Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar Tarihi

14 Ekim 2020

Karar No

938

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/09/2020 gün ve  2020/5897  sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. Şile Belediye Başkanlığının 15/06/2020 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.543/4445 sayılı yazısı ve ekleri.
 2. Şile Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 2020/23 sayılı Kararı.
 3. Şile Belediye Meclisinin 10/11/2017 tarihli ve 2017/83 sayılı Kararı.
 4. Şile Belediye Başkanlığının 22/02/2018 tarihli ve 92/1721 sayılı yazısı ve ekleri.
 5. Büyükşehir Belediye Meclisine 12/11/2018 tarihli ve 14530 sayılı takdim yazımız.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2018 tarihli ve 1984 sayılı Kararı.
 7. 13/03/2019 tarihli ve 2018/16648 sayılı yazımız ve ekleri.
 8. Şile Belediye Meclisinin 11/10/2019 tarihli ve 2019/59 sayılı Kararı.
 9. Büyükşehir Belediye Meclisine 14/07/2020 tarihli ve 2747 sayılı takdim yazımız.

 

TALEP: İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan UİP-30737 Pin numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği teklifinin,  ilgi (b) İlçe Meclis Kararları ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

18.03.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (d) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (e) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (f) Meclis Kararı’yla tadilen uygun görülerek 17/12/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 02.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan 40, 140, 199, 211 ve 227 numaralı itirazlara ilişkin ilgi (h) İlçe Meclis Kararı ile “…itiraz talepleri ilgili Kurumdan görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.” denilmektedir. Bu kapsamda söz konusu itirazlara ilişkin İlçe Belediyesi tarafından ilgili kurumlardan alınan kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği teklifi ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:

Şile İlçesi Göçe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan plan itirazları incelenmiş olup;

 • “Tarımsal Nitelikli Alan” lejantına ilişkin 211 numaralı itiraz talebi; İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün kurum görüşüne ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı fonksiyon amaçlı kullanım talebi uygun görülmemiştir.
 • DSİ ve İSKİ’nin Kurum görüşleri doğrultusunda 40, 140, 199, 227 numaralı itirazlar ve 0/1395, 0/1396, 0/1397, 0/1398, 0/1414, 0/1415, 0/3051, 0/3070, 0/3081, 0/3082, 0/3084, 0/3085, 0/3691, 0/3695, 0/3696, 0/3697, 0/3700, 0/3701, 0/3702, 0/3703, 0/3704 sayılı parsellerde bulunan “Yapı Yasaklı Alan” taramasının kaldırılarak Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.” şeklindeki komisyon raporunun olduğu gibi karar olarak kabul edildiği görülmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’na itirazlara konu parsellerin çoğunlukla şahıs ve hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

          MERİ PLANDAKİ DURUMU:

          İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

Fonksiyon Değişikliğine İlişkin;

 • 40 (6121 parsel), 140 (3692 parsel), 199 (6123 parsel) ve 227 (3083 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda yer almakta olup 6123, 3083 parseller tamamen, 6121, 3692 parseller kısmen “Yapı Yasaklı Alan” taraması içerisinde kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 6121, 3692, 6123 ve 3083 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda yer almakta olup kısmen “Yapı Yasaklı Alan” taraması içerisinde kalmaktadır.
 • 1395, 1396, 1397, 1398, 1414, 1415, 3051, 3070, 3082, 3691, 3695, 3696, 3697, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704 sayılı parseller 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, 3081, 3084, 3085 parseller ise kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen de “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da kalmakta olup 1397, 3081, 3700, 3702, 3695, 3696 parseller tamamen, 1395, 1396, 1398, 1414, 1415, 3051, 3070, 3082, 3084, 3085, 3691, 3697, 3701, 3703, 3704 parseller kısmen “Yapı Yasaklı Alan” taraması içerisinde kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 1395, 1396, 1397, 1398, 1414, 1415, 3070, 3084, 3085, 3691, 3695, 3696, 3697, 3700, 3701, 3703, 3704 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3051, 3082, 3702 parseller “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, 3081 sayılı parsel ise “Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta olup söz konusu parseller kısmen “Yapı Yasaklı Alan” taraması içerisinde yer almaktadır.

            DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile 17.12.2018 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan 211 ve 40, 140, 199, 227 numaralı itirazlara ilişkin alınan kurum görüşlerinde;

 • İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Kurum görüşünde 211 numaralı itiraza ilişkin;

          “…Şile İlçesi Göçe Mahallesi, 6548 ve 2817 sayılı parseller tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır… 19/07/2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 25. Maddesi ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi “Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz.” hükümleri gereği; Şile Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarih ve 2019/59 nolu kararının, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak düzeltilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

 • DSİ Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün Kurum görüşünde 40, 140, 199, 227 numaralı itirazlara ilişkin;

         “…Söz konusu alanda mevcut ve mutasavver bir projemiz bulunmamaktadır. İlgili alan içme suyu temin edilen göl ve baraj su toplama havzası olarak belirlenen sahada kalmamaktadır. Ayrıca imar sahası, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 18.04.2017 tarihli olurları ile onaylanarak, 09.05.2017 tarih ve 30061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre ilan edilmiş “İstanbul İli Asya Yakası Yeraltı Suyu İşletme Sahası” içerisinde kalmakta olup bu alanda su gereksiniminin yeraltı suyundan su sondaj kuyuları ile karşılanması durumunda, açılacak her bir su sondaj kuyusu için DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’ne Yeraltı Suyu Arama ve Kullanma Belgeleri başvurusu yapılmalıdır.” denilmektedir.

 • İSKİ Genel Müdürlüğü’nün Kurum görüşünde 40, 140, 199, 227 numaralı itirazlara ilişkin;

         “…Şile İlçesi Göçe Mahallesinde ek paftada işaretli söz konusu parseller ve yakın çevresinden geçen mevcut içmesuyu hatları yazımız ekinde gönderilmektedir. Yazı eki paftada belirtilen 0/1395, 0/1396, 0/1397, 0/1398, 0/1414, 0/1415 parsellerde mevcut içmesuyu hattımız bulunmamakta olup diğer parseller Melen sistemi ve Yeşilçay Sisteminin Sungurlu İsaköy Regülatörleri arası bağlantı kanalının plan sahası içerisinde kalmaktadır. Söz konusu alana ait kamulaştırma ile ilgili onaylı güncel durum bilgisi ve yapılaşma, inşaat, kazı vb. durumlara ait şartlarla ilgili nihai görüş DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nden alınmalıdır.” denilmektedir.

Bu kapsamda UİP-30737,1 PIN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklifinde uygun görülen itirazlara ilişkin yapılan incelemede;

 • İlgi (b) İlçe Meclis Kararında belirtilen itirazlara ilişkin 40 (6121 parsel), 140 (3692 parsel), 199 (6123 parsel) ve 227 (3083 parsel) nolu itirazlar kapsamında; 3083, 3692, 6121 ve 6123 parsellerde bulunan “Yapı Yasaklı Alan” taraması ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda kaldırılmıştır.

                 Ayrıca ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile 17.12.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine itiraz dilekçesi bulunmayan 3070 ve 3701 parsellerde yer alan “Yapı Yasaklı Alan” taramasının ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda kaldırılmış olduğu tespit edilmiştir. 

 • İlgi (b) İlçe Meclis Kararında yapılan düzenlemelerin ilgi (h) İlçe Meclis Kararı ile iletilen 3070 ve 3701 parselleri de içerdiği tespit edilmiştir. İlgi (h) İlçe Meclis Kararı ile 3070 ve 3701 parsellerin yol düzenlemelerine ilişkin teklif, ilgi (i) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, henüz karara bağlanmamıştır. İlgi (i) değerlendirme yazımızda söz konusu parsellerle ilgili olarak;

                 “…128 (3070 parsel)  numaralı itiraz kapsamında; 3070 parselde yer alan 5 metrelik yol kuzeye “Tarımsal Nitelikli Alana” kaydırılarak “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

                 Yapılan düzenleme, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmamış olduğu için Kurum Görüşüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.”

                 “…75 (3701 parsel) numaralı itiraz kapsamında; F23C13D4A numaralı paftanın kuzey batısından 2890 parselin güney batı ucundan başlayarak F23C13D4C numaralı paftanın güney doğusuna kadar uzanan, 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda ve 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda 12 metre olan yol, 10 metre olarak düzenlenmiş olup iptal edilen “Yol Alanı” meri planda bitişiğinde yer alan fonksiyonlara dâhil edilmiştir.

                 Yapılan düzenleme yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa, donatı alanlarının azalmasına neden olacağından 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.” denilmektedir.

                 Yapılan incelemede 02.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında askıda kalan 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’na herhangi bir itiraz bulunmayan ve ilgi (b) İlçe Meclis Kararında karar verilen, 3081 parselin teklif plandaki kısmı ile 1395, 1396, 1397, 1398, 1414, 1415, 3051, 3082, 3084, 3085, 3691, 3695, 3696, 3697, 3700, 3702, 3703, 3704 parsellerde bulunan “Yapı Yasaklı Alan” taraması ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda kaldırıldığı tespit edilmiştir. ” Denilerek.

                  İlgi (b) ve ilgi (h) İlçe Meclis Kararları ile tarafımıza iletilen UİP-30737 PİN 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Göçe Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.