Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çatalca İlçesi, 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazları

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

892

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2019/BN:3932  sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 13.04.2020 tarihli ve E.82763 sayılı yazısı.
 2. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 08.11.2019 tarihli ve 75 sayılı Meclis Kararı.
 3. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 08.06.2018 tarihli ve 47 sayılı Meclis Kararı.
 4. Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 14.08.2018 tarihli ve E.45795 sayılı yazısı.
 5. 10.2018 tarihli ve 11701 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 6. 11.2018 tarihli ve 1755 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
 7. 01.2019 tarihli ve BN:6982 sayılı dağıtım yazımız.

 

İTİRAZ: İlgi (a) yazı ile 21.11.2018 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itiraza ilişkin ilgi (b) ilçe Meclis Kararı alındığı belirtilerek 5216 sayılı yasanın 14. Maddesine göre işlem yapılması talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ: 13.04.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Çanakça ve Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Kestanelik Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, İlgi (c) ilçe Meclis Kararı ile uygun görülerek onaylanmış ve ilgi (d) yazı ile tarafımıza iletilmiştir. İlgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen uygulama imar planı teklifi, ilgi (f) Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. İlgi (g) yazımızla dağıtımı yapılan 21.11.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 21.01.2019 – 19.02.2019 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

MÜLKİYET DURUMU: İtiraza konu parsellerin özel mülkiyette olduğu tespit edilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI: Çatalca Belediye Meclisi’nin 08.11.2019 tarihli ve 75 sayılı kararı ile “21.11.2018 tt.li 1/1000 Ölçekli Çatalca İlçesi Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planına itirazları ile ilgili imar komisyon raporu okunduğu şekli ile oya sunuldu, Belediye Meclisimizin 08.11.2019 tarihli Kasım Ayı Toplantısının 2.Birleşiminde katılanların oy birliği ile kabul edildi.” şeklinde karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda Çatalca Belediye Meclisi’nin 08.11.2019 tarihli ve 75 sayılı kararı ile “KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgi m, n, o, ö, p, t, v, z, a2, a6, a9, a10, a11, a12, a13, a14, a15, a16, a20, a21, a22, a23, a24, a25, a26, a27, a28, a30, a31, a32, a33, a34, a35, a36, a37, a43, a45, a46, a47, a48, a49, a50, a54, a55, a56, a57, a59, a60, a61, a62, a63, a65, a66, a67, a69, a70, a71, a72, a73, a74, a75, a78, a81, a82, a83, a84, a85, a86, a87, a88, a89, a90, a91, a93, a95, a100, a110, a111, a112, a113, a114, a115, a116, a118, a119, a121, a123, a124, a125, a126, a127, a128, a129, a130, a131, a132, a133, a134 a135, a136, a137, a139, a140, a141, a142, a146, a147, a148, a149, a150, a151, a152, a153, a154, a155,

a156, a158, a159, a160, a161, a162, a163, a164, a165, a166, a167, a170, a171, a172, a178, a182, a184 ve a185 dilekçeler ile itiraz eden parsellerin 13.04.2013 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Çanakça-Kestanelik Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı raporunda İSKİ kapasite nüfusu 3569 kişi olduğundan, İSKİ kapasite nüfusu 3454 kişi olarak ve kişi başına düşen konut inşaat alanı standardı 45 m²’ye göre düzenlenen emsal değerleri ve dilekçede yer alan diğer itirazlar bilgi paftasında düzenlendiği şekilde komisyonumuzca uygun bulunmuştur. İlgi a51 dilekçe ile 842 nolu parsele ait itirazın komisyonda kalmasına karar verilmiştir.”  şeklinde karar alınmıştır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan paftalarındaki değişiklikler meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları yönünden incelendiğinde;

 1. Plan Notları Açısından:
 • Plan genelinde; 1/5000 ölçekli planlarda Gelişme Az Yoğunluklu (20 Ki/Ha) Konut Alanı olarak belirtilen alanlar için 11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca İlçesi Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda Konut Alanı yapılaşma koşulları E:0,07, Ayrık Nizam 2 kat iken teklif plan genelinde bu emsal değerleri 0.14 olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • Plan genelinde; 1/5000 ölçekli planlarda Meskûn Az Yoğunluklu (40 Ki/Ha) Konut Alanı olarak belirtilen alanlar için 11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca İlçesi Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda Konut Alanı yapılaşma koşulları E:0,16, Ayrık Nizam 2 kat iken teklif plan genelinde bu emsal değerleri 0.20 olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • Plan genelinde; 1/5000 ölçekli planlarda Meskûn Az Yoğunluklu (60 Ki/Ha) Konut Alanı olarak belirtilen alanlar için 11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca İlçesi Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda Konut Alanı yapılaşma koşulları E:0,21, Ayrık Nizam 2 kat iken teklif plan genelinde bu emsal değerleri 0.30 olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • Plan genelinde; 1/5000 ölçekli planlarda Meskûn Az Yoğunluklu (80 Ki/Ha) Konut Alanı olarak belirtilen alanlar için 11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca İlçesi Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda Konut Alanı yapılaşma koşulları E:0,35, Ayrık Nizam 2 kat iken teklif plan genelinde bu emsal değerleri 0.40 olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • Plan genelinde; 1/5000 ölçekli planlarda Konut+Ticaret Alanı olarak belirtilen alanlar için 11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca İlçesi Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda yapılaşma koşulları E:0,07 iken E:0,14, E:0.16 iken E:0.20, E:0,21 iken E:0.30, E.0.35 iken E:0.40, emsal değerleri Konut Alanlarında yapılan düzenlemeler ile uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu emsal artışı düzenlemeleri, İSKİ kapasite nüfusunu aşmayacak şekilde yapılmasına karşın, 1/5000 ölçekli N.İ.P yoğunluk değerlerini aştığı ve 1/1000 ölçekli U.İ.P meri plan kararlarına aykırı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu değişiklikler neticesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması gerekmektedir.

 

 1. Fonksiyon ve Yapılaşma Koşulları Açısından:

F-20-C-05-B-3-A paftasında;

 1. 1811 parsel; Meri 1/5000 ölçekli planda kısmen 20 ki/ha Konut Alanı ve kısmen Park Alanı lejantında olup, 1/1000 ölçekli planda ise kısmen E:0.07 Konut Alanı ve kısmen Çocuk Oyun Bahçesi lejantında kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile Çocuk Oyun Bahçesinin bir kısmı (501 m2) Konut Alanı (E:0.14) olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, donatı alanlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı olduğundan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli meri plan kararları ve bütünlüğüne aykırı niteliktedir.

 1. 247, 248, 249 ve 251 parseller; Meri 1/5000 ölçekli planda kısmen 60 ki/ha Konut Alanı ve kısmen Park Alanı lejantında olup, 1/1000 ölçekli planda ise kısmen E:0.21 Konut Alanı ve kısmen Çocuk Oyun Bahçesi lejantında kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile Çocuk Oyun Bahçesinin bir kısmı (800 m2), Konut Alanı (E:0.30) olarak düzenlenmiştir. (kısmen F20C-05B-3B Paftasında)

Söz konusu düzenleme, donatı alanlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı olduğundan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli meri plan kararları ve bütünlüğüne aykırı niteliktedir.

F-20-C-05-B-3-B paftasında;

 1. 215 parsel; Meri 1/5000 ölçekli planda kısmen Dini Tesis Alanı ve kısmen Yol Alanı lejantında olup, 1/1000 ölçekli planda ise Dini Tesis Alanı lejantında kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile Dini Tesis Alanının bir kısmı (374 m2), Konut Alanı (E:0.30) olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, donatı alanlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı olduğundan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli meri plan kararları ve bütünlüğüne aykırı niteliktedir.

 1. 73, 77, 78, 79, 81, 82 ve 83 parseller; Meri 1/5000 ölçekli planda 60 ki/ha Konut Alanı lejantında olup, 1/1000 ölçekli planda ise 83 parselin tamamı Konut Alanı (E:0.21) lejantında, 73, 77, 78, 81 ve 82 parseller ise kısmen Konut Alanı (E:0.21), kısmen Kentsel Açık Alanlar (Meydan) lejantında, kalmaktadır. Yapılan düzenleme 82 parsel ve 81 parsel arasında yer alan Kentsel Açık Alanlar (Meydan) fonksiyonu, 83 parselden geçecek şekilde batı yönünde kaydırılmıştır. 

Yapılan yol düzenlemesinin 1/5000 plan kararlarını değiştirici nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.

 1. 258 ve 256 parseller; Meri 1/5000 ölçekli planda kısmen 60 ki/ha Konut Alanı ve kısmen Park Alanı lejantında olup, 1/1000 ölçekli planda ise kısmen E:0.21 Konut Alanı ve kısmen Çocuk Oyun Bahçesi lejantında kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile Çocuk Oyun Bahçesi alanı(1063 m2), Konut Alanı (E:0.30) olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, donatı alanlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı olduğundan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli meri plan kararları ve bütünlüğüne aykırı niteliktedir.

F-20-C-05-B-3-D ve F-20-C-05-B-3-C paftasında;

 1. 1464 parsel ve 2224 parsel; Meri 1/5000 ölçekli planda 1464 parsel; kısmen 20 ki/ha Konut Alanı, kısmen Pazar Alanı, kısmen Yol Alanı ve kısmen Park Alanı lejantında, 2224 parsel ise kısmen Pazar Alanı ve kısmen Yol alanı lejantında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli planda ise 1464 parsel; kısmen E:0.07 Konut Alanı, kısmen Pazar Alanı ve kısmen Yol lejantında, 2224 parsel ise kısmen Pazar Alanı ve kısmen Yol alanı lejantında kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile 1464 parsel ve 2224 parselde Pazar Alanında fonksiyonunda kalan alanlar (3966 m2), Ticaret+Konut Alanı (E:0.20) fonksiyonu olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, donatı alanlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı olduğundan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli meri plan kararları ve bütünlüğüne aykırı niteliktedir.

 1. 1455 parsel ve 191 ada ile 192 ada arasında kalan kadastral boşluk alanı; Meri 1/5000 ölçekli planda; 1455 parsel kısmen 20 ki/ha Konut Alanı, kısmen Yol Alanı ve kısmen Park Alanı lejantında, 191 ada ve 192 ada arasında kalan kadastral boşluk alanı ise Park Alanı lejantında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli planda ise 1455 parsel kısmen E:0.07 Konut Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen Yol lejantında, 191 ada ile 192 arasında kalan kadastral boşluk alanı ise Park Alanı lejantında kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile Park Alanı fonksiyonunda kalan alanlar (3193 m2), Pazar Alanı fonksiyonu olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, donatı alanlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı olduğundan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli meri plan kararları ve bütünlüğüne aykırı niteliktedir.

Özet olarak; yapılan inceleme sonucu; ilgi (a) yazı eki İlçe Belediye Meclisi kararı gereği yapılan düzenlemeler ile itiraza konu parsellerin bulunduğu alanlarda, inşaat alanlarının; E:0.07 olan alanlar için E:0.14, E:0.16 olan alanlar için E:0.20, E:0.21 olan alanlar için E:0.30, E:0.35 olan alanlar için E:0.40 olacak şekilde değiştirilerek arttırıldığı, bir kısım donatı alanlarının iptal edilerek yerinin değiştirildiği ve bir kısım donatının yapılaşmaya açıldığı tespit edilmiş olup,  söz konusu düzenlemeler ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından değerlendirildiğinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli meri plan kararlarını ve bütünlüğünü, nüfus-donatı alanları dengesini bozucu, yerleşmenin ihtiyacı olan donatı alanlarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluk değerlerini artırıcı, meri 1/5000 ölçekli Çanakça ve Kestanelik Mahallesi Nazım İmar Planının, planlama esaslarına aykırı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları teklifi ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kestanelik Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP itirazları incelenmiş olup; Müdürlük değerlendirme yazısı A) Plan Notları Başlığı altındaki İSKİ kapasite nüfusunu aşmayan emsal artışı talebinin 1/5000 ölçekli plan notlarına” Konut ve Konut+Ticaret alanlarında kişi başına düşen Konut İnşaat alanı standardı 45 m2 kabul edilmiştir.” plan notunun eklenmesi ile kabulü; F20C05B3B paftasına ilişki 2 nolu değişikliğin 1/5000 ölçekli plan kararlarını değiştirici nitelikte olmadığından kabulü diğer hususların reddi ile  komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.