlarına uyulması gerektiği, bahse konu alan 6306 sayılı kanun kapsamında ilan edilen herhangi bir riskli alan ya da rezerv yapı alanında kalmamakta olduğu tespit edilmiştir.

Bunlarla birlikte hazırlanmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı hükümlerine \"Tescilli tabiat varlığı (anıt ağaç) bulunan parsellerde ilgili tabiat varlıklarını koruma komisyonunun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz\" plan notunun eklenmesi ve söz konusu planın onay aşaması öncesinde ilgili Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu görüşü alınmak üzere Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmekte olup, ilgi yazınız ile talep edilen tescilli ağaçlara ilişkin tescil kararları yazımız ekinde gönderilmektedir.” şeklinde;

17- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 10.03.2017 tarihli ve 252.01.03.34-E.2686 sayılı yazısı ile “Yapılan incelemede, bahse konu planlama alanının; 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş herhangi bir Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kalmadığı tespit edilmiştir.

Planlama alanının; milli park, tabiat parkı, sulak alan vb. koruma alanlarında kalıp kalmadığı hakkında bilgi ve görüşün Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü'nden, tabiat varlığı ya da doğal sit statüsüne ilişkin bilgilerin İstanbul Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) temin edilmesi, tabiat varlığı ya da doğal sit alanı bulunması halinde \"Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik\" hükümlerine göre ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Kararının alınması,

Bununla birlikte, talebe konu alanın 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi kapsamında kalan korunan alanlarda kalması halinde, 14.06.2014 gün ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren \"Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği\" ile 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren \"Korunan Alanlarda Yapılacak planlara Dair Yönetmelik\" ve bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanan 03.01.2017 tarihli ve 2017/01 sayılı \"Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge\" hükümleri doğrultusunda hazırlanacak plan teklifinin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı ve Valilik Teknik İnceleme Raporu ile birlikte Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesi,

Ayrıca, talebe konu alanın; Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinin (d) bendi çerçevesinde etaplanması gerekiyorsa plan teklifinin sunulmasından önce Bakanlığımız görüşünün oluşturulabilmesi için, ilgili Valilikçe hazırlanacak uydu görüntüsü, varsa daha önce verilen etap kararlarının işli olduğu sit paftası üzerine etap olarak planlanması önerilen alanın sınırlarının işlenerek sit sınırının tamamını gösterir pafta, meri imar planları üzerinde gösterimi, mülkiyet bilgileri, etap ve plan teklifine ilişkin gerekçeli raporun Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü aracılığı ile sunulması gerekmektedir.

Bahsi geçen korunan alanların bulunmaması halinde ise; söz konusu alanda planlama çalışması yapılmasında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinde tanımlanan görev ve yetkiler bakımından Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sakınca görülmemektedir.” şeklinde;

18- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğünün 05.04.2017 tarihli ve 754-E.130005 sayılı yazısı ile “Teşekkülümüzce yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu alana isabet eden mevcut ve yapım aşamasında herhangi bir tesisimizin olmadığı…” şeklinde;

19- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünün 07.04.2017 tarihli ve 1583-İBB No:68257 sayılı yazısı ile “Söz konusu bölgede Müdürlüğümüzce yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.” şeklinde;

20- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğünün 12.04.2017 tarihli ve 310-1143-İBB:71239 sayılı yazısı ile “Söz konusu alanda Başkanlığımızca yürütülen bir proje bulunmamaktadır.

Ayrıca planlama çalışmalarının yapılacağı söz konusu alanda, Kentsel Tasarım Projeleri, Kentsel Sanat Yapıları ve Prestij Mekanları gibi projelere yönelik şehir standartlarını ve kent siluetini etkileyici üst ölçekli yeni fonksiyonların ya da yönlendirici plan hükümlerinin önerilmesi durumunda Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden görüş alınması gerektiğinin bilgi alınması...” şeklinde;

21- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünün 25.04.2017 tarihli ve 2017/4147-BN:2214-İBB:79831 sayılı yazısı ile “13.05.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Nazım İmar Planında, alanın metropoliten alan gelişme dinamiklerinin baskısından kurtarılması ve bölgede yer alan sivil mimarlık örneklerinin koruması amaçlanmıştır.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı çalışmasında;

Meri nazım imar planına, ilgili yasa ve yönetmeliklere ve kurul kararlarına uyulması,

Eşik ve sınırlamalara uyarak alanın doğal, kültürel, ekonomik ve estetik varlıklarını koruyan, bu değerlere katkı sağlayarak geliştiren, kentin yaşam ve karakteri ile çelişmeyen yerel istekleri olanaklar ölçüsünde değerlendiren, uygulamada halkın destek ve katılımını sağlayan bir planlama anlayışı ile hareket edilmesi,

1/5000 ölçekli planda gösterilenler dışında varsa ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanların belirlenmesi ve plana aktarılması,

Plan sınırları içerisinde bulunan korunması gerekli kültür varlıklar ile koruması gerekli tescilli veya tescile öneri ağaçların korunması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.” şeklinde;

22- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2017 tarihli ve 13654 sayılı yazısı ile “Yapılan incelemelerde plan sahasının yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kaldığı tespit edilmiştir. Fakat plan sahası içerisinden Tugay Deresinin kolu olan Balcıdere-Yakakent kolu geçmekte olup, plan sahası kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Bu nedenle plan hazırlanırken imar planına Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı olarak işlenmesi ve Plan Notlarına aşağıda sıralanan hükümlerin eklenmesi gerekmektedir.

 1. İlgi (b) olur yazısına göre; dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından itibaren sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik alan (yazımız ekinde kırmızı renk ile görünmektedir) dere işletme bandıdır. Bu alanlar imar plan çalışmalarında dere ıslahı, servis yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır. Bahse konu imar planına dere ıslah ve işletme bandı sınırlarının mutlaka işlenmesi gerekmektedir.
 2. Plan sahası içerisinden geçen Sakızağacı Caddesinin Balcıdere Yakakent Kolu geçiş köprüsü projelerinin hazırlandıktan sonra hidrolik yönden onaylanması için mutlaka idaremize sunulması gerekmektedir.
 3. Açık dere mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde; her yıl periyodik olarak yapılması gereken bakım-onarım hizmetleri imkansız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dalması ile yetersiz kalan mecralar su taşkınlarına neden olmaktadır. 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri, 17.03.2010 tarih, 1987 sayı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazılar gereği; taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır.
 4. Dere işletme bantlarında herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup, imar plan uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı imar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir.
 5. Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alan (Dere işletme bandı dışında kalan komşu parseller) taşkın önlemli yapılaşma alanıdır. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanı dahilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır. Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında yapılacak her bir yapıya ilişkin (projelendirme aşamasında), uygulamaya esas olacak çekme mesafeleri ile taşkın risk katlarının belirlenmesi için İdaremizden görüş alınmalıdır.
 6. Subasman kotu, yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Proje alanı vaziyet kotlarının taşkın risk kotuna göre belirlenmesindeki amaç, yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır. İdaremizin imar planı yapma yetkisi bulunmamakta olup, dere taşkın risk bölgesinde yer alan yapılarda su basman kotuna dair düzenlemeye ve iskan durumuna ilişkin nihai değerlendirme Belediyelerin takdir ve yetkisindedir.
 7. Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan idaremiz sorumlu tutulamaz. Bu hususta, bölgede dere ıslah ve işletme bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.
 8. Taşkın önlemli yapılaşma alanlarında, kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, taşkın risk kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Bu kısımlarda taşkın sonucu oluşabilecek can ve mal kayıplarından İdaremiz kesinlikle sorumlu tutulamaz.
 9. Parsel içindeki bahçe alanlarının taşkın tehlikesinden korunması amacıyla, bahçe duvarlarının sızdırmazlık önlemleri alınarak inşa edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu plan sahasına ait altyapı görüşlerimiz de aşağıda sıralanmakta olup, uygulama esnasında bu hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.

 1. Plan sınırları içerisinden çeşitli çaplarda mevcut içmesuyu ve atıksu hatlarımız geçmekte olup, plan sahasına ait mevcut içmesuyu, atıksu hatlanmızı, dere ıslah ve işletme bandımızı gösterir bilgiler yazı ekinde gönderilmektedir.
 2. Kavşak, yol, alt geçit gibi sanat yapılarına ait uygulama projeleri hazırlanırken de İdaremiz görüşü muhakkak alınmalıdır.
 3. İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların 100mm - 600mm arası için min. 5 metre, 600mm - 1000mm arası çaplar için min.10.00 metre, 1200mm - 1600mm arası çaplar için min.15.00 metre, 1800mm ve üstü çaplar için min.20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 4. İçmesuyu hatları boyunca hatların bakım ve onarımını engelleyici yapı (betonarme vb.) ve de ağaç dikimi yapılmamalıdır.
 5. Mevcut ve planlanan atıksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Plan çalışmalarında, 300 mm - 600 mm arası çaplar en az 5 m., 700 mm - 1200 mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte \"İmar Yolu\" veya \"Yeşil Alan\" olarak korunmalıdır.
 6. Park ve yeşil alanlardan geçen atıksu ve yağmursuyu hatları için bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atıksu ve yağmursuyu hatları güzergahı boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min.5m) servis yollarının oluşturulması gerekmektedir.
 7. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmak ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 8. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

Netice olarak, söz konusu alan ile ilgili planlar yukarıdaki şartlara uygun olarak hazırlandıktan sonra nihai görüşümüz alınmak üzere 2 takım olarak ve sayısal ortamda CD ile *.dgn ve/veya *.dxf formatında idaremize gönderilmesi ve nihai görüşümüz alınmadan uygulamaya geçilmemesi gerekmektedir.” şeklinde ve İSKİ’nin 15.08.2017 tarihli ve 38650 sayılı yazısı ile dere işletme bandı sınırları içerisinde kalan ve üzerinde yapılaşmalar olan 10261 (E:1071) ada, 1 parsel, 10263 (E:1073) ada, 1 ve 2 parsel, 10961 (E:2556)ada, 33, 34, 35 parsellerin tescilli parsellere ilişkin olarak da “...Bahse konu parseller kısmen Tugay Deresinin kolu olan Balcıdere-Yakakent Kolu'na ait dere ıslah alanı ve dere işletme bandı sınırları içerisinde, kısmen de taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Bu nedenle ilgi (c) yazımızdaki görüşlerimiz aynen geçerlidir.

Dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından itibaren sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik alan (yazımız ekinde kırmızı renk ile görünmektedir) dere işletme bandıdır. Bu alanlar imar plan çalışmalarında dere ıslahı, servis yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır. Bahse konu imar planına dere ıslah ve işletme bandı sınırlarının mutlaka işlenmesi gerekmektedir.

Tugay Deresi 2120 Hektarlık su toplama havzasına sahip, meskûn alanlardan geçen ve mevcut kesiti yetersiz bir deredir. Söz konusu dereler için yapılan taşkın modelleme çalışmaları bölgede bir taşkın riski olduğunu göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan taşkın olayları da bu durumu doğrular niteliktedir. Bölgedeki taşkın riskini bertaraf etmek için, derenin mansap kısmında 500 yıllık yağış debisini (Tugay deresi için; 165 m/sn) geçirecek İSKİ Kanal Proje Dere Islah Projeleri Teknik Şartnamesi’ne uygun dere ıslah kesitleri gereklidir. Bu derelerin hidrolik açıdan sağlıklı bir şekilde imal edilip işletilebilmesi için imar çalışmalarında ilgi (b) yazımız ile tarafınıza gönderilen -ve bu dereler için genişlikleri detaylı hesaplamalar ile belirlenen- bantların ayrılması hayati önem taşımaktadır. Aksi durumda taşkın debileri dere kesitlerinden geçemeyerek taşkına neden olacak ve bu durum bölgede insan hayatı açısından tehlike oluşturacaktır. Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz. Bu hususta, bölgede dere ıslah ve işletme bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.” şeklinde;

23- Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.03.2017 tarihli ve 25087147/659 sayılı yazısı ile “Söz konusu alan İstanbul Il Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.04.2004 tarih ve 6930 sayılı kararıyla kentsel sit alanı ilan edilmiş, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.07.2006 tarih ve 178 sayılı kararıyla sit sınırları genişletilmiş ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12.06.2012 tarih ve 47 sayılı kararıyla kentsel sit kaydı kaldırılmıştır.

Kurulumuzun 19.03.2015 tarih ve 2551 sayılı kararı ile alandaki tescilli yapıların değerlendirmesi yapılmış ve yine Kurulumuzun 21.04.2016 tarih ve 3564 sayılı kararı ile \"Soğanlık Köyü Camii (Hacı Ali Ağa Camii)’nin bulunduğu 1075 nolu yapı adasının bulunduğu Yaprak Sokak’tan Çınarcık Caddesi’ne devamla 1073 nolu yapı adasını da içine alan, Kirazlı Sokak ve Sürmeli Sokak ile tamamlanan ekli krokideki sokakların Korunacak Sokak olarak belirlenmesine, alana ilişkin imar planlarına ve yapılaşmaya esas olacak şekilde sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine\" karar verilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında tescilli yapı ve parseller ile Korunacak Sokak gösterimlerinin yapılması, alanda yapılacak uygulamalar öncesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün alınacağına ilişkin plan notu konulması, Kurulumuzun 21.04.2016 tarih ve 3564 sayılı kararına plan notlarında yer verilmesi, analiz çalışmaları esnasında alandaki kültür varlıklarına yönelik güncel envanter çalışmasının yapılması ve plan teklifi Meclis onayına sunulmadan önce Kurulumuz görüşü alınmak üzere Müdürlüğümüze iletilmesi...” şeklinde ve

02.11.2017 tarihli ve 25087147 sayılı yazısı ekinde yer alan 27.10.2017 tarih ve 4901 sayılı kararı ile “…imar planı çalışmaları kapsamında İSKİ Genel Müdürlüğünün sunduğu dere işletme hattı ve koruma bandını gösteren harita incelendiğinde söz konusu dere koruma bandı içerisinde yer alan 10261 (E21071) ada 1 parsel, 10263 (E21073) ada 2 parsel, 1073 ada 1 parsel, 10961 (E:2556) ada 33, 34, 35 parsellerin tescilli parseller olduğu ve üzerinde yapılaşma bulunduğunun tespit edildiği, bu durumun tescilli eserler bakımından sakınca olup olmadığı hususunda görüşümüzün iletilmesi istenen Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.07.2017 tarih ve 65108353-622-03-E.19375 sayılı yazısı, 25.10.2017 tarih ve 764 kayıt sayılı rapor okundu, ekleri ve 34.25.430 sayılı dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; İstanbul ili, Kartal ilçesi, Gümüşpınar Mahallesi, Soğanlık Uygulama imar Planı çalışmalarında tescilli kültür varlığı yapı ve parsellerinin dere işletme bandı içerisinde kaldığı görüldüğünden ve bu durumun tescilli kültür varlıklarına olumsuz etkisi olduğundan uygun olmadığına, tescilli kültür varlığı yapı ve parselleri, ağaç varlığı ve benzer detayları içeren, dere işletme bandının tescilli kültür varlığı yapı ve parsellerine zarar vermeyecek şekilde 1/500 ölçekte hazırlanacak vaziyet planının Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” şeklinde ve

01.04.2019 tarihli ve 25087147-165.02.02-E.278706 sayılı yazısı ile Gümüşpınar Mahallesi, Sakızağacı Caddesi, 10261 ada, 1 parsel sayılı, özel mülkiyete ait, 520.64 m² yüzölçümlü 10261 ada, 1 parsel ve parselde bulunan yıkıntı halindeki kalıntıya ilişkin olarak “…Parsel, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25.02.2004 tarih 6875 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve Kurulumuzun 19.03.2015 tarih 2551 sayılı kararı ile tescilin devamına ve koruma grubunun Il (iki) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kurulumuzun 0++1.06.2017 tarih 4595 sayılı kararında \"Kartal ilçesi, Gümüşpınar Mahallesi, 10261 (E:1071) ada, 1 nolu parselde bulunan tescilli yapının güncel fotoğraflarından mail-i inhidam olduğu anlaşıldığından şablon olacak malzemenin ayıklanarak yıkıntıların kaldırılabileceğine, rölöve, restitüsyonu ile rekonstrüksiyon projesinin ivedi olarak Kurulumuza iletilmesine, parselde can ve mal emniyeti için gerekli tedbirlerin ilgilisi ve belediyesince alınmasına\" karar verilmiştir.

29.03.2019 tarihinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede parselin boş olduğu ve parsel içinde yıkıntı halinde bir kalıntı bulunduğu görülmüştür. Herhangi bir inşai ve fiziki müdahale olmadığı ve ağaç kesiminin olmadığı görülmüş olup güncel durum fotoğraflarla tespit edilmiştir.

Söz konusu parsele ilişkin Kurul kararı gereğinin yerine getirilmesinin sağlanması, kararla istenilen projelerin Kurulumuza iletilmesi, ayrıca parselde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması...\" şeklinde 23 adet kuruma ait görüş tespit edilmiştir.

 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

TEKLİF-34129650 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planı Teklifi, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler ile 13.05.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Nazım İmar Planına uygunluğu bakımından 3 ana başlık altında incelenmektedir:

 • Kurum ve Kuruluş Görüşleri,
 • Plan Yapım Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat
 • Plan Kararları,
 1. Fonksiyon Alanları, Yapılaşma Koşulları ve Nüfus,
 2. Plan Paftaları ve Plan Uygulama Hükümleri.
 • Kurum ve Kuruluş Görüşlerine İlişkin Değerlendirme:

İlgi (a) yazı ile Başkanlığımıza iletilen teklif 1/1000 plan dosya ekinde plan yapım aşamasında kurum ve kuruluşlardan gelen görüşlerin kopyaları plan raporunda ve araştırma raporunda yer almakta olup kurum görüşleri meri 1/5000 plan sınırının tamamını kapsayacak şekilde alınmıştır.

Kartal Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ekinde yer alan meclis kararı ile araştırma raporu ve plan raporu incelendiğinde 23 adet kurumdan görüş iletildiği görülmektedir.

Söz konusu görüşler incelendiğinde;

- Kartal Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünün yukarıda bahsi geçen (1 nolu) kurum görüşünde bölgenin tarihi dokusunun korunmasına yönelik üretilen V. Nolu Koruma Kurul Kararının yapılacak planlama çalışmalarında değerlendirilmesi istendiğinden bahisle şu ana kadar bahse konu Kurul Kararı gereği bölgede yapılan planlama sürecine herhangi bir etkisi görülmediği ve bu durumun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları yapım aşamasında değerlendirilmesinin öneminin büyük olduğu belirtilmekte olup kurum görüşünde söz edilen V Nolu Koruma Kurul Kararının hangi karar olduğu anlaşılmamaktadır.

- İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) Genel Müdürlüğünün kurum görüşünde (5 nolu); teklif 1/1000 ölçekli plan sınırları içerisinde yer alan doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi istenmekte olup teklif plana işlenmediği görülmekle birlikte İGDAŞ’ın yukarıdaki kurum görüşünde eklenmesi istenen plan notunun teklif plan notları Genel Hükümleri 15.Maddeye eklendiği görülmektedir.

- Ulaşım Planlama Müdürlüğünün kurum görüşünde (10 nolu); konut için otoparklara ilişkin olarak 09.05.2013 tarih ve 480927 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü Kararına göre eklenmesi istenen plan notunun teklif plan notlarına eklenmediği anlaşılmaktadır.

- Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünün kurum görüşünde (12 nolu);

 • “… \"1071 ada 7 parselde eski eser tescilli hamam kalıntıları olup, ilgili koruma kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.\" şeklinde plan notu ilave edilmesi ve planda adı geçen parselin kadastral sınırları ile beraber korunması” denilmekte olup teklif plan notlarına “…Anıt eser tescilli yapılarda basit ve esaslı onarımlar koruma bölge kurulunun onayına tabidir.” şeklinde plan notunun eklendiği fakat 1/1000 ölçekli teklif plan üzerinde anıt tescilli yapıların işlenmediği ve planda söz konusu parselin güney batısında yolda kalan kısmının tescilli parsel olarak taranmadığı görülmektedir.
 • “…1071 ada, 1 parsel idaremiz mülkiyetinde \"hayrat\" nitelikli taşınmazlardan olan ve üzerinde eski eser tescilli kargir camii bulunan 1071 ada, 1 parselin de kadastral sınırları ile beraber korunarak \"Dini Tesis Alanı\" olarak belirlenmesi…” denilmekte olup teklif uygulama imar planında kısmen “Dere Hattı Koruma Kuşağı” sınırı içerisinde bulunan parselin tamamının tescilli parsel olarak taranarak konut fonksiyonu verildiği görülmektedir. Ancak başkanlık veri tabanımızda yapılan incelemede parselin şahıs mülkiyetinde olduğu ve ilgi (a) yazı ekinde yer alan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.04.2019 tarihli ve E.278706 sayılı yazısında da parselin, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.02.2004 tarihli ve 6875 sayılı karar ile tescil edildiği ve V numaralı kurullarının (V Nolu) 19.03.2015 tarihli ve 2551sayılı kararı ile de koruma grubunun II (iki) olarak belirlendiği, parselde yıkıntı halinde bir kalıntı olduğu ve yıkık haldeki yapının çökme ihtimali (mail-i inhidam) olduğu belirtilmektedir.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığının 15.08.2017 tarihli ve 38650 sayılı kurum görüşünde (22 nolu); “…dere işletme bandı sınırları içerisinde kalan ve üzerinde yapılaşmalar olan 10261 (E:1071) ada, 1 parsel, 10263 (E:1073) ada, 1 ve 2 parsel, 10961 (E:2556) ada, 33, 34, 35 parsellerin tescilli parsellere ilişkin olarak da “...Bahse konu parseller kısmen Tugay Deresinin kolu olan Balcıdere-Yakakent Kolu'na ait dere ıslah alanı ve dere işletme bandı sınırları içerisinde, kısmen de taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Bu nedenle ilgi (c) yazımızdaki görüşlerimiz aynen geçerlidir.” denilmekte olup bahsi geçen ilgi (c) yazıda ise dere ıslah dış duvarından itibaren sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik alanın dere işletme bandı olduğu ve bu alanların imar plan çalışmalarında dere ıslahı, servis yolu veya yeşil alan olarak korunması, bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi ve derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmaması gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca İSKİ kurum görüşünde; Tugay Deresinin 2120 Hektarlık su toplama havzasına sahip, meskûn alanlardan geçen ve mevcut kesiti yetersiz bir dere olduğu, söz konusu dereler için yapılan taşkın modelleme çalışmalarının bölgede bir taşkın riski olduğunu gösterdiği, geçtiğimiz yıllarda yaşanan taşkın olaylarının da bu durumu doğruladığı ve bu derelerin hidrolik açıdan sağlıklı bir şekilde imal edilip işletilebilmesi için imar çalışmalarında kurum görüşleri ile birlikte gönderilen -ve bu dereler için genişlikleri detaylı hesaplamalar ile belirlenen- bantların ayrılmasının hayati önem taşıdığı özellikle vurgulanmakta ve aksi durumda taşkın debileri dere kesitlerinden geçemeyerek taşkına neden olacağı, bu durumun bölgede insan hayatı açısından tehlike oluşturacağı ve Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdarelerinin sorumlu tutulamayacağı belirtilerek “…bölgede dere ıslah ve işletme bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.” denilmektedir.

 Özetle İSKİ kurum görüşüne göre dere işletme bandı içerisinde kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemesi, bu alanların dere ıslahı, servis yolu veya yeşil alan olarak korunması gerektiği ve aksi durumda taşkın riski olan bir alan olması nedeni ile kayıp ve zararlar oluşabileceği belirtilmesine rağmen teklif 1/1000 ölçekli planda 10261 (E:1071) ada, 1 parsel, 10263 (E:1073) ada, 1 ve 2 parsel, 10961 (E:2556) ada, 33, 34, 35 parseller “Konut Alanı” olarak planlanmıştır.

- Yukarıda bahsi geçen İSKİ görüşüne rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2017 tarih ve 4901 sayılı kararında ise (23 nolu kurum görüşü) “…söz konusu dere koruma bandı içerisinde yer alan 10261 (E21071) ada 1 parsel, 10263 (E21073) ada 2 parsel, 1073 ada 1 parsel, 10961 (E:2556) ada 33, 34, 35 parsellerin tescilli parseller olduğu ve üzerinde yapılaşma bulunduğunun tespit edildiği, …ve bu durumun tescilli kültür varlıklarına olumsuz etkisi olduğundan uygun olmadığına, tescilli kültür varlığı yapı ve parselleri, ağaç varlığı ve benzer detayları içeren, dere işletme bandının tescilli kültür varlığı yapı ve parsellerine zarar vermeyecek şekilde 1/500 ölçekte hazırlanacak vaziyet planının Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” denilmektedir.

  Teklif planlarda bahsi geçen parsellere “Konut Alanı” fonksiyonu verilerek tescilli parsel olarak tarandığı, ilgili kısımlarının “Su Kanalları Koruma Kuşağı” sınırları içerisinde gösterildiği ve teklif plan notlarının 2.4. maddesinde de “Dere işletme bandından kaynaklanan bu alanlar park, yeşil alan ve imar yolu olarak düzenlenecektir. Dere İşletme Bandında kalan Tescilli Parseller için uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır.” denildiği görülmektedir.

  Ayrıca yukarıda bahsi geçen İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararında “…1/500 ölçekte hazırlanacak vaziyet planının Kurulumuza iletilmesi…” denilmekte olup ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza buna ilişkin bir bilgi iletilmemiştir.

  - İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yukarıda “Kurum ve Kuruluş Görüşleri” başlığı altındaki 23 nolu maddede bahsi geçen kurum görüşünde “…\"Soğanlık Köyü Camii (Hacı Ali Ağa Camii)’nin bulunduğu 1075 nolu yapı adasının bulunduğu Yaprak Sokak’tan Çınarcık Caddesi’ne devamla 1073 nolu yapı adasını da içine alan, Kirazlı Sokak ve Sürmeli Sokak ile tamamlanan ekli krokideki sokakların Korunacak Sokak olarak belirlenmesine, alana ilişkin imar planlarına ve yapılaşmaya esas olacak şekilde sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine\" karar verilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında tescilli yapı ve parseller ile Korunacak Sokak gösterimlerinin yapılması, alanda yapılacak uygulamalar öncesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün alınacağına ilişkin plan notu konulması, Kurulumuzun 21.04.2016 tarih ve 3564 sayılı kararına plan notlarında yer verilmesi…” denilmekte olup söz konusu sokakların “Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hattı” olarak plan paftalarına işlendiği, mevcut sokak dokusu korunmadan yapı adalarının cephelerinin değiştirildiği ve bina cepheleri dikkate alınarak yol alanlarının genişletildiği;

Teklif plan notlarının 14. Maddesinde de “Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş olan parsellerde ve bu parsellere komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerde yapılacak uygulamalarda İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz” şeklinde ve 3.3. Maddesinde ise “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından karar altına alınan Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulanacak yol güzergahlarını göstermektedir. Uygulama İmar Planının kesinleşmesinin ardından belirlenmiş olan güzergahta Kartal Belediyesi tarafından Sokak Sağlıklaştırma Projesi hazırlanacaktır. Sokak Sağlıklaştırma Projesi onaylanmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde plan notları bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca söz konusu kurum görüşünde (23 nolu) “…analiz çalışmaları esnasında alandaki kültür varlıklarına yönelik güncel envanter çalışmasının yapılması ve plan teklifi Meclis onayına sunulmadan önce Kurulumuz görüşü alınmak üzere Müdürlüğümüze iletilmesi…” denilmekte olup ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen teklif uygulama imar planı dosyasında güncel envanter çalışmasına ilişkin bilgi ve belge tespit edilememiştir.

Ek olarak yukarıda bahsi geçen kurum görüşlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile İSKİ Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu görüşü alınmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; 1/1000 ölçekli plan kararları oluşturulup plan paftaları ve plan notlarının taraflarına iletildiğinde plan tekliflerine ilişkin nihai görüşlerini verebileceklerini belirtmişlerdir.

 • Plan Yapım Yönetmeliği Açısından İncelenmesi:

  TEKLİF-34129650 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planı Teklifinin plan çizimi Plan Yapım Yönetmeliği açısından irdelendiğinde;

 • İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda eklenen “Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hattı” (Korunacak Sokak) gösteriminin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tariflenmediği ve plan paftalarında da üretilen yeni gösteriminin net olarak anlaşılamadığı,
 • Teklif planda, tescilli parsellerde yer alan tescilli yapıların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre “Tescilli Anıt Yapı” ve “Tescilli Bina” gösterimlerine yer verilmediği, Tescilli Parsel dışında ayrı bir lejant ve plan notunun bulunmadığı, hususları tespit edilmiştir.

  Teklif 1/1000 ölçekli planda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre bazı gösterim tekniklerinde farklılıklar bulunmakta olup yönetmeliğin Gösterim (Lejand) Tekniklerine ilişkin 10.Maddesinin 3 Bendinde “Gösterim listesine ilişkin teklif niteliğinde olan, öznitelikler ve kodlamalar ile planların özelliği gereği ihtiyaç duyulacak gösterim tür ve tipi Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen gösterimler, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bakanlıkça ilan edilmeyen gösterim planlarda uygulanamaz.” denilmektedir.

  Ek olarak; 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planlarında, kat yüksekliklerinin belirlenmediği tespit edilmiş olup 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 14.02.2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde “…İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok: serbest olarak belirlenemez…” ve 13.Maddesinde “Geçici Madde 20: Bina yükseklikleri Yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez.” hükümleri uyarınca teklif planda kat yüksekliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 08.01.2016 gün ve TN:29082 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda Müdürlüğümüzce yapılan İstanbul Genelinde Yapı Yüksekliği Sınırı Getirilmesine İlişkin Plan Değişikliği çalışması kapsamında, Kartal İlçesi Soğanlık bölgesinde öneri kat yüksekliği 10 kat olarak değerlendirilmektedir.

 • Plan Kararları Açısından İncelenmesi:

TEKLİF-34129650 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planı Teklifi plan onama sınırı ile 13.05.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Nazım İmar Planı sınırı birbiri ile örtüşmektedir.

 1. Fonksiyon Alanları, Yapılaşma Koşulları ve Nüfus Açısından:

Teklif 1/1000 ölçekli planın fonksiyon alan büyüklükleri ve oranları ile meri 1/5000 ölçekli plan fonksiyon alan büyüklükleri ve oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir:

 

1/5000 PLAN

1/1000 PLAN

Alan Adı

Alan (m²)

Oran
(%)

Alan Adı

Alan (m²)

Oran
(%)

 

YAPI YASAKLI ALAN

3290

13

DERE HATTI KORUMA KUŞAĞI ALANI

2258

9

 

MEVCUT KONUT ALANI YÜKSEK

400-450 K/HA

16.338

64

KONUT ALANI

E:1.50

11.181

44

550 K/HA

2.678

10

E:1.75

1.562

6

Tescilli parseller

2.651

10

Toplam

19.017

74

Toplam

15.394

60

KAMU HİZMET ALANI

226

1

İDARİ HİZMET ALANI

96

0

İBADET ALANI

777

3

CAMİ ALANI

488

2

PARK VE YEŞİL ALAN

4.265

17

PARK

1.761

7

İKİNCİ DERECE YOL

1.225

5

YOL

7.771

31

TOPLAM

25.510

100

 

25.510

100

 

Konut Alanlarının Nüfus ve Yapılaşma Şartları Açısından İncelenmesi

Meri 1/5000 ölçekli planda alanın %74’ünü ve teklif 1/1000 ölçekli planda alanın %60’ında konut alanı oluşturmaktadır.

Meri 1/5000 ölçekli planda, Konut Alanları planlama alanının komşuluğundaki meri nazım imar planlarıyla uyum gerekçesiyle 400, 450 ve 500 kişi/hektar olmak üzere üç farklı yoğunluğa ayrılmış ve plan nüfusu 803 kişi olarak öngörülmüştür.

Teklif 1/1000 ölçekli planda, plan raporunda “Konut niteliğindeki yapı adalarının aldıkları emsal değerleri üzerinden belirlenen inşaat alanlarına göre (kişi başı 35 m² üzerinden)…” denilerek ve tescilli parsellerin mimari açıdan koruma kurulunca belirlenen kıstaslara göre yapılaşacağından bu hesabın dışında bırakıldığı belirtilerek plan nüfusu yaklaşık 557 kişi olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda teklif 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planı nüfusunun, meri 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Nazım İmar Planı ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Teklif 1/1000 ölçekli plan raporunda konut alanlarının yapılaşma şartlarına ilişkin olarak;

“…1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ortaya çıkan imar adalarında, Nazım İmar Planında belirlenen nüfus yoğunlukları ve çevre yapılanma koşulları da dikkate alınarak;

550 ki/ha yoğunluklu alanlarda 5/A/3, TAKS: 0.20-0.40, E: 1.75,

450 ki/ha yoğunluklu alanlarda 5/A/3, TAKS: 0.20-0.40, E: 1.50,

400 ki/ha yoğunluklu alanlarda 5/A/3, TAKS: 0.20-0.40, E: 1.50,

Çekme mesafelerinin yapılaşmaya uygun olmadığı 400 ki/ha yoğunluklu, 10262 ada 1 parsel ile  10262 ada 6 parselde ise 0/B/0, E:1.50 olarak belirlenmiştir.” denilmektedir.

Sosyal Donatı Alanları, Teknik Altyapı Alanlarının incelenmesi

Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, donatı alanlarının genel olarak meri 1/5000 ölçekli nazım imar planındakine uygun olarak aktarıldığı, ancak “Su Kanalları Koruma Kuşağı” içerisinde yer alan tescilli parseller meri 1/5000 ölçekli planda yeşil alandayken teklif 1/1000 ölçekli planda konut alanına alındığı görülmektedir.

 1. Plan Paftaları ve Plan Uygulama Hükümleri Açısından:

Teklif 1/1000 plan paftalarına ilişkin değerlendirmemiz maddeler halinde aşağıda sıralanmaktadır:

G22A10D1B paftasında;

 • a) 10261 (E:1071) ada, 1 parsel; meri 1/5000 ölçekli planda kısmen “Yapı Yasaklı Alan” ve “Park ve Yeşil Alan” lejantları ile kısmen de 400 kişi/ha yoğunluklu “Mevcut Konut Alanı” lejantında ve teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Tescilli Parsel” ve “Konut Alanı” lejantlarında ve kısmen de “Su Kanalları Koruma Kuşağı” lejantında,
 1. b) Meri 1/5000 ölçekli planda 10263 (E.1073) ada, 1 parselin tamamı “Yapı Yasaklı Alan” ve “Park ve Yeşil Alan” lejantlarında ve 10263 (E.1073) ada, 2 parsel ise kısmen “Yapı Yasaklı Alan” ve “Park ve Yeşil Alan” lejantları ile kısmen de 400 kişi/ha yoğunluklu “Mevcut Konut Alanı” lejantında kalmakta iken söz konusu parseller teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Tescilli Parsel” ve “Konut Alanı” lejantlarında ve kısmen de “Su Kanalları Koruma Kuşağı” lejantında,
 2. c) 10961 (E:2556) ada, 33, 34, 35 parseller de meri 1/5000 ölçekli planda kısmen “Yapı Yasaklı Alan” ve “Park ve Yeşil Alan” lejantları ile kısmen de 400 kişi/ha yoğunluklu “Mevcut Konut Alanı” lejantında kalmakta iken teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Tescilli Parsel” ve “Konut Alanı” lejantlarında ve kısmen de “Su Kanalları Koruma Kuşağı” lejantında kalmaktadır.

Söz konusu parsellerin dere koruma kuşağı altında kalan kısımları, meri 1/5000 ölçekli planda “Park ve Yeşil Alan” iken teklif 1/1000 ölçekli planda “Konut Alanı” olarak planlandığından meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca İSKİ Genel Müdürlüğünün yukarıda bahsi geçen kurum görüşlerinde (22 nolu), kısmen dere işletme bandı sınırları içerisinde kalan 10261 (E:1071) ada 1 parsel, 10263 (E.1073) ada 1 ve 2 parseller ve 10961 ada (E:2556) 33, 34 ve 35 parsellerin imar plan çalışmalarında dere ıslahı, servis yolu veya yeşil alan olarak korunması ve bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi gerektiği belirtilmekte ve “…Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz. Bu hususta, bölgede dere ıslah ve işletme bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.” denilmektedir.

Bu kapsamda teklif planda plan hükümlerinin 2.4. maddesine “Yapı Yasaklı Alan: Dere işletme bandından kaynaklanan bu alanlar park, yeşil alan ve imar yolu olarak düzenlenecektir. Dere İşletme Bandında kalan Tescilli Parseller için uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır.” plan notunun eklendiği görülmektedir.

Başkanlığımız veri tabanındaki uydu görüntülerinde yapılan incelemeye göre, İSKİ kurum görüşünde bahsi geçen parsellerden 10261 (E:1071) ada, 1 parselin dere işletme bandı sınırları içerisinde kalan kısmında herhangi bir yapı bulunmadığı diğer kısımlarında yıkıntı halinde yapı bulunduğu; 10263 (E.1073) ada, 1 parselde tarihi çeşme bulunduğu, 10263 (E.1073) ada, 2 parselin dere işletme bandı sınırları içerisinde kalan kısmında herhangi bir yapı bulunmadığı diğer kısmında yapı bulunduğu; 10961 (E:2556) ada, 33, 34, 35 parsellerde ise dere işletme bandı sınırları içerisinde kalan kısmında da yapılar bulunduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak söz konusu parsellere tescilli parsel taraması ile birlikte Su Kanalları Koruma Kuşağı altında kalan kısımlarının da meri 1/5000 ölçekli plana uygun olarak “Park ve Yeşil Alan” fonksiyonunun korunması, parsellerde bulunan yapının varsa tescil fişine uygun olarak kitlelerinin planlara işlenmesi, uygulamaya ilişkin çözümlerin İSKİ Genel Müdürlüğü ve kurul kararları doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde plan notlarında açıklanması gerekmektedir.

 • 10961 (E:2556) ada, 30 parselin bulunduğu alan, meri 1/5000 ölçekli planda 400 kişi/ha yoğunluklu “Mevcut Konut Alanı” lejantında kalmakta iken teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mevcutta bulunan Kirazlı Sokak’ın teklif plan kararı ile meydan benzeri bir alanla sonlandırıldığı görülmekte olup söz konusu düzenleme meri plan kararlarını etkileyici nitelik taşımamaktadır.

Ancak Kirazlı Sokak’ın yukarıda bahsi geçen İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereğince “Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hattı” olarak plan paftalarına işlendiği fakat mevcut sokak dokusunun korunmadığı, yapı adalarının cephe hatlarının değiştirildiği ve meydan benzeri bir alanla sonlandırılarak yol dokusunun bozulduğu görülmektedir.

 • Teklif 1/1000 ölçekli plan bütününde önerilen, düzeltilen ve korunan cephe çizgilerinin mevcut halihazır duruma göre kısmen hatalı olarak çizildiği tespit edilmektedir.

SONUÇ: TEKLİF-34129650 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planı teklifi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasında ölçek farklılığından kaynaklı düzenlemeler dışında 13.05.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Soğanlık Nazım İmar Planı ve Plan Yapım Yönetmeliğine uygunluğu açısından;

 • Teklif 1/1000 ölçekli planda dere koruma kuşağı altında kalan ve konut alanı olarak planlanan tescilli parsellerin meri nazım imar planı kararları ve İSKİ görüşü doğrultusunda dere koruma kuşağı altındaki kısımlarının Park ve Yeşil Alan olarak planlanması,
 • Teklif planda imar adalarının cephe çizgilerinin yeniden düzenlenmesi,
 • Teklif planda, tescilli parsellerde yer alan tescilli yapıların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre “Tescilli Anıt Yapı” ve “Tescilli Bina” gösterimlerine yer verilmediği, Tescilli Parsel dışında ayrı bir lejant bulunmadığı fakat teklif plan notlarında “…Anıt eser tescilli yapılarda basit ve esaslı onarımlar koruma bölge kurulunun onayına tabidir.” denildiği tespit edildiğinden planlama alanında varsa Anıt Eser ve Sivil Mimarlık Örneği yapılara ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan temin edilerek “Tescilli Anıt Yapı” ve “Tescilli Bina” gösterimlerinin teklif plan paftalarına eklenmesi,
 • İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda eklenen Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hattı (Korunacak Sokak) gösteriminin tarama ile yapılarak Yaya Yolu başlığı altında gösterilmesi, plan notlarında tariflenmesi ve “Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hattı” na ilişkin teklif plan notunun 3.3. maddesindeki “…Sokak Sağlıklaştırma Projesi onaylanmadan uygulama yapılamaz.” şeklindeki ifadenin “…Sokak Sağlıklaştırma Projesi ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde değiştirilmesi,
 • Meri nazım imar planı ve teklif uygulama imar planı plan notlarında “Koruma Grubu Belirtilmeyen Yapılar” başlığı altında “Tescilli Parsel” olarak belirtilen 1071 ada 7 parselin, teklif planda tescilli parsel taramasının kısmen yapıldığı ve parselde bulunan hamam kalıntısının Anıt Eser olarak plana işlenmediği tespit edildiğinden, parselin tamamının tescilli parsel olarak taranması ve ilgili kültür varlıklarını koruma kurulundan hamam kalıntısına ilişkin bilgi ve belgeler temin edilerek plana işlenmesi,
 • 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planlarında, kat yüksekliklerinin belirlenmediği tespit edildiğinden yukarıda bahsi geçen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teklif planda kat yüksekliklerinin belirlenmesi, gerekmektedir. ” Denilerek.

İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen TEKLİF-34129650 PTN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Soğanlık Uygulama İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, Soğanlık 1/1000 ölçekli UİP teklifi incelenmiş olup; Plan paftaları ve Plan uygulama hükümleri açısından değerlendirme başlığı 1 nolu madde de geçen parsellere tescilli panel taraması işlenmesi ve  İSKİ kurum görüşü doğrultusunda Su Kanalları Koruma Kuşağı altında kalan kısımlarının 1/5000 ölçekli plana uygun olarak “Park ve Yeşil Alan” fonksiyonuna alınması, Plan notu 3.3. maddesindeki “…Sokak Sağlıklaştırma Projesi onaylanmadan uygulama yapılamaz.” Şeklindeki plan notunun “… Sokak Sağlıklaştırma Projesi ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde düzenlenmesi, belirlenmeyen kat yüksekliklerinin bilgi paftasındaki şekliyle işlenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.