Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

822

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. Hukuk Müşavirliği’nin 25.07.2014 tarihli ve 2510-14837 sayılı yazısı ve eki İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarihli, 2012/710 E. 2014/743 K. sayılı kararı.
 2. 03.2015 tarihli ve 2612-4737 sayılı Başkanlık Oluru.
 3. Hukuk Müşavirliği’nin 19.01.2017 tarihli ve 2510-1050 sayılı yazısı ve eki Danıştay Altıncı Dairesi’nin 17.12.2015 tarihli ve 2014/8557 E. 2015/7670 K. sayılı kararı.
 4. 11.2017 tarihli ve 8544 sayılı Başkanlık Oluru.
 5. Planlama Müdürlüğü’nün 13.11.2017 tarihli ve 12114-12997-8665 sayılı yazısı ve ekleri.

TALEP: 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptali talebiyle T.C.D.D. Genel Müdürlüğü tarafından “Sirkeci Gar ve civarı (1 ada 20 parsel) için TCDD Alanından farklı imar kararları getirildiği” belirtilerek İdaremiz aleyhine açılan davada; İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından ilgi (a) karar ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup, söz konusu karar Danıştay Altıncı Dairesinin ilgi (c) kararıyla onanmıştır.

1 ada 20 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptal kararının ardından Planlama Müdürlüğü tarafından ilgi (b) tarihli ilk Başkanlık Oluru alınmış olup, bu doğrultusunda Planlama Müdürlüğü tarafından ilgili kurum görüşleri alınmıştır.

Yine Planlama Müdürlüğünce alınan ilgi (d) 2. Başkanlık Oluru ile plan çalışmalarının Müdürlüğümüzce yapılması kararı alınmış ve tarafımıza iletilmiştir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU: 1 ada 20 parsel 30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “kısmen Turizm+Kültür Alanlarında, kısmen Park ve Dinlenme Alanlarında, kısmen Kültürel Tesis Alanında, kısmen Yol Alanında, kısmen de İskele Alanında” kalmakta iken ilgi (a) ve ilgi (c) mahkeme kararlarıyla iptal edilerek plansız kalmıştır.

Ayrıca plan çalışmalarının devam ettiği süre içerisinde, 1 ada 20 parselin bir kısmının dahil olduğu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sirkeci Arabalı Feribot İskelesine Ait Koruma Amaçlı İmar Planları 24.07.2018 tarihinde onaylanmış olup, söz konusu planda 1 ada 20 parselin bir kısmı “İskele Alanı” olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 24.07.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Sirkeci Arabalı Feribot İskelesine Ait Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ait kısım planlama alanımızın dışında bırakılmıştır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: Plan çalışmalarına ilişkin T.C.D.D. Genel Müdürlüğü, IV. Numaralı KVKBK Müdürlüğü, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı’nın kurum görüşleri alınmış olup, söz konusu kurum görüşleri ilgi (e) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

 • C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü’nün 26.09.2017 tarihli, 42688118-754-E.364611 sayılı yazısı ile:

“- yeni yapılacak planlama çalışmasında dava gerekçelerinin dikkate alınması,

- çalışmaları devam etmekte olan Sirkeci-Kazlıçeşme Arası Hattın Rehabilitasyonu Projesinin dikkate alınması,

- Sirkeci Gar'ında YHT, uluslararası, ana hat ve bölgesel trenler ile banliyö trenlerinin işletilebilmesi için yol ve peronların inşa edilebileceği şekilde çalışma yapılacağından, Sirkeci Gar'ında sonlandırılacak trenler için bakım ünitesi gerektiğinden, söz konusu demiryolu güzergahının ve Sirkeci feribot yolunun demiryolu alanı (TCDD Alanı) olarak planlanması ve korunması,

- Sirkeci-Yedikule arası mevcut çift hat demiryolu, istasyon ve duraklarda işletmecilik faaliyetleri için gerekli koridor dışındaki taşınmazların değerlendirilmesi,

- işletmecilik faaliyetleri yapılan alanların başka bir kullanıma ayrılmaksızın TCCD Alanı olarak planlanması ve mülkiyetinin teşekkülümüzde kalması,

- ayrıca mülkiyeti maliye hazinesi adına kamulaştırılan kullanımı kuruluşumuza tahsis edilen ve halihazırda demiryolu güzergahında kalan taşınmazların sınırlarının korunarak TCDD Alanı olarak ayrılması” talep edilmektedir.

 • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Kurumsal Proje Yönetim Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarihli, 56880332-177 sayılı yazısı ile: “Üstyapı Projeler Müdürlüğünce 15 Temmuz Müzesinin yapılmasının planlandığı” bildirilmektedir.
 • Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün 05.06.2017 tarihli, 69178850/543 sayılı yazısı ile söz konusu parsele ilişkin müdürlük arşivinde yer alan bilgi ve belgeler tarafımıza iletilmiştir.
 • Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 11.07.2017 tarihli, 21362969-605.99/TN:586608/770161-2404 sayılı yazısı ile: “bölgede mevcut Halkalı-Gebze Marmaray Metro Hattına ait detaylı bilginin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden temin edilmesi” bildirilmektedir.
 • Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Emlak Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarihli, 83502474-750-5154 sayılı yazısı ile: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve Emlak Müdürlüğü tasarrufunda taşınmaz bulunmadığı bildirilmektedir.
 • Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Mesken Müdürlüğü’nün 05.06.2017 tarihli, 71777267-3713 sayılı yazısı ile: mevcut ve planlanan proje çalışması bulunmadığı bildirilmektedir.
 • Fatih Belediye Başkanlığı, Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün 19.06.2017 tarihli, 60705025-310.01.04.01-E.1510 sayılı yazısı ile: alanda yer alan Sirkeci Garı ile birlikte TCDD Müdürlüğü binalarının yer aldığı kısmın Müze Alanı olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir.
 • Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 5.06.2017 tarihli, 62956595.310.06/1129 sayılı yazısı ile: Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan imar planlarına esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarına ait açıklama raporunda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önünde bulundurulması bildirilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME: 30.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında yer alan ve İstanbul 9. İdare Mahkemesinin ilgi (a) kararı ile iptal edilen; Danıştay Altıncı Dairesinin ilgi (c) kararıyla onanan 1 ada 20 parsele ilişkin söz konusu mahkeme kararlarında iptale neden olan konularda yeniden düzenlemeler yapılmıştır. ” Denilerek.

Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifine ait plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Sirkeci Garı ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.06.2018 tarih ve 6287 nolu kararı ile Daye Hatun Mescidi’nin kurul kararındaki kurum ve kuruluşlardan görüş alarak planlara işlenmesi için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.