Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ataşehir İlçesi, 1/5000 Ölçekli 15.02.2019 onanlı Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı itirazları.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

872

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/03/2020  gün ve sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (78 adet) itiraz dilekçeleri.

b)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (2 adet) itiraz dilekçeleri.

c)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (1 adet) itiraz dilekçeleri.

d)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (5 adet) itiraz dilekçeleri.

e)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (64 adet) itiraz dilekçeleri.

f)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (1 adet) itiraz dilekçesi.

g)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (1 adet) itiraz dilekçesi.

h)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (3 adet) itiraz dilekçesi.

ı) Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (1 adet) itiraz dilekçesi.

i)Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı (11 adet) itiraz dilekçeleri.

  1. j) TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinin 22/04/2019 tarihli ve 2019/421

sayılı yazısı.

  1. k) İstanbul Valiliği'nin 17/04/2019 tarihli ve 18232631-769- E.311 sayılı yazısı.
  2. l) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 10/04/2019 tarihli ve E.20190168683 sayılı yazısı.
  3. m) Ataşehir Belediye Başkanlığı'nın 12/04/2019 tarihli ve E.1657/8350 sayılı yazısı.
  4. n) Ataşehir Belediye Başkanlığı'nın 12/09/2019 tarihli ve E.4392/19472 sayılı yazısı.

 

İTİRAZ KONUSU: 1/5000 ölçekli 15.02.2019 onanlı Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde ilgi (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (ı) (i) itiraz dilekçeleri ve ilgi (j) (k) (l) (m) yazılar ile itiraz edilmiş olup, toplam 172 adet itiraz tarafımıza iletilmiştir.

A- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(a), 78 adet itiraz dilekçesi ile fonksiyon değişikliği talep edilmektedir.

B- Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı, ilgi(b), 2 adet itiraz dilekçesi ile \"T2 Ticaret Alanı + (15m) 3. Dereceden Yol\" olarak planlanan 2665 ada, 8 parsel ve \"T2 Ticaret Alanı + (15m) 3. Dereceden Yol + Kamu Hizmet Alanı + İbadet Alanı\" olarak planlanan 9 no'lu parsellerin tamamının \"T1 Ticaret Alanı\"na alınması ve aynı zamanda 2.00 emsal değerinin 2.50'ye çıkarılması talep edilmektedir.

C- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(c), 1 adet itiraz dilekçesi ile; 1184 ada 58 parselin, önceki planda T1 Ticaret alanında iken meri planda kısmen Kamu Hizmet Alanı, kısmen Eğitim Alanı olarak planlanması ile birlikte imar planının mülkiyet hakkını ihlal eder nitelikte tüm parseli etkilediği, alanın hangi kamu hizmetine ayrıldığı açıklanmadığı, önerilen imar hakkı transferinin mülkiyet hakkını ihlal ettiği, öncelikli olarak tevhid şartı getirilmesi hak kaybına sebebiyet verdiği belirtilerek itiraz edilmektedir.

D- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(d), 5 adet itiraz dilekçesi ile planda Donatı Alanı + Yol Alanı olarak tanımlanan alanlardaki parsellerin donatıdan çıkarılarak, tamamının konut alanına alınması talep edilmektedir. 

E- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(e), 64 adet itiraz dilekçesi ile planda Donatı Alanı tanımlanan alanlardaki parsellerin donatıdan çıkarılarak tamamının konut alanına alınması talep edilmektedir.

F- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(f), 2696 ada 24 parsele ait 1 adet itiraz dilekçesi ile kısmen TİCK1 Rumuzlu Ticaret-Konut Alanı, kısmen Raylı Toplu Taşıma Hattı olarak planlanan alanın tamamının Ticaret Alanına ayrılması talep edilmektedir.

G- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(g), 2685 ada 1, 2 ve 4 parseller, 2686 ada 4 ve 8 parseller, 2687 ada 7 parsel ile 2688 ada 1, 7, 14, 15 ve 18 parsellere ait 1 adet itiraz dilekçesi ile Plan Uygulama Hükümleri, Özel Hükümler, Konut Alanları kısmının, Ticaret Alanları kısmında olduğu gibi parsel büyüklüklerine göre yapılaşma değerleri kademelenmesinin eklenerek düzeltilmesi ve DOP için tekrar terk yapılmaması, tekrar terk yapılması durumunda ise imar hakkının kullandırılması şeklinde düzeltilmesi talep edilmektedir.

H- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(h), 1184 ada 67 parsel - 2507 ada 2 parsel, 2513 ada 23 parsel, 1189 ada 213 parseller ve 2558 ada 15 parsele ait 3 adet itiraz dilekçesi ile Plan notlarının imar hakkı aktarımına ilişkin 6. maddesine ve konut alanlarında ticaret birimlerinin yer alamayacağına ilişkin 7. maddesine itiraz edilmektedir.

I- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(ı), 1 adet itiraz dilekçesi ile taşınmazların (1189 ada 192, 245 ve 246 parseller) fonksiyonunun diğer parsellerden daha fazla terk gerektirmeyecek şekilde ve hakkaniyete uygun biçimde düzenlenmesi, plan hükümlerinin (imar hakkı aktarımı, %40 terk, komşu parsellerle tevhit vb. konulara ilişkin) revizyonu talep edilmektedir.

İ- Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı, ilgi(i), 11 adet itiraz dilekçenin 10 adedinde planda Yol Alanı olarak tanımlanan alanlardaki parsellerin donatıdan çıkarılarak tamamının Konut Alanına alınması ve 1 adet dilekçede ise 1189 ada 229 parseli kapsayan alanda 20 m'lik Yol Alanı'nın 15 m'ye düşürülmesi talep edilmektedir.

J- TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin ilgi (j) yazısı ile; Barbaros Mahallesi, 776 ada 6, 7, 8, 9, 20 ve 22 sayılı parselleri kapsayan 21.09.2016 tasdik tarihli plan ile E=2.10 Y ençok=150m olarak belirlenmiş olan yükseklik koşulu ve inşaat alanı değerlerinin, 15.02.2019 tasdik tarihli nazım imar planı ile Yençok= 15 kat, E=2.50 olarak değiştirilmiş olmasıyla, 15.02.2019 tasdik tarihli planın alana ek nüfus getirecek bir fonksiyon önerisi ve yapılaşma hakkı sunduğu ve bu durumun kamuya ait mülklerin, gelir getirici fonksiyonlara dönüşmesi hususunda, diğer tüm kamu arazileri için emsal teşkil edeceği belirtilerek itiraz edilmektedir.

K- İstanbul Valiliği il Sağlık Müdürlüğü'nün ilgi (k) yazısı ile; Sağlık Bakanlığı'nın Makro Plan çalışmaları sonuçlarına göre 2000 kişiye bir Aile Hekimi hedefi doğrultusunda Barbaros Mahallesinde 3 adet Aile Sağlığı Merkezine ihtiyaç duyulmakta olduğu, mevcutta Barbaros Mahallesinde bulunan Sağlık Tesis Alanlarının özel mülkiyette olduğu, bu doğrultuda söz konusu sağlık tesisleri için planlama alanında yeterli büyüklükte mülkiyeti Belediyeye ait ve Belediye tasarrufunda bulunan taşınmazlardan olmak üzere sağlık tesis alanlarının ayrılması gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca daha önce, mülga 21.12.2015-21.04.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda, Sağlık Tesis Alanı alanlarının özel mülkiyet üzerinde yer almakta olduğu, bu nedenle sağlık yatırımlarının gerçekleşmesinde aksaklıklar olduğu ve Yeni Sahra Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi bulunmaması nedeniyle bölge halkı büyük oranda mahalleye komşuluğu bulunan Barbaros Mahallesi 3258 ada 50 parsel sayılı taşınmazda bulunan Yenisahra Aile Sağlığı Merkezinden hizmet almakta olduğu ve söz konusu aile sağlığı merkezine ulaşım problemi yaşandığı belirtilerek; bu doğrultuda, öncelikle imar durumunda Park alanında yer alan, Yenisahra Mahallesi 2562 ada 1 parsel yanı Park Alanı, 2568 ada 1 Parsel Yanı Park Alanı veya 2621 ada 3 parsel yanı park alanında bulunan tescil dışı taşınmazlardan veya Hazine ve Belediye mülkiyetindeki taşınmazlardan olmak üzere, 1 adet Aile Sağlığı Merkezinin planlanması talep edildiği, ancak itiraza konu planda sağlık Tesis alanlarının şahıs/özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde planlandığını belirterek konunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

L- İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (l) sayılı yazısı ile;

1.Planlama alanından geçen içmesuyu isale hatları ve çeşitli çaplardaki içmesuyu şebeke hatlarının bir kısmının ada içlerinde kaldığı belirtilmekte olup, yazı eki CD'de daire içine alınarak işaretlenen alanlarda; isale hatları ve göz ana borularının geçtiği güzergahların imar yolu olarak korunması,

2.Mevcut içmesuyu borularının geçtiği yol güzergâhları 0600 mm-01000 mm arası çaplar için min. 10.00 m, 01200 mm-01600 mm arası çaplar için min. 15 m., 01800- 02200 mm arası çaplar için min. 20 m. olacak şekilde korunması,

3.Masterplan kapsamında planlanan Kozyatağı İçmesuyu Depo Sahası I. Aşama V=20000m3 ve II. Aşama V=10000 m3 depo alanının imar planında kısmen İSKİ Hizmet Alanı, yol ve ticaret alanına alındığı belirtilmekte olup, yazı eki CD'de yer alan içmesuyu depo alanının tamamının imar planlarında \"İSKİ Hizmet Alanı\" olarak ayrılması,

4.Planlama alanında atıksu ve yağmursuyu hatlarının ada içlerinde kaldığı belirtilmekte olup, mevcut atıksu/yağmursuyu hatlarının geçtiği güzergahların, 0300 mm - 0600 mm arası çaplar en az 5 m., 0700-01200 mm arası çaplar en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte olacak şekilde yol veya yeşil alan olarak korunması,

5.Yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alan (Dere işletme bandı dışında kalan komşu parseller) taşkın önlemli yapılaşma alanı olduğu belirtilerek, plan notlarına; bahse konu plan sahasında dere işletme bandı dışında kalan komşu parsellerin taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığının eklenmesi, belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanı dâhilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, belediyesince meri imar yönetmeliğine uygun olarak verilmesi,

6.Yazı ekindeki CD'de gönderilen İSKİ mülkiyetlerinin farklı fonksiyonlara alındığının tespit edildiği belirtilmekte olup, planlarında \"İSKİ Hizmet Alanı\" olarak ayrılması talep edilmektedir.

M- Ataşehir Belediye Başkanlığının ilgi (m) sayılı yazısı ile;

1)Barbaros Mahallesi, 2198 Ada 1 Parsel sayılı yerin 879 m2 büyüklüğünde olup 3335 Ada 1 Parsel ile birlikte 14.08.2009-02.10.2009-21.04.2010-30.10.2012 t.t.'li Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı'nda İlköğretim Tesis Alanı lejantında kaldığı, 15.02.2019 t.t.'li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda ise İlköğretim Alanının bahçesinde \"Konut Alanı\" olarak tasarlanmasının planlanma ilke ve esasları açısından uygun olmadığı ve komşu plan ile uyumsuzluğa sebep olduğu belirtilerek, Barbaros Mahallesi, 2198 Ada 1 Parsel sayılı yerin 15.02.2019 t.t.'li 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi I. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda komşu plan ile bütünlük sağlanması için \"İlkokul Alanı\" olarak planlanmış olup 15.02.2019 t.t.'li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda da \"Eğitim Alanı\" lejantına alınması talep edilmektedir.

2)15.02.2019 t.t.'li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin 20 m genişliğinde ikinci derece kent içi yol olarak planlanmış olup 2458 Ada 1 Parsel sayılı yerde söz konusu yolun yön değiştirerek Şehit Erkan Geçgel Sokak yönünde devam ettirilerek Karaman Caddesine bağlanacak şekilde planlandığı belirtilmiş olup, mevcut durumda yoğun bir şekilde kullanılmakta olan Yıldırım Beyazıt Caddesi zaten dümdüz devam ederek Karaman Caddesi'ne bağlanmakta olup 15.02.2019 t.t.li 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi I. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda da 20 m genişliğinde yol alanı olarak planlanmıştır. 15.02.2019 t.t.li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda \"Konut Alanı\" olarak planlanan Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin 20 m genişliğinde yol alanı olarak planlanması, Şehit Erkan Geçgel Sokaktan geçen 20 m yol alanının kaldırılması talep edilmektedir.

3)21.12.2015-26.09.2016-21.04.2017 t.t.li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım imar Planı'nda Yenisahra Mahallesi, 752 Ada 36 Parselin bir kısmı ile 752 Ada 13 Parselin bir kısmı \"İbadet Alanı\" olarak planlanmış iken, 15.02.2019 t.t.li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda İbadet Alanı kaldırılarak bir kısmının T3 Ticaret Alanı lejantına alınmış olduğu, bu durumun da plan bütününde donatı alanında azalma ticaret yoğunluğunda ise artmaya sebep olduğu belirtilerek, kaldırılan İbadet Alanı büyüklüğü kadar alanın 15.02.2019 t.t.li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında donatı alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

4)Bölgede mülkiyeti olan İBB, İSKİ gibi kamu kurumlarına ait parseller varken, ilgili kamu kurumuna hizmet edecek fonksiyon alanlarının özel mülkiyet içinde değil, ilgili kurumun kendi mülkiyeti içinde planlanması, İSKİ mülkiyetindeki, Barbaros Mahallesi 776 Ada 6, 7, 8 ve 20 sayılı parsellerin bir kısmının İSKİ Hizmet Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

5)D-100 Karayolu üzerinde Ticaret Alanlarında eşitlik ilkesinin sağlanabilmesi için İSKİ parselinde yer alan Ticaret Alanının da E:2.00'ye düşürülmesi talep edilmektedir.

6)Barbaros Mahallesi, 2665 Ada 9 Parsel sayılı yerde planlanan Kamu Hizmet Alanının (İSKİ Hizmet Alanı), Belediye Hizmet Alanı (İlçe Belediyesi) olarak planlanması talep edilmektedir.

7)Belediye         Hizmet Alanı olarak planlanan ancak BHA-İBB olarak planlanan Yenisahra Mahallesi, 2458 Ada 1 Parsel sayılı yerin \"BHA-İlçe Belediyesi\" olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

8)Barbaros Mahallesi 2939 Ada 6 Parsel sayılı yerde, Ataşehir Belediye Meclisi'nin 07.06.2018 tarih ve 065 sayılı kararına göre OYBİRLİĞİ ile uygun görülen ve 12.06.2018 tarih ve E.2134-2018-63596 sayılı yazı ile Başkanlığımıza gönderilen 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda teklif edilen şekilde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

9)Yenisahra Mahallesi, 3236 Ada 31 Parsel, 49 Ada 4 Parsel ve 51 Ada 1 Parsel sayılı yerde planlanan Özel Sağlık Tesisi Alanı'nın D-100 Karayolundan mahreç alması nedeniyle Erişme Kontrollü Karayolu niteliğindeki ulaşım güzergâhında trafik yoğunluğunu arttırıcı etkisi olacağı değerlendirilmekte olup özel sağlık alanına giriş çıkışların D-100 Karayolu mahrecinden yapılması uygun bulunmamakta ve değişiklik talep edilmektedir.

10)Barbaros Mahallesi 3249 Ada 1 Parsel sayılı yerde planlanan Eğitim Alanı ile 2665 Ada 9 Parsel sayılı yerde planlanan İbadet Alanı ve Kamu Hizmet Alanı fonksiyonları arasında yer alan fonksiyon ayrım çizgisinin, plan onama sınırı içerisinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin nüfus için gerekli büyüklükte donatı alanları standartlarına göre 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda eğitim alanlarının yetersiz, İbadet alanlarının ise 1.5 kat fazla planlanmış olması nedeni ile, Ataşehir Belediye Meclisi'nin 07.06.2018 tarih ve 065 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda yer aldığı şekli ile Eğitim Alanını büyütecek şekilde fonksiyon ayrım çizgisinin revize edilmesi talep edilmektedir.

11)Tuzcuoğlu    bölgesi olarak bilinen 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2170, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680 adalarda 1/1000 ölçekli Yenisahra Uygulama İmar Planı çalışmalarında, bölgedeki parsellerin birleşerek dönüşüm sağlayacak şekilde bir yapılaşma ve talep öngörülmediği, dönüşüm odaklı bir imar planı talep edilmediği tespit edilmiş olup, ıslah imar planındaki yapılaşma koşulları olan Bitişik Nizam Yençok =4 kat olarak tasarlanması talep edilmektedir.

 

PLAN SÜRECİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 gün, 231 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen NİP-37290 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı, Referans Yerleşim Paftası ve Plan Açıklama Raporu 15.02.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmış olup, 20.03.2019 - 22.04.2019 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü'nde askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

 

PLAN DURUMU: İlgi dilekçe ve yazılarda bahsi geçen parsellerin plan durumu ile ilgili bilgiler Ek. 1 itiraz değerlendirme tablosunda görüldüğü şekildedir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (ı) (i) de kayıtlı itiraz dilekçelerinde ifade edilen; komşu plan bölgelerindeki emsaller oranında yapı emsallerinin arttırılması, fonksiyon değişikliği yapılması ve parsel büyüklüklerine göre yapılaşma değerleri kademelenmesinin eklenerek düzeltilmesi, hususundaki itirazlar incelenmiş olup;

A-İlgi(a) da kayıtlı dilekçe konusu alanlardaki fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar değerlendirildiğinde; 15.02.2019 t.t.'li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ile yaşam standartını yükseltecek, olası afet zararlarını en aza indirecek, maksimum ve minimum yoğunluk değerleri belirlenerek bu yönde iyileştirmeler yapılması ve programlanması, arazi düzenlemeleri ile, yetersiz olan donatı alanlarının standartları yakalaması, erişilebilir donatı alanlarının oluşturulması ve bu donatı alanlarını kullanıcı dengesi gözetilerek plana yansıtılması plan ilkeleri olarak benimsenmiş olup yukarıda bahsi geçen fonksiyon değişikliklerine ilişkin talepler 15.02.2019 t.t.'li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'nın ana kararlarını bozucu, nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı standardını azaltıcı ve donatı-nüfus dengesini bozucu nitelik taşımaktadır.

B-İlgi (b) de kayıtlı itiraz dilekçeleri ile, 2665 ada 8 ve 9 no'lu parsellerin tamamının Ticaret Alanı'na alınmasına ilişkin itiraz değerlendirildiğinde; 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında yapılaşma koşulları ve yükseklik değerleri belirlenirken çevre planlardaki yapılaşma koşulları ve mevcuttaki yapılaşmalar dikkate alınarak kentsel dönüşümü teşvik edecek nitelikte olacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca konut birimleri içerisinde yer alabilecek ticari fonksiyonlar belirlenirken, planlama alanının İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda M1 Birinci Derece Merkez alanı ve bunun etkileşim alanında bulunan konut alanları lejantında bulunması dikkate alınarak, M1 Birinci Derece Merkez alanı ile etkileşimi bulunan konut alanlarına hitap edecek ticari alanların yapılanma şartları, parsel alanının %2'sini ve Yençok:2 katı geçmeyen yapılar olarak tariflenmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarının Özel Hükümler Bölümünün 2.10 maddesinde \"Konut birimleri içerisinde ticaret birimleri yer alamaz. Ancak konut alanına ayrılmış ve toplulaştırma ya konu parsellerin net parsel alanının %2 'sini ve Yençok:2 katı geçmeyen, bağımsız yapı olarak teşekkül etmek şartıyla ticari fonksiyonlar yer alabilir. Ayrıca 20m.den geniş imar yolundan mahreç alan parsellerde, zemin ve bodrum katlarda ticari birimler yer alabilir.\" hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, yapılaşma koşullarında ve emsal değerlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin itiraz değerlendirildiğinde; 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı çalışmaları sırasında, ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile tüm yasa ve yönetmelikler gözetilmiş olup, bölgedeki mevcut durum ve ihtiyaçlar incelenmiş, yetersiz olan donatı alanlarının karşılanması için ulaşım, erişilebilirlik, nüfus, alan büyüklüğü gibi yer seçim kriterleri de göz önüne alınarak, arazi kullanım kararları çerçevesinde bölge halkı için gerekli olan donatı alanları ayrılmıştır. Plan kapsamında önerilen nüfus ve yoğunluk değerleri ve yapılanma koşulları planlama alanının çevresi ve mevcut bağlantı yolları ile ilişkileri bir arada değerlendirilerek ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak plan kararları üretilmiştir. Bu kapsamda konut alanlarında, konut+ticaret alanlarında ve ticaret alanlarında kademeli emsal değeri ve yapı yükseklikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak söz konusu talepler 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'nın ana kararlarını bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı ve donatı- nüfus dengesini bozucu nitelik taşımaktadır.

C-İlgi (c) de kayıtlı itiraz dilekçesi ile, 1184 ada 58 parselin, önceki planda T1 Ticaret alanında iken meri planda kısmen Kamu Hizmet Alanı, kısmen Eğitim Alanı olarak planlanması ile birlikte imar planının mülkiyet hakkını ihlal eder nitelikte tüm parseli etkilediği, alanın hangi kamu hizmetine ayrıldığı açıklanmadığı, önerilen imar hakkı transferinin mülkiyet hakkını ihlal ettiği, öncelikli olarak tevhid şartı getirilmesi hak kaybına sebebiyet verdiği konusu değerlendirildiğinde;

Mevcutta bir adet ve yetersiz 0.05 hektarlık bir alanı kapsayan Kamu Hizmeti Alanı, planda da dört adet olmak üzere 2.25 hektara çıkartılmıştır.Plan notları:2.3 maddesinde; \" Bu alanlarda; merkezi ve mahalli idare teşkilatlarının birimi, hükümet konağı, kaymakamlı k, adliye, karakol, emniyet müdürlüğü ve müftülük binası yer alabilir.\" denilmektedir.

Bununla birlikte yetersiz olan donatı alanlarının standartları yakalaması sağlanarak ve erişilebilir donatı alanlarının oluşturulması amacıyla bu donatı alanlarını kullanıcı dengesi gözetilerek plana yansıtılması plan ilkeleri olarak benimsenmiş olup, parselin Kamu hizmet Alanı ve Eğitim alanından çıkarılması talebi donatı-nüfus dengesini bozucu nitelik taşımaktadır.

D,E,İ- İlgi (d) de kayıtlı 5 adet itiraz dilekçesi ile planda Donatı Alanı + Yol Alanı olarak tanımlanan parsellerin ve ilgi (e) de kayıtlı 64 adet itiraz dilekçesi ile; planda Donatı Alanı olarak tanımlanan parsellerin, tamamının konut alanına alınması, ilgi (i) de kayıtlı 11 adet itiraz dilekçesi ile planda Yol Alanı olarak tanımlanan alanlardaki parsellerin, donatıdan çıkarılarak tamamının konut alanına alınması ve 1189 ada 229 parseli kapsayan alanda 20 m'lik Yol Alanı'nın 15 m'ye düşürülmesi talepleri değerlendirildiğinde;

Plan notlarının 6. Maddesinde; 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ve bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen sosyal altyapı alanları ile teknik altyapı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bu plan şartlarına uygun olarak belirlenecek olan sosyal altyapı alanları ile teknik altyapı alanlarının kamuya temininde İmar Kanunu 'ndaki uygulama araçları veya kamulaştırma yöntemi esas alınacak olup, kamulaştırma yükünü hafifletecek yöntemler olarak toplulaştırma, emsal değerinin taşınması/aktarılması veya takas edilmesi vb. uygulama araçları, ilgili plan hükümlerinde açıklanmak üzere kullanılabilir.

Kamuya bedelsiz terklerinde, emsal değeri imar uygulaması görmüş ise parselin uygulama öncesindeki alanının, imar uygulaması görmemiş ise parsel yüzölçümünün %60'ı üzerinden hesaplanacaktır.

Emsal değerlerinin taşınması/aktarılması durumunda, öncelikle parselin bulunduğu 1/5000 ölçekli planda yol ile çevrelenmiş ada içerisinde benzer fonksiyona emsal değerinin taşınması esastır. Bu uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda ikincil olarak plan sınırı içerisinde benzer fonksiyona taşınması, üçüncül olarak plan sınırı içerisinde yapılaşma hükmü getirilen herhangi bir fonksiyona taşınması esastır. Bu durumda parselin emsal değeri aktarıldığı alanın emsal değeri üzerinden hesaplanacaktır.\" hükümleri yer almakta olup bu yönü ile hak kaybı söz konusu olmadığından değişiklik talebinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

1189 ada 229 parseli de kapsayan alanda, 20 m'lik Yol Alanı'nın 15 m'ye düşürülmesi talebi değerlendirildiğinde ; söz konusu parselinde içinde bulunduğu 20 metrelik yol ana ulaşım aksı niteliğinde olup her ne kadar planlama alanı İstanbul Metropoliten Alanına hizmet eden güçlü ulaşım aksları ile çevrili olsa da, planlama alanı içinde ana ulaşım aksları ile bağlantıyı sağlayan ulaşım aksları zayıftır. Bu nedenle ulaşım aksları güçlenendirlmeye çalışılmıştır.Söz konusu yolun genişliğinin 15 metreye düşürülmesi ana ulaşım kurgusunu bozucu ulaşım bağlantılarını zayıflatıcı nitelik taşımaktadır.

F-İlgi (f) de kayıtlı 1 adet itiraz dilekçesi ile planda kısmen TİCK1 Rumuzlu Ticaret-Konut Alanı, kısmen Raylı Toplu Taşıma Hattı, kısmen de 20 m 2. Dereceden Yol olarak planlanan alanın tamamının Ticaret Alanına ayrılması talebi değerlendirildiğinde;

Plan kapsamında önerilen nüfus ve yoğunluk değerleri, planlama alanının çevresi ve mevcut bağlantı yolları ile ilişkileri bir arada değerlendirilerek ve plan bütünlüğü göz önünde bulundurularak gerekli yol alanları planlanmıştır.

Ayrıca, itiraza konu 2696 ada 24 nolu parsel, Göztepe Ümraniye Ataşehir metrosu Raylı Sistem hattı projesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Raylı sistem güzergâhına yapılan itirazlara ilişkin; 15/02/2019 t.t.'li planın plan notlarının 8. maddesinde raylı sistem güzergahı için \"Planlama alanında yer alan kavşaklar ve raylı sistem güzergahı ile bunlara ilişkin istasyon alanı şematik olup kesin güzergahlar, istasyon düzenleme alanları ve kamulaştırma sınırları ilgili kurum ve kuruluş görüşleri (ÎSKİ, Ulaşım Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı v.b. kurumlar) alınarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında kesinleşecektir\". ve Plan notlarının, 6.2.1 Raylı Toplu Taşıma Hattı ile ilgili başlıkta; \"Bu alanlarda uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş alınacaktır.\" denilmekte olup, söz konu parselin de içinde bulunduğu hat ile ilgili İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün 29.01.2019 tarih ve S.19/252 (BN:1149) sayılı görüş yazısında, \"Müdürlüğümüz uhdesinde yapım ileri devam eden Ümraniye-Ataşehir- Göztepe Metro hattının 04-Yenisahra ve 05-Ataşehir istasyonu ile Ana hat tünelleri plan çalışmaları devam eden alanda yer almaktadır \" denilmekte olup, söz konusu hat kurum görüşü yazısı doğrultusunda plana işlendiğinden söz konusu talepler 15.02.2019 t.t.'li planın ana kararlarını bozucu ve ilgili kurum görüşlerine aykırı nitelik taşımaktadır.

G- İlgi (g) de kayıtlı 1 adet itiraz dilekçesi ile planın, Plan Uygulama Hükümleri Özel Hükümler, Konut Alanları kısmında, Ticaret Alanları kısmında olduğu gibi parsel büyüklüklerine göre yapılaşma değerleri kademelenmesinin eklenerek düzeltilmesi ve ilgi (g) ve ilgi (ı) da DOP için tekrar terk yapılmaması, yapılması durumunda ise imar hakkının kullandırılması şeklinde düzeltilmesi talebi değerlendirildiğinde; Konut Alanları kısmında, Ticaret Alanları kısmında olduğu gibi parsel büyüklüklerine göre yapılaşma değerleri kademelenmesinin eklenerek düzeltilmesi talep edilmekte olup, itiraza konu planın Plan Uygulama Hükümleri Özel Hükümler, Konut Alanları kısmında \" Bu alanlar konut alanları olarak ayrılmış alanlar olup, brüt yoğunluk 700 kişi/ha'dır.\" denilmektedir. İtiraz konusu talep, 15.02.2019 t.t.'li 1/1000 ölçekli planın Plan Uygulama Hükümleri Özel Hükümler, Konut Alanları kısmında değerlendirilmiş olup gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

DOP için tekrar terk yapılmaması, yapılması durumunda ise imar hakkının kullandırılması şeklinde düzeltilmesi talebi ile ilgili ise, Plan notlarının 6. Maddesinde açıklanmıştır. Söz konusu plan notunda; \" Emsal değeri imar uygulaması görmüş ise parselin uygulama öncesindeki alanının, imar uygulaması görmemiş ise parsel yüzölçümünün %60'ı üzerinden hesaplanacaktır. İmar uygulaması görmüş ise terk miktarı toplamının %40'ın altında olması durumunda bilabedel terk edilecek ilave donatı alanları ile terk miktarı %40 'a tamamlanır veya %40 'a tamamlanacak olan alan yüzdesi kadar donatı alanı (plan onama sınırları dahilinde) satın alınıp veya takas ile bilabedel kamuya terk edilerek terk miktarı toplamı %40'a tamamlanır.

-Bu kapsamda belirlenecek olan donatı alanlarının terk işlemlerinin tamamlanmasına müteakip; 1/5000 ölçekli plan ölçeğinde gösterilebilecek nitelikte olanlar 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılarak, 1/1000 ölçekli plan ölçeğinde gösterilebilecek nitelikte olanlar ise yalnızca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılarak planlara işlenecektir.\", ....emsal değeri aktarıldığı alanın emsal değeri üzerinden hesaplanacaktır.\" hükümleri yer almakta olup bu yönü ile hak kaybı söz konusu olmadığı değerlendirilmektedir.

H-İlgi (h) de kayıtlı 3 adet itiraz dilekçesi ile Plan notlarının imar hakkı aktarımına ilişkin 6. maddesinin ve konut alanlarında ticaret birimlerinin yer alamayacağına ilişkin maddenin iptal edilmesi talebi değerlendirildiğinde;

Plan notlarının emsal değerinin taşınmasına ilişkin 6. maddesi ile ilgili itiraz değerlendirildiğinde; Planda, Sosyal altyapı alanları ile teknik altyapı alanlarının kamuya temininde İmar Kanunu'ndaki uygulama araçları veya kamulaştırma yöntemi esas alınacak olup, kamulaştırma yükünü hafifletecek yöntemler olarak toplulaştırma, emsal değerinin taşınması/aktarılması veya takas edilmesi vb. uygulama araçları önerilmiştir.Bu şekilde kamunun yükü hafifletilmeye çalışılmış ayrıca donatıda kalan parsellerin bu yöntemler sayesinde imar hakları korunmuştur.

Konut alanlarında ticaret birimlerinin yer alamayacağına ilişkin olarak; itiraza konu planın Plan Uygulama Hükümleri Özel Hükümler, Konut Alanları kısmında \"Konut birimleri içerisinde ticaret birimleri yer alamaz. Ancak konut alanına ayrılmış ve toplulaştırmaya konu parsellerin net parsel alanının %2 'sini ve Yençok:2 katı geçmeyen, bağımsız yapı olarak teşekkül etmek şartıyla ticari fonksiyonlar yer alabilir.\" denilmekte olup sadece toplulaştırmaya konu parsellerde ticaret birimi yer alabilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarının söz konusu maddelerinde, plan bütününde ticari alanlar ve konut alanlarına ilişkin kademelenme öngörüldüğünden, herhangi bir değişiklik yapılmasının 1/5000 ölçekli nazım imar planının ana kararlarına uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

J- İlgi (j) de kayıtlı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin Barbaros Mahallesi, 776 ada 6, 7, 8, 9, 20 ve 22 sayılı parselleri kapsayan 21.09.2016 tasdik tarihli plan ile E=2.10 Yençok=150m olarak belirlenmiş olan yükseklik koşulu ve inşaat alanı değerlerinin, 15.02.2019 tasdik tarihli nazım imar planı ile Yençok= 15kat E=2.50 olarak değiştirilmiş olmasıyla, 15.02.2019 tasdik tarihli planın alana ek nüfus getirecek bir fonksiyon önerisi ve yapılaşma hakkı sunduğu ve bu durumun kamuya ait mülklerin gelir getirici fonksiyonlara dönüşmesi hususunda diğer tüm kamu arazileri için emsal teşkil edeceği talebi değerlendirildiğinde;

Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'na ait meclis kararında; Komisyon Görüşü: \"      E-5 karayolu güzergâhındaki T1, T2, T3 ticaret

alanlarına ilişkin 80 m. ve 150 m. olarak belirlenen yükseklik değerlerinin gerek siluet gerekse ilçe genelindeki değerler ile eşitlik sağlanması amacıyla iptal edilerek Yençok:15 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesi...uygun bulunmuştur.\" denilmekte olup söz konusu imar adası ve çevresindeki ticaret alanlarında yapılaşma şartları eşit hale getirilmiştir.

K- İlgi (k) de kayıtlı İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü yazısında, Barbaros Mahallesinde 3 adet Aile Sağlığı Merkezine ihtiyaç duyulmakta olduğu, 21.12.2015-21.04.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılan alanlar özel mülkiyet üzerinde yer almakta olduğu, bu nedenle sağlık yatırımlarının gerçekleşmesinde aksaklıklar olduğu ve Yeni Sahra Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezi bulunmaması nedeniyle bölge halkı büyük oranda mahalleye komşuluğu bulunan Barbaros Mahallesi 3258 ada 50 parsel sayılı taşınmazda bulunan Yenisahra Aile Sağlığı Merkezinden hizmet almakta ve söz konusu aile sağlığı merkezine ulaşım problemi yaşandığı, bu doğrultuda, , Yenisahra Mahallesi 2562 ada 1 parsel yanı, 2568 ada 1 Parsel Yanı veya 2621 ada 3 parsel yanı tescildışı taşınmazlardan, öncelikle imar durumunda Park alanında yer alan veya Hazine ve Belediye mülkiyetindeki taşınmazlardan olmak üzere, 1 adet Aile Sağlığı Merkezinin planlanması talebi değerlendirildiğinde;

Meri, 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı'nda Aile Sağlık Merkezleri Belediye Hizmet Alanı lejantı ve Sağlık Tesis Alanı lejantı içerisinde planlanmıştır.Mevcutta bir adet 0.02 hektarlık bir alanı kapsayan Sağlık Alanı, planda iki adet olmak üzere 1.53 hektara çıkartılmıştır.

Sağlık tesis alanı olarak ayrılması talep edilen, 2621 ada 3 ve 2568 ada 1 parsellerin yanındaki tescil dışı alanlar TİCK rumuzlu Ticaret+ Konut Alanı'nda, 2562 ada 1 parsel yanı tescil dışı alan ise Park Alanı'nda kalmakta olup, plan notların bu alanlarda sağlık tesis alanı yapılabilmesine olanak sağlayan herhangi bir plan hükmü bulunmamaktadır.

L-İlgi (l) de kayıtlı İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazları değerlendirildiğinde;

1, 2, 4 ve 5 no'lu itirazlarda, içmesuyu isale hatları ve çeşitli çaplardaki içmesuyu şebeke hatları, atıksu ve yağmursuyu hatlarının ada içlerinde kaldığı belirtilmekte bu güzergahlara uygun planlama yapılması talep edilmekte ancak meri plandaki yeni uygulama modeli çerçevesinde ada bazında toplu uygulama yapılması öngörülmüş ve bu kapsamda yeni imar adaları oluşturulmuş olduğundan, planlama alanındaki bir kısım ara yolların kapanması ve imar adasına katılması sonucunda, bu yollardaki fiili altyapı güzergâhlarının korunması ve talep edilen şebeke hatlarının oluşturulması mümkün olamayacaktır.

3 no'lu itirazda, Master plan kapsamında planlanan Kozyatağı İçmesuyu Depo Sahası I. Aşama depo alanının imar planında kısmen İSKİ Hizmet Alanı, yol ve ticaret alanına alındığı belirtilmekte, içmesuyu depo alanının tamamının imar planlarında \"İSKİ Hizmet Alanı\" olarak ayrılması talep edilmekte olup, yapılan incelemede içmesuyu depo alanı olarak talep edilen alan şahıs mülkiyetinde olduğu, ilgili parsel kısmen yol alanı, kısmen T2 ticaret alanı kısmen ibadet alanı ve kısmen KHA(İski Hizmet Alanı) olarak planlandığı görülmektedir.

6          no'lu itirazda; planda İSKİ mülkiyetlerinin farklı fonksiyonlara alındığı bu alanların \"İSKİ Hizmet Alanı\" olarak ayrılması talebi değerlendirildiğinde, ilgi (L) yazı eki CD'de yer alan Mülkiyet tablosuna göre İSKİ'ye ait, 752 ada 40 ve 42 parsellerin Kurbağalıdere ve Küçükbakkalköy derelerine ait işletme bantları sınırı komşuluğunda olduğu ve Park Ve Yeşil Alan olarak ayrıldığı, 752 ada 44 parselin ise imar yolu olarak ayrıldığı, bu parsellere yeşil alan ve yol dışında herhangi bir fonksiyon verilmediği görülmektedir.

Yine ilgi (l) yazı eki CD'de yer alan Mülkiyet tablosuna göre İSKİ'ye ait, 776 ada 6, 7, 8, 9, 20 ve 22 nolu parsellerin büyük oranda T1 Ticaret Alanı kısmen ise imar yolu olarak planlandığı bu alana yakın bir alanda ise, 2665 ada 9 parselin bir kısmında İSKİ'nin talebi doğrultusunda KHA(İSKİ Hizmet Alanı) olarak ayrıldığı görülmektedir.

 

M-İlgi (m) de kayıtlı, Ataşehir Belediye Başkanlığının itirazları ve talepleri değerlendirildiğinde;

1          nolu itiraz incelendiğinde; 2198 Ada 1 Parsel sayılı yerin 15.02.2019 t.t.'li 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi I. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda komşu plan ile bütünlük sağlanması için \"İlkokul Alanı\" olarak planlanmış olduğu görüldüğünden, 1/1000 ölçekli plandaki şekliyle 15.02.2019 t.t.'li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda da \"Eğitim Alanı\" lejantına alınmasının uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.

2          nolu itiraz incelendiğinde; 2458 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazda yer alan BHA alanının solundan geçen 20 metrelik yolun, 15.02.2019 t.t.li 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi I. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda olduğu şekliyle, BHA alanının sağ tarafında yer alan 700 kişi/ ha Konut Alanı ve Park Alanı fonksiyonlarının bir kısmının iptal edilerek 20 metrelik Yol Alanı olacak şekilde, 15.02.2019 t.t.li 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'na işlenmesinin uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.

3, 4, 5, 6. maddeler ile yapılan itirazlar incelendiğinde; Ataşehir Belediye Başkanlığı, yapmış oldukları itirazlardan imtina ettiklerini İlgi (n) yazı ile tarafımıza bildirmiştir.

7          nolu itiraz incelendiğinde; \"Belediye Hizmet Alanı\" olarak ve \"BHA-İBB\" rumuzlu olarak planlanan Yenisahra Mahallesi, 2458 Ada 1 Parsel sayılı yerin \"BHA-İlçe Belediyesi\" olarak değiştirilmesi talep edilmekte ancak söz konusu alan İBB tasarrufunda değerlendirilmesi düşünülen yerlerden olduğundan, değişiklik talebinin tarafımızca uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

8 nolu itiraz incelendiğinde; Barbaros Mahallesi 2939 Ada 6 Parsel sayılı yerde, Başkanlığımıza gönderilen 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon

Uygulama İmar Planı'nda Belediye Hizmet Alanı olarak teklif edildiği, ancak uygun görülmediği tespit edilmiş olup, söz konusu fonksiyon değişikliğinin donatı dengesini bozucu nitelik taşıdığı tarafımızca değerlendirilmektedir.

9          nolu, Yenisahra Mahallesi, 3236 Ada 31 Parsel, 49 Ada 4 Parsel ve 51 Ada 1 Parsel sayılı yerde planlanan Özel Sağlık Tesisi Alanı'nın D-100 Karayolundan mahreç alması nedeniyle giriş çıkışların D-100 Karayolu mahrecinden yapılması Erişme Kontrollü Karayolu niteliğindeki ulaşım güzergâhında trafik yoğunluğunu arttırıcı etkisi olacağı ile ilgili itiraz incelendiğinde;

Söz konusu plana ait plan notlarının 5.4 maddesinde, Özel Sağlık Tesisi alanları ile ilgili olarak \" 20.01.2008 t.t. 'li 1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı ve tadilatlarına ilişkin kararlara göre uygulama yapılacak alandır.\" denilmektedir.

Ayıca plan notlarına; \"Karayoluna cepheli parsellerde, Karayolları Genel Müdürlüğü veya İlgili Bölge Müdürlüğünden görüş alınmadan parsel bazın uygulamaya geçilemez.\" hükmünün eklenmesi uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.

10        nolu itiraz incelendiğinde; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin nüfus için gerekli büyüklükte donatı alanları standartlarına göre 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda eğitim alanlarının yetersiz, İbadet alanlarının ise 1.5 kat fazla planlanmış olduğu belirtilerek, Barbaros Mahallesi 3249 Ada 1 Parsel sayılı yerde planlanan Eğitim Alanı ile 2665 Ada 9 Parsel sayılı yerde planlanan İbadet Alanı ve Kamu Hizmet Alanı fonksiyonları arasında yer alan fonksiyon ayrım çizgisinin, değiştirilerek, Eğitim Alanını büyütecek şekilde fonksiyon ayrım çizgisinin revize edilmesi talep edilmekte, ancak mülga 21.12.2015 t.t.'li 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda 10 (on) adet ve mevcutta 7 (yedi) adet 1.01 hektarlık bir alanı kapsayan İbadet Alanı, planda da 9 (dokuz) adet olmak üzere 4.05 hektara çıkarıldığı diğer taraftan mülga 21.12.2015 t.t.'li 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda 12 ( on iki) adet, mevcutta 6 (altı) adet 2.5 hektarlık bir alanı kapsayan Eğitim Alanının, planda 13 (on üç) adet olmak üzere 10.42 hektara çıkartıldığı eğitim alanlarının daha çok artırılmış olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan; teklif 15.02.2019 tarihli 1/1000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon uygulama İmar Planı'nda itirazdaki şekliyle düzenleme yapıldığı ancak 14.02.2019 tarih ve 242 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 15.02.2019 tarihli 1/5000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'na uygun olarak bilgi paftasındaki şekliyle yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştır.

 

Ancak, konu yeniden değerlendirildiğinde; ibadet Alanı, Kamu Hizmet Alanı ve Eğitim Alanı arasındaki fonksiyon ayrım çizgisinin, Ataşehir Belediye Meclisi'nin 07.06.2018 tarih ve 065 sayılı kararı ile uygun olacak şekilde parsel sınırına çekilmesinin uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir.

11        nolu itiraz ve bahsi geçen adalardaki vatandaş itirazları birlikte incelendiğinde; 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2170, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680 adalarda E:1.25 ve Yençok: 4 kat yapılaşma şartlarının mevcut imar haklarını karşılamadığı, ıslah imar planındaki yapılaşma koşullarına ve mevcut yapılaşma şartlarına erişilemediği tespit edilmiş olup, yukarıdaki adaları kapsayan alanda plan notları yönünden yeni bir düzenlemenin gerekli olduğu, tarafımızca değerlendirilmektedir.Söz konusu alanlar, 04.02.1992 t.t.li 1/1000 ölçekli Yenisahra İmar Islah Planı'nda, B-4 rumuzlu Bişik Nizam 4 kat, Ticaret+Konut Alanları olarak planlandığı görülmektedir.

1/5000 ölçekli 15.02.2019 onanlı Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planına askı süreci içinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmemizin; 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli NİP itirazları incelenmiş olup; Müdürlük değerlendirme yazısı;

-K maddesi altındaki İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlığı Merkezi talebinin kabulü ve “2562 ada 1 parselin batısında yer alan tescil dışı alan içinde zeminde 250 m2’yi geçmeyen Aile Sağlığı Merkezi yapılabilir.” plan notunun eklenmesi ile kabulü,

-M maddesi altında Ataşehir Belediye Başkanlığı 1 ve 2 nolu itirazların 1/1000 ölçekli plandaki şekliyle kabulü ile 1/5000 plana işlenmesi,

-10 nolu itirazın İbadet alanı, Kamu Hizmet Alanı ve Eğitim alanı arasındaki fonksiyon ayrım çizgisisinin, Ataşehir Belediye Meclisi’nin 07.06.2018 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun olacak şekilde 1/5000 plana işlenmesi ayrıca İlçe Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi ile kabulü,

-11 nolu itirazın  plan paftasındaki bahse konu parsellerdeki T1 rumuz iptal edilerek T-4 rumuzunun plan paftasına ve lejandına eklenmesi ve plan notlarına “T-4 Ticaret alanı: T-4 Ticaret alanlarında yapılaşma koşulları bitişik nizam ve Yençok 4 kattır. Zeminde ticaret olmak kaydıyla üst katlarda konut yapılabilir. Doğal Zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Bu alanlar toplulaştırma hükümlerine tabi tutulamaz” plan notu eklenmesi,

-Bilgi paftasındaki şekliyle 776 ada 7 parselin tamamı ile 776 ada 6, 8, 9 ve 20 parsellerin T1 alanında kalan bölümünün kısmen Park Alanı fonksiyonu, kısmen BHA’na alınarak “776 ada 7, 8, 9 ve 20 parselin bir bölümündeki BHA’da otopark yapılabilir.” plan notu eklenmesi, 2630, 2632 ve 2633 nolu adaların bir kısmındaki ile bir kısım tescil dışı alandaki Genel Otopark alanının bir bölümünün T2 alanına alınması, 2629, 2630 ve 2631 nolu adaların bir kısmındaki ile bir kısım tescil dışı alandaki Park alanının bir bölümünün TİCK1 alanına alınması; 3258 ada 50, 51, 52 parsellerin tamamı ve 3258 ada 53, 77, 78, 79 parsellerin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alandaki Park alanının bir bölümünün TİCK1 alanına alınması; 2650 ada 1 parselin İbadet Alanı(İA simgeli) fonksiyonu korunarak, 2643 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellerin tamamı, 2642 ada 3, 4, 5, 6 parsellerin tamamı, 2 ve 7 parsellerin bir kısmı, 2634 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin tamamı ile bir kısım tescil dışı alandaki Park alanı ve İbadet Alanı iptal edilerek TİCK1 alanına alınmasıyla kabulü, Diğer hususların reddi ile  komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.