Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-34263933 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi UİP Değişikliği

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

899

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/09/2020 gün ve 2020/5463 sayılı yazısında;

“İlgi:   a) Tuzla Belediye Başkanlığının 04.06.2020 tarihli, E:16809 sayılı yazısı ve eki 06.03.2020 tarihli ve 25 sayılı meclis kararı ve ekleri.

 1. b) Tuzla Belediye Başkanlığının 26.07.2018 tarihli, E.28892 sayılı yazısı ve eki 05.2018 tarihli ve 99 sayılı meclis kararı.
 2. c) 11.09.2018 tarihli ve BN:4980 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 3. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarihli ve 327 sayılı kararı.
 4. e) 18.04.2019 tarihli ve BN:2017 sayılı dağıtım yazımız.
 5. f) Tuzla Belediye Başkanlığının 21.08.2019 tarihli, 112233891-27800 sayılı yazısı ve eki 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı meclis kararı ve ekleri.
 6. g) 14.07.2020 tarihli ve BN:2751 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

TALEP

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısında; 15.02.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlara ilişkin Tuzla Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli ve 25 sayılı kararının alındığı belirtilerek, ilçe meclis kararı ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ

22.01.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (b) yazı eki meclis kararı ile uygun görülerek tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (d) meclis kararı ile uygun görülmüş ve 15.02.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak, ilgi (e) yazımızla dağıtımı yapılmış ve 22.04.2019-23.05.2019 tarihleri arasında Tuzla Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI

Tuzla Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli ve 25 sayılı kararında;

“1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup;

1)Emre ŞAHİN imzalı 24.04.2019 tarih 112167156 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulü.

2)BİGTEM MAKİNE ENDÜSTRİSİ A.Ş. imzalı 24.04.2019 tarih ve 112167107 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oyçokluğu ile kabulü…

22)Dursun TÜRKYILMAZ imzalı 29.04.2019 tarih ve 112170089 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şeklinde oybirliği ile kabulüne.

23)İzzet İLBARS imzalı 29.04.2019 tarih ve 112170097 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şeklinde oybirliği ile kabulüne.

24)Adem ŞENLİKOĞLU ve Serhat ŞENLİKOĞLU imzalı 30.04.2019 tarih ve 112170903 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şeklinde oybirliği ile kabulüne…

33)Hasan GÜNEŞ imzalı 02.05.2019 tarih ve 112172265 sayılı itiraz dilekçesinin 7112ada 5 parsel bilgi paftası şekliye oybirliği ile kabulü…

39)Havva DERELİ imzalı 03.05.2019 tarih ve 112173320 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şeklinde oybirliği ile kabulüne…

47)Refik SOYER TÜTÜNCÜ imzalı 06.05.2019 tarih ve 112174484 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

75)Muhterem ATAYETER imzalı 10.05.2019 tarih ve 112178253 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oyçokluğu ile kabulüne…

123)Muhterem ATAYETER imzalı 14.05.2019 tarih ve 112180653 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oyçokluğu ile kabulüne…

189)Yılmaz ŞAHİN imzalı 17.05.2019 tarih ve 112183534 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şeklinde oybirliği ile kabulüne…

194)Dursun ÇOLAK imzalı 16.05.2019 tarih ve 112183123 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

227)Hasan YALI Vekili Murat MEMİŞ imzalı 20.05.2019 tarih ve 112184884 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

231)Şeref DÖNMEZ, Şevki DÖNMEZ, Şehnaz (DÖNMEZ) BAŞARAN, Mustafa DÖNMEZ Adına Vekaleten Av. Arif DÖNMEZ ve Parsel Malikleri Adına Asaleten Arif DÖNMEZ imzalı 20.05.2019 tarih ve 112184907 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

238)Bülent ULUTÜRK Vekili Ahmet PINARBAŞI imzalı 20.05.2019 tarih ve 112185484 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

241)Erdoğan KÖSEİBİŞ imzalı 20.05.2019 tarih ve 112185396 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oyçokluğu ile kabulüne…

261)Mehmet ÇETİN imzalı 21.05.2019 tarih ve 112185798 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

285)Ayşe GÜNER, B. Mehmet GÜNER, Hüseyin GÜNER, Yusuf GÜNER, Erdinç GÜNER, Erdem GÜNER, Erol GÜNER Vekilleri Av. Nurcan KARAÜÇ imzalı 21.05.2019 tarih ve 112186345 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne.

286)Ayşe GÜNER, B. Mehmet GÜNER, Hüseyin GÜNER, Yusuf GÜNER, Erdinç GÜNER, Erdem GÜNER, Erol GÜNER Vekilleri Av. Nurcan KARAÜÇ imzalı 21.05.2019 tarih ve 112186488 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

290)Naci TEKİN imzalı 21.05.2019 tarih ve 112186582 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

325)Bilgehan AKDERE imzalı 23.05.2019 tarih ve 112188294 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şekliyle oybirliği ile kabulüne…

331)Emine KÜÇÜKOĞLU imzalı 22.05.2019 tarih ve 112187486 sayılı itiraz dilekçesinin bilgi paftası şeklinde oybirliği ile kabulüne… Komisyonumuzca Oyçokluğu ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU

Plan değişikliğine konu alan ve parsellerin mülkiyet durumları, yazımız ekinde (Ek-1) yer almaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU

Plan değişikliğine konu alan ve parsellerin plan durumları, yazımız (Ek-2) bilgi paftasında yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ekinde gereği için tarafımıza iletilen 15.02.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar neticesinde düzenleme yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin plan paftaları ve ilçe meclis kararları ile birlikte incelenmesi neticesinde;

 • 1 numaralı itiraz; 8601 ada 3 parselin ortasından geçen 12 metre en kesitli imar yolunun iptal edilerek depolama alanına alınması talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararıyla 8601/3, 8605/3, 8603/1, 8604/1 parsellerden geçen 12 metrelik yol iptal edilerek, depolama alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 8601 ada 3 parsel “Depolama Alanı”, kısmen “Yol Alanı (12.00m)” olarak planlanmıştır. 8603 ada 1 parsel ise “Tır Parkı” olarak planlanmış ve yoldan mahreç alabilmesi için 8601 ada 3 parselin ortasından 12 metrelik yol aksı planlanmıştır.

Teklif incelendiğinde yol donatısının azaltıldığı ve 8603 ada 1 parseli mahreçsiz bıraktığı görülmektedir. Bu kapsamda 12 m en kesitli yolun kapatılmasına ilişkin düzenlemenin, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekle birlikte 1/1000 ölçekli plan kararlarına aykırı, plan bütünlüğünü ve ulaşım kurgusunu bozucu olduğu görülmektedir.

 • 2 numaralı itiraz; 0/1634, 0/1635 ve 0/1636 parseller arasından geçen 10 metre en kesitli imar yolunun iptal edilerek sanayi alanına alınması talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararıyla 0/1634, 0/1635 parseller ile 7050/1, 0/601, 0/1636 parseller arasından geçen 10 metre en kesitli yol aksının iptal edilerek sanayi alanına alındığı, 0/602 parsel üzerinden geçecek şekilde 10 metre en kesitli yol, 0/602 parselin batısında, 0/1636 parselin kuzey kesiminde yer alan sanayi alanı da iptal edilerek park alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 0/1634, 0/1635 parseller “Sanayi Alanı” , 0/1636 parsel ise “Sanayi Alanı” ve kısmen “Park Alanı”  fonksiyonunda kalmaktadır.

Teklif incelendiğinde yol donatısının azaltıldığı ve 7050/1, 0/601, 0/1636, 0/1634 parsellerin mahreçsiz kaldığı görülmektedir. Bu kapsamda 10 m en kesitli yolun kapatılmasına ilişkin düzenlemenin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekle birlikte 1/1000 ölçekli plan kararlarına aykırı, plan bütünlüğünü ve ulaşım kurgusunu bozucu olduğu görülmektedir.

 • 22-23-24-39-189-331 numaralı itirazlar; 6676/1, 6674/7, 6675/8, 6672/7, 6672/8, 6672/3 parsellerin depolama alanı fonksiyonu iptal edilerek, konut alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararı ile 6672, 6676, 6675, 6674, 6673 adaların depolama alanı fonksiyonu iptal edilerek, MK2-Konut Alanı fonksiyonu olarak, 6672-6673 adalar ile 0/263 parsel arasından geçen 15.00 metrelik yolda ve 6676-6672 adalar ile 6657 ada arasından geçen 25.00 metrelik yolda cephe çizgilerinde düzenleme yapıldığı görülmektedir. 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 6676/1, 6674/7, 6675/8, 6672/7, 6672/8, 6672/3 parseller “Depolama Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır.

Söz konusu talebe ilişkin olarak konunun öncelikle 1/5000 plan değişikliği gerektirdiği, bu nedenle meri imar planları hiyerarşisi ve uyumunun gözetilmediği, buna bağlı olarak alanda artan nüfus oranında donatı ihtiyacının karşılanmasına dönük bir çözümün getirilmediği ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26.maddesinin (5a) bendindeki “Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmüne uygun işlem tesis edilmediği, 6676 sayılı adanın büyük oranda “Doğal Mania Alanı” sınırları içerisinde kaldığı, bu alanlarda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kurum görüşü dikkate alınarak 1/1000 ölçekli imar planında konuya ilişkin uygulama hükümleri başlığı altındaki plan notunda “8.9 Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planında belirtilen mania tahdit yüzeyini delen arazi parçalarının mania müsaade limitlerini aşan kısımlardır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda ve söz konusu mania planında belirtilen yapılaşma müsaade yüksekliklerine göre belirlenecektir.” denildiğinden bu alanların konut yerleşmesi için uygun şartlara sahip olmadığı görüldüğünden yapılan düzenleme meri imar mevzuatına, kurum görüşlerine, meri plan kararlarına ve bütünlüğüne aykırı nitelik taşımaktadır.

Ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planı askı süresi içinde itiraza konu ada ve parsellerde ilgililerince itirazda bulunularak parsellerinin depolama alanından konut alanına alınması talep edilmiş ancak Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarihli ve 317 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

 • 33-227 numaralı itirazlar; 7112 ada, 5 parselden geçen yol alanının kaldırılması talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararıyla 7372/1, 7372/2, 7112/2, 7112/3, 0/1096, 7112/5 parsellerin bir kısmının da içerisinde bulunduğu 25 m en kesitli yol güzergâhının 7373/6, 7372/2, 7115/2, 7112/2, 7112/5, 7106/1, 7106/2 parseller arasına kaydırılarak düzenlendiği, iptal edilen yol ise batıdan doğuya park alanı, depolama alanı ve konutdışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı ve 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 7372/1, 7372/2, 7112/2, 7112/3, 7112/5 parsellerden kısmen 25m en kesitli yol aksı geçmektedir.

Meri nazım imar planı kapsamında bölgede, hakim fonksiyonun lojistik sektörü olacağı gerçeği ile sektörün gereği olan ağır tonajlı taşıt trafiğinin ve planlanan fonksiyonların birlikte verimli çalışabilmesi için 20 m ve 25 m en kesitli yollar ile genel otopark, tır-kamyon-makine parkı ve garaj alanları planlanmıştır. Bu çerçevede planda yapılan incelemede teklif düzenleme ile kısmen güzergah değişikliği yapılarak iptal edilen 25 m en kesitli yolun, hem 1/5000 ölçekli nazım imar planında hem de 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yaklaşık 3 km mesafede süreklilik arz eden ana aks niteliğinde gösterildiği, alt bölgeler ve diğer ulaşım sistemleri yönünden trafik dağıtıcı-toplayıcı özellikte olduğu görülmüştür. Bu kapsamda söz konusu düzenleme; imar planıyla bütüncül ve hiyerarşik bir biçimde öngörülen ulaşım kademelenmesine ilişkin plan ulaşım kurgusunu bozucu nitelikte olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına ve bütünlüğüne aykırı nitelik taşımaktadır. 

 • 47-238 numaralı itirazlar; 47 numaralı itirazda 8585 ada 7 parselin batısından geçen 25.00 metrelik yolda kalan kısmının iptal edilerek, depolama alanına alınması, 238 numaralı itirazda ise 8585 ada 11 parselin doğusundan geçen 25.00 yolda kalan kısmının da toplu işyeri alanına alınması bununla birlikte 25.00 metrelik yolun daralarak 12.00 metreye düştüğü belirtilerek, yolun 25.00 metre olarak devamlılığının sağlanması talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararıyla 8585/7, 8585/11, 8585/1, 8584/1, 8583/2, 8583/3 parsellerden geçen 25.00 metrelik yol aksının kapatılarak 8584/1 ve 8585/1 parseller arasından geçen 12 metre en kesitli yol aksına bağlanması ve 8585/7, 8583/2, 8583/3 parsellerin yol alanında kalan kısmının depolama alanı, 8585/11, 8585/1 parsellerin yol alanında kalan kısmının ise toplu işyeri alanına alınarak düzenlendiği görülmektedir.

22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı İtirazları ile 8587/7, 8585/11, 8585/1, 8584/1, 8583/2, 8583/3 parsellerden geçen 25 metre en kesitli yol aksı 15.02.2019 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile kaldırılmıştır.

Söz konusu teklif incelendiğinde, 1/1000 uygulama imar planında iptal edilmesi istenilen 25 m en kesitli yolun 8583/3 parsel hizasında 12 m en kesitli yola bağlandığı görülmektedir. Bu kapsamda teklif gerekçeleri dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil etmediği görülmektedir.

 • 75-123-290 numaralı itirazlar; 75 ve 123 numaralı itirazlarda 8620 ada, 5 parselin yol alanında kalan kısmının depolama alanına alınması, 290 numaralı itirazda ise 8624/1, 8622/4 parsellerden geçen yolun güzergahının değişmesi veya imar uygulaması gören parsel alanı üzerinden inşaat alanı hesabı yapılabilmesi için plan notu eklenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararıyla 8230/5, 8620/4, 8621/2, 8622/4, 8624/1, 8622/3, 8623/1, 8622/2 parsellerden geçen 12 metre en kesitli yol aksının iptal edilerek, depolama alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

22.01.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planında “Depolama Alanı” fonksiyonunda yer alan bölge, 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 12.00 metre en kesitli Yol Alanı olarak planlanmıştır.

Söz konusu teklif incelendiğinde, yol donatısını azaltıldığı ve 8360/4, 8327/1, 8626/1, 8621/2, 8622/4, 8624/1, 8622/3 parselleri mahreçsiz bıraktığı görülmektedir. Bu kapsamda 12 m en kesitli yolun kapatılmasına ilişkin düzenlemenin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekle birlikte 1/1000 ölçekli plan kararlarına aykırı, plan bütünlüğünü ve ulaşım kurgusunu bozucu olduğu görülmektedir.

 • 194-261 numaralı itirazlar; 6981/7 ve 6981/6 parsellerin 15.00 metrelik yolda kaldığı, parsellerden önceden imar uygulamasıyla kesinti yapıldığı belirtilerek yolun 10 metre olarak korunması talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararıyla yol istikametinin parsel sınırına çekilip yol alanı daraltılarak düzenlendiği görülmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 6981 ada 6-7-8 parseller ile 6980 ada 1 parselde kısmen 15 metrelik yol aksı planlanmıştır.

Söz konusu teklif incelendiğinde, daraltılan 15 metre en kesitli yolun 1/5000 ölçekli planda da yerleşim alt bölgesini diğer alt bölgelere bağlayan ana yol sistemlerinden ve devamlılığı olan bir yol olduğu, en kesitinin bahsi geçen parsel hizalarında yaklaşık 9 metreye düşürülmesinin bu noktadan başlayarak araç ve yaya trafiğinde güvenlik ve akış sorunlarına neden olacağı, imar planlarında gösterilmiş yol en kesit değerinin yolun herhangi bir noktasındaki en dar kesitini ifade ederken, düzenlemeyle söz konusu en kesit değerinin 15 m. altına düştüğü görülmektedir. Bu bakımdan teklif düzenleme, plan yapım tekniklerine hem 1/5000 ölçekli imar planı kararlarına hem de 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarına ve bütünlüğüne şehircilik ilkelerine aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 231 numaralı itiraz; 7350/4 parselden geçen yolun tek şeridinin kaydırılması şeklinde düzenleme yapılması talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararıyla 7350/4, 7347/1, 7347/2, 8591/1, 7347/5, 7349/3 parsellerden geçen 25 metre en kesitli yol aksının doğuya kaydırılarak depolama alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 7350/4, 7347/1, 7347/2, 8591/1, 7347/5, 7349/3 parseller arasında 25 metre en kesitli yol aksı planlanmıştır.

Meri nazım imar planı kapsamında bölgede, hakim fonksiyonun lojistik sektörü olacağı gerçeği ile sektörün gereği olan ağır tonajlı taşıt trafiğinin ve planlanan fonksiyonların birlikte verimli çalışabilmesi için 20 m ve 25 m en kesitli yollar ile genel otopark, tır-kamyon-makine parkı ve garaj alanları planlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeye konu 25m en kesitli yolun kurp yarıçapında yapılan düzenleme, gerek ağır tonajlı taşıt trafiği açısından gerek yol sürekliliği açısından değerlendirildiğinde trafik akışı ve güvenliği açısından sakıncalı bir durum oluşturmaktadır.

 • 241 numaralı itiraz; 6977 ada 1 parselin önünden geçen Azat Sokağın 6978 ada 2 parsel tarafından daraltıldığı belirtilerek, yolun 6978 ada 2 parsel yönünde genişletilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik ilçe meclis kararıyla 6977 ada 1 parselin önünden geçen Azat Sokağın kapatıldığı, MK2 rumuzlu Konut Alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 6978/1, 6976/3, 6978/2, 6978/3, 6977/1, 6978/5, 6977/2, 6978/6, 6978/7, 6977/4 parseller arasında planlanan yol alanı 9.00 metre ile başlayıp 4.00 metreye kadar daralmaktadır.

Söz konusu teklif incelendiğinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle birlikte yol donatısının azaltıldığı ve 6978/3, 6978/2, 6977/2 ve 6977/1 parsellerin mahreçsiz kaldığı görülmektedir. Bu kapsamda yolun kapatılmasına ilişkin düzenlemenin 1/1000 ölçekli plan kararlarına aykırı, plan bütünlüğünü ve ulaşım kurgusunu bozucu nitelikte olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte mağduriyetin giderilmesi adına Azat Sokağın daraldığı, yolun dirsek yaptığı bölge, 284 ada 1 parsel yönünde genişletilerek, 1 numaralı bilgi paftası (Ek-3) doğrultusunda düzenlenmesi durumunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceği düşünülmektedir.

 • 285-286 numaralı itiraz; 0/1821 ve 0/1820 parsellerden geçen yolun kaldırılarak, eski imar planındaki yolun açılması talep edilmiştir. Söz konusu talebe yönelik olarak ilçe meclis kararıyla 0/1820, 0/1821 parsellerden geçen 10 metre en kesitli yol aksının kapatılarak, açığa çıkan alanların sanayi alanı ve sağlık tesis alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 0/1821 parsel kısmen “Sanayi Alanı”, kısmen “Yol Alanı (10.00m)” ve 0/1820 parsel kısmen “Ticaret-Konut Alanı” ve kısmen “Yol Alanı (10.00m)” olarak planlanmıştır.

Teklif incelendiğinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle birlikte yol donatısının azaltıldığı ve 0/1820 parselin mahreçsiz bırakıldığı görülmektedir. Bu kapsamda 10 m en kesitli yolun kapatılmasına ilişkin düzenlemenin 1/1000 ölçekli plan kararlarına aykırı, plan bütünlüğünü ve ulaşım kurgusunu bozucu olduğu görülmektedir.

 • 325 numaralı itiraz; 8610 ada 1 parselin yoldan mahreç almadığı belirtilerek, yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talebe yönelik olarak ilçe meclis kararıyla 25.00 metrelik yol aksının 8610 ada 1 parselin mahreç alacağı şekilde güneye kaydırılarak düzenlendiği ve 0/1395-0/1260 parseller ve bir kısım kadastral boşluğun park alanı olarak düzenlendiği görülmektedir.

15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında 8610 ada 1 parsel “Toplu İşyeri Alanı”, 8610 ada 1 parselin önündeki kadastral boşluk ise “Otopark Alanı” olarak planlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeye konu 25m en kesitli yolda yapılan düzenleme, gerek ağır tonajlı taşıt trafiği açısından gerek yol sürekliliği açısından değerlendirildiğinde trafik akışı ve güvenliği açısından sakıncalı bir durum oluşturmaktadır.

Sonuç olarak: ilgi yazı (a)  eki teklif düzenlemelerden;

 • 47-238 numaralı düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırılık teşkil etmediği,
 • 231, 325 numaralı düzenlemelerin yukarıda konuya ilişkin açıklamalarda belirtilen hususlar açısından değerlendirilmesi gerektiği,
 • 241 numaralı düzenlemenin 1 numaralı bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi gerektiği,
 • 22-23-24-39-189-331, 33-227, 194-261 numaralı düzenlemelerin meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan kararlarına ve meri imar mevzuatına aykırı nitelik taşıdığı,
 • 1, 2, 75-123-290, 285-286 numaralı düzenlemelerin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekle birlikte, 1/1000 ölçekli plan bütünlüğüne aykırı nitelik taşıdığı görülmektedir.

 

Bununla beraber 15.02.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planına Tuzla Belediyesinin ilgi (f) yazısı ile yapılan itirazlar ilgi (g) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. İlgi (a) yazı ile ilgililerince yapılan itirazlardan 325 numaralı itiraz hariç, diğer tüm itirazların ilçe belediyesince yapılan itirazlarla örtüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla iş bu dosya ile ilgi (f) yazımız ile tarafınıza iletilen Tuzla Belediyesinin itirazlarına ilişkin dosyanın birleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. ” Denilerek.

 

İlgi (a) yazı eki ilçe meclis kararı ve UİP-34263933PİN numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri teklifi ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi 1/1000 ölçekli UİP değişikliği incelenmiş olup; Müdürlük değerlendirme yazısı 1; 2; 22-23-24-39-189-331; 33-227; 47-238; 75-123-290; 194-261; 231; 241; 285-286; numaralı itirazlar 17.09.2020 tarih ve 170 nolu komisyon raporu ile gereği yapıldığından değerlendirilecek bir husus kalmadığı; 325 nolu itirazın ise reddi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.