Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Bakırköy, Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değ. İlişkin İtirazlar

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

883

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2020/3928 sayılı yazısında;

“İlgi:    a) Bakırköy Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 tarihli ve 27 sayılı kararı,

 1. b) Bakırköy Belediye Başkanlığı’nın 02.05.2018 tarihli ve 14192 sayılı yazısı ve ekleri,
 2. c) 09.07.2018 tarih ve BN:3775 sayılı yazımız,
 3. d) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2018 tarihli ve 1558 sayılı kararı,
 4. e) 10.12.2018 tarih ve BN:6329 sayılı yazımız,
 5. f) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarihli ve 1990 sayılı kararı.
 6. g) 14.01.2019 tarih ve BN:244 sayılı yazımız
 7. h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarih ve 122 sayılı kararı.

ı) İstanbul I Numaralı KVK Bölge Kurulu’na 20.03.2019 tarih ve BN:1488 sayılı yazımız

 1. i) İstanbul I Numaralı KVK Bölge Kurulu’nun 26.07.2019 tarih ve 4476 sayılı Kararı.

j)14.10.2019 tarihli ve BN:4809 sayılı yazımız

 1. k) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2019 tarihli ve 866 sayılı kararı.
 2. l) Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 15.04.2020 tarihli ve E.39631 sayılı itiraz yazısı
 3. m) Bakırköy Belediye Başkanlığının 13.04.2020 tarihli ve 13021 sayılı itiraz yazısı

PLAN SÜRECİ:

İlgi (b) yazı ile 12.12.2014 tasdik tarihli Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan UİP-31486 plan işlem numaralı 1/1000 Bakırköy, Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin, Bakırköy Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek, söz konusu 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planının 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereğince tetkiki ile karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmiştir. Söz konusu teklif plan ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek üzere ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile karara bağlanmıştır. Ancak söz konusu meclis kararındaki ifadelerin plan notlarıyla çeliştiği tespit edilmesi üzerine, ilgi (d) meclis kararı yeniden değerlendirilmek üzere ilgi (e) yazımız ile  Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş olup ilgi (f) meclis kararında 1/1000 Bakırköy, Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi“…355 ada 45 parselin güney cephesinde Alişan ve Yedibaşlar Sokak ile Osman Gürlek Sokak kesişiminde kalan kadastral boşluğun BHA’nın BHA(İBB) alanına alınması, Müdürlüğünce 1/5000’lik değişikliğin planlara işlenerek meclise sunulması..,” denilerek tadilen uygun görülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

İlgi (f) meclis kararı doğrultusunda 12.12.2014 tasdik tarihli Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında 400 ki/ha. Yoğunluklu Konut Alanında kalan, 355 ada 45 parselin güney cephesinde Alişan ve Yedibaşlar Sokak ile Osman Gürlek Sokak kesişiminde kalan kadastral boşluğun BHA (İBB) fonksiyonuna alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek üzere ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (h) meclis kararı ile uygun görülmüştür.

Buna müteakip ilgi (h) meclis kararı ile uygun görülen plan değişikliği ilgi (ı) yazımız ile 2863, 3386 ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre tetkik edilmesi için İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiş olup ve ilgi (i) kurul kararı ile “… 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliğinin 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna…”  denilerek karara bağlanmıştır.

İlgi (i) kurul kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ilgi (j) yazımız ile tekrardan iletilmiş ve ilgi (k) meclis kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu plan değişikliği 17.03.2020-17.04.2020 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılmış askı süresi içinde 2 adet itiraz Müdürlüğümüze iletilmiştir.

       İTİRAZLAR:

     Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığının ilgi (l) yazısında; “… plan değişikliğine konu tescil harici alanın Hazine mülkiyetindeki eski 355 ada 27 parselin yeşil alana terkinden oluştuğu  ve tescil harici alan 12.12.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Konut Alanında kaldığı …..hazırlanan plan değişikliği ile söz konusu tescil harici alanın Konut Alanı fonksiyonundan Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna alındığının anlaşıldığı ve söz konusu alanın mevcut konumu ve meri plandaki bütünlüğü açısından hazırlanan değişikliğin Hazine menfaatine uygun olmadığı …” gerekçesiyle itiraz edilmiştir.

Bakırköy Belediye Başkanlığının ilgi (m) yazısında “… 07.12.2019 onanlı 1/5000 ölçekli Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinde “BHA (İBB)” fonksiyonuna alınan yer kadastral boşluk olup Belediyemizin tasarrufu altında bulunduğundan ve ayrıca ilçemize iade edilen 1/1000 ölçekli Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifine ait plan notlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 368 ada, 1 parselde öngörülen “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tasarrufunda olduğuna ilişkin hüküm yer aldığından, itiraza konu 1/5000 ölçekli plan değişikliğinde söz konusu Belediye Hizmet Alanının ilçe Belediyesi tasarrufunda kalması ve fonksiyona eklenen ‘ İBB’ ifadesinin iptal edilerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulan 1/1000 ölçekli Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifine uygun hale getirilmesi…”  şeklinde itiraz edilmiştir.

MÜLKİYET: Söz konusu alanın, 355 ada 27 parselden terk sonucu oluşan tescil harici alan olduğu anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM: Müdürlüğümüz sayısal veri tabanında yapılan inceleme neticesinde, Yeşilköy Spor Kulübüne ait tek katlı yapı bulunmaktadır.

PLAN DURUMU:  İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.06.1990 tarih ve 1869 sayılı kurul kararı ile Koruma Alanı ilan edilen Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Koruma Alanı (5,7 ha.),  Koruma Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 165 sayılı kararı ile sınırları değiştirilerek, alan Kentsel Sit Alanı (6 ha.) ilan edilmiştir.

Geçmiş planlar incelendiğinde; Kentsel Sit Alanı içinde yer alan itiraza konu alan meri olmayan 19.10.1988 tasdik tarihli Yeşilyurt Nazım İmar Planında “Park” lejantında, meri olmayan 23.03.1994 tasdik tarihli Yeşilköy Köyiçi Koruma Alanı Nazım İmar Planında “Yeşil Alanlar” lejantında kalmaktadır.

Meri planlar yönünden ise söz konusu taşınmaz, 12.12.2014 tasdik tarihli Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Konut Alanı” lejantında kalmakta iken ilgi (f) meclis gereği hazırlanarak 07.12.2019 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile “BHA (İBB)” lejantına alınmıştır.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi (l) itirazda Hazine menfaatine planlanması talep edilen alan, geçmiş planlarda donatı alanı olarak ayrılmış olması ve 12.12.2014 tasdik tarihli Yeşilköy Köyiçi Koruma Amaçlı İmar Planının plan notlarında “Ölçek nedeni ile plana aktarılmayan ek donatı alanları ve donatı alanı sınırları mülkiyet-kadastral doku hassasiyetinde 1/1000 ölçekli planlarda kesinleştirilecektir.” ibaresi nedeniyle donatı alanı olarak ayrılmasının plan bütünlüğü ve kamu yararı açısından daha uygundur.

İlgi (m) itirazda sözü geçen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notu ile ilgili ilgi (f) meclis kararında “ Plan Uygulama Hükümleri Başlığı altında 2.12 B.H.A.(Belediye Hizmet Alanları) nolu plan notunda “Planda mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 368 ada, 1 parselin dışındaki BHA alanları İlçe Belediyesinin tasarrufu altında olup, her türlü uygulama İlçe Belediyesince yapılacaktır.” ibaresinin iptaliyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.”  şeklinde karar alındığından itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.

Bu kapsamda itiraza konu alanda, BHA (İBB) fonksiyonunun devam etmesi plan bütünlüğü, üst ölçekli plan kararları ile kamu yararı açısından uygun olacağı düşünülmektedir. \"denilerek.

İlgi  (l) ve (m) itiraz yazıları yazımız ekinde olup söz konusu itirazların 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itiraz incelenmiş olup, BHA (İBB) alanından park alanına alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.