Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları.

Karar Tarihi

17 Eylül 2020

Karar No

818

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2020/3757 sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. Şile Belediye Başkanlığının 11/03/2020 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.257/2495 sayılı yazısı ve ekleri.
 2. Şile Belediye Meclisinin 11/10/2019 tarihli ve 2019/59 sayılı Kararı.
 3. Şile Belediye Meclisinin 11/01/2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kararı.
 4. Şile Belediye Meclisinin 10/11/2017 tarihli ve 2017/83 sayılı Kararı.
 5. Şile Belediye Başkanlığının 22/02/2018 tarihli ve 92/1721 sayılı yazısı ve ekleri.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisine 12/11/2018 tarihli ve 14530 sayılı takdim yazımız.
 7. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2018 tarihli ve 1984 sayılı Kararı.
 8. 13/03/2019 tarihli ve 2018/16648 sayılı yazımız ve ekleri.

TALEP: İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan UİP-30737,1 Pin numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklifinin,  ilgi (b) ve ilgi (c) İlçe Meclis Kararları ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 18.03.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (d) İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (e) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (f) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (g) Meclis Kararı’yla tadilen uygun görülerek 17/12/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Kurfallı Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (h) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 02.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile; “Şile İlçesi Göçe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan plan itirazları incelenmiş olup,

 • 3, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 33, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 61, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 205, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ve 256 numaralı “Tarımsal Nitelikle Alan” lejantına ilişkin itiraz talepleri; İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 06/01/2016 tarihli ve 12846 sayılı kurum görüşüne ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı fonksiyon amaçlı kullanım talepleri uygun görülmemiştir.
 • 1, 2, 5, 7, 11, 18, 22, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 46, 54, 55, 62, 64, 65, 78, 125, 129, 138, 139, 179, 202, 203, 206, 221 ve 253 numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 6, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 38, 41, 49, 60, 66, 67, 68, 69, 75, 83, 85, 92, 95, 98, 100, 102, 103, 110, 117, 123, 126, 127, 128, 134, 145, 177, 201, 204 ve 209 numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi kapsamında imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.
 • 40, 140, 199, 211 ve 227 numaralı itiraz talepleri ilgili Kurumdan görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.
 • 254 numaralı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itirazı: Plan Notlarına “9.3. Teknik Altyapı Alanı: Bu Alanlarda Enerji, İletişim, Ulaşım, İçme ve Atık Su vb. Yerleşmenin Teknik Altyapısına Hizmet Eden Kurum ve Kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) Tesis ve Sistemleri Yer Alabilir. Bu Alanlarda Uygulama Avan Projeye Göre Yapılacaktır.” plan notunun eklenmesi halinde uygun görülmüştür.
 • 13, 14, 52, 53, 57, 94, 144, 183 numaralı itirazlar Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı sınırları dâhilinde kalmadığından değerlendirilmeye alınmamıştır.
 • 58, 187, 189, 190 numaralı itirazlar ve 255 numaralı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itiraza ilişkin olarak, itiraza konu herhangi bir husus tespit edilememiştir.
 • 28, 35, 43, 50, 84, 97 ve 135 numaralı itirazlar İsaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazlarında değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iade edilmiştir.
 • 4 numaralı itiraz İmar Planı’nın konusu olmadığından değerlendirilmeye alınamamıştır.
 • Komisyon Teklifi Kapsamında, 18. Madde Uygulama Sınırının kaldırılarak Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 • Komisyon Teklifi Kapsamında, 0/652 parsele ilişkin imar yolunun yeniden düzenlenmesi Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.” şeklindeki komisyon raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği görülmektedir.

İlgi (c) İlçe Meclis Kararı ile; “Şile İlçesi Göçe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan plan itirazlar-2 incelenmiş olup,

 • 11/10/2019 tarih ve 2019/59 sayılı Meclis Kararı ile karara bağlanan Göçe Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı itirazlarından 253 numaralı itirazın, dilekçe ile yeniden değerlendirme talebi, 0/3754 parselin yol terki mevcutta bulunan yapının giriş çıkışını engellediği, bahçe duvarının yıkılmasına neden olduğu ve 0/3750 sayılı parselin üzerinde herhangi bir yapı olmaması sebebiyle imar yolunun 0/3750 parsele kaydırılarak Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.” şeklinde komisyon raporunun olduğu gibi karar olarak kabul edildiği görülmektedir.

MÜLKİYET: Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde itirazlara konu parseller çoğunlukla şahıs ve hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

              MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

Fonksiyon ve Yol Değişikliğine İlişkin;

 • 15, 32 (925 parsel) ve 103 (655 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 655 parsel “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da, 925 parsel ise “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 655 parsel kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da, kısmen “Yol Alanı”nda, 925 parsel kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 38, 100 (922 parsel) ve 126 (902 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 902 parsel “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, 922 parsel ise kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 922 ve 902 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 23, 24, 25, (3813 parsel), 60, 201 ( 1554, 1547 parseller), 83, 117, 145, ( 3832, 3848, 3849, 6650 parseller) ve 110 (1706 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 3813 parsel kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 1547, 1554 parseller kısmen “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da kısmen “Yol Alanı”nda, 3832 parsel “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, 3848, 3849 parseller “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, 6650 parsel ise kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 3813 parsel kısmen kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 1547, 1554 parseller kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3832 parsel kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3848, 3849 ve 6650 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, kalmaktadır.
 • Komisyon Kararı itirazı (Bilgi paftasında sehven hatalı 254 numaralı itiraz olarak yazılmış) (3832, 3848, 3849, 6650 parseller) 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 3832, 3848, 3849 ve 6650 parsellerin güneyinde kalan alan kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Dere Su Yüzeyi”nde ve kısmen de “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar”da kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise itiraza konu bölge 18. Madde uygulama Sınırı içerisinde kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanları”nda, kısmen de “Yol Alanları”nda, kısmen de “Park Alanları”nda kalmaktadır.
 • 67 (1714), 69 (1720 parsel) ve 92 (1713 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 1713 ve 1714 parseller kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 1720 parsel ise “Park Alanı”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 1713 ve 1714 parseller kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 1720 parsel ise kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 26, 41, 177 (3201, 3202, 3088 parseller), 27, 66, 75, 85, 204 (3718, 3716, 3701, 3733, 3048, 3789 parseller), 123, 209 ( 3224, 3243, 3244 parseller) ve 128 (3070 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 3201, 3088, 3733 parseller “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, 3244 parsel kısmen “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3243, 3224, 3716, 3048 ve 3789 parseller kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3202 parsel kısmen “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da, kısmen de “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, 3701 parsel kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, 3070 parsel “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda lejantında kalmakta olup 3701 ve 3070 parsellerin bir kısmı “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar”da kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 3048, 3201, 3224, 3716, 3718, 3733 ve 3789 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3202, 3244 parseller kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3088 parsel kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, kısmen de “Tarımsal Nitelikli Alan”da, 3243 parsel “Yol Alanı”nda, 3070, 3701 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta olup 3701 ve 3070 parsellerin bir kısmı “İsale Hattı Koruma Kuşağı” içerisinde yer almaktadır.
 • 6, 95 (3613, 3614, 3615 parseller), 49 (3591 parsel), 68 (1878 parsel), 102 (1908 parsel), 98, 134 (1860 parsel) ve 127 (2780 parsel) nolu itirazlar 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 3613, 3614 ve 3615 parseller “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, 3591 parsel kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, 2780 parsel kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen “K2 Rumuzlu Gelişme Konut Alanları (60 kişi/ha)”nda, kısmen “Spor Alanı”nda, kısmen “Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 1860 parsel kısmen “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 1908 parsel kısmen “Park Alanı”nda kısmen ise plan sınırı dışında plansız alanda, 1878 parsel kısmen “TT2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda iken plan değişikliği ile “TT-5 Rumuzlu Turizm Alanı” alındığı görülmektedir, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Taşkına Maruz Alanlar” sınırı içinde yer almaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 3613, 3614, 3615 ve 3591 parseller kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 2780 parsel kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen “E=0.20 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”nda, kısmen Karayolları Koruma Kuşağı içerisinde “Yapı Yasaklı Alan”da, kısmen de “Yol Alanı”nda, 1860 parsel kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, kısmen de “Park Alanı”nda, 1908 parsel kısmen “Park Alanı”nda kısmen “Yol Alanı”nda, kısmen de plan sınırı dışında plansız alanda, 1878 parsel kısmen “TT5 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda kalmakta olup 1878 ve 1908 parsellerin bir kısmı “Taşkına Maruz Alan” sınırı içinde yer almaktadır.
 • 253 (3754 parsel) nolu itiraz 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 3754 parsel “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda yer almaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 3754 parsel kısmen “E=0.35 Yençok= 2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta
 • Komisyon Kararı itirazı (652 parsel) 13/09/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “K1 Rumuzlu Mevcut Konut Alanları (80 kişi/ha)”nda kalmaktadır. 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: UİP-30737,1 PIN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklifinde uygun görülen itirazlara ilişkin yapılan incelemede;

 • 103 (655 parsel) nolu itiraz kapsamında; 655 parselin güneyinden geçen 7 metrelik yol güneye kaydırılarak, “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan” lejantında bulunan “Ormanla İhtilaflı Alanın” içerisinden geçirilmiş olup, 655 parselle ve parsel ile yeni düzenlenen 7 metrelik yol arasında kalan alan “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak düzenlenmiştir.

                 Yapılan düzenleme, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmamış olduğu için Kurum Görüşüne aykırı nitelik taşımaktadır.

                 Ayrıca “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan” fonksiyonunun plan paftasındaki gösterimi ile lejant paftasında yer alan gösteriminin uyumsuz oluğu ve lejant paftasındaki gösterimin plan paftasındaki gösterime uygun olarak değiştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 • 15, 32 (925 parsel) numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi (652 parsel) kapsamında; 652 parselin güney doğusundan ve 925 parselin güneyinden geçen yol mevcut yapılar dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 126 numaralı itiraz kapsamında; 902 parsel imar yolundan mahreç alamadığı için parselin kuzeyindeki “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı”nın bir kısmı “Yol Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 38 ve 100 numaralı itirazlar kapsamında; 922 parselin doğusundan, kuzey-güney aksı boyunca geçen 12 metrelik yol daraltılarak 10 metreye düşürülmüştür.

Yapılan düzenleme yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa ve donatı alanlarının azalmasına neden olacağından 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 23, 24, 25 (3813 parsel), 110 (1706 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 3813 parselin kuzeyinden geçen 7 metrelik yol kuzeyde yer alan park alanına, 1706 parselin güneyinden geçen 7 metrelik yol güneyde kalan park alanına kaydırılarak yol alanı ve park alanının bir kısmı “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı olduğundan 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 83 (3832 parsel), 117 (3848 ve 3849 parseller), 145 (6650 parsel) numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi (Bilgi Paftasında, Komisyon Teklifi sehven 254 numaralı itiraz yazılmış) kapsamında; 3832 parselin üzerinden geçen 7 metrelik yol 4011 parselden geçecek şekilde düzenlenmiş, ancak yapılan düzenlemede yeni açılan yolun 3832 parselin güneyinden gelen yol ile bağlantısının teknik hata ile kapatıldığı tespit edilmiştir. 6650 parselin batısında yer alan 7 metrelik yol kapatılarak kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı”, kısmen de “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 3848 ve 3849 parsellerin batısından geçen 7 metrelik yolun bir kısmı batıya doğru kaydırılmıştır. Bununla birlikte Komisyon Teklifi Kapsamında 3832 parselin kuzey sınırı ile 3936 ve 3893 parsellerin güney sınırından geçen 18. Madde Uygulama Sınırı kaldırılmıştır.

                 Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 60 (1554 parsel) ve 201 (1547 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; daha önce ilgi (g) Meclis Kararı ile 1/5000 plana uygun olması amacıyla iptal edilerek güneye alınan 10 metrelik yola ilişkin düzenleme eski haline getirilerek, iptal edilen 10 metre genişliğindeki yol “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 67 (1714 parsel) ve 92 (1713 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 1713 parselin içerisinde yer alan park alanının bir kısmı doğu-batı aksında 5 metrelik yol olarak düzenlenmiş, 1714 parselin içerisinden geçen 7 metrelik yol doğuya park alanına kaydırılarak yol alanı “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa, donatı alanlarının azalmasına neden olacağından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 69 (1720 parsel) numaralı itiraz kapsamında; 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda “Park Alanı” olarak ayrılan ve bu plan doğrultusunda hazırlanan 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda, İlçe Belediye Meclis Kararı ile “Konut Alanı”na alınan 1720, 1721 ve 1722 parsellerin bir kısmı, ilgi (g) Meclis Kararı ile “Konut Alanı”ndan “Park Alanı”na alınmış olup söz konusu parsellerin “Park Alanı”na alınan kısmı yeniden düzenlenerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanına” alınmıştır.

                 Yapılan düzenleme yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa, donatı alanlarının azalmasına neden olacağından 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 123 (3224 parsel) ve 209 (3243 ve 3244 parseller) numaralı itirazlar kapsamında; 3224 parselin kuzey batısından geçen 5 metre genişliğindeki yol kuzeye kaydırılmış ve yapılan düzenlemede kaydırılan yol alanının Konut Alanı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

                 Yapılan düzenleme ölçek itibariyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilememektedir.

 • 27 (3718 parsel), 66 (3716 parsel), 75 (3701 parsel), 85 (3733 parsel) ve 204 (3048 ve 3784 parseller) numaralı itirazlar kapsamında; F23C13D4A numaralı paftanın kuzey batısından 2890 parselin güney batı ucundan başlayarak F23C13D4C numaralı paftanın güney doğusuna kadar uzanan, 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda ve 17/12/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda 12 metre olan yol, 10 metre olarak düzenlenmiş olup iptal edilen “Yol Alanı” meri planda bitişiğinde yer alan fonksiyonlara dâhil edilmiştir. Ayrıca 3733, 3716 ve 3718 parsellerden geçen 7 metre genişliğindeki yol da kapatılarak “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

                 Yapılan düzenleme yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa, donatı alanlarının azalmasına neden olacağından 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 26 (3201 parsel), 41 (3202 parsel), 177 (3088 parsel) numaralı ve 128 (3070 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 3070 parselde yer alan 5 metrelik yol ve 3088, 3201 parsellerde yer alan 7 metrelik yol kuzeye “Tarımsal Nitelikli Alana” kaydırılarak “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

                 Yapılan düzenleme, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmamış olduğu için Kurum Görüşüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 6, 95 (3613, 3614 ve 3615 parseller) numaralı ve 49 (3591 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 3591 parselin kuzeyinde bulunan 7 metrelik yolun batı kısmı ile 3613, 3614 ve 3615 parsellerde bulunan 7 metrelik yol kuzeye kaydırılmıştır.

                 Yapılan düzenleme, ölçek itibariyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 98 ve 134 (1860 parsel) numaralı itirazlar kapsamında; 1860 parselin doğusundaki “Park Alanı” söz konusu parselin kuzeyine kaydırılmış ve güneyinden 5 metrelik yol açılmıştır.

                 Yapılan düzenleme, ölçek itibariyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 127 (2780 parsel) numaralı itiraz kapsamında; 1/5000 ölçekli planda Spor Tesisi Alanı olarak ayrılan 2780 parselde yer alan “Belediye Hizmet Alanı”nın yaklaşık 398 m2’lik kısmı iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

                 Yapılan düzenleme yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa, donatı alanlarında azalmaya neden olacağından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli meri plan kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır

 • 68 (1878 parsel) numaralı itiraz kapsamında; 1878 parselin güney doğusunda yer alan yaklaşık 673 m2 büyüklüğündeki “Park Alanı” iptal edilerek “TT5 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” olarak, 1892, 1894, 1895 ve 1896 parsellerde bulunan yaklaşık 519 m2 büyüklüğündeki “TT5 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nı ise iptal edilerek “Park Alanı” olarak düzenlenmiştir.

                 Yapılan düzenleme, 1/1000 ölçekli plandaki park alanı iptal edildiğinden, yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa, donatı alanlarında azalmaya neden olacağından 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 102 (1908 parsel) numaralı itiraz kapsamında; İlçe belediyesi tarafından 1908 parselin yeni kadastral durumu göz önüne alınarak, parselin plan sınırı içinde “Park Alanı”nda kalan yaklaşık 132 m2’lik kısmı iptal edilmiş ve bu alan ile birlikte parselin plan sınırı dışında kalan kısmı da 1/1000 Uygulama İmar Planı Sınırı içine alınarak “TT-5 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” olarak düzenlenmiştir.

                 Yapılan düzenleme, yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa, donatı alanlarında azalmaya neden olacağından 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 253 (3754 parsel) numaralı itiraz kapsamında; 3754 parselin güney doğusundan geçen yol alanı 3750 parsele doğru kaydırılarak “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiş ve yapılan düzenlemede kadastral boşluğun da konut alanına alındığı tespit edilmiştir.

Yapılan düzenleme ölçek itibariyle 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelik taşımamaktadır.

 • 254 numaralı Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itirazı kapsamında; Plan Notlarına “9.3. Teknik Altyapı Alanı: Bu Alanlarda Enerji, İletişim, Ulaşım, İçme ve Atık Su vb. Yerleşmenin Teknik Altyapısına Hizmet Eden Kurum ve Kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) Tesis ve Sistemleri yer alabilir. Bu Alanlarda Uygulama Avan Projeye Göre Yapılacaktır.” şeklinde plan notu eklenmiştir. ” Denilerek.

                 İlgi (b) ve ilgi (c) İlçe Meclis Kararları ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen Pin No: UİP-30737,1 PİN 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Göçe Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Göçe Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP itirazları teklifi incelenmiş olup; 103 nolu itirazın yol düzenlemesi yönünden kabulü ve yolun kuzeyinden kalan Tarımsal Nitelikli Alanın Ağaçlandırılarak Korunacak Alan fonksiyonuna alınması ve fonksiyon sınır çizgisinin eklenmesi ayrıca Ağaçlandırılarak Korunacak Alan fonksiyonuna ilişkin lejand paftasındaki gösterimin meri plan paftasındaki gösterime uygun olarak düzenlenmesi; 38 ve 100 numaralı itirazların kabulü ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifinin hazırlanarak meclise sunulması;

83 (3832 parsel), 117 (3848 ve 3849 parseller), 145 (6650 parsel) numaralı itirazlar ve Komisyon tekliflerinin yol düzenlemelerinin kabulü ancak 18 madde uygulama sınırı iptaline ilişkin düzenlemenin reddi; 60 (1554 parsel) ve 201 (1547 parsel) numaralı itirazların kabulü ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifinin hazırlanarak meclise sunulması;

123 (3224 parsel) ve 209 (3243 ve 3244 parseller) numaralı itirazların kabulü; 27 (3718 parsel), 66 (3716 parsel), 75 (3701 parsel), 85 (3733 parsel) ve 204 (3048 ve 3784 parseller) numaralı itirazların kabulü ve bu doğrultuda Müdürlüğünce 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifinin hazırlanarak meclise sunulması; 15, 32 (925 parsel) numaralı itirazlar ve Komisyon Teklifi (652 parsel); 126 numaralı itiraz;  6, 95 (3613, 3614 ve 3615 parseller) numaralı ve 49 (3591 parsel) itirazlar; 98 ve 134 (1860 parsel) itirazlar; 68 (1878 parsel numaralı itiraz; 102 (1908 parsel) numaralı itirazın reddi ancak parsele ilişkin kısmın ve bitişiğindeki plansız alan ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifinin Müdürlüğünce hazırlanarak meclise sunulması; 253 (3754 parsel) numaralı itiraz ve 254 numaralı Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itirazının kabulü; bunun dışındaki itirazların reddi ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2020 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.