Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

16.02.2018 onaylı Gülsuyu-Gülensu Mah. NİP Değişikliğine ilişkin Maltepe Belediye Bşk. ve Vatandaş itirazları.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

897

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün   16/03/2020  gün ve  2019/ 5237  sayılı yazısında;

“İlgi:  a)  Maltepe Belediye Başkanlığının 17.04.2019 tarihli ve E.1017622 sayılı yazısı ve ekleri.

 1. b) Büyükşehir Belediye Meclisine 14.12.2015 tarihli ve 7182 sayılı yazımız.
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarihli ve 565 sayılı kararı.
 3. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2016 tarihli ve 2210 sayılı kararı.
 4. e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 346 sayılı kararı.
 5. f) 08.03.2019 tarihli ve 40771 sayılı dağıtımlı yazımız ve ekleri.
 6. g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarihli ve 1041 sayılı kararı.

h)10.04.2019 tarihli ve 412148 sayılı dağıtımlı yazımız ve ekleri.

 1. i) Maltepe Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli ve 50 sayılı kararı.
 2. j) 26.11.2019 tarihli ve 5535 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 3. k) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 125 sayılı kararı.
 4. l) İst.Orman Böl.Müd.lüğü Kanlıca Orm.İşl. Şef. 22.12.2016 tarihli, 2871217 sayılı yazısı ve eki.
 5. m) 18.09.2017 tarihli ve 4911 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 6. n) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarihli ve 1041 sayılı kararı.

 

İTİRAZ:

İlgi (a) yazı ile; 16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahallesi Nazım İmar Planına askı süresi içindeki plan itirazları sonrasında 16.02.2018 ve 19.06.2018 tarihlerinde onaylanan 1/5000 ölçekli NİP değişikliklerine itiraz edildiği belirtilerek, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda itirazların değerlendirilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

            PLAN ONAMA SÜRECİ:

Gülsuyu ve Gülensu Mahalleleri 16.04.2005 onaylı 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi NİP’de, “Kentsel Yenileme Projesine Göre Uygulama Yapılacak Alan-(250 kişi/ha)” olarak belirlenmiş ve kentsel dönüşümün bölgede planlı olarak sağlanabilmesi, nitelikli ve donatı alanı yeterli sağlıklı kentsel doku ve parsellerin oluşabilmesi için 16.04.2005 onaylı 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi NİP’de Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerine ilişkin Plan Notu Değişikliği hazırlanarak ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, alınan ilgi (c) Meclis kararı ile özetle;“...bölgenin donatı ihtiyacı, ulaşım kurgusu vb. hususları doğrultusunda 1/5.000 ölçekli plan çalışması yapılması” talep edilmektedir.

İlgi (c) Meclis kararı doğrultusunda 16.04.2005 onaylı 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi NİP’de “Kentsel Yenileme Projesine Göre Uygulama Yapılacak Alan” olarak belirlenen Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerini kapsayan 1/5.000 ölçekli NİP çalışmaları tamamlanmış ve ilgi (d) Meclis kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

İlgi (d) Meclis kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.12.2016 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Nazım İmar Planı, 14.04.2017-15.05.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askı sürecinde Maltepe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazların bir kısmı ilgi (e) Meclis kararı ile uygun görülmüş, 16.02.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlar tarafından yapılan itirazların bir kısmı ise ilgi (g) Meclis kararı ile uygun bulunmuş, 19.06.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve ilgi (h) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

DEĞERLENDİRME:

Söz konusu 1/5000 ölçekli NİP Değişikliklerine ilişkin ilgi (a) yazı ile yapılan itirazlar ve Müdürlüğümüzce yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır:

         Plan Notlarına İlişkin İtirazlar:

1) 16.12.2016-16.02.2018 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliğinin Genel Hükümler 3.maddesinin;   “3. 1/5000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Nazım İmar Planına göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve toplu uygulama yapılacak imar adalarında belirlenen kamu hizmet alanları, belediye hizmet alanları, sosyal ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden  parselin  imarlı  kısmında  uygulama  yapılamaz”  şeklinde  olduğu  belirtilerek,  plan hükmünde, uygulamanın sadece “toplu uygulama yapılacak imar adalarında” yapılabileceğinden bahisle, kademeli toplu uygulama yapılacak parsellerde de, donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılmaması hususuna ait plan hükmünde herhangi bir açıklama olmadığı belirtilerek, toplu uygulamadan yararlanan parselleri de tanım içine alacak şekilde söz konusu hükmün;

3. 1/5000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Nazım İmar Planına göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve toplu uygulama yapılacak alanlarda avan projesinde belirlenen kamu hizmet alanları, belediye hizmet alanları, sosyal ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden parselin imarlı kısmında uygulama yapılamaz.” şeklinde düzenlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu plan notu değişiklik teklifinin uygulamadaki olası tereddütleri ortadan kaldıracağı ve  1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir.

 2) 16.12.2016-16.02.2018 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliğinin Genel Hükümler 17. Maddesinde yer alan;

 “17. Planlarda bir kısmı veya yol ve/veya donatı alanında kalıp, yolda ve/veya donatıda kalmayan kısımlarında yapı yapılması mümkün olmayan parsellerde; ....” kısmının, net olarak anlaşılamadığı, “…bir kısmı veya…” ibaresinden sonra gelmesi gereken “tamamı” kelimesinin sehven unutulduğu belirtilerek, söz konusu madde kısmının;

“17. Planlarda bir kısmı veya tamamı yol ve/veya donatı alanında kalıp, yolda ve/veya donatıda kalmayan kısımlarında yapı yapılması mümkün olmayan parsellerde;…” şeklinde düzenlenmesi teklif edilmektedir.

Söz konusu teklifin 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekle birlikte söz konusu plan hükmünün anlaşılmasındaki tereddütleri gidermeyeceği değerlendirildiğinden, söz konusu 17.maddenin ilgili kısmının;

“17. Tamamı yol ve/veya donatı alanında kalan veya kısmen yol ve/veya donatı alanında kalıp, geri kalan kısmında yapı yapılması mümkün olmayan parsellerde; …” şeklinde yeniden düzenlenmesinin plan hükmünün net anlaşılması bakımından daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Plan Kararlarına İlişkin İtirazlar;

3) 19.06.2018 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ile 3432 ada 4-15 ve 1691 ada 2 parselin bir kısmı, Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda Orman Alanı olarak planlandığı, 14.09.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri UİP’de 3432 ada 4, 15 parseller ve 1691 ada 2 parselin bir kısmı Orman Müdürlüğü’nden gelen kurum görüşü doğrultusunda orman alanı olarak planlandığı, söz konusu parsellerin mülkiyet durumları incelendiğinde; 3432 ada 4 ve 15 nolu parsellerin Maltepe Belediyesi adına, 1691 ada 2 parselin ise Maliye Hâzinesi adına kayıtlı olduğu, 1691 ada 2 parselin beyanlar hanesinde “6831 sayılı Orman Kanunu gereğince bu parselin tamamı orman sınırları içinde kalmıştır.” ve (Konusu: tamamı Karabaş Devlet Ormanında kalmaktadır.) Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nün 08.09.2016 tarih ve E.2004562 sayılı yazısı ile.” ibarelerinin yer aldığı, Maltepe Belediye Başkanlığı Numarataj Şefliğince yapılan çalışma ile 19.06.2018 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ile Orman Alanı olarak planlanan alanda toplam 38 adet bina (55 mesken, 15 ticari birim) bulunduğu, 08.07.2018 tarihli ve 30472 sayılı Resmi Gazete yayınlanan: “Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında 2018/12010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile bahsi geçen alanın orman alanından çıkarıldığının görüldüğü belirtilerek, 2018/12010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin belgeler ile 14.09.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahallesi UİP’ye askı süresi içerisinde “orman alanından çıkarılması” yönünde yapılan ilgi (a) yazı ekinde yer alan itiraz dilekçelerinin, Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, alanın plan kararlarının yeniden oluşturulması sürecinde dikkate alınması talep edilmektedir.

                        Diğer taraftan söz konusu alana ilişkin meri 1/1000 ölçekli UİP’ye askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan Maltepe Belediye Meclisinin ilgi (i) kararı ile söz konusu orman alanının bahse konu Bakanlar Kurulu kararı doğrultusundaki durumunun, öncelikle 1/5000 ölçekli NİP’de yeniden değerlendirilmesi talep edilmiş olup, söz konusu ilçe meclis kararı ilgi (j) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (k) Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile; “…Orman alanına ilişkin konunun, söz konusu alanı kapsayan meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazları kapsamında değerlendirilmesi…” kararı alınmıştır.

           16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli planın askı sürecinde (14.04.2017-15.05.2017) yapılan itirazlar kapsamında; askıdaki planın onaylanmasından sonra tarafımıza iletilen ilgi (l) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Şefliği kurum görüşü ile planlama alanının kuzeyinde yer alan Karabaş Devlet Ormanı’nın sınırlarının farklılık gösterdiği görüldüğünden, bu görüş doğrultusunda orman alanına alınması gerektiğinden ilgi (m) Başkanlık Makamına yazımız ile konu Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve alınan ilgi (n) Meclis kararı ile “…Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda hazırlanan bilgi paftasının kabulüne…” karar verilmiş ve plan değişikliği 19.6.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış, askı sürecinde de ilgi (a) yazı ile söz konusu itiraz tarafımıza iletilmiştir.

           19.6.2018 onaylı 1/5000 ölçekli plan değişikliği kapsamında söz konusu alanda, 16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli NİP’de “ilköğretim alanı”, “sağlık tesisi alanı”, “konut alanı”, “park alanı”, “yol (20m.)” şeklindeki fonksiyonlar, “sağlık tesisi alanı”, “park alanı”, “orman alanı” olarak düzenlenmiş ve                         “yol (20m.)” korunmuştur.

Söz konusu “Orman Alanı” nın statüsünün Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmış olması sebebiyle, ilgili alanın, meri 19.6.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Plan Değişikliği öncesinde geçerli fonksiyonları olan, 16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli NİP’deki fonksiyonlarına alınması ile plan bütünlüğü korunacağından, yazımız eki bilgi paftasında belirtildiği şekliyle düzenlenme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

SONUÇ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahallesi NİP’ye askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 16.02.2018-19.06.2018 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliklerine ilişkin yapılan;

1 nolu itirazın, söz konusu plan notu değişiklik teklifinin uygulamadaki olası tereddütleri ortadan kaldıracağı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmediği,

2 nolu itirazın, meri plan hükmündeki eksikliği gidermekle birlikte plan hükmü ilgili kısmının, Müdürlüğümüzce teklif edilen şekliyle düzenlemesinin uygun olduğu,

3 nolu itirazın, orman alanından çıkarılan ilgili alanın Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Nazım İmar Planı’na ilişkin 16.02.2018-19.06.2018 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişiklikleri sonrası Maltepe Belediye Başkanlığınca yapılan itirazların, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, Gülsuyu-Gülensu değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli NİP Maltepe Belediye Başkanlığı ve vatandaş itrazları incelenmiş olup; 1 nolu itirazın kabulü; 2 nolu itirazın Müdürlük görüşü doğrultusunda kabulü ve 3 nolu itirazın Müdürlük bilgi paftası doğrultusunda kabulü ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.