Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 Ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

829

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/03/2020 gün ve 2020/764 sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. Şile Belediye Başkanlığı’nın 14.01.2020 tarihli ve 39098903-310.01.03-E.60/514 sayılı yazısı ile ekleri
 2. Şile Belediye Meclisi’nin 08.11.2019 tarihli ve 2019/67 sayılı kararı,
 3. Şile Belediye Meclisi’nin 07.04.2017 tarihli ve 2017/32 sayılı kararı,
 4. Şile Belediye Başkanlığı’nın 15.05.2017 tarihli ve 227263 sayılı yazısı ile ekleri,
 5. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 09.10.2017 tarihli ve 91442078.310.01.02/2017/ 11150-BN:5280 sayılı takdim yazımız,
 6. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2017 tarihli ve 1751 sayılı kararı,
 7. 02.2018 tarihli BN:954 sayılı dağıtım yazımız.
 8. Şile Belediye Meclisi’nin 06.07.2018 tarihli ve 2018/60 sayılı kararı,
 9. Şile Belediye Başkanlığı’nın 21.09.2018 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.683/9498 sayılı yazısı ile ekleri,
 10. Büyükşehir Belediye Meclisine 10.12.2018 tarihli ve 2018/13197 sayılı takdim yazımız,
 11. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarihli ve 86 sayılı kararı.
 12. 05.2019 tarihli ve 2019/1036 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.

TALEP: İlgi (a) yazı ile, 24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne İlçe Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itirazının ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı ve plan notları doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için İlçe Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (e) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup ilgi (f) Meclis Kararıyla uygun görülerek, 07.12.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’nın ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 19.02.2018 – 20.03.2018 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içerisinde plana yapılan itirazlar ilgi (h) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için İlçe Belediye Başkanlığı’nın ilgi (i) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgi (j) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (k) Meclis Kararıyla aynen uygun görülerek, 24.01.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ilgi (l) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 09.07.2019-07.08.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) Meclis Kararında; “Şile İlçesi, Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne 25.07.2019 tarihli ve 2019-14013 sayılı dilekçe ile 684-685 parsellerin ve 720 parselin bulunduğu ada kenarına ilişkin düzenleme talebinin ek bilgi paftasında gösterildiği şekliyle uygulama yapılmasının imar komisyonu tarafından uygun görüldüğü” belirtilerek komisyon raporunun oy birliği ile kabul edildiği görülmektedir.

MÜLKİYET: Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde itirazlara konu 684-685 parsellerin şahıs, 720 parselin hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlardan;

684 parsel; 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K2 Rumuzlu Konut Alanları (80 Kişi/Ha)”nda kalmaktadır. Ayrıca 07.12.2017 tasdik tarihli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kısmen “7 metrelik Yol”da kısmen de “Emsal 0.35 Yençok 2 kat Yerleşik Konut Alanı”nda kalmakta iken, 24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile parselin doğusunda kalan 7 metrelik yol parseli doğu-batı istikametinde kesecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

685 parsel; 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K3 Rumuzlu Konut Alanları (60 Kişi/Ha)”nda, 07.12.2017 tasdik tarihli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kısmen “10 metrelik Yol”da, kısmen “7 metrelik Yol”da, kısmen de “Emsal 0.20 Yençok 2 kat Gelişme Konut Alanı”nda kalmakta iken, 24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile parselin batısında kalan 7 metrelik yol iptal edilmiştir.

720 parsel; 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K2 Rumuzlu Konut Alanları (80 Kişi/Ha)”nda kalmaktadır. Ayrıca 07.12.2017 tasdik tarihli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kısmen “7 metrelik Yol”da, kısmen de “Emsal 0.35 Yençok 2 kat Yerleşik Konut Alanı”nda kalmakta iken, 24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile parselin içerisinde kalan 7 metrelik yol iptal edilmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 24.01.2019 tasdik tarihli Şile İlçesi, Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içinde yapılan itirazlar sonucunda ilgi (b) İlçe Meclis kararı doğrultusunda hazırlanan UİP-26031,3 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi, Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı teklifine ilişkin yapılan incelemede;

   İlgi (b) İlçe Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan F23D06C4C plan paftasında 684, 685 parseller arasında yer alan 7 metrelik yolun iptal edilmesinden sonra “Yerleşik Konut Alanı” ile “Gelişme Konut Alanı” fonksiyonlarının arasındaki çizgi ve 720 parselin güney batısından geçen 7 metrelik yolun iptal edilmesi ile “Yerleşik Konut Alanı” ile “Gelişme Konut Alanı” fonksiyonları arasındaki ayrımı sağlayan çizginin 720 parselin batı köşesine denk gelen kısmının eksik olduğu ve bu çizgilerin eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu değişiklik 1/1000 ölçekli uygulama imar planınn uygulanmasını kolaylaştırıcı olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememektedir. ” Denilerek.

               UİP-26031,3 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi, Kızılcaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazına ilişkin değişiklik teklifine ilişkin Şile Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile kabul edilen hususlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

           

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Kızılcaköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlara ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup, ilçeden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.