Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Maltepe, 14.09.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mah. UİP itirazları değişikliği teklifleri (İSKİ İtirazları)

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

849

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 10/02/2020 gün ve 2019/10149 sayılı yazısında;

“İlgi: a)  Maltepe Belediye Başkanlığının 25.09.2019 tarihli, E.1104302 sayılı yazısı ve ekleri.

  1. b)  Maltepe Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarihli ve 78 sayılı kararı.
  2. c)  İSKİ Genel Müdürlüğünün 08.02.2019 tarihli ve 20190072104 sayılı yazısı ve ekleri.
  3.  d)  Maltepe Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarihli ve 2018/30 sayılı kararı.
  4. e)  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarihli ve 1457 sayılı kararı.
  5. f)   01.2019 tarihli ve 2018/12760-14334 sayılı yazımız ve ekleri.

İTİRAZ

İlgi (a) Maltepe Belediye Başkanlığının yazısı ile; 14.09.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı ile yapılan itirazların ilgi (b) Maltepe Belediye Meclisi kararıyla tadilen uygun bulunduğu belirtilerek, söz konusu meclis kararı ve eklerinin, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir. 

PLAN ONAMA SÜRECİ

16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri NİP doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri UİP teklifi,  ilgi (d) ilçe meclisi kararıyla tadilen uygun bulunarak onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiş, ilgi (e) Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile tadilen uygun bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanınca 14.09.2018 tarihinde onaylanmış, ilgi (f) yazı ile dağıtımı yapılmış, 11.01.2019-11.02.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile Maltepe Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (b) İlçe Meclis kararı içeriğinde, itirazların sebepleri, itiraz konularının meri plan durumları ile Maltepe Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün söz konusu itirazlara ait görüşleri yer almakta olup, İlçe Meclisi İmar Komisyonunun 21 nolu raporunun “Değerlendirme ve Görüş” bölümünde itiraz ve değerlendirilmeleri, “Sonuç” bölümde ise söz konusu raporun Maltepe Belediye Meclisince aynen ve oybirliği ile kabul edildiği ifadeleri yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile tadilen uygun bulunan ve karar ekinde iletilen 1/1000 ölçekli plan değişiklik tekliflerine ilişkin, ilgi (b) İlçe Meclis kararının “Değerlendirme ve Görüş” bölümündeki sıraya göre, kabul edilen itirazlara ilişkin tespit ve değerlendirmelerimiz aşağıda sunulmaktadır:

1) İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısında; “… dere ıslah ve işletme bandının plana işlendiği ancak, planda yer alan dere işletme bantlarının içerisinde 'Açık Spor Tesisi Alanı' önerildiği görülmüştür. Dere ıslah ve işletme bandı içerisinde açık veya kapalı spor tesisi alanı ile çocuk bahçesi fonksiyonu önerilmemeli, dere işletme bandı içerisine pota, kale vb. spor tesisi mobilyaları ile salıncak, kaydırak vb. oyun parkı malzemeleri konulmamalıdır. Dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından itibaren sağında ve solunda 10’ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik bir bant dere işletme bandı olarak ayrılır. Bu alanlar imar plan çalışmalarında sadece dere ıslahı, servis yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır” şeklinde gerekçeleri ile açıklanan itiraz;  

İlgi (b) İlçe Meclis kararı ve ekleri ile; “Plan sınırı içerisinde Esenyurt deresi güzergahında Çamlık Sokak ve Pınar Sokağın kesişim noktasının doğusunda dere işletme bandı içinde kalan ve planda ‘açık spor tesisi alanı’ olarak planlanmış alanın ...bilgi paftasında gösterildiği şekliyle ‘park alanı’ na katılması (G22a09a3a paftasında),

 Panayır deresi güzergâhında Kıraç Sokak ve Yeşilce Sokağın kesişiminin batısında planda ‘çocuk bahçesi’ olarak planlanmış alanın EK-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle ‘park alanı’ na katılması yönünde bir düzenleme yapılması (G22a09a4b paftasında),

Ayrıca…İSKİ itirazı doğrultusunda, meri  ölçekli plana ait plan notlarının ‘8.Açık ve Yeşil Alanlar’ (G22a09a4a paftasında) ve ‘9.1. Yapı Yasaklı Alan (İSKİ Dere Koruma Bandı)’    (G22a09a4d paftasında) başlığı altına; “Yapı yasaklı alan (İSKİ Dere Koruma Bandı) içerisinde yer alan park ve yeşil alanlara salıncak, kaydırak vb. oyun parkı malzemeleri konulamaz”  plan notunun eklemesi (EK-3) ...” denilerek uygun görülmüştür.

 İlgi (c) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı doğrultusunda yapılan söz konusu değişiklik teklifleri ile; donatı alanından donatı alanına değişiklik yapıldığı ve plan notu ilaveleri ile de dere koruma bantlarının, derelerin bakımı amacıyla yapılacak müdahaleler için her an kullanıma hazır ve açık tutulmasının amaçlandığı anlaşılmakta olup, söz konusu değişiklik teklifleri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

2) İlgi (c) yazıda; “Plan notlarının Özel Hükümler Başlığının 9.1.2 maddesinde yer alan “İlgili kurumların uygun görüşü alınmak kaydıyla 'Dere Koruma Bandı' sınırı içerisinde kalan alanlarda özel veya resmi nitelikte 'açık otopark ’ düzenlenebilir.\" hükmünün iptal edilmesi gerekmektedir. Dere işletme bandı sınırları içerisine açık veya kapalı otopark önerisi getirilemez.” şeklindeki ifade edilen itiraz;

      İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile ilgi (c) yazı doğrultusunda söz konusu maddenin iptali uygun bulunarak, yerine “9.1.2. Dere işletme bandı sınırları içerisinde açık veya kapalı otopark önerisi getirilemez” notunun konulması uygun görülmüştür (G22a09a4d paftası).

           İlgi (c) yazı doğrultusunda yapılan söz konusu değişiklik ile dere koruma bantlarının, derelerin bakımı amacıyla yapılacak müdahaleler için her zaman kullanıma hazır ve açık tutulmasının amaçlandığı anlaşılmakta olup,  söz konusu değişiklik teklifleri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

                6) İlgi (c) yazıda; “Söz konusu bölgede işaretli 3018 Ada 1 parsel tamamı içerisinde Timlo-2 Su deposu, 3432 Ada 4 Parsel içerisinde Timlo-4 Su deposu ve Terfi Merkezi, 3010 Ada 1 Parsel ve komşu muhtelif parsellerde Timlo-3 Su deposu ve Terfi Merkezi bulunmakta olup, bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılamaktadır. Artan nüfus ve içmesuyu ihtiyacı dikkate alındığında gelecekte oluşacak talebi karşılayabilmek adına yukarıda belirtilen Timlo-3 Su deposu ve Terfi Merkezi yerleşkesinin sınırları içerisinde Gülsuyu-2 Depo Yeri planlanmaktadır. Ayrıca Timlo-3 Su deposu ve Terfi Merkezi yerleşkesinin bütünlüğünün bozulmadan BHA (İSKİ) olarak ayrılması (İSKİ Hizmet Alanı olarak korunması) gerekmektedir.” şeklindeki talepler;

               İlgi (b) İlçe Meclisi kararı ve ekleri ile; “Plan sınırı içindeki İSKİ’ye ait su depolarının bulunduğu alanlardan;

               3018 ada 1 parselin, şahıs itirazlarına ilişkin ilgi(a) İlçe Meclis Kararı doğrultusunda düzenlenen bilgi paftasına uygun olarak bilgi paftasında gösterildiği şekliyle BHA(İSKİ) olarak tanımlanması (G22a09a3a paftasında),     

                3432 ada 4 parselin BHA olarak planlı bulunan kısmının BHA(İSKİ) olarak tanımlanması      (G22a09a2d paftasında) uygun görülmekte olup,

               3010 ada 1 parsel ve muhtelif parsellerde planlı bulunan BHA Belediye Hizmet Alanı, alanın kuzeyinden geçen 15 m.lik yol ile doğusundan geçen 20 m.lik yol üst ölçekli plan kararı olduğundan, Timlo-3 Su deposu ve Terfi Merkezi yerleşkesinin bütünlüğünün bozulmadan korunmasına ilişkin talep, uygun görülmemektedir. Sadece söz konusu alanın yazımız ekindeki bilgi paftasında gösterildiği şekliyle BHA(İSKİ) olarak tanımlanması (G22a09a3a paftasında) uygun görülmektedir.” denilmekte olup, söz konusu “BHA (İSKİ)” olarak yapılan tanımlama değişiklikleri sebebiyle, G22a09a2c paftasında bulunan “Gösterim” bölümüne “BHA Belediye Hizmet Alanı (İSKİ)” lejantı ilave edilmektedir.              

     Söz konusu plan değişiklik teklifleri ile; (BHA) Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunda bulunan alanların hangi kamu kurumunca kullanıldığı/kullanılacağının belirlenmesi amaçlandığı anlaşılmakta olup, söz konusu değişiklik teklifleri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.       

              Sonuç olarak;

               1 ve 2 nolu itirazlara ait değişiklik teklifleri ile dere koruma bantlarının, derelerin bakım ve onarımı için her an kullanıma hazır ve açık tutulmasının amaçlandığı,

               6 nolu itirazlara ait değişiklik tekliflerinin ise söz konusu BHA alanlarının İSKİ tarafından kullanılacağının netleştirilmesi amacıyla düzenlendiği değerlendirilmekte olup, söz konusu düzenlemeler 1/5000 ölçekli meri plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir. ” Denilerek.

      İlgi (a) Maltepe Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri ile 14.09.2018 onaylı 1/1000 ölçekli           Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde ilgili Müdürlükler/şeflikçe yapılan itirazlara ilişkin ilgi (b) Maltepe Belediye Meclisi kararı ve eki ilgili plan değişikliği teklifi paftaları, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, Gülsuyu Gülensu Mahallesi’ne ilişkin 14.09.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri (İSKİ itirazları) incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”       

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.