Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kartal Kordonboyu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.

Karar Tarihi

14 Ekim 2020

Karar No

962

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/03/2020 gün ve sayılı yazısında;

 

            “İlgi:

 1. a) Kartal Belediye Başkanlığının 14.11.2019 tarihli ve 65108353-310.01.03-E.21441 sayılı yazısı ve eki dosyası.
 2. b) Kartal Belediye Meclisinin 21.10.2019 tarihli ve 129 sayılı kararı.
 3. c) 14.05.2013 tarihli ve 2013/5039 sayılı Başkanlık Oluru.
 4. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarihli ve 144 sayılı kararı.
 5. e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarihli ve 804 sayılı kararı.
 6. f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarihli ve 1578 sayılı kararı.
 7. g) Hukuk Müşavirliğinin 08.11.2019 tarihli ve 2018/3161-20708 sayılı yazısı.
 8. h) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli ve 2019/1018 sayılı kararı.
 9. i) Planlama Müdürlüğüne 09.01.2020 tarihli ve BN:173 sayılı yazımız.

 

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı ve söz konusu plana yapılan itirazlarına ilişkin hazırlanan 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanarak tarafımıza iletilen UİP-39803 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı Teklifinin ilgi (b) ilçe meclis kararı ile tadilen uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca gereği talep edilmektedir.

 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ:

03.06.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı ilgi İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 15.02.2013 tarihli ve EN:2011/1986 KN:2013/312 sayılı kararı ile İmar Kanunu’nun tarif ettiği yeterli analiz ve sentezlere sahip olmayışı, herhangi bir nüfus projeksiyonuna dayanmaksızın genel olarak bölgenin mevcut yapı yoğunluğunun üstünde yapılaşma koşulları belirlemesi, nüfusun ihtiyaç duyduğu donatı alanlarının yetersizliği, Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu yönündeki gerekçelerle iptal edilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararına istinaden alınan ilgi (c) Başkanlık Oluru doğrultusunda, üst ölçekli plan kararları, ilgili meri mevzuat hükümleri, arazi çalışmaları ve ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisince ilgi (d) ve ilgi (e) meclis kararları ile tadilen uygun görülerek, 15.05.2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve 10.07.2015-10.08.2015 tarihleri arasında bir ay süre ile Planlama Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı’na yasal askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlar, 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş olup itirazlara ilişkin ilgi (f) meclis kararı alınarak, itiraz kapsamında yapılan plan değişikliği 17.10.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

İtirazlar kapsamında yapılan 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı değişikliği ile 543 ada 13 ve 15 parsellerin Park ve Yeşil alan lejantından çıkartılarak ticaret alanı lejantına alınmış olup, söz konusu plan değişikliğine yasal askı süresi içinde İstanbul V. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kartal Belediye Başkanlığı ve TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından itiraz edilmiştir. Söz konusu itirazlar değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.

Bu süreçte Hukuk Müşavirliği, ilgi (g) yazısı ile 543 ada 13 ve 15 parsellere ilişkin 17.10.2017 onanlı 1/5000 ölçekli NİP değişikliğinin iptali kararını tarafımıza iletmiştir.

Söz konusu karardan önce değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen itirazlar hakkında ilgi (h) Meclis Kararı alınmış olup söz konusu meclis kararında “…Kartal İlçesi, 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı değişikliği itirazları incelenmiş olup, kurul görüşü doğrultusunda 15.05.2015 tarihli plana dönülmesi …” denilerek uygun görülmüştür.

Bu kapsamda konunun Planlama Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda olması nedeni ile ilgi (g) yazı eki İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 30.09.2019 tarih ve 2019/1812 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (h) 12.12.2019 tarihli ve 2019/1018 sayılı kararı Planlama Müdürlüğüne gereği için ilgi (i) yazımız ile iletilmiştir.

 

21.10.2019 TARİHLİ VE 129 SAYILI İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) Kartal Belediye Meclis Kararında; “SONUÇ: Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULUNE: Kartal İlçe Belediye Meclisi’nin 2019/Ekim Ayı Toplantıları’nın 21.10.2019 tarihli 4. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.

 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM AŞAMASINDA ALINAN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

UİP-39803 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı Teklifi yapım aşamasında, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır.

Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.07.2018 tarihli ve 21510 sayılı yazısı ile “…1/5000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı içerisinde bulunan Maliye Hazinesi uhdesinde bulunan 46 pafta 639 ada 47 parselin şahıs mülkiyetindeki muhtelif parsellerle tevhit şartının bulunduğu görülmektedir. İlgili plan çalışması yapılırken bu hususa dikkat edilmesini ve plan çalışmalarına altlık oluşturan kadastral paftaların Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi'nde mevcut olduğunu ve şefliğimize gelen bilgiler doğrultusunda güncellendiğini...” şeklinde;

Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2018 tarihli ve 21102 sayılı yazısı ile “15.05.2015-17.10.2017 tt'li Kordonboyu Nazım İmar Planı / Değişikliği kapsamında hazırlanacak olan uygulama imar planlarında;

-   10186 (E: 1177) ada, 51 ve 1 parsellerde yer alan KHA alanının fiili durum da dikkate alınarak 1/1000 ölçekli planlar hazırlanması,

-   46 pafta, 639 ada, 47 parsele ait, yazımız ekinde yer alan 07.03.2016/30292 sayılı Kartal Emlak Müdürlüğü yazısı gereği, 639 ada, 42 (Y:59) parsele, 47 parselin ticaret alanında kalan kısmının zorunlu tevhid şartı aranmamıştır. Söz konusu yazının planlar hazırlanırken dikkate alınması,

-   639 adada 05.03.2012 tt'li Kordonboyu İmar Planları kapsamında verilen ruhsatların da göz önünde bulundurulduğunda adanın kuzeyinde 1/1000 ölçekli planlar yapılırken yol açılması durumunda 05.03.2012 planlarındaki istikametin ve fiili durumun göz önünde bulundurulması,

-   Devlet Demir Yolları hattında kullanılmaya devam edecek veya yeni açılması planlanan yeraltı yaya geçitlerinin ve bağlantı yaya yollarının planlar hazırlanırken dikkate alınması,

-   Devlet Demir Yollan kamulaştırma hattının planlarda göz önünde bulundurulması,

-   05.03.2012 tt'li Kordonboyu İmar Planlarında 547 (Y:10190) ve 1177 (Y:10186) adaların kuzeyinde yer alan, fiili yolda kalan ticaret fonksiyonlu alanlarda yeni hazırlanacak planda fiili durumun dikkate alınması, (Yazımız ekinde yer alan 22.04.2014/375 sayılı Encümen Kararı ile 10190 ada, 54 parselin 13 parselle tevhidini reddederek istikametin plan tadilatı ile 54 parsel sınırına kaydırılması kararı alınmış ayrıca 10190 ada, 47 parsele de kuzeyinde yer alan yol fazlalığı satılmayarak ruhsat işlemleri devam ettirilmiştir).

-   05.03.2012 tt'li Kordonboyu İmar Plan notları esas alınmak suretiyle yapılan incelemede ise;

 • 14. maddenin kaldırılması,
 • Plan notlarında verilen İmar Yönetmeliği maddelerinin güncelleri ile değiştirilmesi,
 • 9. maddenin \"Emsal değerleri net parsel üzerinden uygulanacaktır.\" şeklinde değiştirilmesi,
 • 22. maddenin kaldırılması…” şeklinde;

Kartal Belediye Başkanlığı Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün 09.07.2018 tarihli ve 21785 sayılı yazısı ile “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu Kararıyla 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen \"İstanbul İli, Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesi ve Yukarı Mahalle Riskli Alanı\"na ilişkin hazırlanan 30/01/2018 tarih ve 930 sayılı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğini ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini içeren teklifimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 07/06/2018 tarih ve 93760 sayılı yazısı ile olumsuz değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi yazınız ekindeki plan sınırına ilişkin anılan riskli alana ait plan çalışmaları devam etmekte olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne, plan değişikliği teklifimiz revize edilerek yeniden değerlendirilmek üzere gönderilecektir.” şeklinde;

Kartal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 10.06.2018 tarihli ve E.19038 sayılı yazısı ile \"İlgi yazınızda belirtilen, İmar Planı Değişikliği yapılan bölgede Müdürlüğümüzün planladığı proje ve yatırım kararı bulunmamaktadır.” şeklinde;

Kartal Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünün 11.06.2018 tarihli ve 19104 sayılı yazısı ile “Yazınız eki plan paftası incelenmiş olup, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 46 pafta 639 ada 47 parselin 3194 sayılı Kanunun 1. maddesine göre devir çalışmalarına başlanıldığı görülmüştür. 1/1000 ölçekli plan çalışmalarınızın bu konuya dikkat edilerek yürütülmesi...” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 22.06.2018 tarihli ve 745161-1918-146377 sayılı yazısı ile “İlgi yazıya konu alanda gerçekleştirilecek plan çalışmalarına ilişkin olarak;

 • \"Kartal-Samandıra Havaray Hattı\"na ilişkin olarak Müdürlüğümüzden görüş alınması,
 • \"Halkalı-Gebze Marmaray Yüzeysel Raylı Sistem Hattı\"na ilişkin olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden görüş alınması
 • Bölgeye hizmet edecek genel otopark alanları planlanması gerekmekte olup 1/1.000 ölçekli plan kararları oluşturulup plan paftaları ve plan notları tarafımıza iletildiğinde plan tekliflerine ilişkin Müdürlük görüşümüz oluşturulacaktır.” şeklinde ve 15.02.2019 tarihli 190177-396-29602 sayılı yazısı ile de Kartal- Şamandıra Havaray Hattının Kordonboyu Nazım İmar Planı sınırları içerisinde yer alıp almayacağına dair nihai görüş sorulduğundan bahisle “…Tarafınızca çalışmaları yapılan 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı kapsamında Kartal-Samandıra Havaray Hattının, bahse konu hatta ait yazımız ekinde gönderilen projelere göre değerlendirilmesi...” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2018 tarihli ve 700944-4891-150477 sayılı yazısı ile “Yapılan inceleme sonucunda; bahse konu alanı etkileyecek UTK ve UKOME Kararı bulunmamaktadır.” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün 12.07.2018 tarihli ve 1980-İBB:160550 sayılı yazısında planda \"Raylı Toplu Taşıma Hattı\" (Havaray) lejantı ile gösterilen ulaşım hattına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmasına esas olacak kurum görüşü ile hattın güzergahı, durak noktalan, bitiş noktasındaki istasyon alanının üstünde kot değerlerinin de yazılı olduğu çizimlerinin sayısal ortamda Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesi istendiğinden bahisle “…Söz konusu Havaray hattına ilişkin gerekli bilgilerin Ulaşım Daire Başkanlığınca iletilmesi...” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSKİ) 22.06.2018 tarihli ve E.20180319380 sayılı yazısı ile “…1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi sınırları yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı sınırları dışında kalmaktadır. Ayrıca plan sınırları teklifi içerisinden çeşitli çaplarda içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımız geçmekte olup, hatlarımızı gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Bahse konu plan teklifi hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1- İçmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergâhların 100mm- 600mm arası için min. 5 metre, 600- 1000mm arası çaplar için min. 10.00 metre, 1200mm-0 1600mm arası çaplar için min. 15.00 metre. 1800mm ve üstü çaplar için min.20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İçmesuyu hatları boyunca hatların bakım ve onarımını engelleyici yapı (betonarme vb.) ve de ağaç dikimi yapılmamalıdır.

2- Mevcut ve planlanan atıksu yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar Plan çalışmalarında, 300 mm-600 mal arası çaplar en az 5 mm., 700 miii-1200 mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte İmar Yolu\" veya \"Yeşil Alan\" olarak korunmalıdır.

3- Park ve yeşil alanlardan geçen atıksu ve yağmursuyu hatları için bakan, onarım ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atıksu ve yağmursuyu hatlan güzergâhı boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (max. 5m.) servis yollarının oluşturulması gerekmektedir.

4- Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce idaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

5- Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

Netice olarak, 1/1000 ölçekli plan teklifinin yukarıdaki hususlara uygun olarak hazırlandıktan sonra görüş alınmak üzere 1 takım pafta ve sayısal ortamda CD ile *.dgn ve/veya *.dxf formatında İdaremize gönderilmesi ve nihai görüşümüz alınmadan uygulamaya geçilmemesi gerekmektedir.” şeklinde;

Müdürlüğümüzün 05.07.2018 tarihli ve 2018/8927-BN:3706 sayılı yazısı ile “15.05.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı 'nda, mevcut yerleşme dokusu içerisinde düzensiz ve sağlıksız yapılaşmış alanlarının sıhhileştirilmesi ve yapılaşmakta olan kentsel alanlardaki donatı alanların arttırarak kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçlamıştır.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı çalışmasında;

İlgili yasa ve yönetmeliklerle ve kurul kararlarına uyulması,

Meri nazım imar planının ilke ve esaslarına uyulması, Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının dikkate alınması ve çevresindeki meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarına uyumun gözetilmesi,

Eşik ve sınırlamalara uyarak alanın doğal, kültürel, ekonomik ve estetik varlıklarını koruyan bu değerlere katkı sağlayarak geliştiren, kentin yaşayış ve karakteri ile çelişmeyen yerel istekleri olanaklar ölçüsünde değerlendiren, uygulamada halkın destek ve katılımını sağlayan bir planlama anlayışı ile hareket edilmesi,

1/5000 ölçekli planda gösterilenlerin dışında varsa ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanların belirlenmesi ve plana aktarılması,

Plan sınırları içerisinde bulunan korunması gerekli kültür varlıkları ile korunması gerekli tescilli veya tescile öneri ağaçların korunması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.” şeklinde ve 02.08.2018 tarihli 9615-BN:4274 ve İBB:175371 sayılı yazımızda söz konusu plan alanındaki bölge otopark alanlarına ilişkin bilgilerin talep edildiğinden bahisle “Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmasına ilişkin 07.06.2018 tarihli ve E.14105 sayılı yazınıza cevaben 05.07.2018 tarihli ve 3706 sayılı yazı ile tarafınıza ilettiğimiz bilgi ve görüşlere ilave edilecek bir husus bulunmamaktadır.” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünün 20.06.2018 tarihli ve TN:717857-5168-144419 sayılı yazısı ile “Konu incelenmiş olup, söz konusu Kartal Kordonboyu Bölgesi Uygulama İmar Planın bulunduğu bölgede devam etmekte olan kamulaştırma projemiz bulunmamaktadır. Bununla birlikte; bölgede yapılacak planlama çalışmalarında kamuya ayrılacak donatı alanlarının, mümkün mertebe mevcut kamu mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi ve oluşabilecek kamulaştırma maliyetlerinin asgari düzeyde tutacak şekilde yapılması…” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27.06.2018 tarihli ve 148941-2930 sayılı yazısı ile “İlgi yazı ekinde yer alan pafta incelenmiş olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarınızı kapsayan planlama alanında Müdürlüğümüze ait herhangi bir proje, yatırım kararı bulunmamakla birlikte, söz konusu plan çalışmalarının, tarihsel, kültürel ve çevresel değerlere sahip çıkarak, kentin siluetini, doğal ve tarihi dokusunu koruyacak, kentsel yeşil alanların gelişimini sağlayacak, \"Kentsel Tasarım\" uygulamalarını destekleyip özendirecek nitelikte bir altlık oluşturmak suretiyle, koruma-kullanma dengesini gözeten, bilimsel ve uygulanabilir bir yaklaşımla hazırlanması gerektiği düşünülmektedir.

Ayrıca planlama çalışmalarının yapılacağı söz konusu alanda Kentsel Tasarım Projeleri, Kentsel Sanat Yapıları ve Prestij Mekânları gibi projelere yönelik şehir standartlarını ve kent siluetini etkileyici üst ölçekli yeni fonksiyonların ya da yönlendirici plan hükümlerinin önerilmesi durumunda Müdürlüğümüzün bilgilendirilerek tekrar görüşümüzün alınması gerekmektedir.” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kurumsal Proje Yönetim Müdürlüğünün 23.07.2018 tarihli ve 58824655-249 TN:849367 sayılı yazısı ile “...Söz konusu bölgede, Müdürlüğümüzce devam eden herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 26.06.2018 tarihli ve 703257-1289-147760 sayılı yazısı ile “…İBB Coğrafi Bilgi Sistemi (gis) kullanılarak, 1/5000 ölçekli plan paftası alanında kalan tescilli yapıların kâğıt ortamında çıktısı ve sayısal verileri yazımız ekinde gönderilmekle birlikte tescilli korunması gerekli kültür varlıklarına ilişkin anıt fişlerinin İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan temini ile söz konusu çalışmaların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, alınmış ilgili Bölge Kurulu kararlarına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına uygun olması gerekmektedir.” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğünün 25.06.2018 tarihli ve 146585 sayılı yazısı ile “...tarafınızca çalışmalarına başlanan 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı, 15.05.2015-17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı ve Değişikliği doğrultusunda hazırlanması Müdürlüğümüz görüşüdür.” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mesken Müdürlüğünün 18.06.2018 tarihli ve 71777267-143274 sayılı yazısı ile “...tarafınızca çalışmalarına başlanan 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı, 15.05.2015-17.10.2017 t.t.li 115000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı ve Değişikliği doğrultusunda hazırlanması Müdürlüğümüz görüşüdür.” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.06.2018 tarihli ve TN:738114-1998-145441 sayılı yazısı ile “Söz konusu planlama alanı içerisinde Müdürlüğümüzün mevcutta bakım ve onarımını yürütmekte olduğu alanlar yazımız ekinde iletilmekte olup, mer'i 1/5000 ölçekli nazım imar planında alman yeşil alan kararlarının korunması, yeni oluşturulacak yeşil alanların en az 5000 m² olması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m² olarak planlanması Müdürlüğümüz görüşüdür.” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün 20.06.2018 tarihli ve 144475-3263 sayılı yazısı ile “…bahsedilen plan çalışmaları ile ilgili Çevre Koruma Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan bir proje ve yatırım bulunmamakta olup, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği “Planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler” başlıklı Madde 28’de (1) Planlama aşamasındaki faaliyetler için uyulması gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir…” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 28.06.2018 tarihli ve 1035-150039 sayılı yazısı ile “Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli \"Yerleşime Uygunluk Haritalarında; UOA-3 ( Uygun Olmayan Alan Su Baskını ve Sellenme Tehlikesi ) Kısmen \"UA(Uygun Alanlar)\", kısmen (Sıvılaşma Tehlikesi) lejantlı alanlar, \"ÖA-3b(Tsunami kaynaklı su baskım-sellenme tehlikelerinin görüldüğü, Orta-Hafıf Mühendislik Önlemi Alınması Gereken Alanlar)\", kısmen \"ÖA-4a (Kalın Yapay Dolgu ile temsil edilen, Ağır Mühendislik Önlemi Gereken Alanlar)\", kısmen \"ÖA-6a\" lejantlı alanda kalmakta olup, bu alanlar; ÖA-3b(Tsunami Tehlikesi) lejantlı alanlar ile ÖA-4a (Kalın Yapay Dolgu) lejantlı alanların birlikte görüldüğü, Ağır Mühendislik Önlemi Gerektiren alanlar ve kısmen de \"ÖA-6b\" lejantlı alanda kalmakta olup, bu alanlar; ÖA-3b(Tsunami Tehlikesi) lejantlı alanlar ile ÖA-lb (Sıvılaşma Tehlikesi) lejantlı alanlardır. Bu haritalara ait raporda;

\"UOA-3\" Su Baskını ve Sellenme Tehlikesi lejantlı alanlar için; Bu alanlar, sadece tsunami dalga yüksekliğinin 3m'den fazla olması beklenen Kartal bölgesinin kıyı kesiminde tespit edilmiştir. Bu alanda(UOA-3), yapılaşma amaçlı planlamaya gidilmemelidir. Bunun dışında inceleme sahasından geçen tüm dereler için planlama öncesi ilgili kurum görüşü alınmalı ve İSKÎ tarafından belirlenmiş koruma bantlarına (Servis yollan, çekme mesafeleri) uyulmalıdır.

\"ÖA-lb\" lejantlı alanlar için; Bu alanlar, genel olarak yukarıda bahsedilen(ÖA-la'da) Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Tuzla bölgelerindeki ana dere yatağı alanlarının az kalınlıklarının olduğu kenar kısımlarına veya bu alanların dışındaki özellikle iç bölgelerde bulunan Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla bölgelerinde ki dere yataklarına dağılmıştır. Kuvatemer yaşlı alüvyal birimler ve Kuşdili Formasyonu'na ait birimler ile sahil kesimlerinde izlenen denizci kökenli gevşek zeminlerin bulunduğu bölgelerdir. Bu alanlar sıvılaşabilir tabaka kalınlığı azdır (sıvılaşabilir tabaka kalınlığı 0<Th < 4 m), Sıvılaşma tehlikesi orta-düşük seviyededir (çoğunlukla sıvılaşma indeksi, 0 < PL < 15), Kil, silt, kum ve çakıllı seviyeler bulunmaktadır. Yer altı su seviyesi yüzeye yakındır. Zemin büyütme riski bulunmaktadır. Temel mühendisliği açısından zayıf zeminlerdir. Temel kazılarında gevşek malzemenin kalınlığına bağlı olarak stabilite sorunu görülebilir. Analiz sonuçlarına göre 0-15 cm arasında zemin oturmaları beklenebilir. Zemin ve yapılarda küçük-orta çatlaklar gibi hasarlar beklenir. Bu alanlarda; Orta-düşük sıvılaşma tehlikesi nedeniyle, uygulama öncesi yapılacak zemin etütlerinde ayrıntılı çalışmalar yapılıp, yukarıda belirtilen problemlerin varlığı ve oluşturacakları risklerin dereceleri saptanmalı ve bu problemlere karşı alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Hazırlanacak geoteknik rapor sonucuna göre, gerekmesi halinde zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır. Katlı olarak planlanmalıdır. Olası bir depremden alanın özgün koşullarına bağlı olarak orta-yüksek derecede etkilenecek yerler olması nedeniyle, yeni yapılacak yapıların tasarım ve Sıvılaşabilir tabaka kalınlığının 4 m'den az olması beklendiği için, çevre koşulları ve alttaki tabakaların özelliğine de bağlı olarak yapılar bodrum yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Yapı planlanması aşamasında bu alanlar için ilgili kuruluşlardan (SKIL DSİ gibi) uygunluk görüşü alınmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel- yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

“ÖA-3b” lejantlı alanlar için; “Bu alanlar, oluşabilecek bir tsunami etkisinden kaynaklanan ve su seviyesinin 0m<Ht<0.5m arasında olması beklenen deniz kıyısı ve kıyıya yakın bölgelerdir. Bu alanlar, kıyı bölgelerinin çoğunda yer almaktadır. Bu alanlarda; Tsunami durumu için alınacak tipik önlemlerden biri, tahliye yollarını güvence altına almaktır. Cadde kenarlarına, parklara veya açık alanlara, böyle bir tsunami durumunda tahliye rotalarını ve uyarıları gösteren bazı bildiei panoları hazırlanmalıdır. Tsunamiden kaynaklanan zararı kontrol altına alabilmek için tipik önlemler, küçük boyutlu, selden koruyucu duvarların inşa edilmesi veya kum torbaları,  drenaj sisteminin korunması, su tutma plakalarının yerleştirilmesi vb.” denilmektedir.

“ÖA-4a” (Yapay Dolgu) lejantlı alanlar için; “Bu alanlarda bulunan dolgular taşıyıcı olarak değerlendirilemediği için, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır. Yapılaşma için dolgunun kaldırılması durumunda, etrafını çevreleyen zeminin stabilitesi hesaplanmalıdır. Eğer gerekirse, istinad duvarlarının örülmesi gibi bazı teknik önlemler alınmalıdır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, dolguların kalınlıkları ve yayılımları ayrıntılı olarak tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır ve bu alanlarda uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında yukarıda belirtilen araştırmaların yapılması planlama aşamasında plan notu olarak konulmalıdır.” denilmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama çalışmaların da göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılması gereken zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda hazırlanacak olan imar planı teklif paftasının tarafımıza gönderilmesi durumunda konu ile ilgili Müdürlüğümüz nihai görüşü verilebilecektir.”   şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğünün 19.06.2018 tarihli ve 729450-1894-144090 sayılı yazısı ile “...15.05.2015- 17.10.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Plan sınırlarını kapsayan 1/1000 Ölçekli planlama alanında müdürlüğümüzce yürütülen plan, program, etüd, proje veya analitik çalışma bulunmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde;

İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketinin (İGDAŞ) 20.06.2018 tarihli ve 29339913-AYP 030 -E. 12106 sayılı yazısı ile “Abonelerimizin gaz arzı sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut doğal gaz altyapı/üstyapı tesislerimiz yerinde korunması, doğal gaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, \"İGDAŞ Vana Odası ve Bölge Regülatörü (Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) tesisleri için Yeşil Alan, Otopark Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Belediye Hizmet Alanı fonksiyonlarında (5.50 m X 5.00 m) yer ayrılması, çelik doğal gaz hatlarına min. 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğal gaz hatlarına min. 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile bina ve diğer altyapı inşaatı yapılabilir\" plan notu eklenmelidir.” şeklinde;

T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 03.07.2018 tarihli ve E.2018070212153088716-116256 sayılı yazısı ile “Konuyla ilgili olarak imar plan çalışmalarının yürütüldüğü bölgede bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilen Kartal ilçesi, Aşağı Mahallesi, 10186 ada, 51 parsel sayılı, 139,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planında Emniyet Hizmet Alanı olarak ayrılması,

Ayrıca Kartal ilçesinin nüfus artışı göz önüne alındığında ileride oluşabilecek Polis Merkezi Amirliği standartlarını sağlayacak hizmet binası yapılması planlandığından mülkiyeti Maliye Hazinesine ait veya \"Düzenleme Ortaklık Payı\" ile oluşturulacak en az 2000 m² yüzölçümlü bir taşınmazın \"Emniyet Hizmet Alanı\" olarak ayrılmasının uygun olacağı...” şeklinde;

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi İmar Şube Müdürlüğünün 22.06.2018 tarihli 37154969-754-E.243517 sayılı yazısı ile “Alana ilişkin olarak, mevcut ve/veya ileriye yönelik projelerimiz açısından Teşekkülümüz ilgili birimleri tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup; tamamlanmasına müteakip ilave süre içerisinde Teşekkülümüz görüşü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğümüzce tarafınıza iletilecektir.\" bilgisi verilmiş ve sonrasında Kartal Belediye Başkanlığına iletilen T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Emlak Servis Müdürlüğünün 08.10.2018 tarihli 42688118-754-E.307230 sayılı yazısı ile \"Teşekkülümüzce yapılan incelemede, Kartal Kordonboyu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırının, demiryolu hattını kapsamakta olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, imar plan çalışması ve inşai faaliyetlerin yapıldığı yerlerde aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.

 • Mülkiyeti Kuruluşumuza ait taşınmazlar ile Demiryolları Limanlar ve Havameydanları İnşaat Genel Müdürlüğü tarafından Maliye Hazinesi adına kamulaştırılan, kullanımı Kuruluşumuza tahsis edilen ve halihazırda demiryolu güzergâhında kalan taşınmazların mülkiyet sınırlarının korunarak imar planında \"TCDD Alanı\" olarak ayrılması,
 • Aynı zamanda, plan çalışmalarında kentin teknik ve sosyal altyapılarının yanı sıra Teşekkülümüzün KİT olması nedeniyle, mülkiyetindeki ve kullanımındaki alanların verimli ve etkin kullanılarak gelir sağlaması ve bu gelirin de hizmetlerin kalitesindeki artışın sağlanmasında kullanılması için, işletmecilik ihtiyaçlarını ve gelir getirici imar haklarını da sağlayan imar kullanımlarının (Ticaret, konut, turizm, vb.) getirilmesi,
 • Karayolunun demiryolu ile kesişmelerinde geçişlerin alt veya üst geçiş olarak planlanması,

Demiryollarının emniyeti açısından;

 • Komşu parsellerde yapılacak yanıcı, patlayıcı maddelerle ilgili can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacak tesisler için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının TS 11939/Ocak 2001 sayılı Mecburi Standart Tebliğine göre, örtülü tanklar veya yeraltı tankları için 10 metre (yer altı tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfından itibaren ölçülür.) yerüstü tankları için ise 15 metre çekme mesafesi bırakılması,
 • Diğer binalar için dış hat miğferimizden 15 mülkiyet sınırımızdan 5 metre olmak üzere her iki tarafta yapı yapılaşma mesafesi bırakılması,
 • Demiryoluna komşu parsellerde herhangi bir yapı ruhsatı verilirken demiryoluna yaklaşma mesafesi hakkında Kuruluşumuzun görüşü alınması gerekmektedir.

Hızlı tren hatlarında, çift hat yapılması da göz önünde bulundurularak demiryolu koridor genişliği için;

 1. Yarma ve dolgu olmayan koridorlarda minimum 50 mt. koridor genişliği, buna ilave olarak hattın uygun bir tarafından (sağ veya sol undan) 10 mt.nin servis yolu olarak belirlenmesi, her halükarda dış hattan itibaren 10 mt. güvenlik mesafesi bırakılması,
 2. Yarma ve dolgu alan engebeli arazilerde ise; her iki taraf ve şev kazıklar' arası gelen mesafeye ilave olarak uygun olan bir tarafına öngörülen yapı bitiminden servis yolu amaçlı 10 mt. mesafe bırakılması, diğer kenarında ise minimum 5 mt. mesafe bırakılması gerekmektedir.

Konvensiyonel hatlarda, çift hat yapılması da göz önünde bulundurularak demiryolu koridor genişliği için;

 1. Yarma ve dolgu olmayan koridorlarda, minimum 25 mt. koridor genişliği (ana hat ekseninden itibaren 12,5 mt. sağda, 12,5 mt. solda), buna ilave olarak hattın uygun bir tarafından (sağ veya sol undan) 10 mt.nin servis yolu olarak belirlenmesi, her ilave hat için ilave olacak tarafta 6 mt ilave genişliğin sağlanması. Her halükarda dış hattan itibaren 5 mt güvenlik mesafesi bırakılması,
 2. Yarma ve dolgu olan engebeli arazilerde ise; her iki taraf şev kazıkları arası gelen mesafeye ilave olarak, uygun olan bir tarafına öngörülen yapı bitiminden itibaren servis yolu amaçlı 10 mt. Mesafe bırakılması, diğer kenarında ise minimum 2 mt güvenlik mesafesi bırakılması, gerekmektedir.

Yapılacak olan planlama çalışmalarında yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması, planlama ve askı sürecine ilişkin bilginin Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.” şeklinde;

Ayrıca yine T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Emlak Servis Müdürlüğünün 21.02.2019 tarihli 42688118-754-E.72643 sayılı yazısında Kartal Marmaray Demiryolu Hattına ilişkin kamulaştırma sınırlarının ve yapım sürecinde ortaya çıkan imalatlara (istinat duvarı, koruma duvarları, alt geçitler, üst geçitler, vb) ait sayısal verilerin dijital ortamda iletilmesi istendiğinden bahisle “…Kartal İlçesi Sınırları dâhilindeki konvansiyonel demiryolu hattına ait Teşekkülümüz mülkiyet sınırları dijital formatta yazımız ekinde gönderilmekte olup Marmaray Projesi kapsamında yürütülen yapım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan istinat duvarları, koruma duvarları, alt geçitler ve üst geçitler vb. imalatlar ile kamulaştırmalara ilişkin verilerin DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünden temin edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak olan tüm çalışmalarda, planlama ve askı süreçleriyle ilgili Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi ve ayrıca Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü görüşlerinin dikkate alınması uygun mütalaa edilmektedir.” şeklinde;

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 27.06.2018 tarihli 58891979-754-50092 sayılı yazısı ile “…söz konusu alanda Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yürütülen herhangi bir etüt ve proje çalışması bulunmamaktadır.” şeklinde;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.10.2018 tarihli 57932756-250-E.47488 sayılı yazısı ile “…Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede; Kartal ilçe sınırlarında yer alan tescilli ağaçların kadastral verilerinin ilgi (c) yazı ekinde gönderilen ada/parsel bilgileri ile çakışmadığı belirlenmiş olup Müdürlüğümüze sunulan bilgiler doğrultusunda, alanda tescilli tabiat varlığına rastlanılmamıştır.” şeklinde;

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 12.09.2018 tarihli 58691112-000-E.27902 sayılı yazısı ile “...yapılması düşünülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları hususunda; Üst ölçekli Stratejik Plan kararları ve 1/5000 Nazım İmar Planı kararlarının alt ölçekli planlara sağlık bir şekilde aktarılmasının gerektiği, plan onama sahası içerisinde kalan Hazine Taşınmazlarının mümkün olduğunca yerlerinde korunmasının ve fonksiyonlarında herhangi bir değişikliğin yapılmamasının, eğer fonksiyon değişikliği yapılacaksa da kiralama, irtifak hakkı veya satış durumlarında elde edilecek gelirin dikkate alınarak daha fazla yarar sağlayacak fonksiyonlarının getirilmesinin uygun olacağı rapor edilmiştir.” şeklinde;

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.07.2018 tarihli 25087147-165.02.03-E.571459 sayılı yazısı ile “15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kordonboyu Nazım imar Planına yasal askı süresi içinde ilgilileri tarafından muhtelif konularda itiraz edildiğini, değerlendirilmek ve karar almak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen itirazların, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 2017/1578 sayılı kararında “Kartal İlçesi, Kordonboyu'na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup, 543 ada 13 ve 15 parseldeki mevcut binanın müktesep haklarının bilgi paftasında düzenlenmiş şekliyle T lejandına alınarak kitle önerilmesi suretiyle kabulü diğer konularda meri imar planının muhafazası komisyonumuzca uygun görülmüştür\" denilerek karara bağlandığı, meclis kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği paftasının Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 17.10.2017 tarihinde onaylandığı, NIP-7654,2 PİN numaralı 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği askı ve ilan işlemleri Planlama Müdürlüğünce yürütüldüğünü konu alan ilgi yazı (a) ve eki karar incelenmiş olup, konuya ilişkin Kurulumuzca 05.04.2018 tarih ve 5277 sayılı karar alınmıştır.

Kurulumuzun 05,04.2018 tarih ve 5277 sayılı kararında \"İstanbul ili, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle sit dışı, şahıs mülkü, 45 pafta, 543 ada, E:9 Y:14 parselde bulunan tescilli Şifa Hamamı komşuluğunda kalan 543 ada 13 ve 15 parsellere ilişkin Kurulumuzun 25.08.2016 tarih ve 3839 sayılı kararıyla üzerindeki betonarme binanın kaldırılmasında sakınca olmadığına karar verilmiş olup, parsellerin park alanından çıkarılarak, yeni yapı önerisi getiren nazım imar planı değişikliğinin tescilli kültür varlığını olumsuz etkileyecek nitelikte olması nedeniyle 2863 sayılı Yasa açısından uygun olmadığına karar verildi.\" denilmekte olup, anılan karar ilgi (b) yazımız ekinde dağıtımı yapılmıştır.

Kurulumuzun 05.04.2018 tarih ve 5277 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesini konu alarak Müdürlüğümüze sunulan ilgi (c)'de kayıtlı dilekçeye ilişkin Kurulumuzca 27.06.2018 tarih ve 5478 sayılı karar alınmıştır.

Kurulumuzun 27.06.2018 tarih ve 5478 sayılı kararında \"İstanbul İli Kartal İlçesi, Aşağı Mahallesi sit dışı şahıs mülkü, 45 pafta 543 ada E:9 Y:14 parselde bulunan tescilli Şifa Hamamı komşuluğunda kalan 543 ada 13 ve 15 parsellerin park alanından çıkarılarak, yeni yapı önerisi getiren nazım imar planı değişikliğinin tescilli kültür varlığını olumsuz etkileyecek nitelikte olması nedeniyle 2863 sayılı Yasa açısından uygun olmadığına yönelik Kurulumuzun 05.04.2018 tarih ve 5277 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği ilgilisinin 18.06.2018 tarihli başvurusuna ilişkin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 09.03.2018 tarihli yazısı ekinde konu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasına ilişkin plan açıklama raporunun Meri Plan durumu bölümünde \"543 ada 13 ve 15 parsel 15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında \"park ve yeşil alanlar (ZOP)” lejantında kalmaktadır. İlgili plan hükümlerinde; aktif yeşil alan olarak düzenlenecek alanlardır. Mevcut ağaçlar korunacaktır. Sahil şeridinin kara yönündeki ilk 50m'lik mesafesinde kalan park alanlarında; 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri geçerli olup, hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilemez. Planda park ve zemin altı katlı otopark (ZOP) olarak belirlenen alan, zemin üstü Park ve Meydan olarak düzenlenecek olup, tescilli anıt eserler olan 537 ada 9 parsel üzerindeki camii, çeşme ve sarnıç ile 543 ada 9 parsel üzerindeki hamam korunarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında servis yolu düzenlenebilir\" ifadesi bulunması, Kartal Belediye Başkanlığının 11.01.2018 tarihli yazısı ekinde sunulan 19.12.2017 tarih ve 38559 sayılı İmar Durum Belgesinde anılan parsellerin plan fonksiyonunun \"park\" olarak belirtilmesi sebepleriyle; Kurulumuzun 05.04.2018 tarih ve 5278 sayılı kararının geçerli olduğuna karar verildi\" denilmekte olup, bahse konu kararın ilgi (ç) yazı ekinde dağıtımı yapılmıştır. Bu kapsamda ilgi (d) yazınız ekinde paftası iletilerek görüşlerimizin talep edildiği 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, Kurulumuzun 05.04.2018 tarih ve 5277 sayılı kararı, 27.06.201.8 tarih ve 5478 sayılı kararıyla uygun bulunmayan plan değişikliğini içerdiğinden, yazımız ekinde iletilen kurul kararlarının Müdürlüğümüz görüşü olduğu” şeklinde;

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğünün 02.07.2018 tarihli 95708615 -754- E.265553 sayılı yazısı ile “Bahse konu alan üzerinde Bölge Müdürlüğümüz sorumluğunda bulunan 154 ve 380 kV'luk herhangi bir E.İ. hattımız Trafo merkezimiz ve yer altı tesisimiz bulunmamaktadır.” şeklinde ilgili kurum görüşleri tespit edilmiştir.

 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

UİP-39803 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı Teklifi, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler ile 15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı ve 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı değişikliğine uygunluğu bakımından 3 ana başlık altında incelenmektedir.

 • Kurum ve Kuruluş Görüşleri,
 • Plan Yapım Yönetmeliği,
 • Plan Kararları,
 1. Fonksiyon Alanları, Yapılaşma Koşulları ve Nüfus,
 2. Plan Paftaları ve Plan Uygulama Hükümleri.

 

 • Kurum ve Kuruluş Görüşlerine İlişkin Değerlendirme:

İlgi (a) yazı ile Başkanlığımıza iletilen teklif 1/1000 plan dosya ekinde plan yapım aşamasında kurum ve kuruluşlardan gelen görüşlerin kopyaları yer almakta olup, kurum görüşleri meri 1/5000 plan sınırının tamamını kapsayacak şekilde alınmıştır.

Teklif 1/1000 planda ilgili kurum ve müdürlüklerden gelen yukarıda bahsi geçen görüşlerin genel olarak dikkate alındığı görülmektedir.

Kartal Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısında her bir kurumdan 29 adet farklı yazı ile ilgili kurumlardan ve müdürlüklerden kurum görüşlerini talep edildiği, 32 adet yazı ile ilgili kurumlar ve müdürlüklerden kurum görüşünün iletildiği, fakat 17 adet kurum görüşü talebi yazısına cevap gelmediği belirtilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kurum görüşlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü; 1/1000 ölçekli plan kararları oluşturulup plan paftaları ve plan notları taraflarına iletildiğinde plan tekliflerine ilişkin nihai görüşlerini verebileceklerini belirtmişlerdir.

 

 • Plan Yapım Yönetmeliği Açısından İncelenmesi:

Plan çizimi, Plan Yapım Yönetmeliği açısından incelendiğinde teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının genel olarak “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” ne uygun hazırlandığı görülmektedir.

Ancak teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tamamında her ne kadar plan notlarının “3.7.1. Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece Kent İçi Yollar: Planlama alanı sınırı içinde gösterilen kavşak noktaları ve yol iç düzenlemeleri şematik olup, yaya ve bisiklet dolaşımını kolaylaştıracak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca onanacak uygulama projeleri doğrultusunda yapılacaktır.” şeklinde bir hüküm bulunmasına rağmen paftalar üzerinde yol genişlik sembollerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında pafta üzerinde gösterilmesi veya gösterilemiyorsa bu durumun plan notlarında netleştirilmesi gerekmektedir.

 

 • Plan Kararları Açısından İncelenmesi:
 1. Fonksiyon Alanları, Yapılaşma Koşulları ve Nüfus Açısından:

Teklif 1/1000 planın fonksiyon alan büyüklükleri ve oranları ile 15.05.2015-17.10.2017 onanlı meri 1/5000 plan fonksiyon alan büyüklükleri ve oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir:

 

1/5000 PLAN

1/1000 PLAN

Alan Adı

Alan (m²)

Oran
(%)

Alan Adı

Alan (m²)

Oran
(%)

MEVCUT KONUT ALANI ORTA (250 KI/HA)

9530

4

KONUT ALANI

59576

22

MEVCUT KONUT ALANI YUKSEK (400-500 KI/HA)

52990

21

TICARET-KONUT ALANI

12331

5

TICARET-KONUT ALANI

10529

4

TICARET ALANI

32342

13

TICARET ALANI

21165

8

BELEDİYE HİZMET ALANI

2964

1

BELEDİYE HİZMET ALANI

2312

1

KAMU HİZMET ALANI

258

0

İDARİ HİZMET ALANI

120

0

RESMİ KURUM ALANI

141

0

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI

2117

1

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI

2396

1

KÜLTÜREL TESİS ALANI

6941

3

KÜLTÜREL TESİS ALANI

7772

3

DİNİ TESİS ALANI

3201

1

CAMİ

2835

1

TURİZM ALANI

7504

3

OTEL ALANI

6435

2

PARK VE YEŞİL ALANLAR

33513

13

PARK ALANI

29191

11

PASİF YEŞİL ALAN

2666

1

TCDD ALANI

54129

21

DEMİRYOLLARI

65297

24

YOLLAR

35004

14

YOLLAR

58687

22

TOPLAM

252.824

100

TOPLAM

269121

100

 

Konut ve Konut+Ticaret Alanlarının Nüfus ve Yapılaşma Şartları Açısından İncelenmesi

Meri 1/5000 planda 6,25 ha olarak öngörülen konut alanlarının teklif 1/1000 planda 5,96 ha olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Meri 1/5000 planda 1,23 ha olarak görülen Konut+Ticaret Alanlarının teklif 1/1000 planda 1,05 ha olarak gerçekleştiği görülmektedir. Nüfus hesabı yaparken meri 1/5000 nazım imar planı ölçekli plan raporuna göre, Konut+Ticaret Alanlarının %60’ının Konut Alanı olduğu varsayılmıştır.

 

Konut alanlarının ve ticaret-konut alanlarının büyüklüğü ve bu alanlardaki nüfus bilgisi aşağıdaki tablolarda görülmektedir:

 

 

MERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN

TEKLİF 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN

Fonksiyon

Yoğunluk

Alan (Ha)

Nüfus

Fonksiyon

Emsal

Alan (Ha)

Toplan İnş. Al. (m²)

Kişi Başına Düşen İnş. Al. (m²)

Nüfus

MEVCUT KONUT ALANI YUKSEK (400-500 KI/HA)

500 k/ha

1,58

790

KONUT ALANI

1,75

1,34

23.401

35

669

MEVCUT KONUT ALANI YUKSEK (400-500 KI/HA)

400 k/ha

3,72

1488

KONUT ALANI

1,50

3,72

55.856

35

1596

MEVCUT KONUT ALANI ORTA (250 KI/HA)

250 k/ha

0,95

238

KONUT ALANI

1,00

0,90

8.967

35

256

TOPLAM KONUT

-

6,25

2516

TOPLAM KONUT

-

5,96

88.224

 

2521

TICARET-KONUT ALANI (%60 konut)

400 k/ha

0,50

120

(200x0,60)

 

1,50

0,37

5610

35

96

(160x0,60)

TICARET-KONUT ALANI  (%60 konut)

100 k/ha

0,73

44

(73x0,60)

 

1,00

0,68

6789

35

116 (194x0.60)

TOPLAM TİCARET+KONUT

-

1,23

164

TOPLAM TİCARET+KONUT

-

1,05

10529

 

212

NÜFUS TOPLAMI

2680

NÜFUS TOPLAMI

 

2733

 

Meri 1/5000 plan nüfusu hesabı:

“Konut Alanlarında Plan Nüfusu= Yoğunluk (kişi/ha) x Alan (ha)” ve meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı raporunda ticaret+konut alanlarının %60’ının konut alanı olabileceği belirtildiğinden “Ticaret+Konut Alanlarında Plan Nüfusu= [Yoğunluk (kişi/ha) x Alan (ha)]x0,60” formülleri ile hesaplanarak, toplam plan nüfusu yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 2680 kişi olarak bulunmuştur.

 

Teklif 1/1000 plan nüfusu hesabı:

İlgi (b) ilçe belediyesi meclis kararında meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret+Konut Alanlarında kişi başına düşen inşaat alanının 35 m² olarak belirlendiğinden bahisle, bu doğrultuda teklif uygulama imar planında yer alan imar adalarının emsal değerleri hesaplanırken konut alanları için de kişi başı 35 m² inşaat alanının baz alındığı belirtilmektedir.

 Bu nedenle plan nüfusu hesaplanırken kem konut hem de ticaret+konut alanlarında kişi başı inşaat alanı 35 m² olarak alınmış olup, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile teklif 1/1000 ölçekli plan raporlarında belirtildiği gibi ticaret+konut alanlarının maksimum %60’ı konut alanı olarak hesaplanmıştır. 

Bu kapsamda; Konut Alanlarının Plan Nüfusu= (Alan x Emsal= Toplam İnşaat Alanı)/kişi başına düşen inşaat alanı (35 m²) formülü ve Ticaret+Konut Alanlarının Plan Nüfusu=[(Alan x Emsal= Toplam İnşaat Alanı)/kişi başına düşen inşaat alanı] x 0,60 formülü ile teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının toplam nüfusu yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 2733 kişi olarak hesaplanmıştır.

Teklif 1/1000 ölçekli plan nüfusu; meri 1/5000 ölçekli plandaki nüfus ile yakın değerlerde olduğundan, nüfus büyüklüğü açısından 15.05.2015 onanlı meri 1/5000 Ölçekli Kordonboyu Nazım İmar Planına uygun olduğu görülmektedir.

Sosyal Donatı Alanları, Teknik Altyapı Alanları ve Diğer Alanlar Açısından incelenmesi

Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki donatı alanları ve diğer alanlar açısından incelendiğinde; meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı alanlarına uyumlu olacak şekilde düzenlendiği ve bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu görülmektedir. 

 1. Plan Paftaları ve Plan Uygulama Hükümleri Açısından:

Teklif 1/1000 plan paftalarına ilişkin değerlendirmemiz maddeler halinde aşağıda sıralanmaktadır:

 

G22A14B1D paftasında;

 • Teklif uygulama imar planı ile 10171 adanın kuzeyi ile demiryolunun güneyinde kalan, meri nazım imar planında 15 metre genişliğinde düzenlenen Neyzen Tevfik Caddesinin güzergahının, Başak İstasyonunun güneyinde daralma meydana geldiği belirtilerek, yolun trafik izinin güneye kaydırıldığı görülmektedir.

Söz konusu düzenleme uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkileyici, plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

 

G22A14B1D ve G22A14B4A paftalarında;

 • G22A14B1D pafta, 10172 ada, 56 parselin batısından başlayıp, G22A14B4A pafta, 10172 ada, 49 parselin plan sınırı dışında kalan güney kısmında sonlanan 7 metre genişliğindeki servis yoluna ilişkin ilçe meclis kararında 10172 ada, 49 parsel üzerinden tekrar aynı yola bağlanmasının halihazırdaki kot farkı nedeni ile uygun görülmediğinden bahisle Sahil Dolgu Planında otopark cebi olarak görülen alana bağlandığı belirtilmekte olup, 2018 uydu görüntüsünde yapılan incelemede teklif uygulama imar planında söz konusu yolun mevcutta bulunan otopark alanına bağlandığı görülmektedir.

Teklif planda bahse konu 7 metre genişliğindeki servis yolu düzenlemesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olmadığından uygun olarak değerlendirilmektedir.

 • Ayrıca 2. Maddeye konu 7 metre genişliğindeki servis yoluna ilişkin herhangi bir lejant ve plan notu düzenlenmediği de görülmektedir.

 

G22A14B1C paftasında;

 • 1130 ada, 1 parselde yer alan tescilli Kartal istasyon binası, lojman binası ve ambar binalarının, teklif Uygulama İmar Planına, ilgili Koruma Kurulu kararları ve görüşü doğrultusunda Tescilli Anıt Eser olarak aktarıldığı ve söz konusu anıt eserlere Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verildiği görülmektedir.

Söz konusu anıt eserlerden iki adetinin bulunduğu alan, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında Demiryolları alanı sınır içerisinde kalmakta olup kurul görüşü doğrultusunda söz konusu tescilli anıt eserleri planlara aktarıldığından kültürel tesis fonksiyonunun verilmesi 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

1130 ada, 1 parselde yer alan demiryolunun kuzeyindeki diğer tescilli anıt eser ise 15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı sınırları dışında kalmakta olup söz konusu anıt eser meri 05.03.2012 onaylı 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca söz konusu anıt eser meri 1/5000 nazım imar planları açısından kısmen 04.07.2007 Kartal E5 Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında “Ticaret-Konut Alanı” lejantında kısmen de plansız alanda kalmakta olduğu görülmektedir. Bu nedenle söz konusu alanın plan sınırları içerisine alınması, tescilli anıt eser olarak teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aktarılması ve kültürel tesis alanı olarak fonksiyon verilmesi 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

 • Teklif planda 543 ada, 13 ve 15 parsellerin ticaret alanı olarak planlandığı görülmektedir.

15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planında 543 ada, 13 ve 15 parsellerin park alanından ticaret alanına alınmasına ilişkin yapılan itirazlar kapsamında hazırlanan plan değişikliği 17.10.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 17.10.2017 onaylı plan değişikliği ile bu plan değişikliğine ilişkin olarak yasal askı süresinde yapılan itirazların Büyükşehir Belediye Meclisince reddine ilişkin işlem; İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 30.09.2019 tarihli ve 2019/1812 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Aynı zamanda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen İstanbul V. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.04.2018 tarihli ve E.363512 sayılı yazısı ve 05.04.2018 tarihli ve 2018/5278 sayılı kurul kararına ilişkin alınan 12.12.2019 tarihli ve 2019/1018 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararında “…Kartal İlçesi, 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı değişikliği itirazları incelenmiş olup, kurul görüşü doğrultusunda 15.05.2015 tarihli plana dönülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir. 

Bu kapsamda teklif planda ticaret alanı olarak önerilen 543 ada 13 ve 15 parsellerin yukarıda bahsi geçen mahkeme kararı ve büyükşehir belediye meclisi kararı doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • 543 ada, 14 parselde (eski 9 parselin bir kısmı) bulunan Şifa Hamamı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alanda kalmakta iken teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planına tescilli anıt eser olarak işlenerek Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu verildiği görülmektedir.

Bununla birlikte 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında “7. Tescilli Kültür Varlıkları: 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı’nda … 543 ada 9 parsel üzerinde yer alan Hamam ve … tescilli anıt eserler olup, bu parsellerde uygulama İlgili Mevzuat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları doğrultusunda yapılacaktır. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenecektir.” denildiğinden 1/5000 ölçekli plan kararları ile uyumlu olduğu görülmektedir.

 • 10179 ada (E:537) 9 parselde yer alan Çalık Ahmet Ağa Camii ve etrafı, ilgi (a) yazıda belirtilen İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.02.2019 tarih ve 6022 sayılı kararı doğrultusunda koruma alanı olarak belirlenmiş olup, teklif 1/1000 ölçekli plana 1/5000 ölçekli plandan farklı olarak koruma alanı sınırının işlendiği görülmektedir.

Teklif 1/1000 ölçekli planda kurul kararı doğrultusunda düzenlenen koruma alanı sınırı, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında bulunmamakla birlikte yapılan düzenleme fonksiyon alanlarını etkilemeden sadece koruma alanının sınırının plan, lejant ve plan notu paftalarına eklenmesi şeklinde olup 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

 

G22A14B2D ve G22A14B1C paftalarında;

 • Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında içinde çeşitli donatı alanlarının yer aldığı Ticaret Alanı içerisinde teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile servis yolları önerildiği görülmekte olup, servis yollarına ilişkin herhangi bir lejant ve plan notu düzenlenmediği tespit edilmiştir.

 

G22A14B2D paftasında;

 • 2362 ada, 19 parselde bulunan tescilli Maarif Sultan Camii alanı etrafındaki meri 1/5000 ölçekli plandaki yeşil alan ve yol alanları teklif uygulama imar planı ile yeniden düzenlenmiştir.

Caminin güneyinden 10 metre genişliğinde yol alanı açılmış olup, meri 1/5000 ölçekli planda batısında bulunan yeşil alan yaya alanı olarak düzenlenmiştir. Maarif Sultan Camiinin bulunduğu imar adasının batısındaki 15 metre genişliğindeki yolunda güzergahının değiştirilerek aynı imar adasındaki yeşil alanın üzerinden geçecek şekilde planlandığı ve meri 1/5000 ölçekli planda söz konusu yeşil alanın, güzergahı değiştirilen 15 metrelik yol ile demiryolu arasındaki kalan alana kaydırıldığı görülmektedir.

Söz konusu düzenlemeler donatılar arası düzenlemeler içerdiğinden 1/5000 ölçekli plana aykırı nitelik taşımadığı görülmektedir.

G22A14B3A ve G22A14B3B paftalarında;

 • Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 100 kişi/ha yoğunluklu Ticaret+Konut Alanı (TİCK), teklif 1/1000 ölçekli planda ayrık nizam, TAKS değerleri en az 0.20, en çok 0.40 ve Emsal: 1.00 yapılanma koşullarında Ticaret+Konut Alanı (TİCK) olarak planlanmıştır. Ayrıca meri 1/5000 ölçekli plan ile teklif 1/1000 ölçekli plan notlarında “Bu alanlarda konut kullanım oranı en fazla %60’dır” ve plan raporunda “ticaret + konut alanları için kişi başı 35 m² inşaat alanı baz alınmıştır” denilmektedir.

Bu kapsamda meri 1/5000 ölçekli plandaki 100 kişi/ha yoğunluk değerine karşılık gelen yaklaşık emsal değerinin 0,35-0,40 olması gerekmektedir. Ancak Bu kapsamda bahse konu alandaki inşaat alanı ve yapı yoğunluğunu 2 kattan daha fazla arttırıldığı tespit edildiğinden, söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • Teklif planda 655 ada, 9 parselin ayrık nizam TAKS:0.20-0.40, KAKS:1.00 yapılanma koşullarında “Ticaret+Konut Alanı” olarak planlandığı görülmektedir.

15.05.2015 onaylı Kartal Kordonboyu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; 100 k/ha. yoğunluklu ticaret + konut fonksiyonu verilmesinin planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile İstanbul 11. İdare Mahkemesinin 01.03.2017 tarihli ve 2015/753 E., 2017/447 K. sayılı kararı ile nazım imar planının 655 ada, 9 parsele ilişkin kısmının iptaline karar verilmiş olup, Planlama Müdürlüğünce mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmak üzere 21.04.2017 tarih ve 3329 sayılı Başkanlık Olur’u alınmıştır.

Bu kapsamda 655 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan kararı bulunmadığından teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret+konut alanı olarak planlanan parselin plan sınırı dışına çıkarılması gerekmektedir.

G22A15A4A paftasında;

 • 651 ada, 8 parselin 05.2015 onaylı Kartal Kordonboyu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları dışında kalan kısmının teklif Kordonboyu Uygulama İmar Planı onama sınırları içine alınarak Park fonksiyonu verilerek düzenlendiği görülmektedir.

654 ada, 8 parselin 1/5000 ölçekli Kordonboyu Nazım İmar Planı dışında kalan kısmı; 16.09.2015 onanlı 1/5000 ölçekli Yunus Mahallesi Yunus Çimento Bölgesi Kartal Sahil Dolgu Alanı Kavşak Düzenlenmesi Nazım İmar Planında kısmen pasif yeşil alan kısmen de yol alanında ve uygulama imar planı açısından da plansız alanda kalmaktadır. Bu kapsamda söz konusu alanın uygulama imar planı sınırları içerisine alınarak park olarak düzenlenmesi uygun olarak değerlendirilmektedir.

G22A14B4B Lejand Paftası, G22A14B4A Plan Notu Paftası;

 • Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarında “6.1. II. Derece Kent İçi Yollar: 1/5000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Plan’ında düzenlenen yollarla ilgili olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.” şeklinde tanımlanan ve plan üzerinde 15 m ve 18 m genişliğinde gösterilen “II. Derece Yol” lara ilişkin tanımlama yapılmasına rağmen, teklif uygulama imar planı plan paftaları üzerinde ve lejant paftasında yol genişlik sembollerinin gösterilmediği ve teklif plan notlarında ise “Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece Kent İçi Yollar: Planlama alanı sınırı içinde gösterilen kavşak noktaları ve yol iç düzenlemeleri şematik olup, yaya ve bisiklet dolaşımını kolaylaştıracak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca onanacak uygulama projeleri doğrultusunda yapılacaktır.” denildiği görülmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında plan üzerinde yol genişlik sembollerinin belirtilmesi, belirtilemiyorsa ise bu durum plan notlarında netleştirilmesi gerekmektedir.

 • G22A14B4A rumuzlu plan notları paftası ile plan raporu karşılaştırıldığında, plan notu paftasında “4. Tescilli Kültür Varlıkları” na ilişkin son cümlenin tamamlanmadığı görülmekle birlikte, son cümlenin raporda geçen ifadede belirtildiği haliyle “…için koruma bölge kurulundan izin alınacaktır.” ifadesi eklenerek tamamlanması gerekmektedir.
 • Teklif plan raporu sayfa 28’de “4. Plan Kararları” başlığı altında 4. paragrafta konut alanlarında kişi başı inşaat alanının 25 m² inşaat alanının baz alındığı belirtilirken 7. Paragrafta ise 35 m² olarak belirtilmektedir.

Bu kapsamda ilgi (b) ilçe meclis kararı incelendiğinde; söz konusu inşaat alanı hesabında 35 m²’nin baz alındığı görülmekte olup, plan raporu 4.paragraftaki 25 m² ifadesinin 35 m² olarak düzenlenmesi ile çelişkinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

UİP-39803 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı teklifi, 15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı ve söz konusu plana yapılan itirazlarına ilişkin hazırlanan 17.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı Değişikliğine uygunluğu açısından incelendiğinde;

 • Meri 1/5000 ölçekli planda bulunan Havaray hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda teklif 1/1000 ölçekli planda gösterilmediği tespit edilmiştir.  Başkanlığımız veri tabanında yapılan incelemede de etüt aşamasında olarak belirtilen Kartal Samandra Havaray hattının demiryolunun kuzeyinde plan sınırının dışında “Kartal Sahil Durağı” ile sonlandığı tespit edilmiştir.
 • Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilen kıyı kenar çizgisine yönelik yapılan incelemede; 15.05.2015 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planının güney sınırının büyük kısmını oluşturan ve veri tabanımızda yer alan Bakanlık onaylı kıyı kenar çizgisi verisi ile teklif plandaki kıyı kenar çizgisinin örtüştüğü tespit edilmiştir.
 • 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki fonksiyon alanlarının teklif 1/1000 ölçekli plandaki yaya alanları, yeşil alanlar ve diğer fonksiyon alanlarının kesin sınırları ile bazı farklılıklar bulunduğu görülmekle birlikte 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasında ölçek farklılığından kaynaklı düzenlemeler olduğu görülmektedir.

Aynı zamanda her iki plandaki donatı alanlarının alan büyüklükleri açısından birbirine yakın değerlerde olduğu, büyük farklılıklar içermediği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Genel Hükümlerinin 3 numaralı maddesinde “1/5000 Ölçekli Kartal Kordonboyu Nazım İmar Planı’nda çizilen çeşitli arazi kullanım kararları ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenecektir.” denilmekte olduğundan, yapılan bu düzenlemelerin plan kurgusunu değiştirici nitelikte olmadığı görülmektedir.

 • Teklif 1/1000 ölçekli plan nüfusu; meri 1/5000 ölçekli plandaki nüfus ile yakın değerlerde olduğundan, nüfus büyüklüğü açısından meri 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak;

Kurum ve Kuruluş Görüşleri, Plan Yapım Yönetmeliği, Plan Paftaları, Plan Kararları ve Yapılaşma Koşulları ve Plan Uygulama Hükümleri açısından genel olarak uyumlu olduğu görülmekle birlikte yukarıda maddeler halinde sunulan tespitlerden;

 • 1, 2, 4, 6, 7 ve 9 numaralı maddeler 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekte ve plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.
 • 5 numaralı madde konusunun İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 30.09.2019 tarihli ve 2019/1812 K. sayılı iptal kararı ve 12.12.2019 tarihli ve 2019/1018 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarihli plana dönülmesi kararı doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • 10 numaralı madde 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.
 • 3 ve 8 numaralı maddelerde bahsi geçen servis yollarına ilişkin teklif planda herhangi bir lejant ve plan notu bulunmadığından söz konusu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.
 • 11 ve 12 numaralı maddelerdeki lejand ve plan notlarına ilişkin düzenlemelerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları dışında kaldığı tespit edilmiş olup,
 • 12 numaralı maddedeki alanın plan sınırları içerisine alınmasının uygun olduğu,
 • 11 numaralı maddedeki alanın, mahkeme kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli planının iptal edilmesi nedeni ile üst plan kararı bulunmadığından teklif 1/1000 ölçekli plan sınırı dışarısına çıkarılması gerekmektedir.
 • 13, 14 ve 15 numaralı maddelerde ifade edilen farklılık ve eksikliklerin tamamlanması halinde uygun olarak değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

Kartal Belediye Meclisinin İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-39803 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Kordonboyu Uygulama İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, Kordonboyu 1/1000 ölçekli UİP teklifi incelenmiş olup; 3 ve 8 nolu maddeler de yer alan 7 metre genişliğindeki servis yoluna ilişkin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak Ulaşım ve Altyapı başlığı altına  “Yaya Yolu ve Bölgesi” lejantı ve plan notları 3.7 Ulaşım Başlığı altına “ 3.7.3. Yaya Yolu ve Bölgesi: Bu alanlar servis yolu olarak kullanılacaktır.” Plan notunun eklenmesi; 5 nolu madde de geçen 543 ada 13 ve 15 nolu parsellerin park alanına alınması; 7 ve 11 nolu maddelerin Müdürlük görüşü doğrultusunda kabulü; 13 nolu maddede belirtilen yol genişlik sembollerinin lejand ve plan paftaları üzerine eklenmesi; Plan notları paftasında “4.Tescilli Kültür Varlıkları”  plan notu son paragrafında cümlenin sonuna “..için koruma bölge kurulundan izin alınacaktır.” ifadesinin eklenmesi ile kabulü; 15 nolu madde de plan raporu sayfa 28’de belirtilen  “25 m2” ifadesinin “35m2” olarak düzeltilmesi ile kabulü; kat yüksekliklerinin bilgi paftasındaki şekliyle belirlenmesi diğer hususlarda ilçesinden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.