Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Silivri Merkez ve Yakın Çevresi N.İ.P. Plan Notu Değişikliği Teklifi.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

884

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün  13 / 07  /2020 gün ve  sayılı yazısında;

 

“İlgi:    a) 04.11.2008 gün TN: 2472164 sayılı Başkanlık Oluru.

  1. b) 10.11.2008 tarih ve TN: 900556 sayılı Başkanlık Katına yazımız.
  2. c) 13.02.2009 tarih ve 105 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
  3. d) 20.03.2009 tarih ve 1350649 sayılı dağıtımlı yazımız.
  4. e) İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 08.05.2019 tarih ve 2019/1151 E. 2019/914 K. sayılı kararı.
  5. f) 25.06.2020 tarih ve 653588 sayılı Başkanlık Oluru.

 

İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ile eşgüdümlü olarak Silivri Merkez ve Yakın Çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış ve ilgili kurum görüşleri alınarak 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlanmıştır. İlgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilmiş olup Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 05.03.2009 tarihinde onanmış ve ilgi (d) yazımızla dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu plan 27.03.2009 – 27.04.2009 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu plana kamu yararı çerçevesinde; planda ayrılmış olan donatı alanlarının her bir parselden eşit şekilde alınması ve uygulamayı kolaylaştırıcı bir araç olması amacıyla, Taşkına Maruz Alanlar haricindeki alanların tamamını kapsayacak şekilde “18. Madde Uygulama Sınırı” işlenmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarının “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlıklı bölümün 6. Maddesinde: “1/5000 planda gösterilen 18. Madde sınırları şematik olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında netleştirilecektir. Bu alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi ve ilgili yönetmelik doğrultusunda uygulama yapılmadan imar uygulaması yapılamaz. 18. Madde uygulaması etaplar halinde yapılabilir. Bu planın onama tarihinden önce 18.madde uygulaması gören yerlerde kalan alanlarda yapılacak her bir etap için KOP (kamu ortaklık payı) % 5 ten az olamaz. Bu planın onama tarihinden önce 18.madde uygulaması gören yerler dışında kalan alanlarda yapılacak her bir etap için DOP (düzenleme ortaklık payı) oranı % 40’tır. Her bir etap için KOP (kamu ortaklık payı) % 5 ten az olamaz.” hükmü yer almaktadır.

05.03.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nda kısmen “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” kısmen “Park Alanı” kısmen de “30 Metrelik Yol Alanı” fonksiyonuna ayrılması nedeniyle 84 ada 1 parsel yönünden planın iptali istemiyle dava açılmıştır. İlgi (e) Mahkeme Kararı ile “…nazım imar planlarının, arazilerin genel kullanılış biçimleri ile gelişme yön ve büyüklüklerinin belirlendiği genel nitelikli planlar olduğu, nazım imar planında belirlenen ana kararlar doğrultusunda hazırlanacak uygulama imar planları ile uygulamaya geçilmesi gerektiği, ölçeği ve tanımı itibariyle nazım imar planına parselasyon işleminin sonuçlarını yaratacak şekilde plan notu eklenmesinin ve 18. madde uygulama sınırı işaretlemesinin mevzuata uygun olmadığı kanaatine varılmaktadır.” şeklindeki gerekçelerle “…dava konusu 05.03.2009 onay tarihli 1/5000 planın dava konusu taşınmazın 18. madde uygulama sınırı lejantı içerisinde belirlenmesine ilişkin kısmı ile plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler başlıklı 6. Maddesinde yer alan, alanda düzenleme ortaklık payı oranının %40 olacağı, kamu ortaklık payının % 5’ten az olmayacağı yönündeki düzenlemelere ilişkin kısmı yönüyle iptaline, dava konusu 05.03.2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli plana ilişkin kalan kısımlar yönüyle davanın reddine” karar verilmiştir.

Söz konusu ilgi (e) Mahkeme Kararının, 1/5000 ölçekli planın plan notlarının “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlıklı 6. maddesinde yer alan “…alanda düzenleme ortaklık payı oranının % 40 olacağı, kamu ortaklık payının % 5’ten az olmayacağı…” yönündeki iptale ilişkin kısmının, 18. madde uygulaması kapsamındaki tüm parselleri etkilediğinden dolayı konunun Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi hasıl olmuş olup, ilgi (f) Başkanlık Oluru alınmıştır. \"denilerek.

İlgi (e) Mahkeme Kararı ve ilgi (f) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Silivri Merkez ve Yakın Çevresi’ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.