Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Arnavutköy İlçesi Hadımköy Merkez Bölgesi NİP Değişikliği.

Karar Tarihi

14 Ekim 2020

Karar No

941

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün  13/07/2020 gün ve 2019/BN:5778  sayılı yazısında;

            “İlgi: a) 24.02.2010 tarihli ve TN:2622309 sayılı Başkanlık Oluru

 1. b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2011 tarihli ve 2387 sayılı kararı
 2. c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 945 sayılı kararı
 3. d) Arnavutköy Belediye Başkanlığının 30.11.2012 tarihli ve GD:13858 sayılı yazısı
 4. e) 29.05.2014 tarihli, BN:2107 sayılı Başkanlık Makamına yazımız
 5. f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 945 sayılı kararı
 6. g) 30.11.2015 tarihli, TN:1253555 sayılı yazımız
 7. h) Arnavutköy Belediye Meclisinin 09.03.2016 tarihli ve 22 sayılı kararı
 8. i) Arnavutköy Belediye Başkanlığının 29.04.2016 tarihli ve E.5320 sayılı yazısı
 9. j) 13.07.2016 tarihli, BN:5844 sayılı Başkanlık Makamına yazımız
 10. k) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.09.2016 tarihli ve 1411 sayılı kararı
 11. l) 28.12.2016 tarihli, BN:6386 sayılı yazımız
 12. m) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 19.01.2017 tarihli ve E.143597 sayılı yazısı
 13. n) 06.04.2017 tarihli ve BN:1815 sayılı Başkanlık Oluru
 14. o) 05.06.2017 tarihli, BN:2971 sayılı yazımız
 15. p) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 24.11.2017 tarihli ve E.2910197 sayılı yazısı
 16. r) 12.11.2018 tarihli, TN:1291967 BN: 5820 sayılı yazımız
 17. s) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2018 tarihli ve 1949 sayılı kararı
 18. t) 15.04.2019 tarihli, TN: 423948 BN:1933 sayılı yazımız
 19. u) İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 25.04.2019 tarihli ve E.1317120 satılı yazısı

17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı ve 28.05.2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar kapsamında hazırlanan 14.06.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 14.06.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında düzeltmeye gidilerek yol güneye kaydırılmış, bu kapsamda eski yol alanında plansız hale gelen bölgenin ise Yol, Yeşil Alan, Ticaret-Hizmet ve Konut fonksiyonlarında yeniden planlanmıştır. Akabinde Yeşilbayır Mahallesi 3 nolu parsele yönelik olarak 20m’lik yol ve kavşağın kısmen değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazı ilgi (k) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanarak ilgi (l) yazımız ile dağıtımı yapılmış ve bu kapsamda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgi (m) yazısı ile bahse konu Uygulama İmar Planı değişikliğinin yapıldığı bölgeyi de kapsayan alanın tarım alanı niteliğinde olduğundan bahisle 14.06.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında düzeltmeye gidilerek Yol, Yeşil Alan,Ticaret-Hizmet ve Konut alanı olarak düzenlenen alanın tarım alanı niteliği olarak düzenlenmesine yönelik talebi doğrultusunda, bölgeye yönelik ilgi (n) Başkanlık Oluru alınarak nazım imar plan değişiklik teklifi hazırlanmıştır.

PLAN SÜRECİ: İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 06.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5747 sayılı yasaya göre oluşturulan Arnavutköy İlçesi sınırları içinde kalan 1175 ha’lık alanda çalışmalarına başlanılan 1/5000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı, ilgi (b) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen kabul edilmiş ve 17.01.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış olup, Başkanlığımızda 09.02.2013-09.03.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

Söz konusu plana yasal askı süresi içinde Arnavutköy Belediye Başkanlığınca ve ilgililerinin itiraz dilekçeleri ile muhtelif konularda itirazda bulunulmuştur. Yapılan itirazlar Müdürlüğümüzce değerlendirilerek Başkanlık Makamına iletilmiş olup, konuya ilişkin ilgi (c) Meclis Kararı ile kısmen uygun bulunan itirazlara ilişkin plan değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanınca 14.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.

17.01.2012 tarihli 1/5000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı, 28.05.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı, 18.06.2012–18.07.2012 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

İlgi (d) yazı ile tarafımıza iletilen, askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar kapsamında alınan Arnavutköy Belediye Meclisinin 09.11.2012 tarih ve 158 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmek ve değerlendirilmek üzere ilgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (f) Meclis Kararı ile kabul edilerek 14.06.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.14.06.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı değişikliğinin ilgi (g) yazımızla dağıtımı yapılmış olup, Arnavutköy Belediyesi tarafından 17.12.2015-15.01.2016 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

14.06.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 14.06.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında düzeltmeye gidilerek yol güneye kaydırılmış bu kapsamda eski yol alanında plansız hale gelen bölgenin ise Yol, Yeşil Alan, Ticaret-Hizmet ve Konut fonksiyonlarında yeniden planlanmıştır.

14.06.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz kapsamında Arnavutköy Belediye Meclisinin ilgi (h) kararı ile 3 nolu parselin güneyinde bulunan 20 m’lik yol aksının 2 nolu parselin sınırından geçecek şekilde düzenlenmesi uygun görülmüş ve Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi (i) yazısı ile gereğinin yapılmasına yönelik olarak tarafımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Müdürlüğümüzce değerlendirilerek, ilgi (j) Başkanlık Katı yazımız ekinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (k) sayılı kararı ile ilçesinden geldiği şekliyle uygun bulunarak 26.09.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

İlgi (l) yazımız ile dağıtımı yapılan plan değişikliğine yönelik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgi (m) yazısı ile bahse konu alanların tarım arazisi olduğu belirtilerek bu alanların tarım dışı kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda bahse konu bölge için nazım imar plan değişikliği yapılmasına yönelik ilgi (n) Başkanlık Oluru alınmış ve bu doğrultuda ilgi (o) yazımız ile kurum ve kuruluşlara görüş yazımız gönderilmiştir.

İlgi (n) Başkanlık Oluru gerekçeleri ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgi (p) yazısında bölgeye yönelik nazım imar ve uygulama imar planlarının ilgili görüşler doğrultusunda revize edilmesine yönelik talebi doğrultusunda bahsi geçen planlama bölgesi tarım alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ilgi (r) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (r) yazımız kapsamında alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (s) kararında “Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Merkez Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 17.04.2007 t.t.li Hadımköy Uygulama İmar Planında planlı alanda kaldığı 3 nolu parsel malikinin planlı parsel satın alıp Arnavutköy Belediye başkanlığının yazısında belirtilen yapıyı yaptığı dikkate alınarak İl Tarım Müdürlüğünün bu doğrultuda plana esas nihai görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (s) kararı doğrultusunda ilgi (t) yazımız ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün güncel kurum görüşü sorulmuş olup İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgi (u) yazısında “Arnavutköy Belediye Başkanlığı’na gönderilen 25.10.2010 tarih ve 16532-3909 sayılı kurum görüş yazımızda bahse konu Yeşilbayır Mah. 3 nolu parsel tarımsal niteliği korunacak alan içerisinde kalmaktadır.” denilmektedir.

KURUM GÖRÜŞLERİ: İlgi (n) Başkanlık Oluru doğrultusunda aşağıdaki kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

İstanbul Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 20.06.2017 tarih ve E.1525307 sayılı yazısı; “Arnavutköy Belediye Başkanlığı’na gönderilen 25.10.2010 tarih ve 16532-3909 sayılı kurum görüş yazımızda, görüşü sorulan alan tarımsal niteliği korunacak alanda yer almaktadır.” şeklindedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün 23.06.2017 tarih ve 52170 sayılı yazısı, “Söz konusu alanlarda Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce yapılan herhangi bir etüd proje çalışması bulunmamaktadır.” şeklindedir.

İstanbul Valiliği, Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 31.07.2017 tarih ve 106737 sayılı yazısı, “…hazırlanacak olan nazım imar planında söz konusu planlama alanının, planlama alanı çevresinde bulunan meri planlar ile bütünlük oluşturacak şekilde nazım imar planı hazırlanmasının şehircilik ilke ve esasları açısından uygun olacağı ve plan onama sınırı içerisindeki 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na devredilmiş olması göz önünde bulundurularak Toplu Konut İdaresi Başkanlığından da kurum görüşünün alınması gerektiği belirtilmiştir.” şeklindedir.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 1.Bölge Müdürlüğünün 10.07.2017 tarih ve E.271209 sayılı yazısı,  “… söz konusu planlama alnının ekli uydu görüntüsünde belirtilen kısımlarda Teşekkülümüze ait konvansiyonel hattı da içerdiği görülmüştür.”, “Mülkiyeti Kuruluşumuza ait taşınmazlar ile Demiryolları Limanlar ve Havameydanları İnşaat Genel Müdürlüğü tarafından Maliye Hazinesiadına kamulaştırılan, kullanımı kuruluşumuza tahsis edilen ve halihazırda demiryolu güzergahında kalan taşınmazların mülkiyet sınırlarının korunarak imar planında “TCDD Alanı” olarak ayrılması …” şeklindedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğünün 15.07.2017 tarih ve E.237785 sayılı yazısı “… belirtilen alanda imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.” şeklindedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.08.2017 tarih ve 1533 sayılı yazısı, “…planlama alanında, 2863 Sayılı Yasa kapsamında herhangi bir sit alanı, koruma alanı veya tescilli herhangi bir kültür varlığının bulunmadığı, Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı…” şeklindedir.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının 11.07.2017 tarih ve 3332 sayılı yazısı, “…plan değişikliği yapılacağı belirtilen sahanın, kısmen İdaremiz mülkiyetinde 221,125.00m² yüzölçümlü 10 parsel ile 14,900.00m² yüzölçümlü 11 nolu taşınmazları kapsadığı görülmüş olup söz konusu plan değişikliği teklifi onaya sunulmadan önce İdaremizden nihai görüş alınması …” şeklindedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığının 15.06.2017 tarih ve E.20170310620 sayılı yazısı, “…planlama alanı içerisinde ve çevresinde İdaremiz Altyapı Bilgi Sisteminde kayıtlı herhangi bir altyapı tesisimize rastlanmamıştır.” şeklindedir.

Arnavutköy Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 15.06.2017 tarih ve E.12563 sayılı yazısı, “ … plan değişikliği yapılacak alanda yer alan Yeşilbayır 3 parselde ruhsatlı yapı yer almakta olup yapıya ilişkin ruhsat örneği yazımız ekindedir. İlgi yazı eki bilgi paftasında sınırları belirtilen alanda yapılacak plan değişikliği çalışmasında, alana ilişkin 17.01.2012 tasdik tarihli Hadımköy Merkez Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında yapılan plan tadilatı ile verilen fonksiyonların ve yapılaşma koşullarının korunması tarafımızca uygun görülmektedir.” şeklindedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 11.07.2017 tarih ve 770624-2406 sayılı yazısı, “Söz konusu bölgede Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce yapılan herhangi bir proje çalışması bulunmamaktadır.” şeklindedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kurumsal Proje Yönetim Müdürlüğünün 15.11.2017 tarih ve 252 sayılı yazısı, “… söz konusu alanda Altyapı Projeler Müdürlüğümüzce herhangi bir çalışma bulunmamakla beraber, Üstyapı Projeler Müdürlüğümüzce; ilgili mevzuatta belirlenen standartlar dikkate alınarak, hedeflenen nüfusun özellikle kültür ve spor ihtiyacının uygun parsellerde sağlanması talep edilmektedir.” şeklindedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak Müdürlüğünün 13.06.2017 tarih ve 4716 sayılı yazısı, “…söz konusu planlama çalışmasına konu alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde taşınmaz bulunmadığı görülmüştür.” şeklindedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama Müdürlüğünün 16.06.2017 tarih ve 4972 sayılı yazısı, “ …çalışma alanının çevresinde yer alan meri planların fonksiyon ve yapılaşma şartları ile donatı dağılım ve çeşitliliği, ulaşım ilkeleri de dikkate alınarak ilgili mevzuat, kurul kararları, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve sürdürülebilir plan anlayışı çerçevesinde plan çalışmalarının yapılması…” şeklindedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 13.06.2017 tarih ve 1195 sayılı yazısı, “ …bu alanlarda yapılacak parsel bazlı sondajlı zemin etütlerinde, taşıma, oturma, şişme, şev stabilite analizleri yapılması, açılacak kazı şevlerine uygun projelendirilmiş iksa yapıları yapılması ve yüzey drenajının yapılması gerekmektedir.” şeklindedir.

DEĞERLENDİRME – SONUÇ: İlgi (n) Başkanlık Oluru gerekçeleri ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgi (p) yazısında bölgeye yönelik nazım imar ve uygulama imar planlarının ilgili görüşler çerçevesinde revize edilmesine yönelik talebi ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgi (u) güncel kurum görüşü doğrultusunda bahsi geçen planlama bölgesi tarım alanı olarak düzenlenmiştir. \"denilerek.

Bu kapsamda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili diğer Kanun ve yasal mevzuat doğrultusunda değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Merkez Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, Arnavutköy İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi 3 nolu parselde 23.11.2009 tarih ve 031 sayılı yapı ruhsatı bulunduğundan İl Tarım Müdürlüğü’nün nihai görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.