Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 Ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon NİP’nda Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Al. İlişkin Plan Değişikliği

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

856

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) Planlama Müdürlüğünün 05.12.2018 tarihli ve 2018-1521-8932-263922 sayılı yazısı ve eki Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2018 tarihli ve 1666 sayılı kararı.

  1. b) 09.01.2019 tarihli ve İBB No:5244 sayılı yazımız.
  2. c) İSKİ Genel Müdürlüğünün 15.02.2019 tarihli ve 310.01-E.20190086517 sayılı yazısı.
  3. d) 25.06.2020 tarihli ve TN:653286 sayılı yazımız.

e)Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 01.07.2020 tarihli ve 62956595.310.06/819 sayılı yazısı.

 

         PLAN SÜRECİ

İlgi (a) yazı ile; meri 1/5000 ölçekli 13.02.1998 onanlı Ümraniye Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 13.02.1998-15.03.1999 onanlı Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, Çakmak Mahallesi 96 ada 1, 2, 3, 4 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği hakkında Büyükşehir Belediye Meclisinin “meri plan şartlarının korunarak, imar planlarında A rumuzu ile gösterilen güzergahlarda İSKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılan arazi ve taşkın modellemeleri, yağmursuyu kanalizasyon hatları ile birlikte değerlendirilerek ‘A Rumuzlu’ alanlara kısmi bölge planı yapılması için İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanarak İBB Meclisi’ne sunulması” kararı tarafımıza iletilmiş olup, söz konusu karara istinaden ilgi (b) yazımızla ilgili kurumlardan görüşleri talep edilmiş, bu görüşlerden İSKİ Genel Müdürlüğünden “A Rumuzlu” alanlara ilişkin alınan ilgi (c) görüş yazısında; “Çakmak Mahallesinde kalan 1., 2. ve 3. bölge, İstiklal Mahallesinde kalan 5. bölgeye ait yapılan arazi taşkın modellemeleri sonucunda (vadi tabanında taşkın kodlama suretiyle) her parsel için su basman kotları tespit edilmiş ve bazı parsellerde ‘A Rumuzlu’ alanların korunmasına gerek kalmayacağı”  belirtilmiş olmakla birlikte, plan sınırına dahil edilebilecek uygun ada ve parseller belirlenerek tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (c ) yazı ile; Çakmak Mahallesi 96 ada 1, 2, 3, 4 sayılı parsellere ilave edilen alanlara ilişkin ilgi (d) yazımız ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuş olup ilgi (e ) cevabi yazı ile tarafımıza iletilmiştir. İlgi (a) yazı eki Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon NİP’nda Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği, yaklaşık olarak 2,1 ha’lık alanı kapsamaktadır. Bu plan değişikliği kapsamında kalan alanlar 1/5000 ölçekli, 13.02.1998 onanlı Ümraniye Revizyon Nazım İmar Planı’nda “Su Koruma Kuşağı”, 13.02.1998 onanlı Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise “Park Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır.

Söz konusu alanı kapsayan meri 1/5000 ölçekli planın: “Tasdik hududu ile belirlenen alanda 1/1000 ölçekli planlar için İlçe Belediye Meclisi’nin 26.02.1997 gün, 19 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.1997 gün, 893 sayılı kararı ile yapılan tüm değişiklikler 1/5000 ölçekli planlar için de geçerlidir.” şeklindeki notuna göre 13.02.1998 onaylı 1/1000 ölçekli plan şartları, 1/5000 ölçekli planlar için de geçerlidir.

İlgi (b) ve ilgi (d) yazımızla 1/5000 ölçekli “A Rumuzlu Alanlara İlişkin Plan Değişikliği” kapsamında Ümraniye Belediye Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğünden görüşleri talep edilmiş olup tarafımıza iletilen görüşler Plan değişikliği kapsamında değerlendirilmiştir.

Planlama alanı genelinde şahıs mülkiyetinin çoğunlukta olduğu, diğer taraftan 175 ada-6 parsel, 172 ada- 27 parsel, 144 ada- 6 ve 18 parseller, 142 ada- 4, 5, 7, 8 parsellerin ise Ümraniye Belediyesi mülkiyetinde olduğu görülmektedir. ” Denilerek.

            1/5000 Ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon NİP’nda Su Koruma Kuşağında Kalan Kısmi Alanlara İlişkin Plan Değişikliği teklifi, bilgi paftası ve ilgili dökümanlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Merkez Revizyon Planında su koruma kuşağında kalan kısmı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 4 nolu plan notundaki %45 ibaresinin %35 6 nolu plan notundaki %55 ibaresinin %65 olarak düzenlenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.