Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

14.09.2018 t.t.li 1/5000 ölç. Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi KARNİP 2. Etap itirazları doğrultusunda PİN: KUİP-34918787 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi KARUİP değişikliği teklifi.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

870

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2020/3027 sayılı yazısında;

“İlgi:

  1. 11.2015 tarihli ve TN:1172262 sayılı Başkanlık Oluru.
  2. Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.03.2016 tarihli ve 561 sayılı kararı.
  3. İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2016 tarihli ve 3514 sayılı kararı.

ç)   İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 06.09.2016 tarihli ve 01-794 sayılı kararı.

  1. Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.216 tarihli ve 1423 sayılı kararı.
  2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2017 tarihli ve 1349 sayılı kararı
  3. İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.06.2018 tarihli ve 4859 sayılı kararı.
  4. İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 16.08.2018 tarihli ve 01-1198 sayılı kararı.

ğ)   Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarihli ve 1400 sayılı kararı.

  1. h) İlgilisinin 13.12.2018 tarihli ve 245884 kayıt sayılı dilekçesi, ilgilisinin

      20.12.2018 tarihli ve 250681 kayıt sayılı dilekçesi, ilgilisinin 28.12.2018  tarihli ve 256055 kayıt  sayılı  dilekçesi.

ı)    14.10.2019 tarihli ve 2019/17066 sayılı yazımız.

  1. i) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli ve 1058 sayılı kararı.
  2. j) Üsküdar Belediye Başkanlığının 05.03.2020 tarihli ve E.5760 sayılı yazısı ve

      

TALEP

            İlgi (j) yazı ve ekleri ile 14.09.2018 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 2. Etap K.A.R.N.İ.P’na askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların değerlendirilmesi sonucunda ilgi (i) meclis kararı uyarınca hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli bilgi paftaları doğrultusunda, Üsküdar Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarihli ve 12 sayılı kararı ile aynen uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 2. Etap K.A.R.U.İ.P değişikliği teklifi, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. Maddeleri gereği incelenmek ve karar alınmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

 

PLAN SÜRECİ

İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (b) meclis kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap; ilgi (c) kurul kararı ile aynen, ilgi (ç) komisyon kararı ile tadilen uygun görülmüş ve ilgi (d) meclis kararı ile uygun bulunmuştur. 26.09.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış olan 1/5000 Ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap, 27.10.2016 - 25.11.2016 tarihleri arasında 1 ay süreyle Başkanlığımız Planlama Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

26.09.2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap’a yasal askı süresi içerisinde ilgililerince yapılan itirazlar,   ilgi (e) meclis kararı, ilgi (f) kurul kararı, ilgi (g) komisyon kararıyla aynen uygun görülmüş; itirazlar kapsamında yapılan düzenlemeler ilgi (ğ) meclis kararıyla aynen uygun görülerek 14.09.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı revizyon nazım imar planı değişiklikleri 30.11.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında 1 ay süreyle Başkanlığımız Planlama Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

İlgi (h) dilekçeler ile askı süresi içerisinde 1/5000 ölçekli K.A.R.N.İ.P değişikliğine ilgililerince itiraz edilmiştir.

Söz konusu itirazlar, ilgi (ı) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (i) meclis kararı ile “…937 ada 8 parsel; 879 ada 84 parsel, 1151 ada 59 parsel, 1151 ada 130,133,136 parseller, 1151 ada 44,98,99,100,101,102 parseller, 802 ada 5, 6,10, 11 parseller, 1191 ada 7 parsel, 1153 ada 14 parsel, 1151 ada 64 parsel, 881 ada 9,10,11,12,13,14,15,16 parseller, 1151 ada 107 parsel, 918 ada 2,9,10,12 parseller, 948 ada 13 parsel, 879 ada 2 parsel, 879 ada 98,65,64 parseller, 879 ada 39,40 (yeni 113) parsellerdeki itirazların bilgi paftasında düzenlenmiş şekliyle kabulü diğer konularda meri imar planının muhafazası ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür…”denilerek tadilen uygun bulunmuştur.

İlgi (i) meclis kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onay süreci devam etmektedir.

Ayrıca İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2018/83 E., 209/1380 K. Sayılı ve 26.06.2019 tarihli kararı ile Üsküdar İlçesi 1/5000 Ölçekli Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi K.A.R.N.İ.P 2. Etap itirazlarının değerlendirilmesine yönelik ilgi (e) Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı “…yapılan değişikliklerin donatıdan donatıya yapılan değişiklikler ve donatı alanından kullanım alanına yapılan değişiklikler mahiyetinde olduğu, değişikliklerde dava konusu alanda donatı miktarı ve yeşil alan miktarının azaldığı, değişikliklerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı ve planlama alanında ulaşım yoğunluğunu artırıcı nitelik taşıdığı…” gerekçesi ile iptal edilmiştir.

 

İLÇE MECLİS KARARI

26.09.2016 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Etap plan paftaları 28.10.2016 – 28.11.2016 tarihleri arasında Üsküdar Belediye Başkanlığında askıya çıkartılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik Üsküdar Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih 121-122-128 sayılı kararları doğrultusunda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri nihai olarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 14.09.2018 tarihinde onanmıştır.

İlgi (j) yazı eki ile tarafımıza iletilmiş olan 14.09.2018 tasdik tarihli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Etap plan değişikliği teklifi,  Üsküdar Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarihli ve 12 sayılı kararı ile “…Üsküdar İlçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 2. Etaba ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi komisyonumuzca incelenmiş olup, 937 ada 8 parsel, 879 ada 84 parsel, 1151 ada 59 parsel, 1151 ada 130-133-136 parseller, 1151 ada 44-98-99-100-101-102 parseller, 802 ada 5-6-10-11 parseller, 1191 ada 7 parsel, 1153 ada 14 parsel, 1151 ada 64 parsel, 881 ada 9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 1151 ada 107 parsel, 918 ada 2-9-10-12 parseller, 948 ada 13 parsel, 879 ada 98-65-64 parseller ile 879 ada 39-40 (yeni 113) parseller kapsamında yapılan düzenlemelerin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarih ve 1058 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda hazırlandığı görülmüş olup, söz konusu teklifin müdürlüğünce düzenlenen bilgi paftalarındaki şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilerek oyçokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

MÜLKİYET

İlgi (i) meclis kararı ve ilgi (j) yazı ekinde yer alan taşınmazlara yönelik mülkiyet bilgisi ekteki(Ek-2) tabloda sunulmuştur.

 

MEVCUT DURUM

İlgi (i) meclis kararı ve ilgi (j) yazı ekinde yer alan taşınmazlara yönelik mevcut durum ekteki(Ek-3) tabloda sunulmuştur.

 

MERİ PLANDAKİ DURUMU

 İlgi (i) meclis kararı ve ilgi (j) yazı ekinde yer alan taşınmazlara yönelik meri plan durumu bilgisi ekteki(Ek-4) tabloda sunulmuştur.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi (i) meclis kararında zikredilen bilgi paftası ile 14.09.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma amaçlı Revizyon uygulama İmar Planı kararlarının uyumlu olduğu gerekçesi ile:  

1- Küçüksu Mahallesi (F22d17d2d-F22d17d2c) 937 ada 8 parsel,

2- Güzeltepe Mahallesi (F22d17d3c-F22d17c4d) 879 ada 84 parsel,

3- Kirazlıtepe Mahallesi  (F22d22a3a) 1151 ada 44-98-99-100-101-102 parseller,

4- Kirazlıtepe Mahallesi (F22d22a3a) 802 ada 5-6-10-11 parseller,

5- Ferah Mahallesi (F22d22a3b) 1153 ada 14 parsel,

6- Güzeltepe Mahallesi (F22d22a1b-F22d22a2a) 881 ada 9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, Kirazlıtepe Mahallesi 1151 ada 107 parsel,

7- Çengelköy Mahallesi (F22d17d3b),918 ada 2-9-10-12 parseller,

8- Güzeltepe Mahallesi (F22d17d3c) 948 ada 13 parsel,

9- Güzeltepe Mahallesi (F22d17d3c) 879 ada 2-98-65-64 parseller,

10-Güzeltepe Mahallesi (F22d17d3d) 879 ada 39-40(Y:37-38-112-113-114) parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası üretilmediği;

   11- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (F22d22a2a) 1151 ada 59 parselde yapılan düzenleme ile Güzeltepe Camiinin kuzey cephesini oluşturan Armağan Sokak’ın kuzeyinde yer alan yapı adasının bir kısmındaki TAKS=0,15 Yençok=12,50 m. konut alanı iptal edilmiş ve caminin batı cephesindeki fonksiyon çizgisi kaydırılarak, cami alanının bir miktar (yaklaşık 35 m²) arttırıldığı, yapılan düzenlemenin ilgi (i) meclis kararında zikredilen bilgi paftasına uygun olduğu tespit edilmiştir.

12- Kirazlıtepe Mahallesi (F22d22a1c-F22d22a2d) 1151 ada 133-136 parsellerde yapılan düzenleme ile taşınmazlarda yer alan TAKS=0,15 Yençok=12,50 m. 5-4/A-4/4 yapılaşma koşullu konut alanının bir kısmı iptal edilerek, Ortaöğretim Tesisi Alanının yaklaşık 730 m², Anaokulu Alanının ise yaklaşık 530 m² arttırıldığı, ilgi (i) meclis kararında “1151 ada 130-133-136” parseller olarak belirtilmiş olmasına rağmen, söz konusu plan değişikliğinin 130 parsel sayılı taşınmazı etkilemediği,  yapılan düzenlemenin ilgi (i) meclis kararında zikredilen bilgi paftasına uygun olduğu tespit edilmiştir.  

13- Kirazlıtepe Mahallesi (F22d22a4b) 1191 ada 7 parselde yapılan düzenleme ile parselin bir kısmında planlanmış olan İdari Hizmet Alanı fonksiyonunun doğu istikametindeki yaklaşık 740 m²lik 5-4/A-4/4 TAKS=0,15 Yençok=12,50 m yapılaşma koşullu konut alanı fonksiyonu iptal edilerek, İdari Hizmet Alanı fonksiyonuna alınmış olduğu, yapılan düzenlemenin ilgi (i) meclis kararında zikredilen bilgi paftasına uygun olduğu tespit edilmiştir.

14- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (F22d22b1d) 1151 ada 64 parselde yapılan düzenleme ile 14.09.2018 t.t.li 1/1000 Ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 1151 ada 64 parselin bir kısmında planlanmış olan Sağlık Tesis Alanı fonksiyonunun yaklaşık 500 m²lik kısmı iptal edilerek, fonksiyonun komşuluğundaki park alanı ile bütünleştirildiği ve park alanı miktarının arttırıldığı, yapılan düzenlemenin ilgi (i) meclis kararında zikredilen bilgi paftasına uygun olduğu tespit edilmiştir.

15- Kirazlıtepe Mahallesi (F22d22a1c-F22d22a4b) 1151 ada 98-136 parsellerde yapılan düzenleme ile 14.09.2018 t.t.li 1/1000 Ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 1151 ada 98 ve 136 parsel sayılı taşınmazların bir kısmında planlanmış olan Cami Alanı, komşuluğundaki TAKS=0,15 Yençok=12,50 m 5-4/A-4/4 yapılaşma koşullu Konut Alanı fonksiyonunun yaklaşık 110 m²lik kısmının iptal edilerek büyütüldüğü, yapılan düzenlemenin ilgi (i) meclis kararında zikredilen bilgi paftasına uygun olduğu tespit edilmiştir

Ancak, 11,12,13,14,15 nolu tekliflerin dayanağı olan 14.09.2018 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap Plan Değişikliğinin onay sürecinde yer alan ilgi (e) meclis kararının, İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 26.06.2019 tarihli ve 2018/83E., 2019/1380 K. Sayılı kararı ile iptal edilmiş olması; bununla birlikte 1/1000 Ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği tekliflerinin dayanağı olan ilgi (i) meclis kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliklerinin onay sürecinin halen devam etmesi sebebi ile söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin bulunduğu bölgede meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. ” Denilerek.

İlgi (i) meclis kararı ile uygun bulunmuş olan 1/5000 ölçekli bilgi paftaları doğrultusunda hazırlanarak ilgi (j) yazı ile tarafımıza iletilmiş olan KUİP-34918787 Plan İşlem Numaralı Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Etap plan değişikliği teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddelerine kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin 1/1000 ölçekli teklif incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.