Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Bakırköy Veliefendi Hipodromu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

876

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve  sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) İstanbul I Numaralı KVK Bölge Kurulunun 02.01.2014 tarihli ve 863 sayılı Kurul Kararı,

  1. b) İstanbul I Numaralı KVK Bölge Kurulunun 01.2014 tarihli ve 890 sayılı Kurul Kararı,
  2. c) 05.2014 tarihli ve BN: 4817 sayılı Başkanlık Oluru,
  3. d) 01.07.2014 tarihli ve BN:5519 sayılı yazımız,
  4. e) 18.10.2019 tarihli ve BN:4885 sayılı yazımız.

 

İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgi (a) ve ilgi (b) yazı kurul kararlarıyla; Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi 261 ada, 1-2-3 parseller ile 629 ada, 1-2-3 parsellerin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 04.10.2006 tarih ve 720 sayılı “Kentsel Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı ilke kararının 1. maddesindeki tanıma uyduğundan Kentsel Sit Alanı olarak, 261 ada, 1 parselde yer alan 8 adet “İtalyan Tipi Ahır” olarak tanımlanan yapıların ve yine aynı parselde yer alan lokal binasının 2863 sayılı yasanın 6. maddesindeki özellikleri taşıdığından tescil edilmelerine, kentsel sit alanının güney komşuluğunda kalan ilgi (a) kurul kararı eki paftada sınırları belirtilen parsellerde arkeolojik kalıntılar bulunması ve söz konusu parsellerde devam etme ihtimali göz önünde bulundurularak “Etkileşim Geçiş Sahası” olarak belirlenmiştir.

5226 sayılı yasanın 8. maddesiyle değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası 17 (a) Maddesi’nde; “Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim çevresine ilişkin varsa 1/25.000 ölcekli plan kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanır. Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma bölge kurulu tarafından üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenir. Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve plandan etkilenen hemşerilerin katılımı ile toplantılar düzenleyerek koruma amaçlı imar planını hazırlatıp, incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır… Koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinde yapılacak değişiklikler yukarıdaki usullere tabidir.” denilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde “…Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak…” Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasında sayılmaktadır.

İlgili mevzuat doğrultusunda, sit alanı ilan edilen bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yapılması zorunluluğu doğmuş olup 1/5000 ölçekli Bakırköy İlçesi, Veliefendi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına ilgi (c) Başkanlık Oluru doğrultusunda başlanmıştır.

Planlama çalışmaları kapsamında; ilgi (d) ve (e) yazılarımız ile kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve özel kurum ve kuruluşlardan plana yönelik görüşleri istenmiş, plana veri teşkil edecek olan arazi tespit ve analitik çalışmaları (doğal yapı analizleri, fiziki doku analizleri, …vs.) tamamlanmıştır.

1/5000 ölçekli Veliefendi Hipodromu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Bölgesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, tescilli eserlerin ve kentsel sit alanının korunması; estetik, işlevsel ve yapısal yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması; insan faaliyetlerinin kentin dokusuna zarar vermeyecek nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesinin sağlanması; plan kararlarının, deprem başta olmak üzere afet risklerinin dikkate alınarak üretilmesi ile sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

1/5000 Ölçekli Veliefendi Hipodromu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Bölgesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile hızla değişen yaşam koşulları, hızlı kentleşme, nüfus artışı ve teknik gelişmelerle birlikte kültürel varlıkların ve kentsel açık alanların korunması, bakımı ve günümüz yaşamı ile bütünleştirilerek kullanılabilmesini sağlamak, mevcut olumsuzlukları ortadan kaldırmak, Veliefendi Hipodromunun tarihi, kültürel, mimari ve işlevsel değerlerine sahip çıkılarak gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarabilmek amaçlanmaktadır. \"denilerek.

İlgili mevzuat, kurum-kuruluş görüşleri, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda analiz, sentez ve planlama yaklaşımları geliştirilerek Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “1/5000 Ölçekli Veliefendi Hipodromu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Bölgesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, söz konusu plan teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar almak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy İlçesi, Veliefendi Hipodromu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı incelenmiş olup, bilgi paftasındaki şekliyle Konut Alanı düzenlenmesi ve lejant paftasına eklenmesi; plan notları Genel Hükümler 1.13 nolu plan notunun 2. Pragrafının iptali; plan notları Özel Hükümler 2.1.2 ve 2.1.3 nolu kısımlarının iptali ve Arazi Kullanım Kararları başlığı altına “Konut Alanı: Bu alanda Emsal:1’dir.” Plan notunun eklenmesi ve bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kabulü Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.