Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

893

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün  14/10/2019 gün ve 2018/BN:11585 sayılı yazısında;

            “İlgi: a) Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 30.05.2017 tarih ve E.19452 sayılı yazısı

  1. b) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2017 tarih ve 12847 sayılı yazısı
  2. c) 06.11.2017 tarih ve TN:1260663 sayılı Başkanlık Oluru.
  3. d) 20.11.2017 tarihli BN:6033 sayılı dağıtımlı yazımız.
  4. e) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2018 tarih ve E.20180037396 sayılı yazısı.
  5. f) 02.08.2018 tarih ve 175178 sayılı yazımız.
  6. g) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2018 tarih ve E.20180414646 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıda ilgi (b) yazı ile 29.01.2009 tarih ve 570 sayılı Başkanlık Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen “İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi”nin, Çatalca Belediye Başkanlığı ve bölgede arsa sahibi olan şahısların talebi dikkate alınarak, bölgenin İSKİ İçmesuyu HavzaYönetmeliği hükümlerine göre yapılaşma koşullarının kısıtlı olması sebebi ile projeyi gerçekleştirmek için kaynak üretilecek alan yaratılamaması nedeniyle iptali ve 16.08.2010 tarihli ön protokolün fesih edilmesi kararının alındığı, söz konusu alanların, Çatalca Merkezde olmalarına rağmen, TOKİ tarafından Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edildikleri için, meri planların onama sınırı dışında bırakılmaları nedeni ile bölgede yaşayan vatandaşların imar haklarının olmadığı, altyapı hizmetleri vs.den yararlanamadıkları için mağdur durumda oldukları, bu mağduriyetin giderilebilmesi için plansız gözüken bu alanlarda plan yapma mecburiyetinin doğduğu belirtilerek; Ferhatpaşa ve Kaleiçi Gecekondu Önleme Bölgelerinde meri 1/5000, 1/1000 ölçekli planlar ve İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği esas alınarak Revizyon Nazım İmar Planı Yapılması istenilmiştir.

Bu kapsamda alınan ilgi (c) Başkanlık Oluru doğrultusunda yapılacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgi (d) yazımız ile çalışma alanında ilgili kurum ve kuruluşlardan görevi ve sorumlulukları dahilinde kalan tüm konulara ilişkin görüşleri talepleri, projeleri, yatırım kararları, ileriye dönük plan ve programları içerecek şekilde kurum görüşleri talep edilmiştir. İlgi (d) yazımıza cevaben gelen ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri değerlendirilerek, 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır.

Yaklaşık 23 ha büyüklüğündeki Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planının nüfusu, uzun mesafe koruma alanında ortalama 100 kişi/hektar yoğunluk ile toplamda 1100 kişi olarak planlanmıştır.

Planlama alanı, 23.01.2011 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine göre, uzun mesafeli koruma alanında yer almakta olup, Yerleşme Alanı (23.01.2011 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine göre Koru Alanı dışında kalan yerleşme alanı) 18.5 hektardır.

İlgi (c) Başkanlık Oluru, ilgi (e) İSKİ kurum görüşü ve İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri; ilgili diğer kurum ve kuruluş görüşleri ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda yaklaşık 23 ha alanda hazırlanan “1/5000 ölçekli Çatalca Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planı” teklifine ilişkin, ilgi (f) yazı İSKİ Genel Müdürlüğü’nden nihai görüş talep edilmiştir.

İlgi (g) cevabi yazıda;  “İlgi (a) yazı ekinde gönderilen taslak plan, plan notları ve hesap tablosu incelenmiş olup, İdaremiz görüşü aşağıda verilmektedir:

  1. Toplam planlama alanı 23 hektardır. İlgi (b) Yönetmelik’e göre(23ha.-4.5ha[koru alanı]) 18.5 ha. Yerleşme alanıdır. 1/5000 ölçekli teklif Nazım İmar Planı nüfusu 1105 kişi olarak önerilmektedir (100ki/ha*11.05ha[Konut Alanı]) İlgi (b) Yönetmelik’e göre planlama alanına gelebilecek maksimum nüfus 1110 (60ki/ha*18.5ha) kişi olup, ilgi (b)Yönetmelik nüfusunun aşılmadığı görülmüştür… Netice olarak; Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkiinde yaklaşık 23 ha. Alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre İdaremizce uygun bulunmuş olup, yukarıda belirtilen altyapı ile ilgili hususlara uyulması şartıyla ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir” denilerek.

Müdürlüğümüzce çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kaleiçi ve Ferhatpaşa Mahalleleri Bayıraltı Mevkii 1/5000 ölçekli NİP incelenmiş olup; söz konusu teklifin reddi Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma Planında uzak mesafe koruma kuşağında kalan 1/5000 ölçekli Ferhatpaşa Mahallesi Manisa Bayırı Nazım İmar Planında kullanılan emsal değerlerine göre hesaplanan planlama nüfusunun bu alan için Büyükçekmece Baraj Gölü Havza Koruma planında belirlenmiş, 60 kişi/ha yoğunluk değerine göre hesaplanan nüfus değerinden düşük kalması dolayısıyla bu alanda kullanılmamış havza nüfusunun Kaleiçi ve Ferhatpaşa planlama alanlarında yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirebilmek maksadıyla kullanılabileceği görüldüğünden Kaleiçi ve Ferhatpaşa planlama alanlarına  ilişkin planların yoğunluk ve fonksiyonlarının bilgi paftasındaki şekliyle kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.