Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-41122 PİN Numaralı Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi KAUİP Teklifi.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

875

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün  13 / 07  /2020 gün ve 2020/2627 sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. a) Kartal Belediye Başkanlığının 24.02.2020 tarihli ve 65108353-310.01.03-E.4090 sayılı yazısı ve eki dosyası.
 2. b) Kartal Belediye Meclisinin 10.01.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı.
 3. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2003 tarihli ve 363 sayılı kararı.
 4. d) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.02.2004 tarihli ve 6873 sayılı kararı.
 5. e) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 30.07.2004 tarihli ve 940 sayılı yazısı.
 6. f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.2004 tarihli ve 1104 sayılı kararı.
 7. g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.2009 tarihli ve 908 sayılı kararı.
 8. h) İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.10.2011 tarihli ve 54 sayılı kararı.
 9. i) İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2012 tarihli ve 317 sayılı kararı.
 10. j) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2012 tarihli ve 803 sayılı kararı.
 11. k) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 tarihli ve 2225 sayılı kararı.
 12. l) İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.09.2013 tarihli ve 1424 sayılı kararı.
 13. m) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2013 tarihli ve 2344 sayılı kararı.

TALEP: İlgi (a) yazı ve ekleri ile 30.04.2005-25.04.2012-13.12.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Değişiklikleri doğrultusunda hazırlanarak tarafımıza iletilen UİP-41122 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifinin ilgi (b) ilçe meclis kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca gereği talep edilmektedir.

NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ: İstanbul ili, Kartal ilçesi sınırları içerisinde bulunan planlama alanı, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 10.04.1997 gün ve 4469 sayılı kararı doğrultusunda \"Kentsel Sit\" olarak ilan edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesinde; \"Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulamasını durdurur\" denilmekte olup, söz konusu kanun gereğince sit alanı olarak ilan edilen alanlardaki meri imar planlarının uygulama imkanı kalmamakta ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının sit şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) meclis kararı ile aynen kabul edilerek 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesine göre değerlendirilmek üzere İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İlgi (d) kurul kararı ile gerekli görülen değişiklikler ve düzeltmelerin yapıldığı ve yine aynı kurul tarafından ilgi (e) yazı eki karar ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi; ilgi (f) meclis kararı sonucu kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanınca 30.04.2005 tarihinde onaylanan plan 27.05.2005-27.06.2005 tarihleri arasında bir ay süre ile Harita Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

30.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin alınan ilgi (g) meclis kararı doğrultusunda plan paftalarında ve plan notlarında yapılan düzeltmeler, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir.

Konuya ilişkin alınan ilgi (h) ve ilgi (i) kurul kararı ile 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan paftası ve plan raporunda yapılan düzenlemeler; ilgi (j) meclis kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.04.2012 tarihinde onaylanmış ve 13.06.2012-13.07.2012 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Plana askı süreci içinde ilgililerince ve Kartal Belediye Başkanlığı tarafından muhtelif konularda yapılan itirazlara ilişkin alınan ilgi (k) meclis kararı gereğince düzenlenen 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

İlgi (l) kurul kararı doğrultusunda düzeltmelerle uygun bulunan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Uygulama Hükümleri değişikliği, ilgi (m) meclisi kararı ile uygun görülerek 13.12.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış olup, 30.01.2014-28.02.2014 tarihleri arasında bir ay süre ile Planlama Müdürlüğünde askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) Kartal Belediye Meclis Kararında;

“SONUÇ: 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne: Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2020/Ocak Ayı Toplantıları'nın 10.01.2020 tarihli 3. birleşiminde oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: UİP-41122 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi yapım aşamasında, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır:

Kartal Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünün 20.03.2017 Tarih ve E.8338 sayılı yazısı ile “Yazınız eki paftalar incelenmiş olup, Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çalışmaları kapsamında 11453 (E:616) ada 4 ve 6 parsel sayılı taşınmazların satın alma işlemlerinin Müdürlüğümüzce tamamlandığı, 11458 (E:591) ada 10,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar ile 1686 ada 1,9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların satın alma işlemlerinin devam ettiği, mülkiyeti Ahmet ŞİMŞEK'e ait 2699 ada 73 parsel sayılı taşınmaza ilişkin plan tadilatı talebinin Müdürlüğünüzce incelendiği görülmüştür” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 2332-57928 sayılı yazısı ile “Konu incelenmiş olup söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüzde herhangi bir kamulaştırma işlemi mevcut değildir” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 55406 sayılı yazısı ile “Yapılan inceleme sonucunda; bahse konu alanı etkileyecek UTK ve UKOME Kararı bulunmamaktadır” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 59159 sayılı yazısı ile “Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli \"Yerleşime Uygunluk Haritalarında; \"UA (Uygun Alanlar)\" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Söz konusu haritalara ait açıklama raporunda;

\"UA\" lejantlı alanlar için; \"Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle; uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda, kaya ortamlarında sık çatlaklı-kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır\" denilmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama çalışmalarında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılması gereken zemin etüt çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda ve raporda belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak olan imar planı teklif paftasının tarafımıza gönderilmesi durumunda konu ile ilgili Müdürlüğümüzün nihai görüşü verilebilecektir” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mesken Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 58764 sayılı yazısı ile “1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları içinde Müdürlüğümüz tasarrufunda bulunan 632 ada 59 parsel, 625 ada 4 parsel, 617 ada 2-4 parseller, 619 ada 5 parsel ve 1830 ada 5-6 parsellerin gecekondu tasfiye ve yatırım programlarında değerlendirilmesi için \"Konut Alanı ve Konut+Ticaret Alanı\" fonksiyonlarında değerlendirilmesi” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 58906 sayılı yazısı ile “Söz konusu bölgeye ait Müdürlüğümüz uhdesinde herhangi bir çalışma mevcut olmayıp, 2014 yılı onaylı 1/1000 ölçekli hâlihazır ve ortofoto haritalar Müdürlüğümüzden ücreti mukabilinde temin edilebilir” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih ve 1122-60020 sayılı yazısı ile “Söz konusu çalışmanın yapılacağı bölgede Müdürlüğümüzce yapılan herhangi bir proje çalışması bulunmamaktadır.

Ayrıca anılan bölgede bulunan \"Halkalı-Gebze Marmaray Hattı\"na ait detaylı bilginin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden temin edilmesi gerekmektedir.

… Bahse konu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin kararlar kesinleştikten sonra Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nde tekrar görüş alınması” şeklinde;

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (İGDAŞ) 23.03.2017 tarih ve 7322 sayılı yazısı ile “Söz konusu proje bölgesinde yer alan mevcut altyapı/üstyapı tesislerimiz ekli pafta ve CD' de sayısal olarak (dgn ve dwg formatında) ED50 koordinat sisteminde gösterilmiştir.

Abonelerimizin gaz arzı sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut doğalgaz altyapı/üstyapı tesislerimiz yerinde korunması, doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşası yapılabilir plan notu eklenmelidir” şeklinde;

           Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 4. Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 115700 sayılı yazısı ile “Bahse konu planlama sahası içerisinde Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan 154 ve 380 kV'luk herhangi bir E. İ. Hattımız, Trafo Merkezimiz ve Yeraltı Tesisimiz bulunmamaktadır” şeklinde;

           Müdürlüğümüzün 29.03.2017 tarih ve 3509-BN:1689-İBB NO:61565 sayılı yazısı ile “30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazını İmar Planı'nda, sit alanının metropoliten alan gelişme dinamiklerinin baskısından kurtarılması ve bölgede yer alan sivil mimarlık örneklerinin maksimum oranda korunması amaçlanmıştır.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı çalışmasında;

Meri nazım imar planına, ilgili yasa ve yönetmeliklere ve kurul kararlarına uyulması,

Eşik ve sınırlamalara uyarak alanın doğal, kültürel, ekonomik ve estetik varlıklarını koruyan, bu değerlere katkı sağlayarak geliştiren, kentin yaşayış ve karakteri ile çelişmeyen yerel istekleri olanaklar ölçüsünde değerlendiren, uygulamada halkın destek ve katılımını sağlayan ilkeler ve koruma anlayışı ile hareket edilmesi,

1/5000 ölçekli planda gösterilenler dışında varsa ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanların belirlenmesi ve plana aktarılması,

Plan sınırları içerisinde bulunan korunması gerekli kültür varlıkları ile korunması gerekli tescilli veya tescile öneri ağaçların korunması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 1076-61941 sayılı yazısı ile “Bahse konu çalışma alanı içerisinde Müdürlüğümüzün mevcutta yapım ve bakımını yürütmekte olduğu proje bulunmamaktadır. Ancak yerinde yapılan incelemede, söz konusu alan içerisinde Belediye Başkanlığınız sorumluluğundaki Nergis Parkı'nın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu alanın korunması ve Meri planda alınan yeşil alan kararlarının değiştirilmemesi, yeni oluşturulacak yeşil alanların en az 5000 m2 olması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m2 olarak planlanması Müdürlüğümüz görüşüdür” şeklinde;

           İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih ve 637/61028 sayılı yazısı ile “Söz konusu plan çalışmalarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına ve 5216, 3194 sayılı yasalar, ilgili mevzuat ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı maddeleri değiştiren 648 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen hususlara uygun olması gerektiği Müdürlük görüşümüzdür” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğünün 30.03.2017 tarih ve 923-62602 sayılı yazısı ile “Söz konusu alanda Müdürlüğümüz tarafından mevcut ve planlanan proje olmayıp 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına ve 5216, 3194 sayılı yasalar, 29.6.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı maddeleri değiştiren 648 sayılı kanun hükmünde kararname ile, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir” şeklinde;

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (AYEDAŞ) 06.04.2017 tarih ve 414 (07.04.2017/16381) sayılı yazısı ile “İmar Planı Çalışması kapsamında belirtilen bölgelere ait altyapı verileri ile ilgili tesislerimizin mevcut durumunu gösterir bilgiler dijital ortamda hazırlanmış ve yazımız ekinde sunulmuş olup, yeni yapılacak proje çalışmaları kapsamında mevcut tesislerimizin korunması ve yapılacak iş kapsamında proje alanı dâhilinde ileriye dönük oluşabilecek yeni güç taleplerini karşılayabilmek amacıyla DM, TM yeri ve kablo geçiş güzergâhı için teknik alan ayrılması gerekebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. CBS altyapı tesislerimizin güncellenmesi projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir, bu sebeple tarafınıza gönderilen veriler son durumu yansıtmayabilir.

Söz konusu çalışma alanı içerisinde, deplase edilmesi gerekecek hatlar olması halinde, işi yapacak olan kurum veya yüklenici firma tarafından deplase edilmesi istenilen hatlar belirlenerek, Şirketimize müracaat edilmesinin ardından, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve ilgili kurum veya yüklenici firma arasında karşılıklı protokol yapılacak olup, bu protokol doğrultusunda işin deplaseyi talep eden tarafından yapılması uygun olacaktır” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünün 06.04.2017 tarih ve TN:155-İBB NO:67563 sayılı yazısı ile “Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftalarında belirtilen alanlarda Müdürlüğümüzün herhangi bir yatırım ve projesi bulunmadığı” şeklinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığının 06.04.2017 tarih ve E.20170174751 sayılı yazısı ile “Yapılan incelemelerde plan sahasının yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları ile dere ıslah ve işletme bandı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu 1/1000 ölçekli plan hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.

 • Plan sınırları içerisinden çeşitli çaplarda mevcut içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatlarımız geçmekte olup, hatlarımızı gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir.
 • İçme suyu hatlarımızın geçtiği güzergâhların Ø100mm - Ø600mm arası için min. 5 metre, Ø600mm - Ø1000mm arası çaplar için min.10.00 metre, Ø1200mm - Ø1600mm arası çaplar için min.15.00 metre, Ø1800mm ve üstü çaplar için min.20.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İçme suyu hatları boyunca hatların bakım ve onarımını engelleyici yapı (betonarme vb.) ve de ağaç dikimi yapılmamalıdır.
 • Mevcut ve planlanan atık su - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, İmar Plan çalışmalarında, Ø300 mm - Ø600 mm arası çaplar en az 5 m., Ø 700 mm - Ø1200 mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte \"İmar Yolu\" veya \"Yeşil Alan\" olarak korunmalıdır.
 • Park ve yeşil alanlardan geçen atık su ve yağmursuyu hatları için bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atık su ve yağmursuyu hatları güzergâhı boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min. 5m.) servis yollarının oluşturulması gerekmektedir.
 • Söz konusu imar plan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu lejantı olabilecek parseller için;
 1. Akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve planlanan atık su ve içme suyu borularımızın zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile borularımız ekseni arasında en az 7 mt. yapı yaklaşma sınırı bırakılmalıdır.
 2. Atık su bağlantı projesi idaremiz ilgili Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı şube Müdürlüğü'ne onaylatılmak, GSM görüşü aşamasında yine İdaremiz Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın görüşü alınmalıdır.
 3. Atık suların deşarjında \"Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği\" gereğince, Akaryakıt, istasyonu için arıtma tesisi ihtiyacının ilgili birimce bildirilmesi halinde topoğrafik yapıya uygun boş alan bırakılmalıdır
 • Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içme suyu, atık su ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 • Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Netice olarak, söz konusu alan ile ilgili 1/1000 ölçekli plan yukarıdaki şartlara uygun olarak hazırlandıktan sonra nihai görüşümüz alınmak üzere 2 takım olarak ve sayısal ortamda CD ile *.dgn ve/veya *.dxf formatında İdaremize gönderilmesi ve nihai görüşümüz alınmadan uygulamaya geçilmemesi gerekmektedir.\" bilgisi ile, atık su, içme suyu ve yağmursuyu hatlarına ait bilgiler yazı ekinde sayısal olarak iletilmiştir” şeklinde;

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünün 04.05.2017 tarih ve 4570 sayılı yazısı ile “…Söz konusu çalışmalarına başlanılan 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında İdaremiz mülkiyetinde taşınmaz bulunmadığı anlaşılmış olup. Belediyenizce sürdürülen plan çalışmaları ve planlama süreci içerisinde herhangi bir Vakıf taşınmazının tespit edilmesi durumunda, ilgili süreç içinde 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 22. Maddesi ve Yönetmeliğin 180. Maddesi gereğince gelir getirici uygun fonksiyonların Vakıf taşınmazları için verilmesi ve lüzumu halinde İdaremizden yeniden kurum görüşü alınması” şeklinde;

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinin 31.03.2017 tarih ve 2017/692 sayılı yazısı ile “Söz konusu alanlarla ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yapılacak planlama çalışmalarına ilişkin kurum görüşünün oluşturulabilmesi için hazırlık sürecinde odamıza plan kopyası ve raporunun gönderilmesi ya da bilgilendirme toplantısı ile plan çalışmasının ön sunumunun gerçekleştirilmesi ve hazırlanan planlara ilişkin toplantı duyurularının, görüş ve önerilerimizi oluşturabilecek yeterli sürenin tanınarak yapılması” şeklinde;

Kartal Belediyesi Başkanlığı sayılı Etüd Proje Müdürlüğünün 02.06.2017 tarih ve E.17108 yazısı ile “Müdürlüğümüz ve Emlak İstimlak Müdürlüğü koordinesinde Kentsel Sit alanı içerisinde bulunan bölgede kamu yararı hizmetlerde kullanılmak üzere mevcut tescilli yapılara dönük bir takım kamulaştırılma çalışmaları sonuçlandırılmış ve halen devam etmekte olan satın almalar bulunmaktadır. Dolayısıyla mülkiyetimize geçen ve geçirilmesi düşünülen bu taşınmazlar ile ilgili tasarruflarımızda 1/1000 Kentsel Sit alanı Koruma Amaçlı İmar Planlarında kamulaştırma fonksiyonlarına uygun olan bir plan fonksiyonlarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Devam eden çalışmalarda göz önünde bulundurularak yazımız ekindeki bilgilendirme paftasında gözüktüğü üzere mülkiyetimize geçen bu parsellerde Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı veya benzeri plan fonksiyonlarının verilmesinin değerlendirilmesi” şeklinde;

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.01.2018 tarih ve E.3740 sayılı yazısı ile “Söz konusu plan çalışmasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik, Bakanlık Makamının 22.08.2005 tarih ve 122508 sayılı Oluru ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planları Teknik Şartnamesi, yürürlükteki ilke kararları, alana ilişkin alınmış kurul kararlarının dikkate alınması, tescilli Kültür varlıklarının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda planda gösterilmesi, ek bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda Müdürlüğümüz arşivinden faydalanabileceği” şeklinde 20 adet ilgili kurum görüşü tespit edilmiştir.

 

 

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

UİP-41122 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifine ait Müdürlüğümüze gönderilen belgelerin;

- 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Paftaları (G22A14B2C, G22A14B2D),

- Plan Açıklama Raporu,

- Tescilli Kültür Varlıkları Envanteri,

- 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi,

- Kentsel Tasarım Uygulama Rehberi,

- Egemenlik Bulvarı, Başkan Sokak, Harman Sokak ve Ekim Sokak’a ait 1/200 ölçekli Siluet paftaları,

- Araştırma Raporu,

- Sentez ve Değerlendirme Raporu,

- Analitik Haritalar

belgelerinden oluştuğu görülmektedir.

UİP-41122 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler ile 30.04.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile itirazlar kapsamında yapılan 25.04.2012 onanlı ve 13.12.2013 onanlı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliklerine uygunluğu bakımından 3 ana başlık altında incelenmektedir.

 • Kurum ve Kuruluş Görüşleri,
 • Plan Yapım Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat
 • Plan Kararları,
 1. Fonksiyon Alanları, Yapılaşma Koşulları ve Nüfus,
 2. Plan Paftaları ve Plan Uygulama Hükümleri.
 • Kurum ve Kuruluş Görüşlerine İlişkin Değerlendirme:

İlgi (a) yazı ile Başkanlığımıza iletilen teklif 1/1000 plan dosya ekinde plan yapım aşamasında kurum ve kuruluşlardan gelen görüşlerin kopyaları plan raporunda ve araştırma raporunda yer almakta olup kurum görüşleri meri 1/5000 plan sınırının tamamını kapsayacak şekilde alınmıştır.

Kartal Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ekinde yer alan meclis kararı ile araştırma raporu ve plan raporu incelendiğinde 20 adet kurumdan görüş iletildiği görülmektedir.

 

Söz konusu görüşler incelendiğinde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mesken Müdürlüğü kendi tasarrufunda bulunan 632 ada 59 parsel, 625 ada 4 parsel, 617 ada 2-4 parseller, 619 ada 5 parsel ve 1830 ada 5-6 parsellerin gecekondu tasfiye ve yatırım programlarında değerlendirilmesi için \"Konut Alanı ve Konut+Ticaret Alanı\" fonksiyonlarında değerlendirilmesi kurum görüşü olarak iletilmiş olup, söz konusu parsellerin meri 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında tamamen ya da kısmen konut ya da konut+ticaret fonksiyonlarında yer almakta olduğu görülmektedir.

Fakat teklif 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında İBB mülkiyetinden bulunan parsellerden;

   - 632 ada (yeni 11462 ada) 59 parsel, fiilen Muhtarlık binası olarak kullanılan kısmı İdari Hizmet Alanı, kalan kısımları ise kısmen Kültürel Tesis Alanı ve kısmen de 15 metre en kesitinde Araç Yolunda;

   - 625 ada (yeni 11447 ada) 4 parsel, Park alanında;

   - 617 ada 2 parsel (yeni 11451 ada) Sosyal Tesis Alanında;

   - 1830 ada (yeni 12667 ada) 5 parsel olup kısmen Park alanında ve kısmen de 15 metre en kesitinde Araç Yolunda kalmaktadır.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) Genel Müdürlüğünün kurum görüşünde; teklif 1/1000 ölçekli plan sınırları içerisinde yer alan doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi istendiği tespit edilmiş olup teklif plan dosyasında analitik paftalar arasında mevcut hatlar görülmekle birlikte teklif plana işlenmediği görülmektedir. Ayrıca İGDAŞ’ın yukarıdaki kurum görüşünde eklenmesi istenen plan notunun da teklif plan notlarında yer almadığı anlaşılmaktadır. İlgi (b) meclis kararında bahsi geçen Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğü yazısında, İGDAŞ Genel Müdürlüğünün ilave edilmesini uygun bulduğu plan notuna ilişkin “…kurum görüşü incelenmiş olup, planlama alanından geçen çelik doğalgaz hattının bulunmadığı,  polietilen doğalgaz hatlarının yer aldığı görülmüştür, bu kapsamda kütle konumlarının polietilen doğalgaz hatlarından çoğunlukla 1.5 m. ve üzeri mesafede konumlandığı, ancak söz konusu boru hattının tescilli bir kısım yapıya 1.5 m. den daha yakın bir mesafeden geçirildiğinden, imar istikametinin devamlılığı yönünden 1.5 m. altında olan bir kısım kütle önerilerinin de bulunduğu görülmüştür” denilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurum görüşünde yeni oluşturulacak yeşil alanların en az 5000 m² olması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m² olarak planlanması bildirilen görüşlerden biri olup teklif planda, koruma amaçlı nazım imar planında yeşil alan olarak önerilen 2 adet park alanı dışında, yeni 7 adet, büyüklükleri 127 m² ile 664 m² arasında değişen park alanı önerilmekte ve kişi başına önerilen yeşil alan miktarının meri 1/5000 ölçekli plandakilere göre artırıldığı görülmekle birlikte teklif plan raporundaki hesaplamalara göre kişi başına düşen yeşil alan miktarının 3.20 m² olarak önerildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. Maddesi 4. bendinde “Sit alanlarında; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının fiziksel ve mülkiyet dokusu özellikleri, mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan alanın şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya ve taşıt yolları genişlikleri koruma amaçlı imar planı kararları ile belirlenir.” denilmektedir.

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ise “Söz konusu çalışmalarına başlanılan 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında İdaremiz mülkiyetinde taşınmaz bulunmadığı anlaşılmış olup. sürdürülen plan çalışmaları ve planlama süreci içerisinde herhangi bir Vakıf taşınmazının tespit edilmesi durumunda, ilgili süreç içinde 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 22. Maddesi ve Yönetmeliğin 180. Maddesi gereğince gelir getirici uygun fonksiyonların Vakıf taşınmazları için verilmesi ve lüzumu halinde İdaremizden yeniden kurum görüşü alınması…” şeklinde görüş vermiş olup planlama alanı içerisinde 11461 ada 1 ve 2 parseller ile 11446 ada 16 parsel olmak üzere 3 adet vakıf parseli bulunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen kurum görüşlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü; 1/1000 ölçekli plan kararları oluşturulup plan paftaları ve plan notları taraflarına iletildiğinde plan tekliflerine ilişkin nihai görüşlerini verebileceklerini belirtmişlerdir.

 • Plan Yapım Yönetmeliği Açısından İncelenmesi:

UİP-41122 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifinin plan çizimi Plan Yapım Yönetmeliği açısından irdelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 • Teklif 1/1000 ölçekli plan ve lejantta yer alan “Mahalle Sınırı” gösteriminin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterimden farklılık gösterdiği,
 • “Tescilli Anıtsal Yapı”, “Tescilli Sivil Mimarlık Örneği” ve “Tescilli Parsel” taramalarının yönetmeliğe göre farklı açı ve yönlerde tarandığı ve yönetmelikteki gösterimlere ilave olarak “Tescilli Kültür Varlığı Kat Adedi” lejantının eklendiği,
 • Plan paftasında ve plan notlarında da bulunan “Kreş” alanına ilişkin “Gösterimler” (Lejand) arasında “Kreş” lejantının bulunmadığı,
 • Yaya yolları gösteriminin yönetmelikten farklı bir tarama ile gösterildiği,
 • “Plan Gösterimleri” arasında bulunan “Marmaray” hattının plana işlendiği ancak söz konusu hattın planlama sınırı dışında yer aldığı,
 • Mevcut doğalgaz hatlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde “Doğalgaz Boru Hattı” gösterimi bulunmasına rağmen teklif plana işlenmediği ve plan notlarında da mevcut hatlara ilişkin bir plan notunun olmadığı görülmektedir.

Teklif 1/1000 ölçekli planda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre bazı gösterim tekniklerinde farklılıklar olmakla birlikte yönetmeliğin Planın Unsurlarına ilişkin 15. Maddesinin 5. Bendinde “Kullanılacak olan gösterim teknikleri, sektörel ve tematik paftaların niteliğine ve ölçeğine göre planın hazırlanması sırasında geliştirilebilir ve bu Yönetmelik ekinde yer alan gösterimlerinden farklılıklar gösterebilir. Gerektiğinde diğer plan türlerine ilişkin gösterimler kullanılabilir” denilmektedir. 

Bu kapsamda plan çizimi Plan Yapım Yönetmeliği açısından incelendiğinde; “Kreş” lejantının “Gösterimler” arasına eklenmesi halinde teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının genel olarak “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” ne uygun olarak hazırlandığı görülmektedir.

 • Plan Kararları Açısından İncelenmesi:

UİP-41122 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi plan onama sınırı ile 30.04.2005-25.04.2012-13.12.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Değişikliklerine ait plan onama sınırı karşılaştırıldığında bazı farklılıklar olduğu ve plan sınırlarının genel olarak yazımız ekindeki bilgi paftasında gösterilen yol alanlarının plan sınırı içine alınarak genişletildiği görülmektedir. (Ek 5 – Bilgi paftası: 2-3-4-10 nolu bölgeler)

 1. Fonksiyon Alanları, Yapılaşma Koşulları ve Nüfus Açısından:

Teklif 1/1000 planın fonksiyon alan büyüklükleri ve oranları ile 30.04.2005-25.04.2012 onanlı meri 1/5000 plan fonksiyon alan büyüklükleri ve oranları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir:

 

 

1/5000 PLAN

1/1000 PLAN

Alan Adı

 

Alan (m²)

Oran
(%)

Alan Adı

Alan (m²)

Oran
(%)

KONUT ALANI

K1 (600 K/HA)

31.680

46

KONUT ALANI

28.209

38

K2 (700 K/HA)

17.195

25

Toplam

48.875

71

TİCARET+

KONUT ALANI

TK1 (600 K/HA)

2.389

4

TICARET+KONUT ALANI

4.789

7

TK2 (700 K/HA)

5.445

8

Toplam

7.834

12

SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI

1.469

2

KÜLTÜREL TESİS ALANI

3.215

4

SOSYAL TESİS ALANI

385

1

Toplam

3600

5

DİNİ TESİS (KİLİSE)

963

1

KİLİSE

932

1

PARK

912

1

PARK

3.466

5

YOL

9.061

13

YOL

27.302

37

 

 

 

 

İDARİ HİZMET ALANI (İHA)

140

0

KREŞ/BAKIMEVİ

211

0

ÇEŞME

24

0

MEYDAN

4.794

7

TOPLAM

 

69.114

100

TOPLAM

73.467

100

 

Konut ve Konut+Ticaret Alanlarının Nüfus ve Yapılaşma Şartları Açısından İncelenmesi

Meri 1/5000 ölçekli planda 4,9 ha olarak öngörülen konut alanlarının teklif 1/1000 ölçekli planda 2,8 ha olarak önerildiği görülmektedir.

Meri 1/5000 ölçekli planda; K1 Konut Alanlarının yoğunluğu 600 kişi/hektar, K2 Konut Alanlarının Yoğunluğu 700 kişi/hektar, TK1 Ticaret+Konut Alanlarının yoğunluğu 600 kişi/hektar ve TK2 Ticaret+Konut Alanlarının yoğunluğu 700 kişi/hektar olduğu ve tüm bu alanlar için maxH:9.50 metre olduğu görülmektedir.

Teklif 1/1000 ölçekli planda, konut ve konut+ticaret alanları için plan üzerinde kütle düzeni önerilmekte ve kat adetleri belirtilmektedir. Konut alanları için kat yüksekliği genel olarak 3 kat ve bazı tescilli yapılar ile çevresindeki yapılarda 2 kat ve. Ticaret+Konut alanlarında için kat yüksekliği 3 kat olarak önerilmektedir. Yapılanamayacak nitelikte küçük parsellerde tevhit öngörüldüğü ve bu parsellere ortak kütle önerildiği görülmektedir.

Meri 1/5000 ölçekli plan raporunda plan nüfusu ve konut+ticaret alanlarına ilişkin konut kullanım oranı belirtilmemektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı İlkelerine ilişkin 21. Maddesinin 10. Bendinde “…İmar planlarında konutun yer aldığı karma kullanımlarda konut kullanım oranının belirtilmediği hallerde en fazla % 30 konut kullanabileceği varsayılır” denilmekte olup, konut ve konut+ticaret alanlarının büyüklük ve yoğunluklarına göre meri 1/5000 ölçekli plan nüfusu yaklaşık 3262 kişi olarak hesaplanmaktadır.

Teklif 1/1000 ölçekli plan raporunda kişi başına düşen inşaat alanı 25 m² alınarak yapılan hesaplamalara göre ise plan nüfusu 2584 kişi olarak öngörülmektedir.

Bu kapsamda teklif 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı nüfusunun, meri 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olduğu görülmektedir.

Sosyal Donatı Alanları, Teknik Altyapı Alanları ve Diğer Alanlar Açısından incelenmesi

Meri nazım imar planı Plan Uygulama Hükümlerinin A.12. Maddesinde “1/5000 ölçekli planda gösterilenler dışında kalan sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir” denilmektedir.

Mevcut durumda anaokulu kullanımında bulunan ve meri 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında 1469 m² büyüklüğünde sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanan alanın, teklif koruma amaçlı uygulama imar planında 1492 m² büyüklüğünde kültürel tesis alanı olarak planlandığı ve ilave olarak 3 adet toplam 1722 m² büyüklüğünde kültürel tesis ve 2 adet 384 m² büyüklüğünde sosyal tesis alanı planlandığı görülmektedir.

Meri 1/5000 ölçekli plan notlarının B.4.2. Maddesinde “Sosyal ve Kültürel Tesis: Bu alanda inşaat uygulaması avan proje ile yapılacak olup, yapı yüksekliği ve blok ebatları avan proje ile belirlenecektir. Avan projeye bağlı uygulamalarda Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu uygun görüşü alınıp, avan projeleri Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi tarafından onanacaktır” denilmekte iken teklif 1/1000 ölçekli plan notlarında, kültürel tesis alanlarına ilişkin plan notunda; toplumun kültürel faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, kültür ve araştırma merkezleri, açık veya kapalı sergi salonları, sanat galerisi ve atölyeleri, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera gibi birimler ve sosyal tesis alanlarında ise; toplumun sosyal faaliyetlerine yönelik hizmet vermek üzere kültür merkezleri, kütüphane, müze, sergi-konser-konferans salonları gibi kültürel yapılar, teknik eğitim merkezleri, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları vb. gibi eğitim yapıları belediye idari birim şubeleri, muhtarlık gibi yönetimsel yapılar, huzurevleri, bakımevleri, kreş, nikah dairesi, kadın sığınma evleri, özürlüler eğitim merkezleri, aşevleri gibi sosyal yardım birimleri vb. gibi işlevler ile semt ölçeğinde sağlık birimleri, küçük ölçekli sağlık tesisleri (ana çocuk sağlığı, dispanser, sağlık ocağı, rehabilitasyon merkezleri, güçsüzler evi, sığınma evleri, yetiştirme yurdu… vb.) yer alabileceği belirtilmektedir.

Meri nazım imar planında yeşil alan olarak önerilen 2 adet park alanına ek olarak teklif uygulama  imar planında 7 adet, büyüklükleri 127 m² ile 664 m² arasında değişen park alanı önerilmektedir. 1/5000 ölçekli planın plan notlarında “B.4.1. Parklar: Aktif yeşil alan olarak düzenlenecek alanlardır. Bölgenin yeşil alan ve park gereksinimini karşılayacak bu alanlarda çevreyle uyumlu doğal değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır” ve 1/1000 ölçekli plan teklifinde “8.3.1. Parklar, aktif yeşil alan olarak düzenlenecek kamusal açık alanlardır. Bölgenin yeşil alan ve park gereksinimini karşılayacak bu alanlarda, açık hava müzesi, park, çocuk oyun alanı, gezi ve dinlenme alanı, manzara parkı-seyir terası vb. olarak kullanılabilir. Bu alanlarda etütler yapılarak mevcut yeşil doku korunacak ve peyzaj kalitesi artırılacaktır.

8.3.2. Çevreye uyumlu doğal değerleri ortaya çıkaracak, kentsel tasarım rehberinde belirtilen ilke ve yaklaşımlara uygun peyzaj düzenlemelerine göre uygulama yapılacaktır. 

8.3.3. Planda gösterilen büyüklüğü ve 500 m2’nin altında olan park alanlarında, trafo, baz istasyonu, vb. altyapı tesisleri yer alamaz” denilmektedir.

Mevcut kilise alanının meri 1/5000 ölçekli planda ve teklif 1/1000 ölçekli planda Kilise olarak planlandığı görülmektedir.

Meri 1/5000 ölçekli planda planlama alanı sınırları içerisinde sadece doğusundan geçen 15 metre genişliğinde yol alanı bulunmakta iken 1/1000 ölçekli teklif planda hem ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen fonksiyonlar arasındaki araç yolları, servis yolları, yaya yolları, meydan alanları ile yeraltı ve yerüstü otopark alanlarının yer aldığı hem de teklif plan sınırlarının genişletilerek güneyindeki Egemenlik Bulvarı ile güney batı ve kuzey batısındaki mevcut ve komşu planlarda imar yolu olan yolların da 10 m ve 12 m genişliğinde araç yolu olarak planlandığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda planlama alanının güneyindeki 15 metrelik araç yolunun yer altına alınması önerilmekte ve plan notlarında bu alana ilişkin olarak “…uygulaması aşamasında; yer altına alınacak kısıma cepheli tescilli kültür varlıklarının temel ve statik durumları dikkate alınarak, yapıların statiğini bozmayacak şekilde güvenlik önlemleri alınacak, gerekli durumlarda güçlendirme sağlanacaktır” denilmektedir. Ancak Egemenlik Bulvarına ilişkin yapılan düzenlemelere yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğünden kurum görüşü alınması gerekmekte olup söz konusu kurum görüşünün alınmadığı tespit edilmiştir.

Teklif 1/1000 ölçekli planda meri 1/5000 ölçekli plandaki sosyal altyapı alanlarına ek olarak;, mevcutta kreş fonksiyonuna sahip olan tescilli kültür varlığının bulunduğu 11448 ada 1 parsel ve yanındaki 11 parsel 211 m² büyüklüğünde kreş alanı ve mevcutta muhtarlık binasının bulunduğu 11462 ada 59 parsel ile 70 parselin bir kısmını kapsayan 140 m²’lik bir alanın da idari tesis alanı olarak planlandığı görülmektedir.

 Sonuç olarak; meri 1/5000 ölçekli planın yukarıda bahsi geçen A.12 plan notu maddesi de göz önünde bulundurulduğunda, teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki donatı alanları ve diğer alanların, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı alanlarına uyumlu olacak şekilde düzenlendiği ve bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu değerlendirilmektedir. 

 1. Plan Paftaları ve Plan Uygulama Hükümleri Açısından:

Teklif 1/1000 plan paftalarına ilişkin değerlendirmemiz maddeler halinde aşağıda sıralanmaktadır:

G22A14B1C paftasında;

 • a) 11458 ada (Eski:591) 10, 11, 12, 13 parsellerin tamamı, 9 ve 36 nolu parsellerin bir kısmı ve 14, 23, 26 ve 33 nolu parsellerin de çok küçük kısımları(1-4 m²’lik) ile tescil dışı alanı içeren 692 m² büyüklüğündeki alan, meri 1/5000 ölçekli planda “K2 Konut Alanı (700 kişi/ha)” sınırları içerisindeyken teklif 1/1000 ölçekli planda “Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı görülmektedir. Söz konusu Kültürel Tesis Alanı içerisinde sadece 11458 ada 12 parselde bulunan Sivil Mimarlık Örneği tescilli yapı kütle çizimi ile yapılaşmaya konu edilmekte ve yapının taban alanı 63,5 m², kat yüksekliği 2K+1(çatı katı) olmakla birlikte orijinal kullanımı konut ve güncel durumu da boştur.
 1. b) 10911 ada (Eski:1686) 1, 9, ve 10 parselleri içeren 521 m² büyüklüğündeki alan, meri 1/5000 ölçekli planda “K1 Konut Alanı (600 kişi/ha)” sınırları içerisindeyken teklif 1/1000 ölçekli planda “Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı görülmektedir. Aynı zamanda her bir parselde ayrı ayrı orijinal kullanımı konut, güncel durumu harabe olan 3 adet Sivil Mimarlık Örneği yapı bulunmaktadır. Bu tescilli yapılardan 1 parselde bulunan 166 m² taban alanı ve 1(bodrum kat)+1K kat yüksekliğine, 10 parselde bulunan 86,6 m² taban alanı ve 3K kat yüksekliğine ve 9 parselde bulunan ise 99,7 m² taban alanı ve 3K kat yüksekliğine sahiptir.
 2. c) 11453 ada (Eski:616) 4 ve 6 parselleri içeren 254 m² büyüklüğündeki alan, meri 1/5000 ölçekli planda “K1 Konut Alanı (600 kişi/ha)” sınırları içerisindeyken teklif 1/1000 ölçekli planda “Sosyal Tesis Alanı” olarak planlandığı görülmektedir. Aynı zamanda her iki parselde ayrı ayrı orijinal kullanımı konut, güncel durumu biri konut diğeri boş olan 2 adet Sivil Mimarlık Örneği yapı bulunmaktadır. Bu tescilli yapılardan 6 parselde bulunan 100,4 m² taban alanı ve 1(bodrum kat)+2K kat yüksekliğine ve 4 parselde bulunan 45,4 m² taban alanı ve 2K kat yüksekliğine sahiptir.
 3. d) 11451 ada (Eski:617) 1 ve 2 parselleri içeren 131 m² büyüklüğündeki alan, meri 1/5000 ölçekli planda “K1 Konut Alanı (600 kişi/ha)” sınırları içerisindeyken teklif 1/1000 ölçekli planda 38,9 m² taban alanı kütle çizimli 3 kat yapılanma koşullu “Sosyal Tesis Alanı” olarak planlandığı görülmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Uygulama İmar Planları’na ilişkin 24. Maddesinin 3. Bendinde “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez” ve meri 1/5000 ölçekli Kartal-Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Uygulama Genel Hükümlerinin A.12. maddesinde de“Nazım imar planında bu ölçekte gösterilenler dışında kalan sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenecektir” denildiğinden ve meri 1/5000 ölçekli planda konut alanı fonksiyonunda bulunan ve teklif 1/1000 ölçekli planda büyüklüğü 161 m² ile 692 m² arasında değişen öneri kültürel tesis ve sosyal tesis alanları, 1/5000 ölçekli plan ölçeğinde gösterilemeyecek büyüklükte olduğundan, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekte ve donatı alanlarını artırıcı nitelik taşımaktadır.

 • Meri 1/5000 ölçekli planın güneybatı sınırında yer alan ve mevcutta Acılıçeşme Sokağı içeren alan, 1/5000 ölçekli planda K2 Konut Alanında iken teklif 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında 12 metre genişliğinde araç yolu olarak önerilmektedir. Söz konusu öneri araç yolu; hem mevcut yol hem kadastral yol olarak var olmakta hem de teklif 1/1000 ölçekli planın komşuluğunda bulunan 19.04.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Kartal Güney Revizyon Uygulama İmar Planındaki 12 metrelik imar yolunun devamı niteliğinde olduğu görülmekte olup 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasındaki ölçek farklılığından dolayı meri nazım imar planı kararlarını etkilememektedir.
 • Meri 1/5000 ölçekli planın batı sınırında yer alan ve teklif 1/1000 ölçekli planda 10 metrelik araç yolu olarak önerilen alan meri 1/5000 ölçekli planda K1 Konut Alanı fonksiyonunda kalmaktadır. Söz konusu öneri araç yolu; komşuluğunda bulunan 19.04.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Kartal Güney Revizyon Uygulama İmar Planındaki imar yolunun devamı niteliğinde olup 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasındaki ölçek farklılığından dolayı meri nazım imar planı kararlarını etkilememektedir.
 • Meri 1/5000 ölçekli plan sınırının kuzeybatı kısmı olan 11418 ada (Eski:1829 ada) ile 11460 ada (Eski:1830 ada) arasındaki mevcutta Fazilet Caddesi’nin bulunduğu kadastral yol, meri 1/5000 ölçekli planda kısmen TK1 Ticaret+Konut (600 kişi/ha) Alanı kısmen koruma amaçlı nazım imar planı sınırı üzerinde yer almakta olup teklif 1/1000 ölçekli planda 4.maddede bahsi geçen taşıt yolunun devamı olarak 10 metrelik taşıt yolu ve yol üstü otopark alanı olarak önerilmektedir.

Söz konusu öneri 10 metrelik taşıt yolu ve yol üstü otopark alanı, planlar arası ölçek farklılığı nedeni ile yapılan bir düzenleme olup meri 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekte ve meri plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

 

G22A14B2D paftasında;

 • Planlama alanının doğusunda bulunan 15 metrelik taşıt yolundan konut ve konut+ticaret alanlarının içine doğru, teklif plan ile önerilen yol üstü otoparklarına giriş çıkış imkanı tanıyan ve küldesak ile son bulan 3 adet taşıt yolu planlandığı görülmektedir. Söz konusu düzenleme, planlama alanının otopark ihtiyacına yönelik ve 1/5000 ölçekli meri plan kararlarını etkileyici ve plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.
 • 11462 ada (Eski:632) 59 parsel ve 70 parselin bir kısmında bulunan mevcut muhtarlık binasının bulunduğu yaklaşık 140 m²’lik alan; meri 1/5000 ölçekli planda “K1 Konut Alanı (600 kişi/ha)” sınırları içerisindeyken teklif 1/1000 ölçekli planda 35 m² taban alanı kütle çizimli 1 kat yapılanma koşullu “İdari Hizmet Alanı” olarak planlandığı görülmektedir.

11462 ada (Eski:632) 59 parsel, 71 ve 70 parselin bir kısmında bulunan yaklaşık 509 m²’lik alan; meri 1/5000 ölçekli planda “K1 Konut Alanı (600 kişi/ha)” sınırları içerisindeyken teklif 1/1000 ölçekli planda 157 m² taban alanı kütle çizimli 3 kat yapılanma koşullu “Kültürel Tesis Alanı” olarak planlandığı görülmektedir.

Ayrıca teklif 1/1000 ölçekli planda, söz konusu idari hizmet ve kültürel tesis alanı olarak gösterilen 632 ada 59 no’lu parseli kapsayacak şekilde Yeraltı Otopark Alanı planlandığı da görülmektedir.

Bununla birlikte 11462 ada (Eski:632) 59 parsele ilişkin olarak, İstanbul İBB Mesken Müdürlüğünün “…632 ada 59 parsel, gecekondu tasfiye ve yatırım programlarında değerlendirilmesi için \"Konut Alanı ve Konut+Ticaret Alanı\"  fonksiyonlarında değerlendirilmesi” şeklinde ve Müdürlüğümüzün de “…1/5000 ölçekli planda gösterilenler dışında varsa ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanların belirlenmesi ve plana aktarılması…” şeklinde kurum görüşleri bulunmaktadır.

Ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Uygulama İmar Planları’na ilişkin 24. Maddesinin 3. Bendinde “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez” ve meri 1/5000 ölçekli Kartal-Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Uygulama Genel Hükümlerinin A.12. maddesinde “Nazım imar planında bu ölçekte gösterilenler dışında kalan sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenecektir” denilmekte olduğundan söz konusu düzenlemeler, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkileyici, plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.

 • 11448 ada (Eski:626) 1 ve 11 parselleri içeren 211 m² büyüklüğündeki alan, meri 1/5000 ölçekli planda “K2 Konut Alanı (700 kişi/ha)” sınırları içerisindeyken teklif 1/1000 ölçekli planda “Kreş” olarak planlandığı görülmektedir. Bununla birlikte 1 parselde 90,9 m² taban alanı ve 1(bodrum kat)+2K kat yüksekliğinde, orijinal kullanımı anaokulu, güncel kullanımı yine anaokulu olan tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapı bulunmaktadır. 11 parsel ise mevcutta boş olup teklif plan ile 1 parselle tevhit edilmiştir.

Yukarıda 1, ve 4. Maddede bahsi geçen yönetmelik maddesi ve Müdürlüğümüzün de “…1/5000 ölçekli planda gösterilenler dışında varsa ölçek nedeniyle gösterilemeyen sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanların belirlenmesi ve plana aktarılması…” şeklindeki kurum görüşü ile meri 1/5000 ölçekli Kartal-Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Uygulama Genel Hükümlerinin “A.12. Nazım imar planında bu ölçekte gösterilenler dışında kalan sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenecektir” maddesi doğrultusunda söz konusu düzenleme, 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır. Fakat kreş fonksiyonunun 1/1000 ölçekli teklif plan lejantında yer almadığı tespit edildiğinden teklif plan gösterimleri arasına “Kreş” lejantının eklenmesi gerekmektedir.

 

G22A14B1C ve G22A14B2D paftalarında;

8-9- Planlama alanında koruma amaçlı nazım imar planında yeşil alan olarak önerilen ve mevcutta da bulunan 2 adet park alanı dışında, öneri konut adaları içerisinde 7 adet, büyüklükleri 127 m² ile 664 m² arasında değişen park alanı ve 2 adet de daha küçük pasif yeşil alan önerilmekte ve bu öneri yeşil alanlar meri 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında K1 ve K2 konut alanlarında kalmaktadır. (Bilgi paftası 8 nolu alanlar)

Bununla birlikte Meri 1/5000 ölçekli planda konut,  konut+ticaret ve donatı alanları içerisinde bulunan, ölçek farkı nedeni ile gösterilemeyen ve çoğunluğu mevcut yol alanlarında bulunan servis yolları, yaya yolları ve meydan alanlarının teklif 1/1000 ölçekli planda belirlendiği görülmektedir. (Bilgi paftası 9 nolu alanlar)

Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. Maddesi, meri nazım imar planı plan hükümlerinin ilgili maddesi ve Müdürlüğümüz kurum görüşü doğrultusunda söz konusu düzenlemeler, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasında ölçek farklılığından kaynaklı düzenlemeler olduğundan meri 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı kararlarını etkilememekte ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmemekte olup donatı artırıcı niteliktedir.

 • Meri 1/5000 ölçekli planın güney sınırında yer alan Egemenlik Bulvarı, kısmen meri koruma amaçlı nazım imar planı sınırları içerisinde yer almakta ve bu alana ilişkin de kavşak alanı dışında herhangi bir nazım imar planı kararı bulunmamakta iken teklif 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı sınırları içerisine alınarak 15 metrelik araç yolu olarak önerilmekte ve bu yol da yer altına alınarak üzeri meydan ve yaya alanı olarak düzenlenmektedir.

Oysa söz konusu öneri 15 metrelik yolun devamı olan Egemenlik Bulvarı, komşu 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında 24 metre en kesitinde taşıt yolu olarak planlandığı görülmektedir.

Teklif 1/1000 ölçekli planda, yer altına alınarak 15 metre genişliğinde önerilen Egemenlik Bulvarına ilişkin düzenleme, meri 1/5000 ölçekli plan sınırı dışında kaldığından ve söz konusu düzenlemeye ilişkin herhangi bir kurum görüşü alınmadığından uygun görülmemektedir.

 • İGDAŞ Genel Müdürlüğünün kurum görüşünde; teklif 1/1000 ölçekli plan sınırları içerisinde yer alan doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi istenmekte ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde de “Doğalgaz Boru Hattı” gösterimi bulunmakta olup teklif plana mevcut doğal gaz hattının işlenmediği ve plan notlarında da herhangi bir açıklama bulunmadığı görülmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

UİP-41122 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, 30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve söz konusu plana yapılan itirazlarına ilişkin hazırlanan 25.04.2012 ve 13.12.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliklerine uygunluğu açısından incelendiğinde;

 

 • 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının toplam planlama alanı 6,9 ha iken teklif 1/1000 ölçekli planın toplam planlama alanının 7,35 ha olduğu görülmekte olup planlama alanının yaklaşık 0,45 ha genişletildiği tespit edilmiştir. Planlama alanlarındaki bu farklılığın çevresindeki imar planlarındaki yol alanlarının devamlılığını sağlanarak plan kararları değiştirilmeden plan sınırı içerisine dahil edildiği tespit edildiğinden planlama alanındaki ulaşım kurgusunun oluşturulması açısından uygun olarak değerlendirilmektedir.
 • Meri 1/5000 ölçekli planda konut alanı 4,9 ha (planlama alanına oranı %71), konut+ticaret alanı 0,78 ha (planlama alanına oranı %12) ve planlama nüfusu 3262 kişi olarak önerilmekte iken teklif 1/1000 ölçekli planda konut alanı 2,8 ha (planlama alanına oranı %38), konut+ticaret alanı 0,48 ha (planlama alanına oranı %7) ve planlama nüfusu ise 2584 kişi olarak öngörülmekte olup teklif 1/1000 ölçekli söz konusu plan kararlarının meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına uygun olduğu görülmektedir.
 • 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki fonksiyon alanlarının teklif 1/1000 ölçekli plandaki sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, yol alanları, yaya ve meydan alanlarına ilişkin farklılıklar görülmekle birlikte 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasında ölçek farklılığından kaynaklı düzenlemeler olduğu ve her iki plandaki donatı alanlarının alan büyüklükleri karşılaştırıldığında teklif plan ile donatı alan oranlarının artırıldığı görüldüğünden uygun olarak değerlendirilmektedir.

 

Sonuç olarak;

Kurum ve Kuruluş Görüşleri, Plan Yapım Yönetmeliği, Plan Paftaları, Plan Kararları ve Yapılaşma Koşulları ve Plan Uygulama Hükümleri açısından genel olarak uyumlu olduğu görülmekle birlikte yukarıda maddeler halinde sunulan tespitlerden;

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 9 numaralı maddeler 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilememekte ve plan kararlarına aykırı nitelik taşımamaktadır.
 • 7 numaralı maddede bahsi geçen kreş alanına ilişkin, teklif plan gösterimlerinde “Kreş” lejantı bulunmadığından, söz konusu lejantın plan gösterimlerine eklenmesi gerekmektedir.
 • 10 numaralı maddede sözü geçen Egemenlik Bulvarına ilişkin düzenleme, meri 1/5000 ölçekli plan sınırı dışında kaldığından ve söz konusu düzenlemeye ilişkin herhangi bir kurum görüşü alınmadığından uygun görülmemektedir.
 • 11 numaralı maddede ifade edilen mevcut doğal gaz hatlarının İGDAŞ Genel Müdürlüğü kurum görüşü ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda planlara işlenmesi uygun bulunmaktadır. \"denilerek.

İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-41122 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, 1/1000 ölçekli teklif plan notları Uygulama Hükümleri 3.9 nolu plan notunun iptali; 3.11. nolu plan notundaki “ve sınır düzeltmesi sonrasında öneri kütle ölçülerinde değişiklik yapmaya” ibaresinin iptaliyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.